Parenteel van Suffridus Franssen
 
Bestand:G:\PG30\NL\DATA\LAMERISF
Datum:25-12-2013
Selectie:´Personen in parenteel van Suffridus FRANSSEN [696]´
Sortering:Per generatie

I.1 Suffridus Franssen, geboren < 1643
Overleden te ?
Lidmaat te Winsum (" "tot de gemeijnte aengenomen" op 08-06-1660
[Caspar van Heel, 1966].
Gehuwd op 04-09-1659 te Winsum met Nieske Abels
Overleden
Lidmaat te Winsum: 9 maart 1660
[Caspar van Heel, 1966].
Uit dit huwelijk:
1.  Anje Fridus, geboren te Winsum, gedoopt op 12-10-1662 te Winsum
Overleden
2.  Frans Fridus (zie II.2).
3.  Abel Fridus (zie II.3).
4.  Grietien Fridus, geboren te Winsum, gedoopt op 05-06-1670 te Winsum
Overleden >1706
"Tot lidmaat angenomen" te Middelstum op 14-4-1689, ´met attestatie van Warfhuisen´. ´Met attestatie toegekomen´ op 7-6-1696 te Menkeweer, huisvrouw van Jacob Tammes. Heeft kinderen van Jacob Tammes tussen 5-2-1693 en 23-10-1698, waarvan de oudste na een maand is overleden. (6-93-1693).
Getrouwd met Cornelis Jans te Menkeweer op 1-12-1700 en van hem kinderen gekregen tussen 2-10-1701 en 25-4-1706.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 01-12-1700 te Menkeweer met Cornelis JANS
Gehuwd (2) met Jacob TAMMES
Overleden < okt.1698

II.2 Frans Fridus, gedoopt op 13-08-1665 te Winsum
Overleden
Vader van Fridus Fransen/Lameris??????
Zoon van Suffridus Franssen (zie I.1) en Nieske Abels
Kind:
1.  Fridus Fransen (zie III.1).

II.3 Abel Fridus, Smid, geboren te Winsum, gedoopt op 01-03-1668 te Winsum
Overleden >1712 te ?
Ingekomen te Burum 26-2-1693 als "jonghman met attestatie van Oldehove" .
Zoon van Suffridus Franssen (zie I.1) en Nieske Abels
Gehuwd met Rienje BARTELDS
Doet belijdenis te Burum op 9-12-1712.
Is lidmaat te Burum in 1716 en op 20-08-1753.
Uit dit huwelijk:
1.  Fridus ABELS, gedoopt op 08-09-1695 te Burum Munnekezijl
Overleden
2.  Nieske ABELS, gedoopt op 13-12-1696 te Burum Munnekezijl
Overleden
3.  Frides (Fridses, Fridus) ABELS (zie III.5).
4.  Stijntie ABELS, gedoopt op 05-05-1706 te Burum Munnekezijl
Overleden <=1707
5.  Stijntie ABELS, gedoopt op 17-07-1707 te Burum Munnekezijl
Overleden
6.  Jacob ABELS, gedoopt op 23-11-1710 te Burum Munnekezijl
Overleden
7.  Frans ABELS, gedoopt op 04-12-1712 te Burum Munnekezijl
Overleden

III.1 Fridus Fransen, Meester kleermaker te Winsum en Mensingeweer, geboren 1685-1697 te (niet in Winsum)
Overleden sept. 1766 te Mensingeweer
Hij woonde in Mensingeweer tussen de Hereweg (ten zuiden) en het trekpad.
Wordt met echtgenote Antje Jans lidmaat te Mensingeweer op 8-4-1731 ´met attestatie van Winsum´.
Zoon van Frans Fridus (zie II.2)
Gehuwd vóór 1715 met Antje Jans, geboren circa 1684 te (niet in Winsum)
Overleden op 08-05-1766 te Mensingeweer
Wordt met echtgenoot lidmaat te Mensingerweer op 8-4-1731 ´met attestatie van Winsum´.
Op 8 april 1731 vragen zij attestatie aan voor Mensingeweer en komen dan van Winsum.
Uit dit huwelijk:
1.  Frans Frides LAMERI(J)S (zie IV.1).
2.  Geertje Frides (zie IV.4).
3.  Antje Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 06-08-1719
Overleden
4.  Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6).
5.  Peter Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 18-04-1723 te Winsum
Overleden <1725/1726
Jong overleden.
6.  Peter Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 22-07-1725 te Winsum
Overleden

III.5 Frides (Fridses, Fridus) ABELS, gedoopt op 30-01-1698 te Burum Munnekerzijl
Overleden
Zoon van Abel Fridus (zie II.3) en Rienje BARTELDS
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31-08-1725 te Grijpskerk met Cneliske EYES, 24 jaar oud, geboren te Westerhorn, gedoopt op 23-01-1701 te Grijpskerk
Overleden
Dochter van Eye Willems, landbouwer (ca 1668->1719) en Rintien Willems (ca 1668->1719). Doet belijdenis op 17-9-1724 te Grijpskerk. Wordt Lidmaat te Grijpskerk ´met attestatie van Boerum´.´.
Uit dit huwelijk:
1.  Stijntje FRIDSES, gedoopt op 01-04-1729 te Burum Munnekezijl
Overleden
2.  Maria FRIDSES, gedoopt op 13-06-1732 te Grijpskerk
Overleden
3.  Eije FRIDZES (MULDER), gedoopt op 31-10-1734 te Grijpskerk
Overleden >1813
Krijgt uit 2 huwelijken 6 kinderen, waarvan een zoon, Hindrik Eijes (28-01-1764) pelmolenaar wordt en de achternaam Mulder aan neemt.
4.  Abel FRIDES (RIETEMA), landbouwer te Saaksum, gedoopt op 22-03-1737 te Grijpskerk
Getrouwd met IJlkjen Dojes te Grijpskerkop 12-05-1771. Kinderen gekregen tussen 15-3-1772 en 25-3-1787. Bij het huwelijk van zijn zoon Frides in 1815 was zijn beroep landbouwer. Zijn zoon Frides neemt de achternaam Rietema aan.
5.  Manne FRIDSES, gedoopt op 31-01-1740 te Grijpskerk
Overleden
6.  Jan FRIDSES, gedoopt op 21-10-1742 te Grijpskerk
Overleden <= 1743
7.  Jan FRIDZES (WESTRA), Landbouwer, gedoopt op 03-03-1743 te Grijpskerk
Overleden op 16-01-1820 op 76-jarige leeftijd
Trouwt met Grietje Baukes te Grijpskerk op 29-05-1774. Met haar in Grijpskerk gekomen ´met attestatie van Visvliet´ ´op 28-06-1778. In 1780 lidmaat te Grijpskerk met Grietje Bouwkes in de Westerhorn. Krijgt 7 kinderen tussen 1-2-1784 en 6-8-1797. Met Grietje Boukes te Grootegast en Doezum gekomen ´met attestatie van Grijpskerk´ ´op 5-12-1802. Zijn zoons Fridse Jans (01-02-1784), Eije Jans (18-01-1789) (trouwt in 1823), Abel jans (30-12-1792) en Bouke Jans (06-08-1797) worden ook landbouwer en nemen de achternaam Westra aan. Bij zijn overlijden op 16-01-1820 wordt hij ook met de achternaam Westra aangeduid.
 
.

IV.1 Frans Frides LAMERI(J)S, geboren te Winsum, gedoopt op 22-03-1715 te Winsum
Overleden >1758
In 1758 vermeld als lidmaat en als commies in Obergum. In 1753 koopt hij met zijn vrouw Grietje Engelberts een huis en hofje " zijnde een kremerie, staande en gelegen in ´t´ Noordereijnde te Obergum" van Derk Sijwerts en Trijntjen Matties e.l. (Bron: Akte van Verkoop, Regest 236 1753 mrt. 7 RAG, toegangsnummer 587 archief titel Familie Trip (1), 1552-1883). In deze akte wordt hij aangeduid als Frans Lameris en als beroep wordt hij commies genoemd.
 
Koopbrieff van Frans Lamerijs kremerie tot Obergom den 7: maart 1753
 
Certificere dat persoonlijk voor mij gecompareert en Erschenen sijn de E: Derk Sijwerts en Trijntjen Matties Echtel woonagtig tot Obergom dewelke bekenden en beleden voor haar en hare Erfgenamen an de E: Commijs Frans Lameris en Grietje Engberts Echtel, mede tot Obergom woonagtig, verkogt te hebben seker Huis met een Hofjen ter sijden, sijnde een Kremerie, staande en gelegen in .ÇÖt Noordereijnde te Obergom, op Jan Clasen Pot sijn gront, doende jaarlijks seven en een halve stuiver grontpagt, hebbende tot naaster swetten ten Noorden, de H. E. W. G. Heer van Dijcsterhuis, ten Oosten, en ten Suiden beide, Jan Clasen Pot, en ten Westen de Herenstrate, dit alles met dat daar an aard en nagelvast is, als ook de kremerie gerietschappen als de Winkel, met teunbank, wigten, schalen, en Maten, deusen, met alles wat de Verkoperen er bij gebruiken dat tot de Winkel behoort, Exempt enige stukken van deselve (so door de Koper op een notitie sijn gestelt) sullen de verkopers an haar behouden, dit alles met geregtigheden en Lasten, in dier voegen verkoperen met de ankomst brief komen verdedigen anno op den 8<sup>ten</sup> Maay 1753 te anvaarden, En dat voor een somma van Vijfhondert entnegentig Car: gulden, met nog daar en boven voor ijeder kind van de verkoperen een dukaat En de Verkopersche een gulden, Van welke Koopschat de koperen pook gekompareert :/ beloven te betalen bij anvaarding twe Hondert en vijfentnegentig gulden en op Maay 1754, en op Maay 1700 Vijf en vijftig tekens Een Hondert seven en Viertig gulden, en de beide dukaten met de gulden bovengemelt sullen bij een termijn vermelt worden betaalt, so de Kopers het best komt te vallen, sullen inmiddels het verkogte de verkoperen eijgen en onveralieneert goet verblijven ter tijd van volle betalingen, Wijders is Expres bedongen dat de verkoperen in dit Karspel geen Kremer neringe weder sullen mogen opsetten of sullen een ander moeten uitkopen, en sullen de koperen de Kremer waren van Verkoperen na kours van inkoop, so sij op dag van anvaarding nog overig hebben behouden moeten overnemen, maar de Lakenwinkel sullen verkoperen an haar behouden en dezelve goederen mogen verkopen in dit Karspel, dewijl sij het selve in ´t voorgaande hebben te koop gehat, dog voor behoudens de koperen het regt dien angaande om ten allen tijden ook een Lakenwinkel an te stellen, stellende de Verkoperen voor de vrije Leverantie, van ´t verkogte bovengenoemt, en koperen voor de beloofde kooppenningen ten onderpande ijeder in soliden alle hare hebbende en verkrijgende goederen gene Exempt deselve alle hoge en lage regten en Gerigten nevens de parate reale Execuitie submitterende In oirkonde der waarheit heb ik jonker ende Hoveling etc: etc: etc: bovengemelt dezen na gedane belionge van Comparanten met mijn angeboren Adelijk zegel en Naams onderschrivinge bevestigt in den Jare Een dusent seven hondert drie en vijftig.
 
Den 7: maart 1753
Joost Lewe.
 
 
 
Op 21-2-1764 genoemd als eiser (impetrant) in de protocollen van de rechtstoel Eenrum in een proces over een schuldvordering.
 
Regtdag van Eenrum den 21 Febr. 17646
In saken
Commijs Frans Lameris Impetr.
@
Hijbel Jans Gede
De conclusie luit. Ten Eijnde gij den Impetr. sult moeten voldoen en betalen binnen xxi dagen, een
summa van Een en Dartig Gulden ses stuver, en seven duiten boekschulde, salvo calculo, als gij den
selven schuldig sijt. Het verbaal van de Impetr. door Adct. J.Cleveringa in qlte vertekent luid. De
Impetr. contendeert tot confirmatie van sijn uitgebragte conclusie cas xxi, in contumaciam indien Gede
absent is, Edog praesent, en hier tegens jets inbrengende, word sulks salvo jure ad acta versocht, en
extraditie deses cum exhibito.
Gede. Hijbel Jans in Judicio comparerende, verklaarde, dat sijne goederen voor een Jaar ses a seven,
te Baflo geregtelijk waren verkogt, waar over door dat Gerigte des tijdes in praeferentie was verklaart,
wanneer de Impetr., het geene deselve nog te praetenderen heeft, van Gede. al te goede hadde
gehad; En waren alle goederen, welke hij Gede. thans gebruikte, door sijne vrienden gemijnt en hem
te leen gedaan, soo dat hij niets hadde dat sijn eijgen was.
Is sulks salvo jure partium in actis getekent.
 
(transcriptie van Fred Reenders).
 
 
.
Zoon van Fridus Fransen (zie III.1) en Antje Jans
Gehuwd <1752 met Grietje ENGBERTS, geboren <1733
Overleden >1753
Wordt in koopbrief van Frans Suffidus Lameris uit 7-3-1753 genoemd als echtgenote van Frans.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Maria Frides, geboren op 17-03-1752 te Groningen
Overleden

IV.4 Geertje Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 25-10-1716 te Winsum
Overleden op 21-11-1791 te Groningen op 75-jarige leeftijd.
Overleden in Oude Jat straat, Groningen.
´Op belijdenisse des Geloofs tot ledematen aangenomen, keukenmeid van den Heer van Aduard´ op 20-12-1748.
Dochter van Fridus Fransen (zie III.1) en Antje Jans
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 25-05-1749 te Aduard met Jan Christoffel WEISS, Meester Hoevenier, geboren te Landsberg
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Christoffel WEISS, gedoopt op 06-09-1750 te Aduard
Overleden
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 24-10-1784 te Ulrum (getuige(n): Geertje Frijdes, Marten Schaaff, Jan Vriesenborg, Harmtje Wolters) met Grietje Jans VRIESENBORG, 31 jaar oud, geboren op 22-04-1753 te Ulrum
Overleden

IV.6 Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris), Kleermaker tevens knopenfabrikant te Obergum, gedoopt op 09-03-1721 te Winsum
Overleden op 10-04-1808 te Obergum op 87-jarige leeftijd.
Den 14 April is door Jan Bruins als lijkbezorger kennis gegeven, dat den 10 dezer was overleden Jan Friedes, hier woonachtig, oud ruim 87 jaren, nalatende ene weduwe Jantje Reinders, benevens 3 zoons en één dochter bij haar verwekt.
[uit Register van overledenen van Obergem en Maarhuizen (R.A. Groningen)].
Stamvader, In dit gezin werd de naam Lameris voor het eerst vermeld. Op 1 januari 1751 schrijft hij een nieuwjaarswens aan zijn verloofde, Jantje Reinders, waarmee hij later dit jaar zou gaan trouwen. Deze nieuwjaarswens is geschreven in een achtvorm en is versierd met vele ornamenten, waaronder tulpen (of lelies) en kronen. Meest opvallend is echter dat hij ondertekent met : Mensingeweer Den 1 Januarij 1751 Jan Frijdes Lamerijs.
 
De volledige tekst is hier vermeld.
 
´Navoorgaende onderwijs tot ledematen der gemeente aangenomen´ met Jantjen Rienders te Obergum op 1-1-1775.
Zoon van Fridus Fransen (zie III.1) en Antje Jans
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-04-1751 te Mensingeweer met Jantje REINDERS, 23 jaar oud, naaister, geboren op 13-10-1727 te Garnwerd, gedoopt (NH) op 19-10-1727 te Garnwerd
Overleden op 02-01-1812 te Obergum op 84-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Friedes Jans LAMERIS (zie V.4).
2.  Riender (Jans) LAMERIS (lameris) (zie V.6).
3.  Antie LAM(E)ERIS (zie V.10).
4.  Frans LAMERIS, geboren op 18-02-1759 te Obergum
Overleden < 1770
5.  Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12).
6.  Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14).
7.  Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16).

V.4 Friedes Jans LAMERIS, Horlogemaker te Obergum, later te Leek, gedoopt op 13-02-1752 te Mensingeweer
Overleden op 21-11-1827 om 10:00 uur te Den Ham, gem Aduard op 75-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 21-11-1827 Dood aangetroffen in een sloot bij de behuizing no. 7 te den Ham. Woont te Leek. Beschreven als Lamerus op overlijdensakte.
Van hem is waarschijnlijk het mechanisch smeedijzeren torenuurwerk van de Ned. Herv. kerk aan de Brink in Norg (gem. Noordenveld) afkomstig. (bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, monumentennummer 3078).
Zoon van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-11-1776 te Obergum (NH).
Den 3 November sijn in den Houwelijken Staet bevestigt de eerbare Frides Jans van Obergum en Geertien Jans van Garwert, met attestatie van Winsum.
 
[uit trouwboek der Ned.hervormde gemeente van Obergum en Maarhuizen, berustend in het rijksarchief te Groningen, 29/5/1941]
met Geertien JANS, 29 jaar oud, gedoopt (NH) op 26-04-1747 te Garnwerd.
Geertjen, dogter van jan Hendriks en Trinje Hendriks van Garnwert, den 26 April 1747. Ehelieden.
[uit doopboek derr Ned.Hervormde gemeente van Garnwerd en Oostem. berustende in het Rijksarchief te Groningen, 18/9/1941].
Overleden op 15-08-1828 om 7.00 uur te Leek op 81-jarige leeftijd
Dochter van Jan HENDRIKS en Trinje HENDRIKS
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1).
2.  Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3).
3.  Jantje LAMERIS (zie VI.5).
4.  Rijnder (Friedes) LAMÉRIS (zie VI.6).

V.6 Riender (Jans) LAMERIS (lameris), Schoolmeester te Garnwerd tussen 1791 en 1792, gedoopt op 26-12-1753 te Obergum
Overleden vóór 1811 te Garnwerd
Op 16-09-1790 in Garnwerd aangenomen als lidmaat op belijdenis des geloofs.
Zoon van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1776 te Aduard? Echtgenote is Ariaantje HINDRIKS
Overleden xx-01-1777 te Aduard
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 12-07-1778 te Aduard met Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw
Overleden op 18-05-1814 te Garmwerd
Uit het eerste huwelijk:
1.  Diewerke Ariaantje LAMERIS, gedoopt op 05-01-1777 te Aduard
Overleden
Uit het tweede huwelijk:
2.  Jan (Rienders) LAMERIS (zie VI.9).
3.  Trijntje LAMERIS, gedoopt op 16-02-1783 te Garnwerd
Overleden op 18-02-1834 te Meppel op 51-jarige leeftijd
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-11-1802 te Groningen met Christiaan Antoni SCHULTZ, geboren te Nijmegen
Overleden
4.  Jantje Reinders LAMERIS (zie VI.14).

V.10 Antie LAM(E)ERIS, Dagloonersche, geboren op 24-07-1755 te Obergum, gem Winsum, gedoopt op 27-06-1756 te Obergum
Overleden op 01-03-1827 te Onderdendam, gem. Bedum op 71-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 05-03-1827.
Dochter van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Gehuwd met Eeuwe Derks KOOIJ, Schoenmaker, geboren <1795
Overleden <1827
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Eeuwes KOOIJ, dienstmeid, geboren op 11-04-1787 te Holwierde, gem Bierum
Overleden ca 1847
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1815 te Bedum met Hendrik Lulofs van der PLOEG, 32 jaar oud, geboren op 19-01-1783 te Holwierde, gem Bierum
Overleden >1815
Zoon van Lulof Harms van der Ploeg en Grietje Hindriks Rienberg.
2.  Jan Eewes KOOIJ, Koordslager, geboren op 20-06-1794 te Menkeweer, Gem. Bedum
Overleden op 22-01-1855 te Aduard op 60-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 25-01-1855.
Weduwnaar van Grietje Jans Snoek.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 08-04-1837 te Aduard met Hendrikje Jans EISINGA, dienstmeid, geboren ca 1811 te Gerkesklooster, gem. Achtkarspelen
Overleden
Dochter van jan Jannes Eisinga en Trientje hendriks van den Berg.

V.12 Jan (Jans) LAMERIS, Knoopmaker te Aduard, gedoopt op 22-11-1761 te Obergum
Overleden op 10-03-1820 te Aduard op 58-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 11-03-1820.
Hij werd ook veel Jan Friedes genoemd.
Zoon van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Ondertrouwd op 21-04-1786 te Eenrum, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1786 te Eenrum met Maria Klazens NIEUWENHUIZEN, geboren ca 1750 te Eenrum
Overleden op 03-03-1832 te Aduard.
Aangiftedatum: 05-03-1832.
Dochter van Klaas H Nieuwenhuis, schoenmaker en Eilke Renjer.
Uit dit huwelijk:
1.  Ailke (Eilke Jans) LAMERIS (zie VI.20).
2.  Jantje LAMERIS (zie VI.22).
3.  Janna Jans LAMERIS/LAMERUS (zie VI.25).

V.14 Pieter (Jans) LAMERIS, Ontvanger van Rijksbelastingen te Stedum, gedoopt op 17-03-1765 te Obergum
Overleden < 1808
Zoon van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-10-1796 te Obergum met Etje Jans OOSTERWOLD, geboren te Uithuizen
Overleden
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Pieters LAM(E)ERIS (zie VI.27).
2.  Jan LAMERIS, gedoopt op 30-11-1800 te Obergum
Overleden
3.  Janna Pieters LAMEERIS (zie VI.30).
4.  Regina (Pieters) LAMERIS (zie VI.32).
5.  Jan (Pieters) LAMERIS, geboren 08-1813 te Winsum
Overleden
6.  Willemina Hermanna LAMERIS, geboren op 05-09-1815 te Menkeweer, gem Bedum
Overleden op 19-09-1815 te Menkeweer, gem. Bedum, 14 dagen oud.
Aangiftedatum: 21-09-1815.

V.16 Frans Jans LAM(E)ERIS, Horlogemaker te Obergum, later te Kantens, gedoopt op 16-04-1770 te Obergum
Overleden op 03-06-1846 te Kantens op 76-jarige leeftijd
Ook Lameeris of Lamerius genoemd
 
In een verkoopakte van de pelmolen "de Grote Geert" in Kantens wordt beschreven dat het perceel van deze pelmolen in 1821 in het zuiden begrensde aan het perceel van Frans Lammeris. (genealogie familie Nienoord, RAG notariele akte 42, 12-02-1821).
Zoon van Jan Friedes LAMERI(J)S (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-12-1795 te Obergum met Antje (Hanszens) KRAAN, 20 jaar oud, gedoopt op 24-09-1775 te Baflo
Overleden op 11-05-1836 op 60-jarige leeftijd
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 24-02-1838 te Kantens met Trijntje (Klaassen) HAAN, Dagloonster, geboren circa 1802 te Stitswerd
Overleden op 23-12-1853
Dochter van Klaas Jans Haan en Willemina Willems. Weduwe van Johan Frederik Leserman.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hans LAMERIS, geboren op 13-06-1796 te Obergum, gedoopt op 19-06-1796 te Obergum
Overleden
Jong overleden.
2.  Eitje LAMERIS, geboren op 01-11-1798 te Kantens, gedoopt op 18-11-1798 te Kantens
Overleden
3.  Jantje LAMERIS, geboren op 03-08-1800 te Kantens, gedoopt op 24-08-1800 te Kantens
Overleden
4.  Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38).
5.  Jantje (Frans) LAMERIS (zie VI.41).
6.  Janna LAMERIS (zie VI.43).
7.  Johanna (Frans) LAM(E)ERIS (zie VI.45).
8.  Jan Frans LAMERIS, geboren op 20-01-1812 te Winsum?
Overleden op 03-02-1812 te Winsum, 14 dagen oud
9.  Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.47).
10.  Friedes Frans LAMERIS (zie VI.49).
11.  Antje LAMERIS, dienstmaagd, geboren op 18-01-1818 te Kantens.
Aangiftedatum: 19-01-1818.
Overleden op 27-01-1889 te Zandeweer, Gem. Kantens op 71-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 28-01-1889.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 11-08-1845 te Hoogkerk met Timen Harms HOVINGA, Veldwachter, geboren ca 1802 te Eenum
Overleden op 21-09-1851 te Hoogkerk.
Aangiftedatum: 22-09-1851.
Zoon van Harm Jans en Geeske Derks.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-12-1852 te Hoogkerk met Gijsbertus BOULAND, 46 jaar oud, Agent van policie, geboren op 19-02-1806 te Groningen
Overleden op 19-08-1861 te Hoogkerk op 55-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 21-08-1861.
Zoon van Jan Jurriens Bouland en Johanna Hartman. Weduwnaar van Elizabeth Joanna Mathea Breuker.
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 14-10-1863 te Uithuizermeeden met Obbe BIJSTERVELD, 42 jaar oud, geboren op 17-01-1821 te Uithuizen
Overleden op 17-01-1904 te Zandeweer, Gem. Kantens op 83-jarige leeftijd
Zoon van Klaas Obbes Bijsterveld en Grietje Kornelis Krol.
Uit het tweede huwelijk:
12.  Klaas Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.55).
13.  Pieter LAMERIS, geboren op 01-05-1843 te Kantens
Overleden op 13-05-1843 te Kantens, 12 dagen oud

VI.1 Jan (Friedes) LAMERIS, Grossier/uurwerk- en speelwerkmaker, geboren te Obergum, gedoopt (NH) op 14-12-1777 te Obergum
Overleden op 20-06-1837 om 1600 uur te Grijpskerk op 59-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 22-06-1837.
Tak [A].
Zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1808 te Grijpskerk met Iempktje Hiddes HARTSVELD, 17 jaar oud, Grossiersche, geboren op 07-01-1791 te Grijpskerk, gedoopt (NH) op 06-02-1791 te Grijpskerk
Overleden op 03-02-1846 om 0100 uur te Grijpskerk op 55-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 04-02-1846.
Dochter van Hidde Ottes HARTSVELD en Frouke Jacobs KAMSTRA
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. LAMERIS, geboren op 17-02-1810 te Grijpskerk
Overleden op 17-02-1810 te Grijpskerk, 0 dagen oud
2.  Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2).
3.  Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4).
4.  Froukje LAMERIS, geboren 1816 te Grijpskerk
Overleden 1820
5.  Geertje LAMERIS, Grossiersche, geboren op 07-01-1819 te Grijpskerk
Overleden op 26-01-1894 te Grijpskerk op 75-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 17-01-1894.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-04-1852 te Grijpskerk met Willem Tjebbes de WAARD, landbouwer, geboren ca 1819 te Niezijl, gemeente Grijpskerk
Overleden op 11-10-1883 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 11-10-1883.
Zoon van Tjebbe Willems de Waard en Rienje Johannes Dijk.
6.  Froukje LAMERIS (zie VII.10).
7.  Hinderyka LAMERIS, geboren 1825 te Grijpskerk
Overleden op 10-09-1850 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 11-09-1850.
8.  Jacob LAMERIS (zie VII.12).

VI.3 Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS, Horlogemaker, geboren te Obergum, gedoopt op 30-09-1781 te Obergum
Overleden op 23-01-1865 te Gorredijk op 83-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-01-1865.
Tak [B]
Alle kinderen van hem zijn ingeschreven met de achternaam Lamerus, terwijl hijzelf alle akten ondertekende met H.F. Lameris.
[G. Lamerus, wilgenstraat 54_III, Leeuwarden, 8/7/1976].
Zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-11-1811 te Gorredijk met Antje (Simons) ZWART, 21 jaar oud, geboren op 06-01-1790 te Gorredijk, gedoopt op 31-01-1790 te Gorredijk
Overleden op 15-05-1863 te Gorredijk op 73-jarige leeftijd
Dochter van Simon Johannes Zwart en Maria Gerhardus Posthuma.
Uit dit huwelijk:
1.  Suffrides LAMERUS, geboren op 25-03-1812 te Gorredijk
Overleden op 28-03-1812 te Gorredijk, 3 dagen oud
2.  Maria Hendriks LAMERUS, geboren op 14-10-1813 te Gorredijk
Overleden op 17-10-1813 te Gorredijk, 3 dagen oud.
Aangifte 19-10-1813.
3.  Geertje Hendriks LAMERUS, geboren op 14-10-1813 te Gorredijk
Overleden op 20-10-1813 te Gorredijk, 6 dagen oud.
Aangifte 21-10-1813.
4.  Fridus (Hendriks) LAMERUS (zie VII.18).
5.  Maria LAMERUS, geboren op 23-10-1816 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 24-10-1816.
Overleden op 28-11-1887 te Utingeradeel op 71-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 29-11-1887.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 03-01-1873 te Utingeradeel met Hinne Uiltjes HOEKSTRA, 51 jaar oud, geboren op 03-02-1821 te Utingeradeel (Friesland)
Overleden op 26-10-1903 te utingeradeel (Friesland) op 82-jarige leeftijd
Zoon van Uiltje Hartmans Hoekstra en Beltske Willems de Groot.
6.  Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22).
7.  Jan (Hendriks) LAMERUS, Schoenmaker ? Geboren op 18-06-1821 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 19-06-1821.
Overleden op 25-09-1906 te Opsterland~ op 85-jarige leeftijd.
Aangifte 26-09-1906.
8.  Gerhardus (Hendriks) LAMERUS (zie VII.25).
9.  Geertje LAMERUS, geboren op 15-11-1826 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 16-11-1826.
Overleden op 24-09-1905 te Opsterland~ op 78-jarige leeftijd.
Aangifte 25-09-1905.
10.  Tjerkje LAMERUS, geboren op 22-01-1829 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 24-01-1829.
Overleden op 01-02-1901 te Opsterland~ op 72-jarige leeftijd.
Aangifte 02-02-1901.

VI.5 Jantje LAMERIS, gedoopt op 13-03-1785 te Obergum
Overleden op 31-12-1842 te Leek op 57-jarige leeftijd
Dochter van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS
Kind:
1.  Geertje Roelfs LAMERUS (zie VII.30).

VI.6 Rijnder (Friedes) LAMÉRIS, Horlogemaker te Zuidhorn, later te Groningen, geboren op 09-07-1791 te Winsum, gedoopt op 17-07-1791 te Obergum
Overleden op 18-10-1838 te Groningen op 47-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 18-10-1838.
Tak [C].
 
Hij zou (genoemd als Reindert Fredris Lammerus uit Groningen) in 1833 gediend hebben in het leger te Deurne in het eerste bataillon der 18de Afdeeling Nationale infanterie en zou hij aldaar op 03-10-1833 belijdenis des geloof gedaanhebben (bron: Archief Hervormde Gemeente Deurne Kerkeraad inv. nr 15. ook in www.docudeurne.eu/mediapool/68/681008/data/1830.doc)
Zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1813 te Zuidhorn met Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), 23 jaar oud, Naaister, geboren op 20-12-1789 te Oldehove, gedoopt op 20-12-1789 te ?
Overleden op 23-02-1842 te Groningen op 52-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 25-02-1842.
Dochter van Hindrik Jurriens Wolddijk en Geeske Alders.
Uit dit huwelijk:
1.  Fridus LAMÉRIS, geboren op 13-06-1813 te Zuidhorn
Overleden op 07-04-1815 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 08-04-1815.
2.  Friedus LAMÉRIS, geboren op 13-07-1815 te Groningen
Overleden op 28-08-1817 te Groningen op 2-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 29-08-1817.
3.  Hendrik (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.33).
4.  Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37).
5.  Jan LAMÉRIS, geboren op 25-10-1821 te Groningen
Overleden op 09-06-1822 te Groningen, 227 dagen oud.
Aangiftedatum: 10-06-1822.
6.  Gezina LAMERIS, geboren op 05-05-1823 te Groningen
Overleden op 15-12-1827 te Groningen op 4-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 15-12-1827.
7.  Elizabeth Jacoba LAMERIS, geboren op 22-02-1825 te Groningen
Overleden op 04-11-1825 te Groningen, 255 dagen oud.
Aangiftedatum: 07-11-1825.

VI.9 Jan (Rienders) LAMERIS, Dagloner/knoopmaker te Garnwerd, geboren op 17-01-1781 te Aduard
Overleden op 03-05-1825 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 44-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 05-05-1825.
Tak [D]
Op 24 april 1812 neemt hij officieel in een Acte van Aangave de achternaam Lameris aan.
Zoon van Riender (Jans) LAMERIS (lameris) (zie V.6) en Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw
Gehuwd vóór 1803 te Garnwerd? Echtgenote is Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster, geboren ca 1788 te Feerwerd
Overleden op 17-07-1847 te Adorp.
Aangiftedatum: 19-07-1847.
Dochter van Derk Jans (Veldman) en Ebeltje Pieters?.
Uit dit huwelijk:
1.  Baatje Jans LAMERIS, geboren op 06-02-1803 te Garnwerd, Gem Ezinge
Overleden op 09-04-1828 te Garnwerd, Gem Ezinge op 25-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 10-04-1828.
2.  Ebeltje Jans LAMERIS (zie VII.45).
3.  Reine (Jans) LAMERIS, dienstmeid, geboren op 29-07-1808 te Garnwerd
Overleden op 02-06-1855 te Lagemeeden, gem Aduard op 46-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 04-06-1855.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-09-1835 te Adorp met Reinder Hindriks TIMMER, 25 jaar oud, Dagloner, geboren op 16-03-1810 te Adorp
Overleden > 1855
Zoon van Hindrik Reinders Timmers en Klaaske Joosten Heimeier.
4.  Derk (Jans) LAMERIS (zie VII.48).
5.  Riender (Jans) LAMERIS, landbouwer, geboren op 07-05-1813 te Garnwerd, gem. Ezinge
Overleden op 17-02-1900 te Aduard op 86-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-02-1900.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 17-02-1851 te Adorp met Wiebrig Jans van der RIET, 50 jaar oud, Landbouwersche, geboren op 03-11-1800 te Bedum
Overleden op 19-01-1874 te Adorp op 73-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 22-01-1874.
Dochter van Jan Pieters en Stijntje Jans. weduwe van meerten Pieters de Goed.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 13-03-1878 te Adorp met Anke de BOER, 34 jaar oud, huishoudster, geboren op 13-08-1843 te Leegkerk, gem Hoogkerk
Overleden op 10-08-1903 te Dennenoord, Zuidlaren op 59-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 11-08-1903.
Dochter van Klaas Willem de Boer en Jantje Hendriks Stuiver.
6.  Menne Jans Smit LAMERIS, geboren op 23-07-1816 te Garnwerd, Gem Ezinge
Overleden op 05-02-1833 te Garnwerd, Gem Ezinge op 16-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 07-02-1833.
7.  Jan (Jans) LAMERIS, geboren op 28-11-1819 te Garnwerd
Overleden

VI.14 Jantje Reinders LAMERIS, naaister, geboren op 20-04-1786 te Garnwerd, gedoopt op 23-04-1786 te Garnwerd, Gem. Ezinge
Overleden op 07-10-1879 te Glimmen, Gem. Haren op 93-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 09-10-1879.
Dochter van Riender (Jans) LAMERIS (lameris) (zie V.6) en Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-12-1811 te Zuidhorn met Geert Isebrands HUIZENGA / HUISING, 28 jaar oud, timmerman en houtkoper te Zuidhorn, geboren op 23-10-1783 te Zuidhorn, gedoopt op 09-11-1783 te Zuidhorn
Overleden op 15-12-1872 te Zuidhorn op 89-jarige leeftijd
Zoon van Izebrands Eelkes Huizinga en Martje/Saartje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1.  Reinder HUIZENGA (HUISING), Timmerman, geboren op 11-01-1813 te Zuidhorn
Overleden op 10-02-1891 te Haren op 78-jarige leeftijd
Gehuwd op 67-jarige leeftijd op 18-11-1880 te Groningen met Aaltje BRIK, 52 jaar oud, geboren op 08-05-1828 te leeuwarden
Overleden > 1880
Dochter van Hendrik Brik en Catharina Heins, weduwe van Tomas Lenting.
2.  Izebrand HUIZENGA, Timmerman, geboren ca 1815 te Zuidhorn
Overleden op 24-02-1890 te Zuidhorn.
Aangiftedatum: 25-02-1890.
Gehuwd met Avelina Rolina FIX
3.  Jan Geerts HUIZINGA, timmerman, geboren ca 1817 te Zuidhorn
Overleden op 26-05-1897 te Den Ham gem Aduard.
Aangiftedatum: 27-05-1897.
Gehuwd met Grietje Jans NOORD
Overleden > 1897
4.  Eelke HUIZENGA, geboren op 23-05-1819 te Zuidhorn
Overleden >1849
Getrouwd op 27-06-1849 in Groningen met Margaretha de Jonge, geboren op 03-06-1826 in Groningen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-06-1849 te Groningen met Margaretha de JONGE, 23 jaar oud, geboren op 03-06-1826 te Groningen
Overleden
Dochter van Pieter Jans de Jone en Margaretha Freni.
5.  Elisabeth (Betje) HUIZENGA, geboren 00-00-1822 te Zuidhorn
Overleden op 01-01-1910 te Glimmen, Gem. Haren (Gr).
Aangiftedatum: 03-01-1910.
Gehuwd op 14-05-1853 te Zuidhorn met Berent de POEL, pelmolenaarsknecht, geboren ca 1818 te Grijpskerk
Overleden <1910
Zoon van Tjipke Klaassens de Poel en Anna Hillebrands Feringa.
6.  Martje HUIZENGA / HUISING, geboren ca 1825 te Zuidhorn
Overleden op 13-06-1828 te Zuidhorn.
Aangiftedatum: 16-06-1828.
7.  Jantje HUIZENGA, geboren op 09-07-1826 te Zuidhorn
Overleden
8.  Marten HUIZENGA, geboren op 28-12-1830 te Zuidhorn
Overleden

VI.20 Ailke (Eilke Jans) LAMERIS, knoopmaakster, gedoopt op 26-11-1786 te Eenrum/Obergum
Overleden
Dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-10-1814 te Aduard met Andries Martens VENEMA, Schoolmeester, geboren 1780
Overleden
Zoon van Marten Jans en Hilgje Harms.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria VENEMA, geboren op 09-05-1817 te Enumatil, gemeente Leek.
Aangiftedatum: 12-05-1817.
Overleden op 03-04-1905 te Bedum op 87-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 03-04-1905.
Getrouwd met Hendrik Vos, zoon van Reinder Roelfs Vos en Bregje Hindriks, weduwnaar van Aalje Pieters Poll, geboren ca 1814 in Hoogemeeden, gemeente Aduard.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-04-1849 te Aduard met Hendrik Reinders VOS, timmerman, geboren ca 1814 te Hoogermeeden, gem. Aduard
Overleden < 1905
Zoon van Reinder Roelfs Vos en Bregtje Hindriks, weduwnaar van Aailtje Pieters Poll.
2.  Jan VENEMA, schoolonderwijzer, geboren ca 1824 te Enumatil, gemeente Leek
Overleden >1857
Gehuwd op 23-05-1857 te Grijpskerk met Doortje KOOIJ, geboren ca 1823 te Aduard
Overleden > 1857
Dochter van Jan Eeuwes Kooij en Grietje Jannes Snoek. Weduwe van harm Willems van der Molen.
3.  Harm VENEMA, huis- en rijtuigschilder, geboren op 26-11-1828 te Enumatil, gem. Leek.
Aangiftedatum: 28-11-1828.
Overleden op 14-01-1906 te Enumatil, gem. Leek op 77-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 15-01-1906.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-11-1857 te Hoogkerk met Grietje BOS, geboren ca 1836 te Dorkwerd
Overleden <1906
Dochter van Abel Pieters Bos en Knelske Jans Albers.

VI.22 Jantje LAMERIS, knoopmaakster, geboren op 16-04-1789 te Obergum, gem Winsum, gedoopt op 19-04-1789 te Obergum
Overleden op 07-03-1873 te Aduard op 83-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 08-03-1873.
Dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-11-1815 te Aduard met Ettjo Hendriks MULDER, verver en glazenmaker, geboren 1789, gedoopt op 01-02-1789 te Aduard
Overleden op 26-03-1830 te Aduard.
Aangiftedatum: 27-03-1830.
Zoon van Hendrik Klazens Mulder en Etje Hilbrands. Zijn vader was mulder.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 22-03-1834 te Aduard met Henderikus Hybes LANTINK, 34 jaar oud, Huisverwer, geboren op 26-10-1799 te Bedum
Overleden op 20-10-1876 te Aduard op 76-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 21-10-1876.
Zoon van Hybo Roelfs Lantink en Jantje Hendriks Jukwert. Weduwnaar van Egberdina Jans bUIVINGA.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria MULDER, dienstmeid, geboren op 12-08-1816 te Aduard
Overleden op 10-11-1907 te Aduard op 91-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 11-11-1907.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-09-1853 te Aduard met Jacob NABRING, Wolkammer, geboren ca 1825 te Zuidhorn
Overleden < 1905
Zoon van Geert Arents Nabring en Grietje Jacobs Bos.
2.  Hendrik MULDER, schilder, geboren op 22-06-1818 te Aduard
Overleden op 22-02-1868 te Tolbert op 49-jarige leeftijd
3.  Ettje MULDER, geboren op 03-08-1820 te Aduard
Overleden op 14-08-1820 te Aduard, 11 dagen oud.
Aangiftedatum: 21-08-1820.
4.  Ettje MULDER, geboren op 20-11-1821 te Aduard
Overleden op 20-05-1915 te Hoogezand op 93-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 21-05-1915.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-07-1843 te Aduard met Harm Sibrands BODDÉ, commies, geboren ca 1808 te Aduard
Overleden < 1915
Zoon van Sibrand Harms Boddé en Nieske Hindriks.
5.  Jan MULDER, verwer, geboren op 21-09-1824 te Aduard
Overleden op 01-03-1900 te Aduard op 75-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 02-03-1900.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-02-1852 te Aduard met Maria Jacobs VEGTER, geboren ca 1825 te Aduard
Overleden op 27-01-1900 te Aduard.
Aangiftedatum: 27-01-1900.
Dochter van Jacob Benedictus VEGTER, meester-timmerman, en Janna Jans LAMERIS/LAMERUS (zie VI.25)
6.  Geertruida MULDER, naaister, dienstmeid, geboren op 28-07-1828 te Aduard.
Aangiftedatum: 30-07-1828.
Overleden op 30-01-1909 te Tolbert op 80-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 01-02-1909.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-05-1861 te Leek met Hendrik HOFF, Kleermaker, geboren ca 1837 te Tolbert
Overleden 1861<>1909
Zoon van Berend Berends Hoff en Luiktje Gerrits Hoeksema.
7.  Antona Grietje MULDER, geboren op 05-04-1833 te Aduard.
?Vader overleed in 1830!
Overleden

VI.25 Janna Jans LAMERIS/LAMERUS, Knoopmaakster, gedoopt op 25-03-1792 te Aduard
Overleden
Dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1818 te Aduard met Jacob Benedictus VEGTER, 26 jaar oud, meester-timmerman, geboren op 10-12-1791 te Noordhorn
Overleden op 14-12-1849 te Aduard op 58-jarige leeftijd
Zoon van Benedictus Derks Vegter en Aaltje Alles.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan VEGTER, houtverkoper, geboren ca 1819 te Aduard
Overleden op 12-01-1896 te Aduard.
Aangiftedatum: 13-01-1896.
Gehuwd op 04-04-1846 te Aduard met Aske Jans NIELAND, 24 jaar oud, wollennaaister, geboren op 23-07-1821 te Fransum, gemeente Aduard
Overleden op 02-05-1885 te Aduard op 63-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 02-05-1885.
Dochter van Jannes Geerts Nieland en Tunske Kornelis Liefring.
2.  Bernardus VEGTER, Wagenmaker, houtenschoppenmaker, geboren op 17-05-1824 te Aduard
Overleden op 08-11-1905 te Aduard op 81-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 09-11-1905.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 03-03-1855 te Aduard met Annechien ZWARTS, geboren ca 1827 te Dwingelo
Overleden < 1864
Dochter van Jan Abel Zwarts en Jentien Alberts Kuijer.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 07-09-1864 te Aduard met Foktjelena VEILING/VELTING, 28 jaar oud, geboren op 28-10-1835 te Aduard
Overleden op 18-01-1908 te Aduard op 72-jarige leeftijd
Dochter van Jan Klaassens Veiling en Aaltje Fokkes Fokkens.
3.  Maria Jacobs VEGTER, geboren ca 1825 te Aduard
Overleden op 27-01-1900 te Aduard.
Aangiftedatum: 27-01-1900.
Gehuwd op 19-02-1852 te Aduard met Jan MULDER, 27 jaar oud, verwer, geboren op 21-09-1824 te Aduard
Overleden op 01-03-1900 te Aduard op 75-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 02-03-1900.
Zoon van Ettjo Hendriks MULDER, verver en glazenmaker, en Jantje LAMERIS (zie VI.22)
4.  Alle VEGTER, Timmerman, geboren op 13-03-1827 te Aduard.
Aangiftedatum: 15-03-1827.
Overleden op 23-12-1915 te Aduard op 88-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-12-1915.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-09-1862 te Aduard met Anna BALK, geboren ca 1844 te Warfhuizen, gem. Leens
Overleden > 1915
Dochter van Hendrik Klasens Balk en Jantje Jans Meijer. Toeziend voogd: Jan Jans Meijer.
5.  Aike VEGTER, geboren op 03-01-1830 te Aduard.
Aangiftedatum: 04-01-1830.
Overleden

VI.27 Cornelia Pieters LAM(E)ERIS, dienstmeid, geboren op 11-02-1799 te Obergum, gedoopt op 03-03-1799 te Obergum
Overleden op 18-03-1868 te ´t Zandt, Groningen op 69-jarige leeftijd
Lameeris genoemd bij huwelijk zoon en bij overlijden.
Dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-11-1828 te ´t Zand met Lutjen Melles DOORNBOS, stoffenverver, geboren ca 1781 te Ulrum (Gr), gedoopt op 13-11-1781 te Ulrum (Gr)
Overleden op 18-02-1863 te Zeerijp, ´t Zandt, Groningen
Zoon van Melle Hindriks Doornbos en Jantje Luitjes, weduwnaar van Anje Arends Oosterheert.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter DOORNBOS, geboren op 27-02-1830 te ´t´ Zandt, Groningen
Overleden op 01-11-1835 te ´t´ Zandt, Groningen op 5-jarige leeftijd
2.  Jantje DOORNBOS, dienstmeid, geboren op 08-07-1831 te ´t Zandt, Groningen
Overleden op 16-03-1902 te ´t Zandt, Groningen op 70-jarige leeftijd
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-01-1861 te ´t Zandt met Krijno WIERSUM, 30 jaar oud, koopman, geboren op 28-03-1830 te Kantens
Overleden op 05-02-1872 te ´t Zandt, Groningen op 41-jarige leeftijd
Zoon van Egge Tjaarts Wiersum en Anje Krijns Bouwman.
3.  Melle DOORNBOS, bakker, schuitvoerder, geboren op 03-08-1833 te ´t Zandt, Groningen
Overleden op 21-03-1918 te Sauwerd, Adorp, Groningen op 84-jarige leeftijd
Weduwnaar van Jakobje van Weerden.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 23-04-1864 te Stedum met Jakoba van WEERDEN, naaister, geboren ca 1840 te Stedum
Overleden < 1871
Dochter van Jurrien Stoffers van Weerden en Eefke Pieters Pilon.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 27-05-1871 te Stedum met Anje van WEERDEN, geboren ca 1821 te ´t Zand
Overleden > 1871
Dochter van Jurjen Stoffers van Weerden en Eefke Pieters Pilon.
4.  Pieter (Lameeris) DOORNBOS, molenaarsknecht, geboren op 26-01-1836 te ´t Zandt, Groningen
Overleden op 13-01-1913 te Groningen op 76-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 14-01-1913.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1867 te Appingedam met Sijntje Hindriks van AALST DIK, 25 jaar oud, geboren op 18-05-1841 te Meedhuizen, Delfzijl
Overleden op 04-03-1924 te Groningen op 82-jarige leeftijd
Dochter van Frederik Hendriks Dik en Annechien Bothuis.
5.  Etje DOORNBOS, dienstmeid, geboren op 09-09-1838 te `t Zandt, Groningen
Overleden op 28-10-1871 te Siddeburen, gem Slochteren op 33-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 28-10-1871.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-11-1868 te Slochteren met Berend WINTER, schoenmaker, geboren ca 1838 te Siddeburen, gem Slochteren
Overleden >1868
Zoon van Hendrik Derks Winter en Anje Berends Drost.

VI.30 Janna Pieters LAMEERIS, geboren op 20-10-1804 te Groningen
Overleden op 09-11-1874 op 70-jarige leeftijd
Bij huwelijk Janna Lammers Lameeris genoemd volgens huwelijksakte. (en vader als Pieter Lammers Lameeris).
Dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-02-1837 te Groningen met Nanna Kornelis van der VEER, 48 jaar oud, Boekhandelaar, geboren op 11-02-1789 te Groningen
Overleden op 06-03-1873 te Groningen op 84-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 07-03-1873.
Zoon van Kornellijs Nannes en Magdalena van Groenenberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Etta Pieternella van der VEER, geboren ca 1839 te Groningen
Overleden op 03-02-1845 te Groningen.
Aangiftedatum: 04-02-1845.
2.  Magdalena van der VEER, geboren op 15-07-1839 te Groningen
Overleden op 21-07-1839 te Groningen, 6 dagen oud.
Aangiftedatum: 22-07-1839.
3.  Johanna Harmanna van der VEER, geboren op 29-03-1840 te Groningen
Overleden op 08-04-1840 te Groningen, 10 dagen oud.
Aangiftedatum: 08-04-1840.
4.  Willem Jan van der VEER, geboren op 29-03-1840 te Groningen
Overleden op 31-03-1840 te Groningen, 2 dagen oud.
Aangiftedatum: 31-03-1840.
5.  Cornelis van der VEER, geboren ca 1841
Overleden op 22-04-1855 te Groningen.
Aangiftedatum: 23-04-1855.

VI.32 Regina (Pieters) LAMERIS, geboren op 06-04-1808 te Winsum, gedoopt op 08-04-1808 te Winsum
Overleden op 28-12-1874 te Groningen op 66-jarige leeftijd
Dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-10-1835 te Uithuizermeeden met Jan Cornelis Eppes WERKHOF(F), 36 jaar oud, veearts te Uithuizermeeden, geboren op 06-12-1798 te Kloosterburen
Overleden op 25-04-1868 te Uithuizermeeden, Gem Uithuizen op 69-jarige leeftijd
Zoon van Eppe Reintjes Werkhof en Antje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.  Antje WERKHOF, geboren op 31-08-1836 te Uithuizermeeden
Overleden ca 1837
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-07-1875 te Groningen met Hendrik Hendriks Harm KWINT, 36 jaar oud, Scheepskapitein, geboren op 20-01-1839 te Warfhuizen, gem. Leens
Overleden > 1875
Zoon van Hendrik Hendriks Kwint en Knelske Ennes Vonk.
2.  Ettje WERKHOF, geboren op 26-02-1838 te Uithuizermeeden
Overleden > 1872
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-02-1872 te Groningen met Bonno van DIJKEN, 41 jaar oud, korenmeter, geboren op 28-09-1830 te Groningen
Overleden > 1872
Zoon van Menne Hindriks van Dijken en Geertje Bonnes, weduwnaar van Niessien van der Laan.
3.  Cornelia Johanna WERKHOF(F), geboren op 13-02-1844 te Uithuizermeeden
Overleden > 1899
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-09-1869 te Groningen, gescheiden na 21 jaar op 21-11-1890 te Groningen van Hermannus FEERSEMA, Klerk, geboren op 19-05-1829 te Groningen
Overleden > 1890
Zoon van Tjaart Hindrik Feersema en Annigje Raammaker.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 05-10-1899 te Groningen met Derk PIK, 68 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 22-12-1830 te Veendam
Overleden > 1899
Zoon van Roelf Derks Pik en Clara Martens Kim. Weduwnaar van Kundina Hillegina Gransbergen en van Antje Giezen. Gescheiden van Frouwke Herwig.
4.  Johanna Pieternella WERKHOF(F), geboren op 04-03-1848 te Uithuizermeeden
Overleden op 06-06-1882 te Groningen op 34-jarige leeftijd
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-08-1876 te Groningen met Willem RIJKHOLD, 30 jaar oud, kastelein, geboren op 05-11-1845 te Groningen
Overleden op 23-07-1922 te Groningen op 76-jarige leeftijd
Zoon van Albert Rijkhold en Sophia Wilhelmina van Ees. Verder gehuwd met Elske van Dijken op 26-01-1885 en met Jantje Georgiena Henrietta Bode op 26-11-1890.

VI.38 Hans (Frans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 22-07-1802 te Kantens, gedoopt op 15-08-1802 te Kantens
Overleden op 09-11-1852 te Loppersum op 50-jarige leeftijd
Tak [F].
Zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-03-1832 te Loppersum met Jantje (Warmolts) KUIPER, 26 jaar oud, geboren op 31-10-1805 te Midwolda
Overleden op 16-02-1887 te Loppersum op 81-jarige leeftijd
Dochter van Waremolt Sipkes Kuiper en Aafke Lulofs.
Uit dit huwelijk:
1.  Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.117).
2.  Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120).
3.  Siepko (Hansen) LAMERIS (zie VII.123).
4.  Antje LAMERIS (zie VII.126).
5.  Aafje (Aafke) LAMERIS, Huishoudster, geboren op 28-04-1847 te Loppersum
Overleden op 20-04-1927 te Baflo op 79-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 21-04-1927.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 23-08-1894 te Baflo met Joannes BOEREMA, koopman, geboren ca 1829 te Ulrum
Overleden op 25-09-1905 te Baflo.
Aangiftedatum: 25-09-1905.
Zoon van Jakob Arends Boerema en Martje Johannes Hartman, weduwnaar van Tietje Boomgaard. Geboortedatum volgens overlijdensakte ca 1829.
6.  Geessien LAMERIS (zie VII.130).

VI.41 Jantje (Frans) LAMERIS, geboren op 07-08-1804 te Kantens, gedoopt op 02-09-1804 te Kantens
Overleden op 14-06-1849 te Middelharnis op 44-jarige leeftijd.
Uit overlijdensakte:
Na op de 8sten dezer, door de alhier sedert eenige dagen heerschende ziekte, hevig te zijn aangetast, overleed op heden, mijne waarde Echtgenoote, J. LAMMERIS Frans Dochter, in den ouderdom van circa 46 jaren, mij, uit een hoogst gelukkig Huwelijk van nagenoeg 20 jaren, vier Kinderen nalatende, die met mij, dit onherstebaar verlies betreuren
 
Middelharnis, 14 junij 1849
G.J.E. van Nikkelen Kuijper
Ontvanger der Directe Belastingen, In- en Uitgaande Regten en Accijnsen.
Dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-08-1830 te Kantens met Gerard Jean Edouard van NIKKELEN KUYPER, 39 jaar oud, ontvanger van ´s rijks belastingen, geboren op 06-01-1791 te ´s-Gravenhage, gedoopt (Waalse Kerk) op 20-02-1791 te ´S-Gravenhage
Overleden op 22-03-1863 te Middelharnis op 72-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-03-1863
 
Overlijdensadvertentie:
Na op de 8sten dezer, door de alhier sedert eenige dagen heerschende ziekte, hevig te zijn aangetast, overleed op heden, mijne waarde Echtgenoote J. LAMMERIS Frans Dochter, in den ouderdom van circa 46 jaren, mij, uit een hoogst gelukkig Huwelijk van nagenoeg 20 jaren, vier Kinderen nalatende, die met mij, dit onherstelbaar verlies betreuren. Middelharnis, 14 junij 1849 G.J.E. VAN NIKKELEN KUIJPER Ontvanger der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen.
Zoon van Eduard van Nikkelen Kuijper en Elisabeth L´Abe.
Uit dit huwelijk:
1.  Eduard Eliza François van NIKKELEN KUYPER, geboren op 19-06-1831 te Kantens
Overleden op 22-05-1874 te Purmerend op 42-jarige leeftijd
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 28-02-1856 te Middelharnis met Trijntje van der VEER, geboren ca 1831 te Middelharnis
Overleden >1856<1869
Dochter van Aren van der Veer en Jannetje Westdijk.
Gehuwd (2) >1859 met Dirkje LELYVELD, geboren op 23-03-1842 te Waarder
Overleden >1859
2.  Francois Pieter Jacob van NIKKELEN KUYPER, onderwijzer; Oud weesheer en meester van het Hooggerechtshof der Z.A. Replubliek, geboren op 19-10-1833 te Middelharnis
Overleden op 16-09-1911 te Pretoria (Transvaal) op 77-jarige leeftijd
Rond 1875 geemigreerd naar Zuid Afrika.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-10-1863 te Zijpe met Petronella Margaretha HOLTERMAN, geboren ca 1837 te Zaandam
Overleden >1911
Dochter van Evert Holterman en Elisabeth de Carpentier.
3.  Elizabeth Johanna Cornelia van NIKKELEN KUYPER, geboren op 29-08-1837 te Middelharnis.
Aangiftedatum: 30-08-1837.
Overleden
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1863 te Middelharnis met Hendrikus Augustus MEIJER, winkelier, geboren 1821 te Ooitgensplaat
Overleden
Zoon van lambertus Augustus meijer en Elizabeth Ritmeester, weduwnaar van Neeltje Korteweg.
4.  Johannis Gerardus Theodorus van NIKKELEN KUYPER, stalbaas, geboren op 23-07-1843 te Middelharnis
Overleden op 20-09-1924 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 22-09-1924.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-11-1866 te Dirksland met Teuntje KATS, 23 jaar oud, geboren op 23-07-1843 te Dirksland
Overleden op 24-02-1905 om 18:00 uur te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 25-02-1905.
Dochter van Willem Kats en Jannetje Both.

VI.43 Janna LAMERIS, Dienstmeid, geboren op 24-08-1806 te Kantens, gedoopt op 14-09-1806 te Kantens
Overleden op 21-11-1865 te Delfzijl op 59-jarige leeftijd
Dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-05-1839 te Delfzijl met Albert Jans BOTTERMUNTJE (BOTERMAN), 40 jaar oud, kuipersknecht te Delfzijl, geboren op 10-03-1799 te Farnsum
Overleden > 1839
Zoon van Jan Eppes en Jantje Alberts.
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje BOTERMAN, Dienstmeid, geboren op 31-03-1840 te Delfzijl
Overleden op 26-03-1887 te Delfzijl op 46-jarige leeftijd
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-03-1868 te Delfzijl met Rense HARKEMA, 23 jaar oud, zeeman, geboren op 11-11-1844 te Farmsum (Delfzijl)
Overleden op 25-02-1906 te Delfzijl op 61-jarige leeftijd
Zoon van Harke Renses Harkema en Margaretha Raad.
2.  Anna BOTTERMUNTJE (BOTERMAN), dienstmeid, geboren ca 1850 te Delfzijl
Overleden > 1877
Gehuwd op 26-05-1877 te Delfzijl met Eenje van der LINDE, timmerman, geboren ca 1852 te Farmsum
Overleden > 1877
Zoon van NN en Geessien van der Linde.

VI.45 Johanna (Frans) LAM(E)ERIS, dienstmeid, geboren op 16-03-1809 te Obergum, Gem. Winsum, gedoopt op 03-04-1809 te Obergum
Overleden op 30-01-1891 te Aduard op 81-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 31-01-1891.
Lameeris genoemd bij huwelijk.
Dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1837 te Aduard met Leendert Sybe JAGER, 25 jaar oud, schippersknecht/winkelier, geboren op 10-09-1811 te Aduard
Overleden op 10-01-1889 te Aduard op 77-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 12-01-1889.
Zoon van Sijbe Jakobs Jager en Neeltje Jans Beintum.
Uit dit huwelijk:
1.  Neela JAGER, geboren op 24-09-1838 te Aduard
Overleden op 02-04-1875 te Garmerwolde, Ten Boer, GR op 36-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 03-04-1875.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-12-1860 te Aduard met Jacob MODDERMAN, 19 jaar oud, timmerman, geboren op 28-06-1841 te Garmerwolde, gem. Ten Boer
Overleden op 13-08-1925 te Groningen op 84-jarige leeftijd
Zoon van Jan Lammerts en Hilje Klasens Woldendorp.
2.  Frans JAGER, Apothekersbediende, geboren op 07-10-1840 te Aduard
Overleden op 14-04-1925 te Groningen op 84-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 15-04-1925.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-05-1864 te Aduard met Hendrikje SCHARPHORGEN, dienstmeid, geboren ca 1838 te Middelstum
Overleden > 1880
Dochter van Douwe Pieters Scharphorgen en Fenje Berends Smit.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 23-11-1882 te Groningen met Grietje SCHOLTENS, 45 jaar oud, geboren op 17-05-1837 te Warffum
Overleden > 1880
Dochter van Kornelis Scholtens en Grietje van der Werf, weduwe van Hinderikus Lutter.
3.  Siebolt JAGER, (turf)schipper, ook beurtschipper, geboren op 08-12-1842 te Aduard
Overleden op 27-02-1920 te Groningen op 77-jarige leeftijd
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-07-1870 te Groningen met Fokje FEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 17-11-1844 te Zevenhuizen, gemeente Leek
Overleden op 21-05-1938 te Groningen op 93-jarige leeftijd
Dochter van Derk Folkerts Feenstra en Frouktje Anzings van der Linde.
4.  Anje JAGER, geboren op 09-09-1846 te Aduard
Overleden op 19-06-1934 te Papendrecht op 87-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-06-1934.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1872 te Aduard met Bron DATEMA, 30 jaar oud, stuurman, geboren op 26-07-1842 te Saaksum, Gem. Oldehove.
Aangiftedatum: 28-07-1842.
Overleden op 21-11-1903 te op zee bij Borkum a.b.v. SS Anglia op 61-jarige leeftijd
Zoon van Johannes Roelfs Datema en Johanna Johannes Hartman.

VI.47 Jan (Frans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 26-08-1813 te Obergum (gem. Winsum)
Overleden
Zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-07-1843 te Uithuizermeeden met Fenje Reintjes HARTMAN, geboren ca 1819 te Uithuizermeeden
Overleden te Deventer
Dochter van Reintje Reinders Hartman en Albertje Kornelis.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert LAMERIS, geboren ca 1848 te Uithuizermeeden
Overleden op 02-05-1888 om 11:45 uur te Delft
2.  Jantje LAMERIS (zie VII.155).

VI.49 Friedes Frans LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 21-01-1816 te Kantens
Overleden op 19-04-1880 te Aduard op 64-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-04-1880.
Tak [H].
Zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1845 te Aduard met Janna (Pieters) FRIESO, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 31-10-1823 te Den Ham, gemeente Aduard
Overleden op 11-01-1856 te Aduard op 32-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 14-01-1856.
Dochter van Pieter Jans Frieso en Menje Jans Spanjer.
Uit dit huwelijk:
1.  Annechien LAMERIS (zie VII.158).
2.  Pieter LAMERIS (zie VII.159).
3.  Mentje LAMERIS, dienstmeid, geboren op 23-06-1851 te Aduard
Overleden op 24-06-1870 te Aduard op 19-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 25-06-1870.

VI.55 Klaas Jan (Frans) LAMERIS, schoenmaker, geboren op 16-08-1839 te Kantens
Overleden op 18-02-1905 te Hoogkerk op 65-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 18-02-1905.
Zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Trijntje (Klaassen) HAAN, Dagloonster
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Aduard met Trientje VELTING (VEILING), 27 jaar oud, hoedenmaakster, geboren op 13-03-1845 te Aduard
Overleden op 23-11-1873 te Den Horn, gem Aduard op 28-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-11-1873.
Dochter van Jan Klaassens Velting en Aaltje Fokkes Fokkens.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 19-08-1876 te Ezinga met Geertje van der POEL, schoenmaakster, geboren ca 1840 te Garnwerd
Overleden op 04-08-1917 te Rheden
Dochter van Jacob Willem van der Poel en Aafien Jantje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan LAMERIS, geboren ??-11-1872 te Aduard
Overleden op 06-07-1874 te Ezinge.
Aangiftedatum: 09-07-1874.
2.  Trientje Aalina LAMERIS (zie VII.164).
Uit het tweede huwelijk:
3.  NN LAMERIS, geboren op 20-03-1878 te garnwerd, Gem. Ezinge
Overleden op 20-03-1878 te Garnwerd, Gem. Ezinge, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 27-03-1878.
4.  NN LAMERIS, geboren op 17-12-1880 te Garnwerd, Gem. Ezinge
Overleden op 17-12-1880 te Garnwerd, Gem. Ezinge, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 18-12-1880.
5.  Afina LAMERIS, geboren ca 1885 te Hoogkerk
Overleden op 07-02-1934 te Rheden.
Aangiftedatum: 09-02-1934.
Gehuwd op 27-11-1909 te Hoogkerk met Johan SCHOLTEN, fabrieksbaas, geboren ca 1882 te Lonneker
Overleden >1909
Zoon van Willem Hendrik Scholten en Johanna Tegeler.

VII.2 Frides (Jans) LAMERIS, Hoofdonderwijzer, geboren op 14-02-1811 te Grijpskerk, gedoopt op 10-03-1811 te Grijpskerk
Overleden op 17-11-1884 om 1800 uur te Sebaldeburen op 73-jarige leeftijd
Eigenaar van de hofstede "De Klockstede" te Sebaldeburen.
Zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-09-1835 te Grijpskerk met Lizebeth Kornelis POLL, 24 jaar oud, Grossier, geboren op 30-07-1811 te Westerhorn, gedoopt op 18-08-1811 te Westerhorn
Overleden op 22-01-1885 om 1200 uur te Sebaldeburen op 73-jarige leeftijd
Dochter van Kornelis Jacobus Knels POLL, Landbouwer, en Geertje Freerks de WILDE
Uit dit huwelijk:
1.  Iemptke LAMERIS, geboren op 28-03-1836 te Sebaldeburen, Gem. Grootegast
Overleden op 30-05-1866 te Sebaldeburen, gem Grootegast op 30-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 31-05-1866.
2.  Jan (Frides) LAMERIS (zie VIII.2).
3.  Kornelis Jacobus LAMERIS (zie VIII.4).
4.  Jacobus LAMERIS (zie VIII.6).
5.  Jacob (Frides) LAMERIS (zie VIII.8).
6.  NN LAMERIS, geboren op 12-09-1852 te Grootegast
Overleden op 12-09-1852 te Grootegast, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 13-09-1852.

VII.4 Hidde (Jans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 21-01-1814 te Grijpskerk
Overleden op 05-03-1904 te Grijpskerk op 90-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 07-03-1904.
Zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-03-1840 te Grijpskerk met Sjaakje Derks van de WERF, 21 jaar oud, geboren op 13-05-1818 te Burum
Overleden op 08-04-1856 te Grijpskerk op 37-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 09-04-1856.
Dochter van Dirk Johannes van der Werf en Grietje Tedes van Kooij.
Uit dit huwelijk:
1.  Iempke (Jemke) (Jemkje) LAMERIS (zie VIII.13).
2.  Grietje LAMERIS (zie VIII.15).
3.  Jan (Hiddes) LAMERIS, Handelaar in meel en bakkersartikelen, geboren op 19-01-1844 te Grijpskerk
Overleden op 18-11-1921 te Groningen op 77-jarige leeftijd
4.  Dirk Hiddes LAMERIS, geboren ca 1845 te Grijpskerk
Overleden op 19-07-1847 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 21-07-1847.
5.  Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18).
6.  Geertje LAMERIS, geboren op 19-09-1849 te Grijpskerk
Overleden op 11-02-1894 te Loosduinen op 44-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 14-02-1894 Ook overlijdensakte in Loosduinen (#15) aangifte 12-02-1894.
7.  Antje LAMERIS, geboren op 03-08-1852 te Grijpskerk
Overleden op 11-02-1933 te Grijpskerk op 80-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 11-02-1933.
8.  Froukje LAMERIS, geboren op 08-09-1855 te Grijpskerk
Overleden op 10-02-1894 te Loosduinen op 38-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 14-02-1894. Ook aangifte op 12-02-184 in Loosduinen (# 14).

VII.10 Froukje LAMERIS, geboren op 22-06-1823 te Grijpskerk
Overleden op 18-05-1868 te Leek op 44-jarige leeftijd
Dochter van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-04-1853 te Grijpskerk met Hendrikus Harms ZWARTS, 28 jaar oud, Kastelein van gemeentehuis te Leek, geboren op 25-04-1824 te Veenhuizen
Overleden 1853<>1868
Zoon van Harm Abels Zwarts en Albertje Rijkes Haverman.
Uit dit huwelijk:
1.  nn ZWARTS, geboren ??-03-1854 te Niekerk
Overleden op 13-03-1854 te Oldekerk.
Aangiftedatum: 14-03-1854.
2.  Herman ZWARTS, geboren op 13-03-1854 te Niekerk, gem. Oldekerk (Gr)
Overleden > 1881
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1881 te Menaldumadeel met Trijntje SYTSMA, 23 jaar oud, geboren op 04-01-1858 te Dronrijp
Overleden op 02-10-1922 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd
Dochter van Cornelis Sytses Sytsma en Aukje Pieters Sinnema.
3.  Hendrika ZWARTS, geboren ca 1858 te Leek
Overleden > 1884
Gehuwd op 16-05-1884 te Grootegast met Hendrik HOVINGA (HORINGA), Landbouwer, geboren ca 1857 te Sebaldeburen
Overleden > 1884
Zoon van Hendrik Jacons Hovinga en Jantje Jans Heuker.
4.  Jan Friedes ZWARTS, geboren ca 1860 te Leek
Overleden op 19-09-1873 te Grootegast.
Aangiftedatum: 20-09-1873.
5.  Albertje ZWARTS, geboren ca 1862 te Leek
Overleden op 17-12-1944 te Ulrum.
Aangiftedatum: 18-12-1944.
Gehuwd op 06-05-1887 te Grijpskerk met Sijtse Hero MELHUIZEN, onderwijzer, geboren ca 1860 te Winschoten
Overleden < 1944
Zoon van Hilbertus Melhuizen en Hillegonda Elisabeth Boersema.

VII.12 Jacob LAMERIS, Grossier, geboren ca 1829 te Grijpskerk
Overleden op 13-06-1890 te Grand Rapids (Michigan VS)
Vertrokken in 1867 met vrouw en 6 kinderen vanuit Groningen naar Grand Rapids in de VS.
Zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche
Gehuwd (1) op 08-04-1852 te Grijpskerk met Johanna de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 28-03-1833 te Groningen
Overleden
Dochter van Lambertus de Vries en Wobbegien van Mere.
Gehuwd (2) te Grand Rapids? Echtgenote is NN
Uit het eerste huwelijk:
1.  Wobbina LAMERIS, geboren op 04-10-1853 te Grijpskerk
Overleden
2.  Friedes Jacob LAMERIS, geboren ??-06-1854 te Grijpskerk
Overleden op 27-09-1864 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 28-09-1864.
3.  Jan LAMERIS, geboren op 02-11-1854 te Grijpskerk
Overleden
4.  Iempke LAMERIS, geboren op 09-06-1856 te Grijpskerk
Overleden
5.  Lambertus LAMERIS, geboren op 25-04-1858 te Grijpskerk
Overleden
6.  Geertje LAMERIS, geboren op 25-04-1860 te Grijpskerk
Overleden
7.  Geertje Jacoba LAMERIS, geboren eind 1861 te Grijpskerk
Overleden op 01-01-1865 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 02-01-1865.
Uit het tweede huwelijk:
8.  Gertrude Elizabeth LAMERIS, geboren op 18-11-1876 te Grand Rapids, VS
Overleden op 30-07-1958 te Grand Rapids (VS) op 81-jarige leeftijd
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 14-08-1917 te Grand Rapids (VS) met Folkert (Walter) THOMASMA

VII.18 Fridus (Hendriks) LAMERUS, uurwerkmaker, geboren op 31-10-1814 te Gorredijk
Overleden op 27-03-1865 te Opsterland op 50-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 27-03-1865.
Zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Opsterland~ met Froukje Hantjes GRUTTER, geboren 1819 te Gorredijk
Overleden > 1855
Dochter van Hantje Foekes Grutter en Trijntje Wouters Drijfhout.
Bruidegom tekent "Lameris" volgens Ha.
Uit dit huwelijk:
1.  Antje Fridus LAMERUS, geboren op 19-02-1852 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 20-02-1852.
Overleden
2.  Trijntje LAMERUS, geboren op 08-07-1854 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 10-07-1854.
Overleden op 28-05-1888 te Opsterland~ op 33-jarige leeftijd.
Aangifte 29-05-1888.
3.  Hendrik LAMERUS, geboren op 08-07-1854 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 10-07-1854.
Overleden op 12-02-1856 te Opsterland~ op 1-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 13-02-1856.

VII.22 Siemon Hendriks LAMERUS, koperslager, geboren op 25-05-1819 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 25-05-1819.
Overleden op 20-01-1876 te Gorredijk op 56-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 20-01-1876.
Zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1845 te Gorredijk met Akke (Thijsses) ZIJLSTRA, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1819 te Bolsward
Overleden op 27-04-1903 te Arnhem op 84-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 27-04-1903.
Dochter van Thijs Alberts Zijlstra en Grietje Gerbens van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43).
2.  Thijs Siemons LAMERUS (zie VIII.45).
3.  Antje LAMERUS (zie VIII.49).
4.  Gerben (Simons) LAMERUS V-27 (zie VIII.51).
5.  Fridus (Simons) LAMERUS V-28 (zie VIII.53).
6.  Grietje LAMERIS (zie VIII.56).

VII.25 Gerhardus (Hendriks) LAMERUS, Schoenmaker, geboren op 25-11-1823 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 27-11-1823.
Overleden op 21-02-1901 te Opsterland~ op 77-jarige leeftijd.
Weduwnaar, aangifte 22-02-1901.
Zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1848 te Opsterland~ met Gerbentje (Thijsses) ZIJLSTRA, 27 jaar oud, geboren op 20-04-1821 te Vok (Schoterland)
Overleden voor 1901
Dochter van Thijs Alberts Zijlstra en Grietje Gerbens van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik (Gerardus) LAMERUS (zie VIII.57).

VII.30 Geertje Roelfs LAMERUS, dienstmeid, geboren op 07-07-1815 te Leek.
Aangiftedatum: 08-07-1815.
Overleden op 15-08-1861 te Grijpskerk op 46-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 17-08-1861.
Dochter van Jantje LAMERIS (zie VI.5)
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-05-1853 te Grijpskerk met Tomas DRIJFHAMER, 37 jaar oud, Verwer/glazenmaker, geboren op 22-08-1815 te Grijpskerk
Overleden op 08-10-1876 te Grijpskerk op 61-jarige leeftijd
Zoon van Riewen Klaassens Drijfhamer en Anje Kaspers. Op 11-04-1876 hertrouwd met Tetje Agtien (1818-1886).
Uit dit huwelijk:
1.  NN DRIJFHAMER, geboren op 13-04-1854 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 15-04-1854.
Overleden op 13-04-1854 te Grijpskerk, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 15-04-1854.
2.  NN DRIJFHAMER, geboren op 20-04-1855 te Grijpskerk.
Aangiftedatum: 21-04-1855.
Overleden op 20-04-1855 te Grijpskerk, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 21-04-1855.
3.  Jan DRIJFHAMER, spoorwegwerker, geboren op 29-08-1857 te Grijpskerk
Overleden > 1884
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1884 te Groningen met Klaaske OOSTERHOF, 27 jaar oud, geboren op 24-08-1856 te Grootegast
Overleden > 1884
Dochter van Roelf Iepes Oosterhof en Aaltje Hendriks Melessen.

VII.33 Hendrik (Rijnders) LAMÉRIS, Timmerman, geboren op 16-01-1818 te Groningen
Overleden op 05-10-1884 te Groningen op 66-jarige leeftijd
Signalement: aangezicht ovaal, voorhoofd rond, oogen blauw, neus plat, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen blond.
[Caspar van Heel, 1966].
Zoon van Rijnder (Friedes) LAMÉRIS (zie VI.6) en Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), Naaister
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-11-1841 te Groningen met Wobbyna IBELINGS, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16-11-1817 te Groningen
Overleden op 16-08-1854 te Groningen op 36-jarige leeftijd
Dochter van NN en Klaartje Ibelings.
IV-14.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25-05-1856 te Groningen met Martje BAKKER, 35 jaar oud, dienstmeid, geboren op 06-11-1820 te Woldendorp, Gem. Termunten
Overleden op 24-06-1857 te Groningen op 36-jarige leeftijd
Dochter van Roelf Everts Bakker en Fennechien Arends Redeker.
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 09-10-1859 te Groningen met Anje Roelofs BAKKER, 33 jaar oud, dienstmeid, geboren op 12-09-1826 te Woldendorp, gem. Termunten
Overleden op 16-04-1897 te Groningen op 70-jarige leeftijd
Dochter van Roelf Everts Bakker en Fenna Arends Redeker.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annegien Gezina LAMÉRIS, geboren op 08-09-1842 te Groningen
Overleden op 29-05-1884 te Groningen op 41-jarige leeftijd
2.  Klaartje LAMÉRIS, geboren op 21-09-1845 te Groningen
Overleden op 28-02-1926 te Finsterwolde op 80-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 01-03-1926.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-09-1878 te Finsterwolde met Willem BEEKHUIS, notaris-klerk, geboren ca 1849 te Finsterwolde
Overleden op 14-03-1928 te Finsterwolde.
Aangiftedatum: 15-03-1928.
Zoon van Lupko Willems Beekhuis en Martha Sakkalina Roelfs Bakker.
3.  Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 01-07-1848 te Groningen
Overleden op 07-12-1849 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 10-12-1849.
4.  Reinder Frides LAMÉRIS, geboren xx-12-1850 te Groningen
Overleden op 01-10-1852 te Groningen.
Aangiftedatum: 02-10-1852.
5.  N.N. LAMÉRIS, geboren op 20-12-1851 te Groningen
Overleden op 20-12-1851 te Groningen, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 22-12-1851.
Levenloos geboren.
6.  Gezina LAMÉRIS, geboren op 23-07-1853 te Groningen
Overleden op 22-05-1863 te Groningen op 9-jarige leeftijd
Uit het derde huwelijk:
7.  Roelf LAMÉRIS, geboren op 13-08-1863 te Groningen
Overleden op 25-04-1864 te Groningen, 256 dagen oud
8.  Fenna Geziena LAMÉRIS, geboren op 16-01-1867 te Groningen
Overleden op 09-01-1939 te Groningen op 71-jarige leeftijd
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1894 te Finsterwolde met Karl Wilhelm KÖHLER (KHIER), muzikant, geboren ca 1857 te Beerhelden, Hessen Dld
Overleden op 05-07-1909 te Groningen
Zoon van Friedrich Wilhelm Köhler en Agnes Luise Zier.

VII.37 Fridus (Rijnders) LAMÉRIS, Barbier, geboren op 02-01-1820 te Groningen
Overleden op 13-08-1905 op 85-jarige leeftijd
Zoon van Rijnder (Friedes) LAMÉRIS (zie VI.6) en Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), Naaister
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11-05-1845 te Groningen met Johanna Dorothea LUIDER, 22 jaar oud, naaister, geboren op 19-08-1822 te Groningen
Overleden op 06-10-1858 op 36-jarige leeftijd
Dochter van Hinderikus Wilhelmus Luider en Harmina Dorothea Tremer.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15-11-1859 te Groningen met Catharina MEES, 34 jaar oud, dienstmeid, geboren op 14-10-1825 te Groningen
Overleden op 29-06-1910 te Groningen op 84-jarige leeftijd
Dochter van Jan Jans Mees en Hillegien Bartels.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 13-05-1846 te Groningen
Overleden op 05-06-1846 te Groningen, 23 dagen oud.
Aangiftedatum: 06-06-1846.
2.  Harmina Dorothea LAMÉRIS (zie VIII.75).
3.  Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 23-10-1848 te Groningen
Overleden op 15-12-1848 te Groningen, 53 dagen oud.
Aangiftedatum: 16-12-1848.
4.  Hinderikus Wilhelmus LAMÉRIS (zie VIII.77).
5.  Annechien LAMÉRIS (zie VIII.80).
6.  Reinder LAMÉRIS, geboren op 11-09-1853 te Groningen
Overleden op 22-08-1854, 345 dagen oud
7.  Hendrik LAMÉRIS (zie VIII.83).
8.  Frides LAMÉRIS (zie VIII.85).
9.  Johanna Dorothea LAMÉRIS (zie VIII.88).
Uit het tweede huwelijk:
10.  Bartelt LAMÉRIS (zie VIII.89).
11.  Hillegien LAMÉRIS, huishoudster, geboren op 07-09-1861 te Groningen
Overleden op 16-01-1939 te Groningen op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1939 te Groningen
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 09-09-1920 te Groningen met Jacob VELDHUIS, boerenarbeider, geboren ca 1864 te Sappemeer
Overleden > 1920
Zoon van Jan Veldhuis en Annegien Nieuwold. Weduwnaar van Elizbeth Johanna Kloosterhuis.
12.  Gezina LAMÉRIS, geboren op 29-06-1863 te Groningen
Overleden > 1953
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1893 te Groningen met Adriaan Johannes MADIJOL, 21 jaar oud, huisschilder, geboren op 28-03-1872 te Groningen
Overleden > 1953
Zoon van Egidus Nicolaus Madijol en Catharina Maria Tijnagel.
13.  Jantje LAMÉRIS, geboren op 13-10-1864 te Groningen
Overleden op 17-02-1951 te Haren (Gr) op 86-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-02-1951.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 28-01-1915 te Groningen met Hendrik (Hindrik) LUKKIEN, 41 jaar oud, caféhouder, geboren op 05-10-1873 te Veendam
Overleden >1915<1951
Zoon van Hindrik Lukkien en Willemtje Jager. Weduwnaar van Jantje Lenz.
14.  Elisabeth LAMÉRIS, geboren op 18-08-1867 te Groningen
Overleden
15.  Anje LAMÉRIS, geboren op 25-12-1870 te Groningen
Overleden

VII.45 Ebeltje Jans LAMERIS, geboren op 27-09-1805 te Garnwerd, Gem. Ezinge
Overleden op 09-11-1868 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 63-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 09-11-1868.
Dochter van Jan (Rienders) LAMERIS (zie VI.9) en Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1831 te Winsum met Lammert Jacobs HUIZINGA, 32 jaar oud, Dagloner,koopman, geboren op 21-04-1799 te Baflo
Overleden op 01-02-1864 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 64-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 04-02-1864.
Zoon van NN en Trijntje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.  Kunje HUIZINGA, geboren op 24-08-1834 te Garnwerd
Overleden >1862
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1862 te Ezinge met Jan Reinders HUIZINGA, 36 jaar oud, Timmerman, geboren op 05-05-1826 te Garnwerd
Overleden >1862
Zoon van Reinder Pieters Huizinga en Riemke Mennes Smit.
2.  Jacob HUIZINGA, daglooner,schoenmaker, geboren op 12-01-1839 te Garnwerd
Overleden op 10-06-1913 te garnwerd, Gem. Ezinge op 74-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 11-06-1913.
Weduwnaar van Klaaske Bulthuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-06-1871 te Ezinge met Gepke NIEHOF, 27 jaar oud, dagloonster, geboren op 06-04-1844 te Groningen
Overleden >1871
Dochter van Siemon Botes Niehof en Aaltje Klaassens de Jonge, weduwe van Jan Knol.

VII.48 Derk (Jans) LAMERIS, Landbouwersknecht te Winsum, geboren op 29-10-1810 te Garnwerd, gem. Ezinge
Overleden op 25-02-1848 te Adorp op 37-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 28-02-1848.
Zoon van Jan (Rienders) LAMERIS (zie VI.9) en Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-12-1834 te Adorp met Frouwke Hindriks de MAAT, 23 jaar oud, naaister, geboren op 21-03-1811 te Sauwerd
Overleden op 11-08-1850 te Sauwerd op 39-jarige leeftijd
Dochter van Hindrik Hindriks de Maat en Geessijn Roelfs Hilberts.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (Derks) LAMERIS, geboren op 09-09-1835 te Sauwerd, gem. Adorp
Overleden op 22-11-1848 te Sauwerd, Gem. Adorp op 13-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 22-11-1848.
2.  Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.104).
3.  NN LAMERIS, geboren op 19-09-1838 te Adorp.
Aangiftedatum: 20-09-1838.
Overleden op 19-09-1838 te Adorp, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 20-09-1838.
4.  Reinder (Derks) LAMERIS, geboren op 25-11-1839 te Sauwerd
Overleden op 03-05-1842 te Sauwerd, gem. Adorp op 2-jarige leeftijd.
Aangiftedatum 5-5-1842.
5.  Roelf (Derks) LAMERIS, geboren op 13-10-1841 te Sauwerd, gem Adorp
Overleden op 15-04-1847 te Adorp op 5-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 17-04-1847.
6.  Reinder (Derks) LAMERIS, geboren op 13-02-1844 te Sauwerd
Overleden op 05-11-1847 te Adorp op 3-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 08-11-1847.
7.  Menne LAMERIS, arbeider, geboren op 13-04-1846 te Adorp
Overleden op 10-06-1865 te Groningen op 19-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-06-1865.

VII.117 Frans (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker en brievengaarder te Slochteren, geboren op 11-05-1832 te Loppersum
Overleden op 30-12-1905 te Slochteren op 73-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 01-01-1906.
Zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38) en Jantje (Warmolts) KUIPER
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 10-12-1860 te Slochteren met Berendje Jans van DAM, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-03-1834 te Sappemeer
Overleden op 05-11-1896 te Slochteren op 62-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 06-11-1896.
Dochter van Jan Abels van Dam en Hillegien Berends ten Cate.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 26-04-1902 te Slochteren met Maria GROENEVELD, 60 jaar oud, geboren op 17-10-1841 te Slochteren
Overleden op 04-07-1921 te Slochteren op 79-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 06-07-1921.
Dochter van Berend Hendriks Groeneveld en Sikkegien Egberts Veentjer, weduwe van Talo Tuizinga. Weduwe van Klaas van der Laan.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan (Fransen) LAMERIS (zie VIII.112).
2.  Henri Johannes LAMERIS, geboren op 18-11-1867 te Slochteren
Overleden op 14-05-1870 te Slochteren op 2-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 14-05-1870.
3.  Johanna LAMERIS (zie VIII.117).
4.  Johannis LAMERIS, geboren te Slochteren

VII.120 Warmold (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker te Oude Pekela, geboren op 18-07-1834 te Loppersum
Overleden op 29-12-1918 te Utrecht op 84-jarige leeftijd
Zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38) en Jantje (Warmolts) KUIPER
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-11-1858 te Winschoten met Anna Jans KLOOSTERHUIS, geboren ca 1831 te Midwolda
Overleden op 21-10-1859 te Oude Pekela.
Aangiftedatum: 22-10-1859. ¿Overleden in het kraambed van haar zoon Johannes (Warmolts).¿.
Dochter van Jan Geerts Kloosterhuis en Hike Jans Lindemulder.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 08-05-1861 te Oude Pekela met Jannetje Andries RIETMEIJER, 33 jaar oud, geboren op 20-10-1827 te Oude Pekela
Overleden op 22-06-1897 te Oude Pekela op 69-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 22-06-1897.
Dochter van Andreas Rietmeijer en Geessien Gerrits Tin.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johannes (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.119).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Geessien LAMERIS, geboren op 01-04-1862 te Oude Pekela
Overleden op 23-01-1865 te Oude Pekela op 2-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-01-1865.
3.  Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS (zie VIII.122).
4.  Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.124).
5.  Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.126).
6.  Geessien (Geesje) LAMERIS (zie VIII.129).
7.  Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.130).

VII.123 Siepko (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker te Loppersum, geboren op 01-10-1840 te Loppersum
Overleden op 18-11-1914 te Loppersum op 74-jarige leeftijd
Zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38) en Jantje (Warmolts) KUIPER
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-03-1863 te Loppersum met Grietje Harms KOOLMAN, 22 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 23-05-1840 te Eenrum
Overleden op 18-03-1896 te Loppersum op 55-jarige leeftijd
Dochter van Harm Nannes Koolman en Grietje Jans Jonker.
Uit dit huwelijk:
1.  Harm (Siepkos) LAMERIS, Horlogemaker te Veendam, later te Doetinchem, geboren op 27-01-1864 te Loppersum
Overleden op 07-06-1942 te Doetinchem op 78-jarige leeftijd.
Aangiftedatum 08-06-1942.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-12-1892 te Dordrecht met Dirkje Angeneesje de BORST, geboren ca 1866 te Dordrecht
Overleden op 27-06-1949 te Doetinchem.
Aangiftedatum: 28-06-1949.
Dochter van Govert de Borst en Angeneesje Elisabeth Koning.
2.  Jantje LAMERIS, geboren 09-1865 te Loppersum
Overleden voor 1869 te Loppersum
3.  Johannes LAMÉRIS (zie VIII.136).
4.  Jantje LAMERIS, geboren 1869 te Loppersum
Overleden 1872
5.  Frans LAMERIS, geboren 04-1870 te Loppersum
Overleden 1870
6.  Grietje LAMERIS, geboren op 21-01-1871 te Loppersum
Overleden > 1902
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-11-1902 te Loppersum met Fokke OZINGA, machinist, geboren ca 1870 te Anjum
Overleden > 1902
Zoon van Jacob Fokkes Ozenga en Folkje Ates van der Wagen.
7.  Jantje LAMERIS, geboren op 17-04-1875 te Loppersum
Overleden op 22-12-1950 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-12-1950.
8.  Aaltje LAMERIS, geboren op 24-12-1876 te Loppersum
Overleden 02-1878
9.  Antje LAMERIS, geboren op 24-12-1876 te Loppersum
Overleden 02-1878
10.  Aaltje LAMERIS, dienstmeid, geboren op 10-04-1879 te Loppersum
Overleden op 03-12-1960 te Bolsward op 81-jarige leeftijd.
Begraafplaats: bolsward algemeen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1905 te Loppersum met Jackle de BOER, 24 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 21-03-1881 te Bolsward
Overleden op 01-05-1970 op 89-jarige leeftijd
Zoon van Aebe de Boer en Anna Mulder.

VII.126 Antje LAMERIS, geboren op 05-09-1842 te Loppersum
Overleden
Kinderen:
Klaaske (09-06-1873)
Johannes (05-10-1875)
Wytze (13-11-1878)
Jan (19-01-1885)
Allen geboren in Oostdongeradeel.
Dochter van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38) en Jantje (Warmolts) KUIPER
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-05-1872 te Oostdongeradeel met Pieter Wijtzes van der STEEG, 28 jaar oud, geboren op 03-12-1843 te Oostdongeradeel
Overleden > 1872
Uit dit huwelijk:
1.  Klaaske van der STEEG, geboren op 09-06-1873 te Oostdongeradeel.
Aangiftedatum: 10-06-1873.
Overleden
2.  Johannes van der STEEG, geboren op 05-10-1875 te Oostdongeradeel.
Aangiftedatum: 05-10-1875.
Overleden
3.  Wytze van der STEEG, geboren op 13-11-1878 te Oostdongeradeel.
Aangiftedatum: 14-11-1878.
Overleden

VII.130 Geessien LAMERIS, dienstmeid, geboren op 06-12-1850 te Loppersum
Overleden > 1876
Dochter van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.38) en Jantje (Warmolts) KUIPER
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1876 te Stedum met Ale SMIT, Dienstknecht, geboren ca 1843 te Leermens, gem. .t Zand
Overleden > 1876
Zoon van Luitje Reinders Smit en Elizabeth Abels Zwart. Weduwnaar van Aaltje Slager.
Uit dit huwelijk:
1.  Luitje SMIT, telegrafist, geboren ca 1878 te Stedum
Overleden > 1901
Gehuwd op 09-03-1901 te `t Zandt met Ida UILDERSMA, geboren ca 1878 te Oosterwijtwerd
Overleden > 1901
Dochter van Derk Uildersma en Elisabeth Schreuder.
2.  Johannes SMIT, telegrafist, geboren ca 1879 te Stedum
Overleden > 1902
Gehuwd op 21-06-1902 te Stedum met Grietje van DIJKEN, geboren ca 1883 te Stedum
Overleden > 1902
Dochter van Jacob van Dijken en Elizabeth Klok.

VII.155 Jantje LAMERIS, geboren op 12-09-1852 te Uithuizermeeden
Overleden op 07-10-1904 te Uithuizermeeden op 52-jarige leeftijd
Dochter van Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.47) en Fenje Reintjes HARTMAN
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-04-1876 te Uithuizermeeden met Reinder BOLT, geboren ca 1851 te Uithuizen
Overleden 00-00-1882
Zoon van Berend Klazens Bolt en Martha Reijntje Hartman. Hij heeft uit dit huwelijk 3 kinderen: Jan, geboren in 1877 of 1888, overleden op 31-05-1962 (Groningen), Maartje, overleden 14-02-1959, en Fenna, geboren op 13-04-1881, overleden in 1978 te Opperdoes (NH).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 22-05-1885 te Uithuizermeeden, gescheiden na 6 jaar op 25-09-1891 te Uithuizermeeden van Johannes DIJKEMA, kweker, geboren op 29-07-1846 te Zeerijp
Overleden > 1891 te Zandeweer
Zoon van Pieter Hindriks Dijkema en Aafke Kornelis Oosting.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan BOLT, geboren ca 1877
Overleden op 31-05-1962 te Groningen
2.  Maartje BOLT, huishoudster, geboren ca 1877 te Uithuizermeeden
Overleden op 14-02-1959
Gehuwd op 15-10-1898 te Loppersum met Derk EZINGA, kastelein, geboren ca 1868 te Garmerwolde
Overleden > 1898
Zoon van Johannes Ezinga en Kornelske Groenveld.
3.  Fenna BOLT, geboren op 13-04-1881 te Uithuizermeeden
Overleden 1978 te Opperdoes (NH)
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1904 te Uithuizermeeden met Willem HUIZINGA, geboren ca 1857 te Uithuizermeeden
Overleden > 1904
Zoon van Jacob IJzebrands Huizinga en Anje Klasen Arkema.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Aafke DIJKEMA, geboren op 13-03-1886 te Uithuizermeeden
Overleden op 12-05-1965 te Zuidlaren op 79-jarige leeftijd
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1914 te Kantens met Frederikus TEMMEN, geboren ca 1878 te Kiel, gem. Hoogezand
Overleden > 1914
Zoon van Berend Temmen en Frouwke Schortingshuis.

VII.158 Annechien LAMERIS, arbeidster, geboren op 23-02-1846 te Aduard
Overleden op 29-06-1927 te Aduard op 81-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 30-06-1927.
Dochter van Friedes Frans LAMERIS (zie VI.49) en Janna (Pieters) FRIESO, dienstmeid
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-11-1866 te Aduard met Wiebe De GROOT, 28 jaar oud, boerenknecht, geboren op 27-10-1838 te Den Ham, Gem. Aduard
Overleden op 10-02-1900 te Aduard op 61-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 12-02-1900.
Zoon van Lodewijk de Groot en Knelske Zeldenrust.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna de GROOT, geboren okt 1867 te Aduard
Overleden op 28-12-1869 te Aduard.
Aangiftedatum: 29-12-1869.
2.  Friedes Pieter De GROOT, boerenknecht, geboren ca 1871 te Aduard
Overleden > 1896
Gehuwd op 16-05-1896 te Aduard met Jantje de BOER, dienstbode, geboren ca 1868 te Marum
Overleden
Dochter van Jacob de Boer en Trientje Vink.
3.  Jan De GROOT, boerenknecht, geboren ca 1875 te Aduard
Overleden > 1899
Gehuwd op 20-05-1899 te Aduard met Betje POSTEMA, dienstbode, geboren ca 1871 te Sebaldeburen, gem Grootegast
Overleden > 1899
Dochter van Ebe Postema en Anje van der Vries.
4.  Kornelis De GROOT, schipper, geboren ca 1877 te Aduard
Overleden > 1903
Gehuwd op 17-09-1903 te Eenrum met Trientje CLEVERINGA, geboren ca 1876 te Eenrum
Overleden > 1903
Dochter van Berend Cleveringa en Hinderika Boelens.
5.  Wiebe de GROOT, Veehouder, geboren op 11-05-1880 te Aduard
Overleden op 22-05-1927 te Aduard op 47-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-05-1927.
Gehuwd met Sakelina SPANJER, geboren ?
Overleden > 1927
6.  Knelske de GROOT, geboren ca 1881 te Aduard
Overleden op 03-12-1918 te Aduard.
Aangiftedatum: 03-12-1918.
Gehuwd met Gerrit ARENDS, geboren rond 1870
Overleden > 1918

VII.159 Pieter LAMERIS, Juwelier/horlogemaker, geboren op 17-03-1849 te Aduard
Overleden op 26-07-1899 te Wildervank op 50-jarige leeftijd
Zoon van Friedes Frans LAMERIS (zie VI.49) en Janna (Pieters) FRIESO, dienstmeid
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1872 te Oude Pekela met Elisabeth DEDDENS, 21 jaar oud, geboren op 14-10-1850 te Schildwolde (gem Slochteren)
Overleden op 23-01-1927 te Wagenborgen, Gem. Termunten op 76-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-01-1927.
Dochter van Geert Hindriks Deddens (predikant) en Aalje Berends Dekker.
Uit dit huwelijk:
1.  Geert LAMERIS, geboren op 17-07-1873 te Wildervank
Overleden op 19-09-1873 te Wildervank, 64 dagen oud
2.  Janna Meltina LAMERIS, geboren op 22-06-1874 te Wildervank
Overleden op 27-03-1895 op 20-jarige leeftijd
3.  Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174).
4.  Aaltje LAMERIS, geboren op 09-10-1881 te Wildervank
Overleden op 14-07-1976 op 94-jarige leeftijd
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15-01-1925 te Termunten met Tjibbe Jacobs GAASTRA, 54 jaar oud, huisschilder, geboren op 12-01-1871 te Oldeboom, gem. Ultingeradeel
Overleden op 26-07-1963 te Rijswijk op 92-jarige leeftijd
Zoon van Jacob Tjibbes Gaastra en Piertje Ottes Vleeshouwer.
5.  Annechiena LAMERIS, geboren op 30-12-1884 te Wildervank
Overleden op 04-08-1918 te Wildervank op 33-jarige leeftijd
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1911 te Wildervank met Willem Johannes VEENSTRA, 21 jaar oud, horlogemaker, geboren op 14-10-1889 te Assen
Overleden op 05-01-1958 te Assen op 68-jarige leeftijd
Zoon van HJendrik Veenstra (goudsmit) en Albertien Kors.
6.  Frida LAMERIS, geboren op 19-05-1889 te Wildervank
Overleden op 19-12-1889 te Wildervank, 214 dagen oud
7.  Frida LAMERIS, geboren op 05-03-1893 te Wildervank
Overleden op 06-07-1970 te Nunspeet op 77-jarige leeftijd, begraven 1970 te Wagenborger

VII.164 Trientje Aalina LAMERIS, geboren op 21-11-1874 te Den Horn, gem Aduard
Overleden op 05-11-1960 te Haren (Gr) op 85-jarige leeftijd
Dochter van Klaas Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.55) en Trientje VELTING (VEILING), hoedenmaakster
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1897 te Hoogkerk met Jacob LEUTSCHER, 28 jaar oud, landgebruiker, geboren op 19-04-1869 te Hoogkerk
Overleden op 19-01-1955 te Haren (gr) op 85-jarige leeftijd
Zoon van Izaak Leutscher en Mattje Zantenga.
Uit dit huwelijk:
1.  Izaak LEUTSCHER, Koemelker, geboren op 01-08-1898 te Hoogkerk
Overleden
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1925 te Haren met Catharina SNITJER, 26 jaar oud, geboren op 24-11-1898 te Nieuwolda
Overleden

VIII.2 Jan (Frides) LAMERIS, Grossier, landbouwer, geboren op 14-07-1838 te Sebaldeburen (gezindte: NH)
Overleden op 17-02-1917 te Sebaldeburen op 78-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-02-1917.
Eigenaar van de hofstede "De Klockstede" te Sebaldeburen.
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-09-1868 te Sebaldeburen met Antje Thomas VERDENIUS, 25 jaar oud, geboren op 10-04-1843 te Grijpskerk
Overleden op 31-03-1870 te Sebaldeburen op 26-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 02-04-1870. ¿Overleden in het kraambed 6 dagen na de geboorte van haar dochter Helena Antonia.¿.
Dochter van Thomas Alberts Verdenius en Helena Antonia de Muinck.
Uit dit huwelijk:
1.  Friedes (Jans) LAMÉRIS (zie IX.1).
2.  Helena Antonia LAMÉRIS, geboren op 25-03-1870 te Sebaldeburen
Overleden op 24-06-1872 te Sebaldeburen op 2-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-06-1872.

VIII.4 Kornelis Jacobus LAMERIS, Rijksveearts, geboren op 26-09-1840 te Sebaldeburen.
Aangiftedatum: 28-09-1840.
Overleden op 07-09-1916 te Warffum op 75-jarige leeftijd.
K.J. Laméris
Te Warffum is in den ouderdom van 76 jaar plotseling overleden de heer K.J. Laméris, plaatsvervangend-districtsveearts, ridder in de orde van Oranje-Nassau.
In de diergeneeskundige kringen en ook daarbuiten nam Laméris een veel beteekende plaats in en vooral de afdeeling Groningen-Drenthe der Maatschappij voor Diergeneeskunde, waaarvan hij sedert 1888 voorzitter was, heeft veel aan hem te danken. Hij streefde er naar de beoefenaars der diergeneeskunde op een hoog wetenschappelijk en een, voor henpassend, maatschappelijk peil geplaatst te zien. Zijn langdurige, energieke werkzaamheid op diergeneeskundig gebied werd gehuldigd toen hij in 1912 zijn gouden jubileum als dierenarts mocht gedenken.
Niet alleen de afdeeling, waarvan hij voorzitter was, meende bij die gelegenheid haar mentor blijken van groote sympathie te moeten geven, doch ook de regeering huldigde den jubilaris. Aan den feestmaaltijd te zijner eere gehouden, waaraan de directeur-generaal van landbouw mede aanzat, werd hem door dezen het ridderkruis der Oranje-Nassau orde op de borst gespeld.
De nagedachtenis van Laméris zal door de dierenartsen, vooral in het Noorden, steeds in hooge eere worden gehouden.
 
Bron: Art. krant ??, sept. 1916.
Hij was de eerste gestudeerde veearts van Warffum. Was gehuwd met Jacoba Werkman, een van de dames Werkman van het hotel "Het Gemeentehuis", waar hij eerst in woonde. Hij leefde erg met het dorp mee, was er zeer gezien. Vermaakte het grootste gedeelte van zijn vermogen, f10000,- een heel bedrag in die tijd, aan de gemeente Warffum.
Uit het huwelijk is 1 dochter geboren in juli 1882, die echter in sept. 1882 is overleden.
Kornelis Jacobus Laméris ligt niet in Warffum begraven; zijn vrouw wel.
Naar hem is in Warffum een straat genoemd.
 
Bron: de gemeente Warffum (28 november 1983).
 
Op 27 mei 2000 is zijn vroegere huis en praktijk geopend als onderdeel van het openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.
 
Ridder Orde van Oranje Nassau, voorzitter afdeling Groningen-Drenthe der maatschappij voor Diergeneeskunde 1888-1916.
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 11-05-1882 te Warffum met Jacoba WERKMAN, 44 jaar oud, geboren op 23-02-1838 te Warffum
Overleden op 29-11-1909 te Warffum op 71-jarige leeftijd
Jongste dochter van Jacob Eltje Werkman (1795-1865) en Ebeltje Pieters Kopenga (1797-1867).
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Kornelis Jacoba LAMÉRIS, geboren op 06-07-1882 te Warffum.
Aangiftedatum: 07-07-1882.
Overleden op 09-09-1882 te Warffum, 65 dagen oud

VIII.6 Jacobus LAMERIS, Majoor paardenarts bij de Koninklijke Stallen, geboren op 23-12-1842 om 23.00 uur te Sebaldeburen
Overleden op 27-06-1918 om 20.00 uur te ´s-Gravenhage op 75-jarige leeftijd
Van hem is o.a. bewaard gebleven zijn kalender/dagboek over de periode 1 januari 1881 t/m augustus 1881, waarin hij zijn lotgevallen beschreef op het eiland Java, waar hij in opdracht van de Ned. regering was gestuurd om de plaatselijke veepest te bestrijden. Zijn werkgebied was het gebied ten noorden van Bandung tussen Puwarkarta en Subang. Zijn overtuiging om de ziekte te bestrijden door in feite niets te doen en de natuur zijn gang te laten gaan, stuitte op vele bezwaren en problemen. In zijn latere functie als paardenarts van de Koninklijke Stallen in Den Haag, overzag hij ook de paarden van de koninklijke familie. Dit tot grote vreugde van zijn kleinzonen, die af en toe de gelegenheid kregen om op de pony van de toenmalige prinses Juliana te rijden.
Bij zijn 25 jarig jubileum bij de Koninklijke stallen, kreeg hij door Z.K.H. Prins Hendrik persoonlijk het officierskruis van de Huisorde van Oranje-Nassau opgespeld.
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-09-1875 te Haarlem (getuige(n): Kornelis Jacobus Laméris; Philip Huffnagel; Jan Frites Laméris en Jacobus van Dorsten) met Catrina Elisabeth HUFFNAGEL, 26 jaar oud, geboren op 13-04-1849 te Haarlem
Overleden op 14-09-1905 te Den Haag op 56-jarige leeftijd
Dochter van Johan HUFFNAGEL, districtsveearts, en Jacoba STOL
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth C. LAMÉRIS, geboren op 24-07-1876 te Venlo
Overleden
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-02-1910 te Den Haag met Folkert J. VREEZE, 49 jaar oud, veearts, geboren op 10-03-1860
Overleden
2.  Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7).
3.  Jacoba Iemptke LAMÉRIS, geboren op 19-01-1880 te Venlo
Overleden
Deed op 3-12-1903 in Den Haag met succes examen wiskunde L.O. (Art. 65) volgens Het Nieuws van den Dag; Kleine Courant 05-12-1903 (WWW.kb.nl).
Gehuwd met Henk RIEM, Hoofdofficier van admiraliteit? Geboren op 21-06-1882 te Delft
Overleden
4.  Emma Jacoba Catherina LAMÉRIS (zie IX.12).

VIII.8 Jacob (Frides) LAMERIS, Districts Vee-arts in Zuid Holland, geboren op 27-02-1850 te Sebaldeburen
Overleden op 10-01-1913 te Den Haag op 62-jarige leeftijd
Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier
Ondertrouwd (1) op 08-11-1874 te Bolsward, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-11-1874 te Bolsward met Hermina ZEILMAKER, 20 jaar oud, geboren op 10-04-1854 te Witmarsum
Overleden op 24-06-1901 te Den Haag op 47-jarige leeftijd
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 16-03-1906 te Den Haag met Magdalena SEGBOER, 50 jaar oud, geboren op 14-09-1855 te Fijnaard en Heijningen
Overleden op 26-05-1936 te Amersfoort op 80-jarige leeftijd
Weduwe van P.G. Eland, dochter van Willem Huibert Segboer en Anna Wervers.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Friedus LAMÉRIS, Journalist te Bolsward, geboren op 07-10-1876 te St Anna Parochie.
Aangiftedatum: 08-10-1875.
Overleden te Bolsward
2.  Anna Anthonia LAMÉRIS, geboren op 11-09-1878 te St Anna Parochie.
Aangiftedatum: 11-09-1878.
Overleden op 28-12-1961 te Mount Vernon, USA op 83-jarige leeftijd
Gehuwd ? Echtgenoot is Charles L. MUNCELL, Ingenieur bij een amerikaanse spoorweg, geboren ?
Overleden

VIII.13 Iempke (Jemke) (Jemkje) LAMERIS, geboren op 16-12-1840 te Grijpskerk
Overleden op 09-07-1875 te Delft op 34-jarige leeftijd.
Ook in overlijdensakte BS Grootegast 54, Aangiftedatum: 26-07-1875.
Dochter van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1868 te Grijpskerk met Pieter HOEKSEMA, werkman, grofsmid, geboren ca 1841 te Middelstum
Overleden op 25-02-1875 te Grootegast.
Aangiftedatum: 25-02-1875.
Zoon van Pieter Berends Hoeksema en Antje Wolters Pruis.
Uit dit huwelijk:
1.  Berend HOEKSEMA, geboren 1873 te Grootegast
Overleden op 20-03-1875 te Grootegast.
Aangiftedatum: 20-03-1875.

VIII.15 Grietje LAMERIS, geboren op 11-05-1842 te Grijpskerk
Overleden op 11-11-1920 te Zuidhorn op 78-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 12-11-1920.
Dochter van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-10-1863 te Grijpskerk met Tonnis POPPEMA, Verwer, huisschilder, geboren ca 1841 te Zuidhorn
Overleden op 23-11-1900 te Zuidhorn.
Aangiftedatum: 24-11-1900.
Zoon van Hindrik Poppema en Jantje Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje POPPEMA, geboren ca 1864 te Zuidhorn
Overleden op 29-12-1931 te Zuidhorn.
Aangiftedatum: 30-12-1931.
Gehuwd op 30-08-1890 te Zuidhorn met Jacob JAGER, onderwijzer, geboren ca 1863 te Slochteren
Overleden >1890
Zoon van Geert Jager en Maria Theresia Hermans.
2.  Hidde POPPEMA, spoorwegambtenaar, geboren ca 1867 te Zuidhorn
Overleden op 18-10-1937 te Hilversum.
Aangiftedatum: 19-10-1937.
Gehuwd op 06-07-1892 te Zuthphen met Joanna Everdina RONDEEL
Overleden 1892<>1937
Dochter van Andreas Waander Rondeel en Jenneken Bosman.
3.  Hindrik Tonnis POPPEMA, schilder, geboren ca 1873 te Zuidhorn
Overleden op 27-03-1939 te Groningen.
Aangiftedatum: 30-03-1939.
Gehuwd op 16-09-1921 te Grijpskerk met Berendina POPPEMA, geboren ca 1886 te Grijpskerk
Overleden > 1939
Dochter van Frans Poppema en Froukje Kruidering.
4.  Jan POPPEMA, huisschilder, geboren op 03-01-1875 te Zuidhorn
Overleden op 14-04-1946 te Groningen op 71-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 19-04-1946.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 22-12-1921 te Groningen met Annegina Berendina REINDERS, 45 jaar oud, geboren op 01-02-1876 te Foxhoterbosch/Hoogezand
Overleden op 21-01-1960 te Zuidhorn op 83-jarige leeftijd
Dochter van Luitje Reinders en Sjabbolina Arnolda Bronts.

VIII.18 Dirk (Hiddes) LAMERIS, Hoofd van school te Utrecht, geboren op 04-11-1847 te Grijpskerk
Overleden op 23-11-1924 te Utrecht op 77-jarige leeftijd
Zoon van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-07-1871 te Vollenhoven met Christina van SMIRREN, 25 jaar oud, geboren op 13-12-1845 te Vollenhoven
Overleden op 09-04-1919 te Utrecht op 73-jarige leeftijd
Dochter van Jan van Smirren en Trijntje Driesen.
Uit dit huwelijk:
1.  Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25).
2.  Catharina Saakje (Cato) LAMÉRIS, geboren op 04-12-1876
Overleden
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-09-1908 te Utrecht met Nicolaas Constant PERK, geboren ca 1871 te Delft
Overleden > 1908
Zoon van Francois Tobi Perk en Jacoba Clementia Allot.
3.  Dirk Christiaan LAMÉRIS (zie IX.30).
4.  Christine LAMÉRIS, geboren op 21-11-1880 te Utrecht
Overleden ca 1944
Gehuwd met Rutger Lodewijk Henri Jean RIJFKOGEL, geboren op 21-03-1879 te Banda Neira, Ned. Indie
Overleden ca 1946
5.  Carolina Adriana LAMÉRIS, geboren ca 1884 te Utrecht
Overleden > 1905
Gehuwd op 02-05-1905 te Utrecht met Adolf George OLLAND, 38 jaar oud, arts, geboren op 13-04-1867 te Utrecht
Overleden op 22-07-1933 te Driebergen-Rijsenburg op 66-jarige leeftijd
Zoon van Hendrik Olland en Johanna Adriana Jansen.
6.  Jan Karel LAMÉRIS, geboren te ?
Overleden
Gehuwd met Fanny PLOSE

VIII.43 Hendrik (Simons) LAMERUS, Arbeider houtwerf (houtzaagmolenknegt), geboren op 01-03-1847 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 01-03-1847.
Overleden op 05-02-1927 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd.
Aangifte 10-02-1927.
Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1873 te Gorredijk met Catharina (Elizes) COMPAAN, 25 jaar oud, geboren op 05-01-1848 te Gorredijk
Overleden op 12-02-1933 te Haarlem op 85-jarige leeftijd
Dochter van Elize Compaan en Johanna Tobina van der Sloot.
Uit dit huwelijk:
1.  Akke LAMERIS (zie IX.39).
2.  Elize LAMERIS (zie IX.40).
3.  Johanna Tobina LAMERIS (zie IX.43).
4.  Simon LAMERIS (zie IX.44).
5.  Thijs LAMERIS (zie IX.46).
6.  Gerben LAMERUS (zie IX.48).
7.  Willem LAMERUS, Kleermaker, geboren op 06-10-1887 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 08-10-1887.
Overleden op 27-11-1954 op 67-jarige leeftijd
Hij is in 1922 lid van de gemeenteraad van Haarlem voor de SDAP geworden. Hij was toen ook voorzitter van de afdeling haarlem van de Nederlandse Bond voor kledingindustrie. ("De Woudklank, 9/3/1922").
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 17-06-1915 te Haarlem met Grietje HUIZINGA, pensionhoudster, geboren ca 1874 te Warffum
Overleden op 31-08-1923 te Haarlem
Dochter van Harm Huizinga en Antje Zuidema, weduwe van Hendrik Blaauw.
Gehuwd (2) met Carolina van BODENGRAVEN
Overleden op 11-01-1955
8.  Anna LAMERUS, geboren op 10-05-1890 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 12-05-1890.
Overleden op 27-11-1977 te Den Haag op 87-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Ockenburg, Westduin in Den Haag
Heeft twee dochters, Aukje Katharina en Catharina.
Gehuwd >1900 met Johannes Hyltjes PASMA, geboren op 19-12-1888 te Tzummarum
Overleden op 15-06-1954 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, begraven te Den Haag, begraafplaats Ockenburg
Zoon van Hyltje Wybes Pasma en Aukje Cornelis Zijlstra.
9.  Fridus LAMERUS (zie IX.55).

VIII.45 Thijs Siemons LAMERUS, Bakker te Kortezwaag, geboren op 28-08-1849 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 30-08-1849.
Overleden op 07-08-1933 te Opsterland~ op 83-jarige leeftijd.
Aangifte 09-08-1933.
Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Ondertrouwd (1) op 14-05-1876 te Drachten, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-05-1876 te Smallingerland~ met Geeske (Annes) van der HELM, 23 jaar oud, geboren op 23-04-1853 te Drachten
Overleden op 13-04-1882 te Kortezwaag op 28-jarige leeftijd.
¿Mogelijk overleden aan verwikkelingen bij de geboorte van haar zoon Anne.¿.
Haar leven is gedeeltelijk beschreven door Hans de Jong in "de woudklank" van 2 april 1998. Zij kreeg 5 kinderen uit haar huwelijk, die allen stierven binnen 2 dagen tot 5 maanden na hun geboorte, waarschijnlijk het gevolg van een verschillend Rhesus factor met die van haar man. Twee brieven van haar vader rond haar sterfdag zijn overgeleverd en gepubliceerd in bovengenoemd krant artikel.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-05-1884 te Opsterland met Hiltje Gooitzens BIJLSMA, 32 jaar oud, geboren op 17-11-1851 te Gorredijk
Overleden
Dochter van Gooitzen Jacobs Bijlsma en Trijntje Metzes Klazema.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aukje LAMERUS, geboren op 26-02-1877 te Kortezwaag.
Aangiftedatum: 27-02-1877.
Overleden op 28-05-1877 te Kortezwaag, 91 dagen oud.
Aangiftedatum: 29-05-1977.
2.  Aukje Thijsses LAMERUS, geboren op 15-02-1878 te Kortezwaag.
Aangiftedatum: 18-02-1878.
Overleden op 05-05-1878 te Kortezwaag, 79 dagen oud.
Aangifte 06-05-1878.
3.  Simon LAMERUS, geboren op 25-01-1879 te Kortezwaag.
Aangiftedatum: 27-01-1879.
Overleden op 27-05-1879 te Kortezwaag, 122 dagen oud.
Aangiftedatum: 27-05-1879.
4.  Simon LAMERUS, geboren op 22-02-1881 te Kortezwaag.
Aangiftedatum: 24-02-1881.
Overleden op 28-06-1881 te Kortezwaag, 126 dagen oud.
Aangifte 29-06-1881.
5.  Anne LAMERUS, geboren op 01-04-1882 te Kortezwaag.
Aangiftedatum: 03-04-1882.
Overleden op 15-05-1882 te Drachten, 44 dagen oud.
Aangifte 15-05-1882.
Uit het tweede huwelijk:
6.  Gooitzen LAMERUS, Magazijnmeester op Voltawerk in Gorredijk, geboren op 01-07-1885 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 03-07-1885.
Overleden
7.  Simon LAMERUS (zie IX.63).

VIII.49 Antje LAMERUS, Dienstbode, geboren op 06-02-1852 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 06-02-1852.
Overleden op 21-10-1916 te Opsterland op 64-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-10-1916.
Uit dit huwelijk: Grietje Licht, geb. 1882; Hendrik Ligt, 00-05-1889 Arnhem - 11-04-1893 Arnhem; Willem Ligt, 00-08-1891 Arnhem - 20-04-1892 Arnhem; Willem Ligt, 00-10-1893 Arnhem - 04-09-1894 Arnhem.
Dochter van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-11-1877 te Arnhem, echtgenote genoemd als Lameris!. Echtgenoot is Willem LIGT, 33 jaar oud, Voerman,arbeider, geboren op 13-08-1844 te Soeren gem Rheden
Overleden op 20-05-1893 te Arnhem op 48-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 23-05-1893.
Zoon van Dirk Ligt en Gerritje Hoevers.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03-11-1897 te Arnhem met Herman BOESVELD, Bediende, schoenmaker, geboren ca 1853 te Steenderen
Overleden op 31-01-1908 te Arnhem.
Aangiftedatum: 31-01-1908.
Zoon van Hendrik Boesveld en Heijntje Bartels.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jantje LIGT, geboren aug-1878 te Velp
Overleden op 30-09-1878 te Velp.
Aangiftedatum: 02-10-1878.
5 weken in leven.
2.  Grietje LIGT, geboren op 04-09-1880 te Velp
Overleden op 13-09-1880 te Velp, 9 dagen oud.
Aangiftedatum: 14-09-1880.
1 week in leven.
3.  Grietje LIGT, geboren op 16-10-1881 te Rheden
Overleden >1903, begraven op 23-05-1941 te Amsterdam
Heeft twee kinderen: Adolphina Antoinnette Frederica (27-07-1903 - 21-10-1988) en Johanna Maria Margaretha (11-1904 - 12-04-1904).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-02-1903 te Arnhem met Frederikus MOUTON, 24 jaar oud, Timmerman, geboren op 11-04-1878 te Kampen
Overleden op 09-04-1957 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1957 te Amsterdam (de nieuwe ooster)
Zoon van Godfried Mouton en Adolfina Soetebier.
4.  Simon LIGT, Fabrieksarbeider, geboren ca 1888 te Arnhem
Overleden > 1914
Gehuwd op 07-01-1914 te Arnhem met Antonia de WILDE, geboren ca 1888 te Arnhem
Overleden > 1914
Dochter van Hendrik de Wilde en Johanna Gerarda Takke.
5.  Anna LIGT, geboren op 05-06-1890 te Arnhem
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-07-1918 te Amsterdam met Martinus KEIJSER, 32 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 10-05-1886 te Nieuwer-Amstel
Overleden
Zoon van Paulus Antonius Keijser en Marijke van der Sluis.
6.  Willem LIGT, geboren ca 1891 te Arnhem
Overleden op 20-04-1892 te Arnhem.
Aangiftedatum: 20-04-1892.
8 maanden in leven.
7.  Willem LIGT, geboren okt 1893 te Arnhem
Overleden op 04-09-1894 te Arnhem.
Aangiftedatum: 06-09-1894.

VIII.51 Gerben (Simons) LAMERUS V-27, Pakhuisknecht, geboren op 18-07-1854 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 20-07-1854.
Overleden op 06-06-1912 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd
Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03-07-1891 te Zutphen met Alberdina Hendrika HARTGERS, dienstbode, geboren ca 1870 te Voorst
Overleden > 1906
Dochter van Reinder Hartgens (1824) en Hermina Weenk (1833).
Uit dit huwelijk:
1.  Hermina Reindina LAMERUS (zie IX.76).
2.  Simon LAMERUS, geboren ca 1893 te Zutphen
Overleden op 22-10-1894 te Zutphen.
Aangiftedatum: 23-10-1894.
3.  Simon LAMERUS, geboren xx-06-1897 te Zutphen
Overleden op 08-08-1897 te Zutphen.
Aangiftedatum: 10-08-1897.
4.  Gerben LAMERUS, geboren ca 1898 te Zutphen
Overleden op 03-11-1919 te Rotterdam
5.  Johanna LAMERUS (zie IX.81).
6.  Dina LAMERUS, geboren op 11-11-1904 te Rotterdam
Overleden op 28-02-1921 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd
7.  Simon LAMERUS, geboren op 16-09-1906 te Rotterdam
Overleden op 09-10-1906 te Rotterdam, 23 dagen oud
8.  Hendrika LAMERUS, geboren ca 1908 te Rotterdam
Overleden op 05-03-1909 te Rotterdam

VIII.53 Fridus (Simons) LAMERUS V-28, Machinist N.S.; tapper, geboren op 14-03-1858 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 15-03-1858.
Overleden op 03-10-1924 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 04-10-1924.
Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-06-1888 te Nijmegen met Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, 23 jaar oud, Dienstbode, geboren op 15-11-1864 te Hees
Overleden > 1888
Dochter van Evert Schouten en Cornelia Johanna Toonen.
Uit dit huwelijk:
1.  Everhardus LAMERUS, geboren op 21-09-1888 te Nijmegen.
Aangiftedatum: 31-12-1888 (aktedatum mogelijk fout!).
Overleden op 31-12-1946 te Nijmegen op 58-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 31-12-1946.
2.  Simon Fridus LAMERUS, geboren op 03-11-1889 te Hees (Nijmegen).
Aangiftedatum: 03-11-1889 (aktedatum mogelijk fout!).
Overleden op 06-12-1889 te Nijmegen, 33 dagen oud.
Aangiftedatum: 07-12-1889.
3.  Simon (Fridus) LAMERUS (zie IX.87).
4.  Hendrik LAMERUS, rijtuigpoetser, geboren op 03-11-1892 te Hees.
Aangiftedatum: 03-11-1892 (aktedatum mogelijk fout!).
Overleden >1925
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-12-1919 te Nijmegen, gescheiden na 5 jaar op 15-10-1925 te Arnhem van Maria Johanna HENDRIKS, geboren ca 1898 te Nijmegen
Overleden > 1925
Dochter van lambertus Hendriks en Wilhelmina Gijsberts.
5.  Gerhardus Wilhelmus LAMERUS, geboren op 05-02-1894 te Nijmegen/Hees.
Aangiftedatum: 05-02-1894 (aktedatum mogelijk fout!).
Overleden op 08-12-1894 te Hees (Nijmegen), 306 dagen oud.
Aangiftedatum: 10-12-1894.
6.  Cornelis Wilhelmus LAMERUS (zie IX.92).
7.  NN LAMERUS, geboren op 08-10-1899 te Hees
Overleden op 08-10-1899 te Hees, (Nijmegen), 0 dagen oud.
Aangifgtedatum: 10-10-1889.
8.  Cornelia Christina LAMERUS, geboren te Hees.
Aangiftedatum: 28-05-1901 (aktedatum mogelijk fout!).

VIII.56 Grietje LAMERIS, geboren op 30-03-1861 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 30-03-1861.
Overleden op 16-04-1920 te Naaldwijk op 59-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 17-04-1920.
Dochter van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd met Hendrik HEIKENS, geboren rond 1860
Overleden 1920<>1926
Uit dit huwelijk:
1.  Geziena HEIKENS, geboren ca 1894 te Rotterdam?
Overleden op 02-11-1896 te Rotterdam
2.  Akke Geziena HEIKENS, geboren op 11-08-1897 te Rotterdam
Overleden op 03-02-1898 te Rotterdam, 176 dagen oud
3.  Hendrik Simon HEIKENS, geboren ca 1899
Overleden op 25-12-1951 te Delft

VIII.57 Hendrik (Gerardus) LAMERUS, Tabakskerversknecht, later winkelier, geboren op 15-02-1849 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 16-02-1849.
Overleden op 15-02-1893 te Gorredijk op 44-jarige leeftijd.
Aangifte 16-02-1893.
Zoon van Gerhardus (Hendriks) LAMERUS (zie VII.25) en Gerbentje (Thijsses) ZIJLSTRA
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1876 te Gorredijk met Ettje Gurbus WERKSMAN, 25 jaar oud, geboren op 09-12-1850 te Kortezwaag
Overleden op 03-01-1920 te Gorredijk op 69-jarige leeftijd
Dochter van Gurbe Jacobs Werksman en Trijntje Johannes Kalsbeek.
Uit dit huwelijk:
1.  Gepke LAMERUS (zie IX.100).
2.  Trijntje LAMERUS, geboren op 19-10-1878 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 21-10-1878.
Overleden
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15-02-1917 te Schoterland~ met Douwe GROENSMA, geboren ca 1878 te Oudehorne
Overleden > 1917
Zoon van Ruurd Jalkes Groensma en Antje Douwes Minkema.
3.  Maria LAMERUS, geboren op 19-03-1880 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 22-03-1880.
Overleden op 12-08-1881 te Gorredijk op 1-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 12-08-1881.
4.  Maria LAMERUS, geboren op 18-01-1882 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 19-01-1882.
Overleden
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-06-1911 te Opsterland~ met Feitze HOMANS, geboren ca 1884 te Gorredijk
Overleden > 1911
Zoon van Meinardus Homans en Siebrigje Jans Hazewindus.
5.  Gerhardus LAMERUS (zie IX.106).

VIII.75 Harmina Dorothea LAMÉRIS, geboren op 27-05-1847 te Groningen
Overleden > 1878
Dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1876 te Groningen met Jan GERRING, 23 jaar oud, Verwer, geboren op 10-03-1853 te Groningen
Overleden > 1878
Zoon van Andries Gerring en Everdina Catharina Hamstra.
Uit dit huwelijk:
1.  Andries GERRING, geboren op 04-07-1877 te Peize.
Aangiftedatum: 05-07-1877.
Overleden
2.  NN GERRING, geboren op 15-08-1878 te Peize
Overleden op 15-08-1878 te Peize, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 15-08-1878.
3.  Frides GERRING, behanger, geboren ca 1880 te Groningen
Overleden > 1906
Gehuwd op 02-12-1906 te Groningen met Jeltina REDMERS, geboren ca 1881 te Groningen
Overleden > 1906
Dochter van Jan Redmers en Jacoba Ten Das.
4.  Everdina Catharina GERRING, schilder, geboren op 25-10-1887 te Aardscheveld (Assen).
Aangiftedatum: 26-10-1887.
Overleden ?
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-10-1907 te Rotterdam met Jacobus Bernardus Josephus ELSSENS, geboren ca 1884 te Groningen
Overleden > 1907
Zoon van Wilhelmus Franciscus Cornelis Elssens en Bernardina Beekman.

VIII.77 Hinderikus Wilhelmus LAMÉRIS, meubelmaker, schrijnwerker, geboren op 04-01-1850 te Groningen
Overleden op 05-05-1946 te Groningen op 96-jarige leeftijd
Zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1875 te Groningen met Jacobina Antje WOLTHUIS, 27 jaar oud, geboren op 20-11-1847 te Groningen
Overleden op 21-04-1936 te Groningen op 88-jarige leeftijd
Dochter van Tjalling Wolthuis en Trijntje Martens Bosveld.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Catherina LAMÉRIS, geboren op 24-03-1876 te Groningen?
Overleden op 13-07-1876 te Groningen, 111 dagen oud.
Begraafplaats: Groningen Zuid.
2.  Tjalling LAMÉRIS, geboren op 03-03-1878 te Groningen?
Overleden op 08-03-1881 te Groningen? op 3-jarige leeftijd.
Begraafplaats: Groningen zuid.
3.  Trientje Joh. Dorothea LAMÉRIS, geboren op 25-02-1882 te ?
Overleden op 12-09-1968 te Haren (Gr) ? op 86-jarige leeftijd.
Begraafplaats: haren kerkstraat.
4.  Friedes Tjalling Lodewijk LAMÉRIS, boekhouder, geboren op 16-08-1885 te Groningen
Overleden op 02-06-1959 te Groningen op 73-jarige leeftijd
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-07-1914 te Groningen met Stientje NIENHUIS, 23 jaar oud, geboren op 16-03-1891 te Groningen
Overleden op 24-12-1954 te Groningen op 63-jarige leeftijd
Dochter van Gerrit Nienhuis en Jantje van der Kamp.
5.  Tjallina Wilhelmina Henderika LAMÉRIS, geboren op 08-10-1888 te ?
Overleden te ?

VIII.80 Annechien LAMÉRIS, geboren op 22-10-1851 te Groningen
Overleden op 20-12-1891 te Groningen op 40-jarige leeftijd
Dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-04-1876 te Groningen met Aaldrik GOUDSCHAL, 22 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 28-02-1854 te Groningen
Overleden op 09-01-1883 te Groningen op 28-jarige leeftijd
Zoon van Christoph Goudschal en Johanna Redeker.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 16-08-1888 te Groningen met Georg Jacob HUITZINGH, 39 jaar oud, Schrijnwerker, geboren op 22-11-1848 te Groningen
Overleden > 1888
Zoon van Krijno Huitzingh en Alberdina Leissenaar, weduwnaar van Woutertje Sneijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Frides GOUDSCHAL, pianostemmer, geboren op 01-02-1877 te Groningen
Overleden op 04-02-1907 te Groningen op 30-jarige leeftijd
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-08-1900 te Groningen met Engelina Margaretha de WIJK, 19 jaar oud, geboren op 27-09-1880 te Den Helder
Begraven
Dochter van Harm de Wijk en Catharina Johanna Meeuwenoort.

VIII.83 Hendrik LAMÉRIS, Timmerman, geboren op 28-02-1855 te Groningen
Overleden > 1885
Zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-04-1885 te Groningen met Eltje MULDER, 35 jaar oud, geboren op 07-06-1849 te Groningen
Overleden > 1885 te ?
Dochter van Pieter Mulder en Aaltje Linderman.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik LAMÉRIS, bouwkundige, geboren op 05-02-1886 te Groningen
Overleden > 1913 te ?
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-10-1913 te Groningen, gescheiden na 12 jaar op 09-07-1926 te Groningen van Catharina van HEERDE, geboren ca 1887 te Groningen
Overleden > 1913
Dochter van Willem Jan van Heerde en Helena Pieternella Roose.
2.  Aaltje LAMÉRIS, geboren ca 1891 te Groningen
Overleden > 1915
Gehuwd op 22-07-1915 te Groningen met Jacob NOORDEWIER, handelsreiziger, geboren ca 1889 te Eenrum
Overleden > 1915
Zoon van Menno Noordweer en Anje Krol.
3.  Frides Pieter LAMÉRIS, geboren 01-1894 te ?
Overleden op 27-11-1894 te ?

VIII.85 Frides LAMÉRIS, Schrijnwerker, geboren op 06-11-1856 te Groningen
Overleden op 15-02-1936 te Groningen op 79-jarige leeftijd
Zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1887 te Winschoten met Johanna Pieternella SIJPKENS, 20 jaar oud, geboren op 13-04-1867 te Nieuwe Pekela
Overleden op 11-09-1947 te Groningen op 80-jarige leeftijd
Dochter van Garrelt Sijpkens en Israelina Schuur.
Uit dit huwelijk:
1.  Frides LAMÉRIS (zie IX.127).
2.  Willem LAMÉRIS (zie IX.129).
3.  Johanna Dorothea LAMÉRIS, geboren op 26-06-1892
Overleden op 18-08-1968 op 76-jarige leeftijd
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-04-1919 te Groningen, gescheiden na 29 jaar op 01-06-1948 te Haarlem van Adolf JACKSON, leraar, geboren ca 1891 te ´s-Gravenhage
Overleden > 1919
Zoon van NN en Elisabeth Wilhelmina Ludolphina Jackson.
4.  Israëlina LAMÉRIS, geboren op 06-06-1898 te Groningen
Overleden op 19-11-1956 te Delft op 58-jarige leeftijd
Kinderen: Gerfry Willem en Hendrina Johanna Dorothea Hemstede.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1922 te Groningen met Willem HEMSTEDE, 28 jaar oud, schoolhoofd, geboren op 12-06-1893 te Beezerhaar, Gem. Ommen
Overleden op 16-12-1979 te Rheden op 86-jarige leeftijd
Zoon van Gerrit Jan Hemstede en Hendrikje Dijk. Op 25-05-1957 hertrouwd met Willemina Antonia Cellarius (1910) te Diepenveen.
5.  Harmina Dorothea LAMÉRIS, geboren op 07-01-1903
Overleden op 19-03-1983 op 80-jarige leeftijd
6.  Albert LAMÉRIS
Gehuwd met Guus SMIT

VIII.88 Johanna Dorothea LAMÉRIS, geboren op 12-08-1858 te Groningen
Overleden op 04-09-1941 te Argentina op 83-jarige leeftijd
Na haar huwelijk gaat zij met haar man in de Hofstraat 74 te Groningen wonen. Zij vertrekken op 13 mei 1892 naar Amsterdam.
 
Adressen gezin De Jong-Lameris:
 
16 mei 1892 naar Amsterdam
 
19-2-1893 Ferdinand Bolstraat 109, Amsterdam
 
25 september 1893; F. Bolstraat 111, Amsterdam
 
20 september 1894 naar Hilversum (Hoogteschadijk 21b)
 
Kinderen uit dit huwelijk:
 

 
1. Maaike de Jong, geboren 8 februari 1882 te Groningen, overleden voor 1890.
2. Frides de Jong, geboren 15 februari 1884 te Groningen.
3. Wybren Fokke de Jong, geboren 6 maart 1886 te Groningen, overleden voor 1889.
4. Catharina de Jong (in Argentini.; Catalina), geboren 19 juli 1887 te Groningen, overleden 5 januari 1972 te (Argentini.); zij trouwde in juli 1905 met Hugh MacKintosh, geboren 16 april 1875 in Glack Midthird, Schotland, overleden 28 mei 1935 in Argentini..
5. Wybren de Jong (in Argentini.: Federico), geboren 19 oktober 1889 te Groningen.
6. Antoni de Jong, geboren 11 april 1891 te Groningen, overleden voor 1893.
7. Antonie Fokke de Jong, geboren 1 januari 1893 te Amsterdam, overleden 4 maart 1893 te Amsterdam.
8. Antonie Fokke de Jong, geboren 16 mei 1894 te Amsterdam.
9. Francisco de Jong, geboren 1896 te Buenos Aires, Argentini..
10. Juana de Jong, geboren 28 maart 1903 te Mendoza, Argentini., overleden 3 november 1990 te (Argentini.).
Dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-11-1880 te Groningen met Fokke Antoni de JONG, 24 jaar oud, Timmerman, geboren op 28-10-1856 te Fernwerd
Overleden > 1903
Zoon van Wijbren Willems de Jong en Maaike Jitses Hoogterp. Ge-emigreerd naar Argentinia.
Uit dit huwelijk:
1.  Juana de JONG, geboren op 28-03-1903 te Mendoza, Argentina
Overleden op 03-11-1990 te ? op 87-jarige leeftijd

VIII.89 Bartelt LAMÉRIS, Barbier, geboren op 27-02-1860 te Groningen
Overleden op 25-12-1943 te Groningen op 83-jarige leeftijd
Zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Catharina MEES, dienstmeid
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1883 te Groningen met Auktje HUIZINGA, 22 jaar oud, geboren op 25-01-1861 te Oldehove
Overleden op 18-02-1937 te Groningen op 76-jarige leeftijd
Dochter van Jan Jacobs huizinga en Aaltje Broers Helmers.
Uit dit huwelijk:
1.  Friedes LAMÉRIS (zie IX.139).
2.  Aaltje LAMÉRIS, geboren op 29-10-1885 te Groningen
Overleden > 1908
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1908 te Groningen met Johannes HEIKENS, kapper, geboren ca 1878 te Groningen
Overleden > 1908
Zoon van Andries Heikens en Anna Johanna Geertruida Volke.

VIII.104 Hindrik (Derks) LAMERIS, boerenknecht 1865;dagloner 1866; tuinier 1873 en arbeider 1877, geboren op 05-04-1837 te Sauwerd, gemeente Adorp
Overleden op 22-08-1930 op 93-jarige leeftijd
Zoon van Derk (Jans) LAMERIS (zie VII.48) en Frouwke Hindriks de MAAT, naaister
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Adorp met Henderika Jacoba van het KLOOSTER, dienstmeid, 1865, geboren circa 1834 te Oldekerk
Overleden op 17-03-1872 te Adorp.
Aangiftedatum: 18-03-1872.
Dochter van Jan Abels van het Klooster en Alberdina Popko van Bolhuis.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04-11-1872 te Adorp met Johanna NOORMAN, 34 jaar oud, geboren op 07-02-1838 te Groningen
Overleden op 13-05-1918 te Groningen op 80-jarige leeftijd
Dochter van Berend Klaassens Noorman en Aafje Bastiaan Jans. Weduwe van Hendrik Scholma.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Derk LAMERIS (zie IX.143).
2.  Alberdina LAMERIS (zie IX.147).
3.  Frouwke LAMERIS, geboren op 21-12-1870 te Adorp
Overleden > 1904
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-11-1904 te Groningen met Esger ASSENBERG, schoenmaker, geboren ca 1856 te Franeker
Overleden > 1904
Zoon van Peter Andreas Assenberg en Albertje Jonker. Gescheiden van Klaassien Goutier, wettiging van 1 kind.
4.  NN LAMERIS, geboren op 21-12-1870 te Adorp
Overleden op 21-12-1870 te Adorp, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 22-12-1870.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Reinder LAMERIS (zie IX.151).
6.  Trientje LAMERIS, geboren op 14-01-1877 te Groningen
Overleden > 1918
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 12-09-1918 te Groningen met Pieter JAGER, arbeider, geboren ca 1872 te Bedum
Overleden > 1918
Zoon van Jan Jager en Roelfien van Dijken. Weduwnaar van Antje Brouwer.
7.  Klaas LAMERIS, tuinier, geboren op 30-01-1879 te Groningen
Overleden op 19-09-1958 te Groningen op 79-jarige leeftijd
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1909 te Groningen met Jeanette KOOPMANS, geboren ca 1885 te Appingedam
Overleden > 1909
Dochter van Arend Koopmans en Jantje Dijkstra.
8.  Jan LAMERIS (zie IX.157).

VIII.112 Jan (Fransen) LAMERIS, brievenbesteller, landarbeider, geboren op 11-05-1862 te Slochteren
Overleden op 06-12-1929 te Slochteren op 67-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 07-12-1929.
Zoon van Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.117) en Berendje Jans van DAM, dienstmeid
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 04-03-1893 te Slochteren met Martha HOMMES, 21 jaar oud, geboren op 05-06-1871 te Slochteren
Overleden op 31-08-1910 te Slochteren op 39-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 01-09-1910.
Dochter van Jan Hommes en Zwaantje Zijl.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 21-02-1920 te Slochteren met Hemmina van der LAAN, 51 jaar oud, geboren op 23-10-1868 te Slochteren
Overleden op 28-03-1947 te Hoogezand op 78-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 28-03-1947.
Dochter van Klaas van der Laan en Maria Groeneveld. Weduwe van Eppo Meijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Frans LAMERIS (zie IX.159).
2.  Zwaantje LAMERIS, geboren op 08-07-1895 te Slochteren
Overleden > 1922
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1922 te Slochteren met Albert VELDHUIS, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 23-01-1890 te Slochteren
Overleden < 1922
Zoon van Niklaas Veldhuis en Aaltje van der Broek. Weduwnaar van Anna Margaretha Veenhoven.
3.  Jan LAMERIS, geboren op 17-05-1897 te Slochteren
Overleden op 07-06-1897 te Slochteren, 21 dagen oud.
Aangiftedatum: 08-06-1897.

VIII.117 Johanna LAMERIS, geboren op 27-11-1871 te Slochteren
Overleden op 02-08-1952 te Slochteren op 80-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 04-08-1952.
Dochter van Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.117) en Berendje Jans van DAM, dienstmeid
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-04-1902 te Slochteren met Hindrik Maurits SCHRIK, 35 jaar oud, gemeente-ontvanger, geboren op 11-03-1867 te Slochteren
Overleden op 12-06-1933 te Slochteren op 66-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 13-06-1933.
Zoon van Albert Schrik en Leenderika Bouman.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert SCHRIK, gedoopt op 12-09-1904 te Slochteren
Begraven op 12-12-1963 te Slochteren op 59-jarige leeftijd
2.  Berendje SCHRIK, geboren op 29-12-1906 te Slochteren
Overleden op 24-02-1981 te Zuidhorn op 74-jarige leeftijd
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-10-1935 te Slochteren met Tamme Jan van KAMPEN, 30 jaar oud, Ambtenaar der seretarie, geboren op 02-06-1905 te Ulrum
Overleden onbekend
Zoon van Elzo van Kampen en Johanna Wolters.

VIII.119 Johannes (Warmolts) LAMERIS, Marskramer te Oude Pekela, geboren op 14-10-1859 te Oude Pekela
Overleden op 13-01-1922 te Winschoten op 62-jarige leeftijd.
Begraafplaats: Winschoten Hofstraat.
Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Anna Jans KLOOSTERHUIS
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-10-1892 te Veendam met Hendrikje (Hinderkien) de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 13-05-1864 te Veendam
Overleden op 08-04-1925 te Winschoten op 60-jarige leeftijd
Dochter van Pieter Peters de Vries en Heitje Fredeeriks Hek.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje LAMERIS, geboren op 30-11-1893 te Winschoten.
Getuigen bij aangifte: Jan Lameris (156), horlogemaker te Winschoten en Willem Jager, koopman te Winschoten.
Overleden op 19-06-1945 te Warnsveld op 51-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 20-06-1945.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-03-1914 te Winschoten met Hendrik HINTJES, galanterien venter, geboren ca 1891 te Midwolda
Overleden > 1914
Zoon van Jacob Hintjes en Harmke Geers.
2.  Pieter LAMERIS, geboren op 31-12-1894 te Winschoten
Overleden op 11-02-1895 te Winschoten, 42 dagen oud
3.  Pieter LAMÉRIS (zie IX.170).
4.  Warmold LAMERIS, mattenvlechter, geboren op 14-01-1897 te Winschoten
Overleden op 14-03-1963 te Winschoten op 66-jarige leeftijd
5.  Frederik LAMERIS (zie IX.173).
6.  Anna LAMERIS, dienstmeid, geboren op 17-11-1899 te Winschoten
Overleden > 1916
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 07-09-1916 te Winschoten met Egbert de RUITER, 20 jaar oud, bankwerker, geboren op 18-09-1895 te Groningen
Overleden > 1916
Zoon van Harm de Ruiter en Geertje Vrieling.
7.  Heiltje LAMERIS, geboren op 05-02-1901 te Winschoten
Overleden op 28-05-1902 te Winschoten op 1-jarige leeftijd
8.  Johannes LAMERIS, Broodventer, geboren op 06-10-1902 te Winschoten
Overleden op 23-04-1972 te Winschoten op 69-jarige leeftijd.
Begraafplaats: winschoten hofstraat.

VIII.122 Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS, Onderwijzer te Pekela, Ruinerwold, Tiel en MULO school te Heerenveen, geboren op 07-12-1863 te Oude Pekela
Overleden op 03-03-1945 te Amersfoort op 81-jarige leeftijd
Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Jannetje Andries RIETMEIJER
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1890 te Den Helder met Petronella ALBERS, 24 jaar oud, geboren op 24-04-1866 te Vlaardingen
Overleden 1938
Uit dit huwelijk:
1.  Warmolt Jan LAMERIS (zie IX.179).
2.  Jan Warmolt LAMERIS (zie IX.181).
3.  Geessien LAMERIS

VIII.124 Jan (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Winschoten; later electr. klokkenmaker te Utrecht, geboren op 28-07-1865 te Oude Pekela
Overleden op 15-08-1941 te Amersfoort op 76-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 18-08-1941.
Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Jannetje Andries RIETMEIJER
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1891 te Tiel met Everdina de SAINT AULAIRE, 31 jaar oud, geboren op 21-12-1859 te Tiel
Overleden op 07-10-1939 te Amersfoort op 79-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 09-10-1939.
Dochter van Henri de Saint Aulaire en Antonia de Jongh.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje LAMERIS, geboren op 13-07-1892 te Winschoten
Overleden op 24-11-1954 te Bussum op 62-jarige leeftijd
Getrouwd met Jan Douwes.
Gehuwd met Jan DOUWES
2.  Antonia (To) LAMERIS (zie IX.187).
3.  Warmolt LAMERIS (zie IX.188).
4.  Henri LAMERIS (zie IX.190).
5.  Bertha LAMERIS, geboren te Winschoten
!alive.
Gehuwd met Jan KOOL

VIII.126 Pieter (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Amsterdam, later te Aerdenhout, geboren op 17-01-1868 te Oude Pekela
Overleden op 06-04-1958 te Zeist op 90-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1958 te Heemstede
Klok- en uurwerkmaker aan de Leidsestraat in Amsterdam.
Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Jannetje Andries RIETMEIJER
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1894 te Amsterdam met Anna Geertruida ENGELS, 20 jaar oud, geboren op 03-01-1874 te Amsterdam
Overleden op 23-02-1942 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, begraven te Heemstede
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje LAMERIS, geboren op 03-05-1895 te Amsterdam
Overleden
Heeft 2 zonen en 2 dochters: Gerbrand, Geertruida, Henk Jr, en Janneke.
Gehuwd met Henk STENEKER
Overleden
2.  Warmolt LAMERIS (zie IX.196).
3.  Herman LAMERIS, geboren op 29-03-1898 te Amsterdam
Overleden op 03-06-1899 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd
4.  Pieter LAMERIS, geboren op 29-03-1898 te Amsterdam
Overleden op 29-05-1898 te Amsterdam, 61 dagen oud
5.  Herman LAMERIS (zie IX.201).
6.  Pieter LAMERIS (zie IX.203).
7.  Anna Geertruida (Truus) LAMERIS, geboren op 19-06-1910 te Amsterdam?
Overleden
Heeft 2 zonen en 2 dochters: Warner, Koen, Jolien en Titia.
Gehuwd met Wim de JONG
Overleden
8.  Eva LAMERIS, geboren op 26-12-1911 te Haarlem
Overleden
Heeft 1 kind (Kientje) en kleinkind (Loppeke).
Gehuwd met Herman de VRIES
Overleden

VIII.129 Geessien (Geesje) LAMERIS, geboren op 22-11-1870 te Oude Pekela
Overleden op 17-04-1915 te Oude Pekela op 44-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 17-04-1915.
Dochter van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Jannetje Andries RIETMEIJER
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1897 te Oude Pekela met Abraham de BOER, 29 jaar oud, schoenmaker, geboren op 06-06-1868 te Oude Pekela
Overleden op 27-07-1953 te Oude Pekela op 85-jarige leeftijd
Zoon van Hindrik de Boer en Anke Hulzebos.
Uit dit huwelijk:
1.  Warmolt de BOER, schoenmaker, geboren te Oude-Pekela
Gehuwd te Hoogeveen met Grietje OTTEN, geboren te Beilen

VIII.130 Warmolt (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Tiel; Rijwiel fabrikant te Adam; Gem Agent Bulli rijw. + motoren, geboren op 02-03-1873 te Oude Pekela
Overleden op 28-08-1935 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd
Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.120) en Jannetje Andries RIETMEIJER
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26-05-1898 te Oude Pekela met Koertje KORVEMAKER, geboren ca 1868 te Morige / Wedde
Overleden op 14-11-1902 te Tiel.
Aangiftedatum: 15-11-1902.
Dochter van Remko Korvemaker en Jantje Delger.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 24-03-1904 te Alkmaar met Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD, 33 jaar oud, geboren op 16-02-1871 te Renkum
Overleden op 25-04-1944 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd
Dochter van Steven Jansen en Cornelia Spurejus.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Warmolt LAMERIS, geboren xx-04-1899 te Tiel
Overleden op 23-01-1900 te Tiel.
Aangiftedatum: 24-01-1900.
2.  Jantje Corrine (Jannie) LAMÉRIS, geboren op 09-05-1900 te Tiel
Overleden op 10-01-1973 te Hilversum op 72-jarige leeftijd
Gehuwd 1928 te Amsterdam met Jan van der WOUDE, geboren op 20-09-1896 te Amsterdam
Overleden op 03-04-1944 te Malang, Java op 47-jarige leeftijd
Zoon van Bote van der Woude en Wiepkje van de Horst.
3.  Warmolt LAMERIS, geboren xx-07-1901 te Tiel
Overleden op 23-12-1901 te Tiel.
Aangiftedatum: 24-12-1901.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Jannetje Cornelia LAMÉRIS, geboren op 02-06-1905 te Tiel
Overleden 1953
5.  Cornelia LAMÉRIS (zie IX.217).
6.  Warmolt LAMÉRIS (zie IX.218).

VIII.136 Johannes LAMÉRIS, Horlogemaker te Nieuwolda, later Drachten, geboren op 07-06-1867 te Loppersum
Overleden op 01-08-1954 te Drachten op 87-jarige leeftijd
Zoon van Siepko (Hansen) LAMERIS (zie VII.123) en Grietje Harms KOOLMAN, Dienstmeid
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-12-1895 te Workum met Geertje LÜMER, 28 jaar oud, geboren op 11-10-1867 te Workum
Overleden op 21-09-1952 te Drachten op 84-jarige leeftijd
Dochter van Dirk Lumer en Egbertje Welma.
Uit dit huwelijk:
1.  Egbertje Grietje (Betty) LAMÉRIS, Onderwijzeres te Zelhem, geboren op 06-02-1897 te Workum.
Aangiftedatum: 06-02-1897.
Overleden op 14-12-1969 op 72-jarige leeftijd
2.  Grietje Egbertje LAMÉRIS, geboren op 31-08-1898 te Workum.
Aangiftedatum: 31-08-1898.
Overleden op 31-12-1963 op 65-jarige leeftijd
3.  Siepko LAMÉRIS (zie IX.222).
4.  Dirkje LAMÉRIS, geboren op 28-10-1902 te Workum.
Aangiftedatum: 29-10-1902.
Overleden op 10-07-1979 te Zelhem op 76-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1979 te Zelhem?
5.  Harm LAMÉRIS (zie IX.225).

VIII.174 Geert Hendrik LAMERIS, Horlogemaker; later (brillen)fabrikant en uitvinder van een appelschilmachine, geboren op 26-10-1879 te Wildervank
Overleden op 13-07-1960 te Zuidlaren op 80-jarige leeftijd
Zoon van Pieter LAMERIS (zie VII.159) en Elisabeth DEDDENS
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1903 te Winschoten met Margaretha Harmina (Margreet) BULT, 26 jaar oud, geboren op 15-07-1876 te Wolvega
Overleden op 26-01-1963 te Zuidlaren op 86-jarige leeftijd
Vader: Jan Bult (dominee); moeder: Bouwina Timmerman.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Frides LAMERIS (zie IX.227).
2.  Jan Arent LAMERIS (zie IX.229).
3.  Elizabeth Janna LAMERIS, geboren op 12-02-1908 te Groningen
Overleden 00-00-1995 te ?
4.  Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232).
5.  Arent Jan LAMERIS (zie IX.235).
6.  Willem Johan LAMERIS (zie IX.237).
7.  Bouwina Gezina LAMERIS, geboren op 03-12-1918 te Haren (gr)
Overleden op 11-05-1992 te Haren (gr) op 73-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1992 te Haren (gr)
Gehuwd met Auke Anton PAUW, Boekhouder, geboren te Oldemarkt (OV)
Zoon van Johannes Pauw (1884-1924) en Trijntje Sijbenga (1886-1972).
8.  Alida Anna Frida LAMERIS, geboren te Haren (gr)

IX.1 Friedes (Jans) LAMÉRIS, Majoor Paardenarts te Millingen, geboren op 03-01-1869 te Sebaldeburen
Overleden op 04-10-1937 te Amersfoort op 68-jarige leeftijd
Afgestudeerd in juli 1891 als vee-arts aan de veeartsenijschool in Utrecht (Het nieuws van den dag: kleine courant 31-07-1891).
Zoon van Jan (Frides) LAMERIS (zie VIII.2) en Antje Thomas VERDENIUS
Ondertrouwd op 06-05-1909, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17-06-1909 te Zutphen met Wilhelmina Hendrika van BARRELO, 32 jaar oud, geboren op 21-12-1876 te Zutphen
Overleden op 19-08-1931 te Amersfoort op 54-jarige leeftijd
Dochter van Frederik Hendrik van Barrelo en Christina Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacoba Kornelia Christina (Co) LAMERIS, lerares koken/voedingsleer, geboren op 13-12-1909 te Amersfoort
Overleden op 23-07-2007 te Den Haag op 97-jarige leeftijd
Gehuwd met Karl Albert BAZLEN, civiel ingenieur, Zuiderzeewerken, geboren op 20-05-1903 te Zurich, (Zwitserland)
Overleden op 24-02-1987 te Den Haag op 83-jarige leeftijd
2.  Jan Friedes LAMÉRIS (zie X.3).
3.  Anna Elisabeth (Bep) LAMERIS, Montessori onderwijzeres, geboren op 29-01-1911 te Amersfoort
Overleden op 29-06-1972 te Den Haag op 61-jarige leeftijd

IX.7 Johan Sebaldus LAMÉRIS, Officier vd Gezondheid; later tandarts te ´s-Gravenhage, geboren op 28-12-1877 om 03:30 uur te Venlo
Overleden op 31-05-1957 te Den Haag op 79-jarige leeftijd
Zoon van Jacobus LAMERIS (zie VIII.6) en Catrina Elisabeth HUFFNAGEL
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-09-1909 te ´s-Gravenhage met Anna Catharina BECHT, 27 jaar oud, geboren op 20-03-1882 om 15:30 uur te Den Haag
Overleden op 30-08-1971 te Den Haag op 89-jarige leeftijd, gecremeerd 1-09-1971? te Den haag
Dochter van Carel Lodewijk George (Louis) BECHT, tandarts, en Johanna Marina FRANÇOIS
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6).
2.  Carel Lodewijk LAMÉRIS (zie X.9).
3.  Evert LAMÉRIS (zie X.12).
4.  Sophia Adriana LAMÉRIS, geboren op 28-02-1920 te Den Haag
Overleden op 15-05-2011 te Den Haag op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-05-2011 te Den Haag

IX.12 Emma Jacoba Catherina LAMÉRIS, geboren op 12-05-1882 te Breda
Overleden
Dochter van Jacobus LAMERIS (zie VIII.6) en Catrina Elisabeth HUFFNAGEL
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-11-1910 met Herman Anton KNOTTENBELT, 26 jaar oud, Directeur Zeepfabriek "De Duif" Den Dolder, geboren op 20-04-1884 te Amsterdam
Overleden
Uit dit huwelijk:
1.  Emma KNOTTENBELT, geboren te Batang Toroe (Sumatra)

IX.25 Hiddo Jan LAMÉRIS, Hoogleraar chirurgie Univ van Utrecht, geboren 1872 te Utrecht
Overleden op 27-11-1948 te Utrecht
Uit Erflaters van de Universiteit Utrecht :
 
 
 
Hiddo Jan Laméris (1872-1948)
 
 
Behaalde in 1902 de doctorstitel in Gent, omdat afgestudeerden met een HBS-diploma in Nederland niet mochten promoveren. Werd in 1907 hoogleraar chirurgie, wat hij bleef tot 1943.
 
Opvallende eigenschap: Een vooral op jonge leeftijd bijna militaristische gehechtheid aan tucht en discipline. De voordracht voor het hoogleraarschap van Laméris leidde dan ook tot forse commotie bij studenten en patienten (!) Maar het College van curatoren vond dat bijna een extra aanbeveling, want zei men: "Het is ons niet onbekend dat de heer Laméris zich in zijn omgeving niet algemeen bemind heeft weten te maken. .....maar juist krachtige persoonlijkheden loopen gevaar zich weinig populair te maken..."
 
Grootste verdienste: Zijn onbetwiste didactische kwaliteiten die ervoor zorgden dat zijn gehoor van begin tot eind aan zijn lippen hing. Studenten en assistenten die zich niet exact genoeg uitdrukte konden overigens rekenen op een kennismaking met zijn aan sarcasme grenzende ironie.
 
Gevleugelde uitspraken:
- Gaat terug tot de kafferkraal waaruit Ge voortgekomen zijt
- Die Chrirurgie ist ein offenes Buch, man braucht es nur zu lesen
- De rontgenkamer is de amfioenkit der kliniek, waar men zich aan de wildste fantasieen kan overgeven
- Bij iedere operatieve ingreep dient men zich af te vragen of deze geschiedt om het leven van de patient te verlengen of te veraangenamen.
- Intellectine is een extract bereid uit co-assistenten
- De statistiek is als een veile vrouw; men kan met haar doen wat men wil.
Zoon van Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18) en Christina van SMIRREN
Gehuwd (1) op 03-10-1905 te neede met Adeleida Maria Christina GEENEN, geboren 1872 te Eibergenm
Overleden 1933 te Utrecht
Dochter van Godefridus Joannes van Geenen en Geertruida Adeleida van der Noordaa.
Gehuwd (2) ? te ? Echtgenote is H.C. DISSELKOEN
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hidde LAMÉRIS, geboren op 16-08-1908 te Utrecht
Overleden op 30-11-1923 te Utrecht op 15-jarige leeftijd.
Suicide.
2.  Christine Geertruida Adeleida LAMÉRIS, geboren op 07-02-1909 te Utrecht
Overleden 1973 te Den Haag
3.  Anton Albert LAMÉRIS (zie X.18).
4.  Godefrieda Joanna LAMÉRIS (zie X.21).

IX.30 Dirk Christiaan LAMÉRIS, oprichter Laméris instrumentenhandel, geboren op 22-01-1879 te Utrecht
Overleden op 05-05-1961 te Utrecht op 82-jarige leeftijd
Zoon van Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18) en Christina van SMIRREN
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-09-1915 te Utrecht met Geertruida Elisabeth Rosella HOLSHEIMER, 29 jaar oud, geboren op 01-11-1885 te Uithoorn
Overleden op 05-12-1956 te Utrecht op 71-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk LAMÉRIS (zie X.22).
2.  Jan LAMÉRIS, Vrouwenarts te Zeist, geboren op 07-10-1917 te Utrecht
Overleden op 27-12-1989 op 72-jarige leeftijd
Gehuwd met A.A. van der HOUT, geboren te ?
3.  Christine LAMÉRIS, geboren op 17-11-1919 te Utrecht
Overleden op 23-01-1955 te Utrecht op 35-jarige leeftijd
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-12-1949 te Utrecht met Bernhardus Jouke BUMA, 50 jaar oud, lid hoog militair gerechtshof van Ned.-Indie 1947-1949. Geboren op 23-01-1899 te Leiden
Overleden op 31-07-1981 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, begraven te Weidum
Zoon van Dirk Rudolph Buma en Anna Emerentia Jacoba Wilson.

IX.39 Akke LAMERIS, geboren op 10-02-1874 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 10-02-1874.
Overleden op 26-09-1955 te Arnhem op 81-jarige leeftijd
Dochter van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1895 te Amsterdam met Adrianus BEIJLSMIT, 22 jaar oud, Monteur, geboren op 27-08-1872 te Amsterdam
Overleden op 03-02-1946 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Geertruida (Truus) BEIJLSMIT, geboren op 11-09-1895 te Amsterdam
Overleden op 26-08-1967 te Arnhem op 71-jarige leeftijd
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-09-1926 te Amsterdam met Louis Hermanus (Lou) van den PUTTELAAR, 40 jaar oud, geboren op 20-01-1886 te Amsterdam
Overleden op 30-01-1947 te beckenham, Kent, Engeland op 61-jarige leeftijd
Zoon van Johannes van den Puutelaar en Jacoba Margaretha Iking.
2.  Hendrik (Henk) BEIJLSMIT, Kantoorbediende, geboren op 25-05-1897 te Amsterdam
Overleden op 31-08-1983 te Arnhem op 86-jarige leeftijd
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1921 te Arnhem met Johanna Hendrica Maria (Ans) STEVELS, Hoedenmaakster, geboren ca 1881 te Arnhem
Overleden > 1921
Dochter van Johannes George Stevels en Johanna Hendrica Maria van Rheden.
3.  Adrianus (Pim) BEIJLSMIT, geboren op 08-01-1899 te Amsterdam
Overleden op 03-02-1984 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd
Voerde een groot gedeelte van zijn leven de naam Beylsmit.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-09-1919 te Amsterdam met Wilhelmina BOUMAN, 24 jaar oud, geboren op 07-06-1895 te Amsterdam
Overleden op 30-10-1968 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd

IX.40 Elize LAMERIS, Borstelmaker te Assen, geboren op 19-02-1876 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 22-02-1876.
Overleden op 04-07-1963 te Assen op 87-jarige leeftijd
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-12-1903 te Gorredijk met Joukje van den AKKER, 25 jaar oud, geboren op 09-05-1878 te Jubbega
Overleden op 27-11-1963 te Assen op 85-jarige leeftijd
Dochter van Geert van den Akker en Trijntje Roels Roelinga.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina LAMERIS (zie X.36).
2.  Geert LAMERIS, geboren op 10-09-1906 te Assen
Overleden op 07-11-1935 te Assen op 29-jarige leeftijd
3.  NN LAMERIS, geboren op 08-03-1911 te Assen
Overleden op 08-03-1911 te Assen, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 09-03-1911.
4.  Hendrik LAMÉRIS (zie X.39).

IX.43 Johanna Tobina LAMERIS, geboren op 21-11-1877 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 22-11-1877.
Overleden op 08-04-1912 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd
Dochter van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1902 te Opsterland~ met Tjeerd Thomas NIJDAM, 24 jaar oud, Brandmeester te Amsterdam, geboren op 01-03-1878 te IJlst.
Aangiftedatum: 02-03-1878.
Overleden op 23-01-1959 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd
Zoon van Thomas Nijdam en Tjeerdje Zult.
Uit dit huwelijk:
1.  Thomas NIJDAM, geboren op 22-03-1903 te Amsterdam
Overleden
2.  Hendrik NIJDAM, geboren op 28-12-1904 te Amsterdam
Overleden
3.  Willem NIJDAM, geboren op 11-01-1907 te Amsterdam
Overleden

IX.44 Simon LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 16-02-1879 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 18-02-1879.
Overleden op 18-12-1962 te Paterswolde op 83-jarige leeftijd
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-08-1913 te Steenwijkerwold met Jetske KAASTRA, 28 jaar oud, geboren op 17-03-1885 te Steenwijkerwold
Overleden op 31-12-1962 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd
Dochter van Jan Kaastra en Kornelia Tinholt.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan LAMERIS (zie X.44).
2.  Johanna Tobina LAMERIS, geboren te Gorredijk
3.  Kornelia LAMERIS, geboren te Gorredijk

IX.46 Thijs LAMERIS, Kapper, geboren op 23-12-1881 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 24-12-1881.
Overleden op 24-07-1948 te Assen op 66-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 24-07-1948.
Begraafplaats: Assen zuiderbpl.
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-07-1916 te Opsterland~ met Hiltje KRIST, 28 jaar oud, geboren op 31-03-1888 te Langezwaag
Overleden op 19-03-1982 op 93-jarige leeftijd
Dochter van Jan krist en Vokeltje Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik LAMERIS, Kapper, geboren op 29-10-1916 te Gorredijk
Overleden op 08-11-2007 te Assen op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-11-2007 te Assen
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1946 te Groningen met Trijntje OOSTRA, 26 jaar oud, kapster, geboren op 01-12-1919 te Assen
Overleden op 03-09-2007 te Assen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-09-2007 te Assen
2.  Maaike LAMERIS, geboren te Assen
2 kinderen (Hilde: 1950 en Folkert:2-8-1954).
Gehuwd te Assen met Daniel HUIZINGA, 25 jaar oud, gedeputeerde, Hoofd Jozef Israelschool, geboren op 13-11-1921 te Assen
Overleden op 04-02-1988 te Assen op 66-jarige leeftijd
Zie ook http://www.noord.bart.nl/~robmail/stamboom/huizinga.htm voor een interview met hem.
3.  Jan LAMERIS (zie X.53).
4.  Catharina (Catrien) LAMERIS, geboren op 26-01-1921 te Assen
Overleden op 18-07-2009 te Assen op 88-jarige leeftijd, gecremeerd xx-06-2009 te Assen
Gehuwd met Jint RUITER, geboren ca 1931
Overleden op 11-04-2008 te Assen, gecremeerd op 15-04-2008 te Assen
5.  Johannes (Hans) LAMERIS (zie X.57).

IX.48 Gerben LAMERUS, Winkelier te Zaandam, geboren op 05-10-1884 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 08-10-1884.
Overleden op 19-08-1967 te Zaandam op 82-jarige leeftijd
Het oorspronkelijke schildersvak was te ongewis. Hij was de eerste kruidenier in Noord-Holland, die levensmiddelen verpakte en deels zelf maaakte en ze onder eigen naam in de winkel verkocht. Hij bouwde van een Zweedse telmachine een eigen toonbank-kassa met 1 lade.
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-05-1915 te Kampen met Berendje van UNEN, 21 jaar oud, geboren op 10-08-1893 te Kampen
Overleden op 27-08-1974 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd
Dochter van Klaas van Unen en Hermine Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik LAMERUS (zie X.59).
2.  Klaas LAMERUS, Winkelier, geboren op 09-12-1919 te Zaandam
Overleden op 21-11-1984 te Leiden op 64-jarige leeftijd
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1948 te Zaandam met Marijtje Alida Johanna SWART, 28 jaar oud, geboren op 27-04-1920
Overleden op 25-10-1981 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd

IX.55 Fridus LAMERUS, Autotechniek en -handel, geboren op 01-05-1894 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 04-05-1894.
Overleden op 02-09-1990 te Bergh (Gld) op 96-jarige leeftijd
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.43) en Catharina (Elizes) COMPAAN
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1917 te Bergh (Gld) met Maria Sophia Hendrika BERNARDS, 19 jaar oud, geboren op 12-09-1898 te Bergh (Gld)
Overleden op 14-07-1997 te Bergh (Gld) op 98-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Gerharda Hendrika LAMERUS, geboren op 26-12-1918 om 06:00 uur te Bergh (Gld)
Overleden op 09-06-1999 te Emmen op 80-jarige leeftijd
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-07-1955 te Den Haag met Jan LAMERIS, 41 jaar oud (zie X.44).
2.  Frieda LAMERUS, geboren te ´s-Gravenhage
3.  Charles André LAMERUS (zie X.65).

IX.63 Simon LAMERUS, Timmerman, geboren op 20-03-1888 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 22-03-1888.
Overleden op 19-02-1958 te Grouw op 69-jarige leeftijd.
Begraafplaats: Grouw.
Ook Lameris genaamd bij huwelijk en overlijden.
Zoon van Thijs Siemons LAMERUS (zie VIII.45) en Hiltje Gooitzens BIJLSMA
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1914 te Gorredijk (Haskerland) met Meintje EERHARD, 23 jaar oud, geboren op 20-03-1891 te Oudehaske
Overleden op 27-03-1958 te Grouw op 67-jarige leeftijd.
Begraafplaats: grouw.
Dochter van Luitzen karels Eerhard en Albertje Dolstra.
Uit dit huwelijk:
1.  Thijs Luitzen LAMERIS (zie X.67).

IX.76 Hermina Reindina LAMERUS, geboren xx-06-1892 te Zutphen
Overleden op 17-09-1892 te Zutphen.
Aangiftedatum: 19-09-1892.
Dochter van Gerben (Simons) LAMERUS V-27 (zie VIII.51) en Alberdina Hendrika HARTGERS, dienstbode
Gehuwd met Antonius Jacobus van SPRONSEN, geboren ca 1889
Overleden op 21-02-1923 te Rotterdam
Zoon van Quirinus Spronsen en Maria Suzanna Coleta de Maat.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonius Jacobus van SPRONSEN, geboren ca 1917 te Rotterdam?
Overleden op 21-06-1930 te Rotterdam

IX.81 Johanna LAMERUS, geboren op 17-12-1900 te Zutphen, Warnsfeld
Overleden op 26-02-1966 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd
Dochter van Gerben (Simons) LAMERUS V-27 (zie VIII.51) en Alberdina Hendrika HARTGERS, dienstbode
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-11-1920 te Rotterdam met Hubert BERENMAN, 26 jaar oud, geboren op 27-12-1893 te Rotterdam
Overleden op 12-12-1957 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd
Zoon van N.N. Boch (Boeth) en Helena Maria Berenman.
Uit dit huwelijk:
1.  Hubert Gerben BERENMAN, geboren op 12-04-1922 te Rotterdam
Overleden op 14-02-1995 op 72-jarige leeftijd
2.  Wilhelmina BERENMAN, geboren te Rotterdam
3.  Gerben BERENMAN, geboren op 13-03-1936 te Rotterdam
Overleden op 23-01-1984 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd
4.  Annie BERENMAN, geboren onbekend
Overleden
5.  Marie BERENMAN, geboren onbekend

IX.87 Simon (Fridus) LAMERUS, Rangeerder N.S. Geboren op 27-11-1890 te Hees.
Aangiftedatum: 27-11-1890 (aktedatum mogelijk fout!).
Overleden op 10-07-1973 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd
Zoon van Fridus (Simons) LAMERUS V-28 (zie VIII.53) en Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, Dienstbode
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-11-1921 te Nijmegen met Johanna Catharina SCHOLTEN, 29 jaar oud, geboren op 17-02-1892 te Arnhem
Overleden op 24-03-1966 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd
Dochter van Christiaan Scholten en Johanna Catharina Lenselink.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Catharina LAMERUS, geboren te Hees
2.  Fridus Simon LAMERUS (zie X.76).

IX.92 Cornelis Wilhelmus LAMERUS, geboren op 19-05-1896 te Nijmegen.
Aangiftedatum: 19-05-1896 (aktedatum mogelijk fout!).
Zoon van Fridus (Simons) LAMERUS V-28 (zie VIII.53) en Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, Dienstbode
Gehuwd met Albertina Theodora Wilhelmina POUWELS
Uit dit huwelijk:
1.  NN LAMERUS, geboren op 15-04-1932 te Leiden
Overleden op 15-04-1932 te Leiden, 0 dagen oud

IX.100 Gepke LAMERUS, geboren op 18-03-1877 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 19-03-1877.
Overleden op 18-05-1944 te Gorredijk op 67-jarige leeftijd
Dochter van Hendrik (Gerardus) LAMERUS (zie VIII.57) en Ettje Gurbus WERKSMAN
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1901 te Opsterland~ met Gerrit KUSSENDRAGER, 26 jaar oud, geboren op 08-10-1874 te Drachten
Overleden op 27-04-1938 te Opsterland~ op 63-jarige leeftijd.
Begraafplaats: gorredijk.
Zoon van Daniel Kussendrager en Aaltje Hellinga.
Uit dit huwelijk:
1.  Daniel KUSSENDRAGER, Melkventer, geboren op 12-02-1902 te Opsterland (Terwispel).
Aangiftedatum: 13-02-1902.
Overleden op 02-11-1973 te Gorredijk op 71-jarige leeftijd
Getrouwd met Antje Boscher (1902-1988).
2.  Aaltje KUSSENDRAGER, geboren op 03-09-1906 te Gorredijk
Overleden op 30-04-1987 te Gorredijk op 80-jarige leeftijd
Gehuwd met Johannes Bijker (1906-1978).
3.  Hendrik Gerhardus KUSSENDRAGER, geboren op 02-02-1910 te Gorredijk
Overleden op 15-12-1999 te Wolvega op 89-jarige leeftijd
4.  Ettje Gepke KUSSENDRAGER, geboren op 22-08-1911 te Gorredijk
Overleden op 15-08-1991 te Gorredijk op 79-jarige leeftijd
Getrouwd met Johannes Gerhardus van der Walle (1909-1992).

IX.106 Gerhardus LAMERUS, Kaaskoopman, geboren op 16-05-1885 te Gorredijk.
Aangiftedatum: 18-05-1885.
Overleden op 13-10-1944 te Gorredijk op 59-jarige leeftijd.
Begraafplaats: gorredijk.
Zoon van Hendrik (Gerardus) LAMERUS (zie VIII.57) en Ettje Gurbus WERKSMAN
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Opsterland~ met Wopkje JANSEN, 24 jaar oud, geboren op 23-08-1885 te Kortezwaag
Overleden op 02-09-1966 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd
Dochter van Martinus Lodewijk Jansen en Lutske Klazes Spoelstra.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik LAMERUS (zie X.84).
2.  Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.87).
3.  Ettje Gerhardina Wobbina LAMERUS, geboren op 12-10-1916 te Kortezwaag
Overleden op 22-04-1995 op 78-jarige leeftijd
Gehuwd met Ype van der ZEE, geboren ± 1911
Overleden op 22-11-2001

IX.127 Frides LAMÉRIS, Meubelmaker/taxateur, geboren op 23-06-1888 te Groningen
Overleden op 25-12-1969 te Haren (Gr.) op 81-jarige leeftijd
Zoon van Frides LAMÉRIS (zie VIII.85) en Johanna Pieternella SIJPKENS
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-06-1911 te Appingedam met Antje LUURSEMA, 26 jaar oud, geboren op 24-01-1885 te Tjarnsweer, gem. Appingedam
Overleden op 16-10-1964 te Haren (Gr) op 79-jarige leeftijd
Dochter van Harm Luursema en Anneta Augusta Elizabet van Swinderen.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Pieternella LAMÉRIS, geboren te Appingedam
2.  Harry LAMÉRIS, chauffeur, geboren te Groningen (getuige(n): ´s-Gravenhage)
Gehuwd te Rastede, (DL) met Dora VOHLKEN, geboren te Rastede (DL)
3.  Frides LAMÉRIS (zie X.94).
4.  Annetta Augusta Elisabeth LAMÉRIS, geboren op 18-09-1917 te Appingedam
Overleden op 01-05-1919 te Appingedam op 1-jarige leeftijd.
Aangiftedatum: 01-05-1919.
5.  Willem LAMÉRIS, geboren op 04-01-1926 te Soest
Overleden op 11-03-2007 te Groningen op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-03-2007 te Groningen

IX.129 Willem LAMÉRIS, Hoofdambtenaar arbeidsinspectie te Groningen, geboren op 07-05-1890 te Groningen
Overleden op 20-08-1976 te ? op 86-jarige leeftijd
Zoon van Frides LAMÉRIS (zie VIII.85) en Johanna Pieternella SIJPKENS
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-06-1920 te Groningen met Anna van der WERFF, 24 jaar oud, Lerares industrieschool Groningen, geboren op 11-01-1896 te Groningen
Overleden op 16-03-1972 te Groningen op 76-jarige leeftijd
Dochter van Ruud van der Werff en Jantje Kollen.
Uit dit huwelijk:
1.  Frides LAMÉRIS (zie X.98).
2.  Janneke LAMÉRIS (zie X.101).

IX.139 Friedes LAMÉRIS, Draaier, geboren op 24-03-1884 te Groningen
Overleden op 18-03-1971 te Groningen op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-03-1971 te Groningen
Zoon van Bartelt LAMÉRIS (zie VIII.89) en Auktje HUIZINGA
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-11-1905 te Warffum met Harmke ZELDENRUST, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24-01-1884 te Warffum
Overleden op 13-07-1969 op 85-jarige leeftijd
Dochter van Wiebe Zeldenrust en Geeske Wierts.
Uit dit huwelijk:
1.  Auktje LAMÉRIS, geboren op 07-04-1906 te Uithuizen
Overleden op 23-09-1978 te Groningen op 72-jarige leeftijd
2.  Wiebo LAMÉRIS (zie X.103).
3.  Geziena LAMÉRIS, geboren op 01-12-1910 te Groningen
Overleden op 27-01-2000 te Groningen op 89-jarige leeftijd
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-12-1949 met Pieter Popko DREEUWS, geboren 1907
Overleden op 15-03-1981 te Groningen

IX.143 Derk LAMERIS, arbeider,spoorwegbeambte (remmer, ladingmeester), geboren op 16-03-1866 te Adorp
Overleden op 10-03-1939 te Groningen op 72-jarige leeftijd.
Begraafplaats: Groningen Esserveld.
Zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.104) en Henderika Jacoba van het KLOOSTER, dienstmeid, 1865
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-10-1892 te Groningen met Metje KOENZ, 21 jaar oud, geboren op 24-01-1871 te Groningen
Overleden op 12-12-1913 te Groningen op 42-jarige leeftijd
Dochter van Harm Koenz en Albertje van der Veen.
VI-95.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06-05-1915 te Winschoten met Truida van de LAAN, 35 jaar oud, geboren op 10-07-1879 te Winschoten
Overleden op 20-11-1964 op 85-jarige leeftijd.
Begraafplaats: groningen esserveld.
Dochter van Garrelt van der Laan en Trientje Hartog.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Albertje LAMERIS, geboren op 14-06-1893 te Oudezijl (Nieuwe Schans)
Overleden > 1920
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1920 te Loppersum met Luitje GOLDHOORN, Caféhouder, geboren ca 1893 te Loppersum
Overleden > 1920
Zoon van Luitje Goldhoorn en Ida Burema.
2.  Hendrik LAMERIS (zie X.109).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Hendrika LAMERIS

IX.147 Alberdina LAMERIS, geboren op 21-02-1868 te Adorp
Overleden op 02-11-1918 te Groningen op 50-jarige leeftijd
Dochter van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.104) en Henderika Jacoba van het KLOOSTER, dienstmeid, 1865
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1891 te Groningen met Hindrik Albertus ALBERTS, 18 jaar oud, arbeider, geboren op 26-11-1872 te Groningen
Overleden > 1891
Zoon van Hindrik Alberts en Hendrikje Harms.
Uit dit huwelijk:
1.  Henderikus Jacobus ALBERTS, metaalbewerker, geboren ca 1893 te Groningen
Overleden > 1914
Gehuwd (1) op 19-11-1914 te Groningen, gescheiden <- 1916??? Echtgenote is Regina Petronella ZINJEL, geboren ca 1896 te Groningen
Overleden > 1916
Dochter van Gerhardus Zinjel en Johanna Wilhelmina Haak.
Gehuwd (2) op 27-01-1916 te Groningen met Grietje HOLLENBERG, geboren ca 1889 te Groningen
Overleden > 1916
Dochter van Pieter Hollenberg en Jantje Dekens.
2.  Hindrikje ALBERTS, geboren CA 1896 te Groningen
Gehuwd te Assen met Gerrit Jan GEEL, stafmuzikant, geboren ca 1890 te Zwolle
Zoon van Martinus Geel en Lamberta Jansen. Weduwnaar van Theodora Strik.
3.  Jantje ALBERS, geboren ca 1899 te Groningen
Gehuwd op 09-06-1920 te Rotterdam met Bertus van MEENEN, geboren ca 1902 te Rotterdam
Overleden >1920
Zoon van Willem van Meenen en Johanna Elizabeth van de Gaag.
4.  Alberdina ALBERTS, geboren ca 1901 te Groningen
Overleden > 1920
Gehuwd op 23-08-1920 te Groningen met Egbert SPAAK, schipper, geboren ca 1899 te Groningen
Overleden > 1920
Zoon van Mient Spaak en Geertje Zuidema.

IX.151 Reinder LAMERIS, Kwekerij in Hilversum, schilder en milicien, geboren op 13-07-1873 te Groningen
Overleden
Zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.104) en Johanna NOORMAN
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1899 te Groningen met Gesine Elisabeth WOLBERS, 28 jaar oud, geboren op 12-01-1871 te Stadskanaal
Overleden > 1899
Dochter van Gerhardus Wolbes en Martha Johanna Barnier.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna LAMERIS
2.  Martha LAMERIS

IX.157 Jan LAMERIS, Veehouder, geboren op 09-07-1883 te Groningen
Overleden > 1908
Zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.104) en Johanna NOORMAN
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1908 te Groningen met Antje van DIJKEN, 22 jaar oud, geboren op 13-03-1886 te Groningen
Overleden > 1905 te ?
Dochter van Enne van Dijken en Stientje Numan.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna LAMERIS, geboren te Groningen
2.  Klaas LAMERIS (zie X.124).

IX.159 Frans LAMERIS, besteller PTT, geboren op 28-06-1893 te Slochteren
Overleden op 22-07-1977 te Veendam op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-07-1977 te Veendam
Zoon van Jan (Fransen) LAMERIS (zie VIII.112) en Martha HOMMES
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-11-1923 te Veendam (Wildervank) met Bertha DIJK VAN, 28 jaar oud, geboren op 11-02-1895 te Slochteren
Overleden op 30-10-1978 te Veendam op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-11-1978 te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Cornelius LAMERIS (zie X.126).

IX.170 Pieter LAMÉRIS, Boekbinder, geboren op 01-02-1896 te Winschoten
Overleden op 01-01-1951 te Winschoten op 54-jarige leeftijd.
Begraafplaats; Winschoten hofstraat.
Zoon van Johannes (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.119) en Hendrikje (Hinderkien) de VRIES
Gehuwd te Winschoten met Antje BLOKZIJL, geboren te Finsterwolde
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Wubbo LAMÉRIS (zie X.129).
2.  Wubbo Johannes LAMÉRIS (zie X.132).
3.  Pieter LAMÉRIS, geboren op 05-10-1937 te Winschoten
Overleden op 24-06-1943 te Winschoten op 5-jarige leeftijd

IX.173 Frederik LAMERIS, metaalbewerker, geboren op 31-05-1898 te Winschoten
Overleden op 12-03-1980 te Smallingerland op 81-jarige leeftijd
Zoon van Johannes (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.119) en Hendrikje (Hinderkien) de VRIES
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-08-1924 te Winschoten, gescheiden < 1980 van Gezina Christina van der BORG, dienstbode, geboren op 22-09-1904 te Winschoten
Overleden op 16-09-1986 te Haarlem op 81-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Mettje Bouwine LAMERIS

IX.179 Warmolt Jan LAMERIS, pianostemmer, -leraar en reparateur, geboren op 21-09-1891 te Weerwille, gem. Ruinerwold.
Aangiftedatum: 22-09-1891.
Overleden xx-04-1974 te Albuquerque, New Mexico, USA
Hij emigreerde in het begin van de 20ste eeuw naar de Verenigde Staten. Hij was daar piano stemmer en gaf les in piano en waarschijnlijk ook orgel les. Hij stemde en repareerde het grote Orgel van de Mormoonse tabernacle in Salt Lake City. Hij had tubercolose en vestigde zich daarom in Denver, waar een grote Nederlandse vestiging was. Hij leefde daar tot de "Great Depression", waarna hij rond 1933 vertrok naar Albuquerque in New mexico, waar hij stierf. Hij had twee zonen, waarvan een vroeg stierf. Is rond 1916 amerikaans staatsburger geworden volgens US Census 1930. Rond 1940 leefde hij samen met zijn vrouw in Santa Fé, N.M. (Census 1940).
 
Uit anchestry.com:
 
Names of Persons in Entry: Warmott J Lameris
Subject Title: Barred From Naturalization
Date: 15 Oct 1937
INS Reference Number: 23/31807
Roll Content Description: American Federation of Labor - Bigamy
Roll Number: 3
Archive Publication Number: Subject Index to Correspondence and Case Files of the Immigration and Naturalization Service, 1903-1952.
Zoon van Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS (zie VIII.122) en Petronella ALBERS
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-01-1917 te Watergraafsmeer Asd met Maria Gezina WIJTMAN, 26 jaar oud, Lingerienaaister, geboren op 14-07-1890
Overleden op 29-01-1961 te Denver, CO? op 70-jarige leeftijd
Dochter van Willem Dirk Wijtman en Cosina Hendrika Kloppenburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Andrew William LAMERIS (zie X.136).
2.  NN LAMERIS, geboren ??
Overleden ??

IX.181 Jan Warmolt LAMERIS, geboren op 17-06-1893 te Weerwille, Gem. Ruinerwold.
Aangiftedatum: 17-06-1893.
Overleden op 04-05-1969 op 75-jarige leeftijd
Zoon van Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS (zie VIII.122) en Petronella ALBERS
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-12-1919 te Rotterdam met Ida Carolina van SCHAIK, 24 jaar oud, geboren op 28-05-1895 te Rotterdam
Overleden op 11-01-1969 op 73-jarige leeftijd
Dochter van Theodorus Johannes van Schaik en Alida Maria van Kuijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella LAMERIS, geboren op 02-06-1921 te Rotterdam
Overleden 12-1974 te Haarlem
2.  Theodoor Jan LAMÉRIS, geboren te Rotterdam (gezindte: RK)
3.  Andreas LAMÉRIS (zie X.141).
4.  Alida Maria (Leida) LAMERIS, geboren op 04-05-1927 te Rotterdam
Overleden op 10-07-2006 op 79-jarige leeftijd
5.  Maria Antoinette LAMERIS, geboren op 04-05-1927 te Rotterdam
Overleden op 14-07-1927 te Rotterdam, 71 dagen oud

IX.187 Antonia (To) LAMERIS, geboren op 10-02-1894 te Winschoten
Overleden op 03-04-1979 te Bilthoven op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-04-1979 te Bilthoven
Uit dit huwelijk:
1. Antonia geb. Amsterdam 18.7.1915 tr.Hilversum 2.9.41 Hendrik
Herman Berns,
2. Elisabeth geb. Amsterdam 27.5.1917 tr.Hilversum 15.5.1944 Albert Hubert
Casper van Wersch, ridder in de Orde van Oranje Nassau
3. Everdina geb. Amsterdam 12.1.19 overl.Hilversum 12.10.88 tr. Hilversum
6.6. 1943 Boelo Sybolt Tigchelaar
4. Jannie,geb Amsterdam 6.6.1921 overl. Amstelveen 17.6.81 tr. Hilversum
26.4.1950 Frits Willem George Hartung
5. Hendrik geb. Amsterdam 25.9.1923 tr. Bloemendaal 1.8.1950 Gerrie
Steneker
6. Hanna, geb Amsterdam 21.3.1928, tr. Hilversum 25.5.1955 Dirk V.
Breddels
7. Jan, geb Hilversum 312.8.1932 tr.1 .28.8.1959 Fransje Pluister, tr.2.
´s- Gravenhage 23.5.1984 Hilda Kleijwegt
8. Warmolt, geb. Hilversum 22.9.1937, tr.1 Texel 5.6.1964 Dory Drijver,
tr.2.´s-Graveland, Selma Vos.
Dochter van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.124) en Everdina de SAINT AULAIRE
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-09-1914 te Winschoten met Hendrik MUNNIK, 23 jaar oud, register-accountant, geboren op 09-03-1891 te Amsterdam
Overleden op 06-08-1971 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven op 11-08-1971 te Hilversum
Zoon van Hendricus Adam Munnik en Elisabeth van Emmerik.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. MUNNIK, geboren op 05-08-1931 te Hilversum
Overleden op 05-08-1931 te Hilversum, 0 dagen oud.
Aangiftedatum: 06-08-1931.

IX.188 Warmolt LAMERIS, Ingenieur E. Geboren op 13-10-1895 te Winschoten
Overleden op 13-07-1956 te Utrecht op 60-jarige leeftijd
Zoon van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.124) en Everdina de SAINT AULAIRE
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-11-1920 te Utrecht met Cornelia de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 28-06-1896 te Gorssel
Overleden op 09-01-1978 op 81-jarige leeftijd
Dochter van Machiel de Vries en Aaltje Riphagen.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Cornelia LAMERIS, geboren te Utrecht
2.  Jan Warmolt LAMERIS (zie X.148).
3.  Ina LAMERIS, geboren te Utrecht
4.  Henri Warmolt LAMERIS, geboren te Hilversum
Geëmigreerd naar Australie.

IX.190 Henri LAMERIS, geboren op 08-04-1898 te Winschoten
Overleden op 13-04-1968 te Groningen op 70-jarige leeftijd
Zoon van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.124) en Everdina de SAINT AULAIRE
Gehuwd met Bauwien SCHENKEL
Uit dit huwelijk:
1.  Jan LAMERIS (zie X.153).
2.  Cornelis Henri LAMERIS (zie X.155).

IX.196 Warmolt LAMERIS, Accountant, geboren op 29-06-1896 te Amsterdam
Overleden op 18-10-1936 op 40-jarige leeftijd
Zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.126) en Anna Geertruida ENGELS
Gehuwd (1) 03-1923 te Den Haag met Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN, geboren op 03-11-1899 te Bergen op Zoom?
Overleden op 03-07-1931 te Den Haag op 31-jarige leeftijd
Gehuwd (2) te Oosterlittems (Frl) met Annie BOSMA
Uit het eerste huwelijk:
1.  Helena Catharina (Leni) LAMERIS, geboren op 11-07-1924 te Den Haag
Overleden op 28-10-2008 te Son en Breugel op 84-jarige leeftijd, begraven op 03-11-2008 te Son en Breugel
Gehuwd met Ton JACOBS
2.  Pieter LAMÉRIS (zie X.159).
3.  Anna Geertruida (Truus) LAMERIS, geboren te Den Haag
Gehuwd met Frits TIMAN
Overleden
4.  Elizabeth Catharina (Bep) LAMERIS (Liesbeth) (zie X.164).
Uit het tweede huwelijk:
5.  Anne Adelheid LAMERIS, geboren te Oosterlittems

IX.201 Herman LAMERIS, Werktuigb. Ir, hoogleraar TU Eindhoven, geboren op 16-09-1901 te Amsterdam
Overleden op 13-02-1988 te Arnhem op 86-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1988 te Heemstede
Zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.126) en Anna Geertruida ENGELS
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1928 te Bloemendaal (gem Overveen) met Everdina Hendrica van SPANJE, 24 jaar oud, Concertzangeres en zang pedagoge, geboren op 29-11-1903 te Amsterdam
Overleden op 05-10-1996 te Naarden op 92-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1996 te Heemstede
Uit dit huwelijk:
1.  Henderica Everdina Johanna (Hanneke) LAMERIS, geboren op 12-09-1930 te Hengelo (Ov)
Overleden op 26-11-1996 te Son op 66-jarige leeftijd
Heeft 2 kinderen ( Frank 21-12-1961, Son) en Annelieke (20-11-1965, Son) ).
Gehuwd te Naarden met Frederik Jan (Frits) HEEMSKERK, geboren te Venlo
2.  Herman Johannes LAMÉRIS (zie X.168).
3.  Bernard Willem LAMÉRIS (zie X.170).

IX.203 Pieter LAMERIS, Comm. medewerker Kleding magazijn "Dik" Amsterdam, geboren op 21-12-1904 te Amsterdam
Overleden op 01-07-1982 op 77-jarige leeftijd
Zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.126) en Anna Geertruida ENGELS
Gehuwd te Hoofddorp met Marina Cornelia (Ine) BREURE, geboren te Hoofddorp
Uit dit huwelijk:
1.  Apollonia Antoinetta (Lony) LAMERIS, geboren te Amsterdam.
Volgens broer Pieter Robert (246) in brief 27/12/97 zou zij op 14-06-1933 geboren zijn.
Heeft drie zonen: Hylke Jan, Martijn en Bart.
Gehuwd met J. (Koos) GLASS
2.  Anna Geertruida (Trudy) LAMERIS, geboren te Amsterdam
Heeft 3 zonen en 1 dochter: Luitsen, Pieter, Ineke en Bernard.
Gehuwd met J. (Jaap) KUIPER
3.  Pieter Robert LAMÉRIS (zie X.177).

IX.217 Cornelia LAMÉRIS, geboren op 08-10-1906 te Tiel
Overleden op 08-09-1991 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd
Dochter van Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.130) en Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD
Gehuwd te Amsterdam met Jouke van HILTEN, Rijksambtenaar (Rijkspostspaarbank)
Uit dit huwelijk:
1.  H.A. van HILTEN
2.  Nancia van HILTEN

IX.218 Warmolt LAMÉRIS, Adj. Boekhouder; Directeur Bank van Lening A´dam, geboren op 13-06-1909 te Tiel
Overleden op 18-05-1972 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd
Zoon van Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.130) en Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD
Gehuwd te Amsterdam met Johanna Chr. H. BUIJSMANN, geboren te Amsterdam
Uit dit huwelijk:
1.  Henk LAMÉRIS, Adm. medewerker, geboren te Amsterdam
Gehuwd (1) te Amstelveen, gescheiden te Aalsmeer van Marion Johanna de VRIES, geboren te Aalsmeer
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Miesje Geraldine (Mieke) van WIJNGAARDEN, geboren te Amsterdam
2.  Bertus LAMÉRIS (zie X.184).

IX.222 Siepko LAMÉRIS, Horlogemaker, geboren op 17-07-1901 te Workum.
Aangiftedatum: 17-07-1901.
Overleden op 20-08-1964 te Drachten op 63-jarige leeftijd.
Begraafplaats: drachten.
Zoon van Johannes LAMÉRIS (zie VIII.136) en Geertje LÜMER
Gehuwd te Bergum met Hantje de VRIES, geboren te Drogeham? of Drachten
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Harm Siepko LAMÉRIS (zie X.186).
2.  Aalt Gabe LAMÉRIS, geboren op 11-03-1950 te Drachten
Overleden op 30-03-1950 te Drachten, 19 dagen oud.
Begraafplaats: Drachten.

IX.225 Harm LAMÉRIS, Leraar Hog. Zeevaartschool, geboren op 24-02-1909 te Workum
Overleden op 16-07-1975 te Utrecht op 66-jarige leeftijd
Zoon van Johannes LAMÉRIS (zie VIII.136) en Geertje LÜMER
Gehuwd te Utrecht met Anna Neeltje KOS, Onderwijzeres, geboren te Oude Wetering (gem. Alkemade)
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Geertruida LAMÉRIS (zie X.189).

IX.227 Pieter Frides LAMERIS, Actuaris, geboren op 22-08-1904 te Groningen
Overleden op 29-06-1977 te Driebergen op 72-jarige leeftijd
Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-10-1937 te Rotterdam met Jantina Martje VISSER, 26 jaar oud, geboren op 19-04-1911
Overleden op 23-07-1999 te Driebergen op 88-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1999 te Driebergen
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha Elizabeth LAMERIS, geboren te Rotterdam
2.  Martje Annetta LAMERIS, geboren te Rotterdam
3.  Elizabeth Johanna LAMERIS, geboren te Rotterdam
4.  Willem Johan (Pim) LAMERIS (zie X.193).

IX.229 Jan Arent LAMERIS, Mijnbouwkundig ingenieur, geboren te Haren (Gr)
Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT
Gehuwd met Harmke GAASTRA, 31 jaar oud, Kinderjuffrouw, geboren op 09-12-1905 te Den Haag
Overleden op 29-10-1980 te Haren (Gr) op 74-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Geert Hendrik LAMERIS (zie X.195).
2.  Wouter LAMERIS, geboren op 14-09-1941 te Benkoelen, Ind.
Overleden op 17-10-1996 te Delft op 55-jarige leeftijd
3.  Madeleine LAMERIS, geboren op 07-06-1947 te Bilthoven
Overleden op 01-01-2008 te Zeist op 60-jarige leeftijd
Gehuwd met Ron NIJOKIKTJIEN
Overleden < 2008
4.  Ina LAMERIS, geboren te Bilthoven

IX.232 Koenraad Jacob LAMERIS, Directeur Apparatenfabriek LAMAF, geboren op 10-04-1910 te Groningen
Overleden op 04-04-1984 te Groningen op 73-jarige leeftijd
Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 27-10-1939 te Haren met Doetina Bouwina van der MEER, 28 jaar oud, geboren op 30-01-1911 te Zuidhorn
Overleden op 24-07-1965 te Groningen op 54-jarige leeftijd
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 22-04-1967 met Weintje Henriëtte NEYENS, 42 jaar oud, geboren op 03-01-1925 te Rozenburg?
Overleden op 25-03-2012 te Haren, Groningen op 87-jarige leeftijd, begraven op 30-03-2012 te Groningen
Uit het eerste huwelijk:
1.  Wijke (Wieke) LAMERIS, geboren te Groningen
2.  Margaretha (Margreet) LAMERIS (zie X.203).
3.  Geert Hendrik LAMERIS (zie X.204).
4.  Jan Hendrik LAMERIS (zie X.206).
5.  Arent Jan (Arie) LAMERIS (zie X.208).
6.  Frides Koert LAMERIS (zie X.210).
7.  Richte LAMERIS, Fin. Adminstrat. medewerker Ac. Ziekenhuis Groningen, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen

IX.235 Arent Jan LAMERIS, Dr. Natuurkunde bij Shell, geboren op 24-05-1911 te Groningen
Overleden op 23-08-1947 te Groningen op 36-jarige leeftijd.
Begraafplaats: Haren kerkstraat.
Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1939 met Afien Grietje BOLT, 27 jaar oud, geboren op 20-02-1912 te Groningen
Overleden op 04-12-1991 te Haren (gr.) op 79-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Dorothea Elizabeth LAMERIS

IX.237 Willem Johan LAMERIS, Bosbouwkundig Ir. op Java, geboren op 02-10-1914 te Groningen
Overleden op 08-04-1942 te Poerwakarta, Java op 27-jarige leeftijd
Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.174) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT
Gehuwd te Haren met Antje WERKMAN, geboren te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Frides LAMERIS (zie X.214).

X.3 Jan Friedes LAMÉRIS, Luit.-Kolonel Kon. Marechaussee, geboren op 29-01-1911 te Amersfoort
Overleden op 21-11-1978 te Savigny, Zwitserland op 67-jarige leeftijd
Zoon van Friedes (Jans) LAMÉRIS (zie IX.1) en Wilhelmina Hendrika van BARRELO
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Bergen op Zoom met Annie (Anneke) RÜBSAAM, 19 jaar oud, geboren op 19-11-1918 te Bergen op Zoom
Overleden op 30-11-1985 te Delft op 67-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Friedes Jan LAMÉRIS (zie XI.1).

X.6 Jacobus (Jaap) LAMÉRIS, Werktuigbouwkundig ingenieur, geboren op 22-07-1910 om 17:00 uur te ´s-Gravenhage
Overleden op 01-12-1970 om 13:30 uur te ´s-Gravenhage op 60-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1970 te ´s-Gravenhage
Studeerde in Bingen (Du) automobielbouw. In 1952 vertrok hij met gezin naar het eiland Bangka om als hoofd van de tingieterij daar te werken voor het Indonesische olie- en mijnbedrijf Pertamina in Sungailiat. In 1958 keerde zijn hij en zijn gezin terug als de laatste Nederlanders van dat eiland. Eerst woonde hij op de Javastraat 56 te Den Haag, daarna op Javastraat 54.
Zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-06-1936 te Ruurlo, gescheiden ? Echtgenote is Anna Geertruida POSTHUMA, geboren op 20-01-1912 te ´s-Gravenhage
Overleden op 13-08-1996 te ´s-Gravenhage op 84-jarige leeftijd
Gehuwd (2) te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk te Heerlerbaan met Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND, geboren te Nieuwenhagen
Dochter van Leonard SILVERTANT en Barbara Hubertina VREULS
Uit het eerste huwelijk:
1.  Freja LAMÉRIS, geboren op 27-05-1937 te Zeist
Overleden op 01-12-2007 op 70-jarige leeftijd
2.  Eloud LAMÉRIS (zie XI.4).
3.  Aksel LAMÉRIS, Technisch directeur, geboren op 24-08-1940 te Zeist
Overleden op 13-10-2008 te Pfaltz (DU) op 68-jarige leeftijd, begraven op 22-10-2008 te Den Haag
Gehuwd (1) te ´s-Gravenhage met Caroline Georgette de HARTOG, geboren te Voorburg
Gehuwd (2) te ´s-Gravenhage met Henriëtte Johanna van den BERG, geboren te Maartensdijk
4.  Jacobus Folkert LAMÉRIS (zie XI.9).
Uit het tweede huwelijk:
5.  Jaap LAMÉRIS (zie XI.12).
6.  Anna Maria Catharina (Annemieke) LAMÉRIS (zie XI.15).

X.9 Carel Lodewijk LAMÉRIS, Landbouwkundig ingenieur, leraar bosbouw, geboren op 19-10-1912 te ´s-Gravenhage
Overleden op 13-11-2007 te Aalden op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-11-2007
Zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT
Gehuwd (1) te Den Haag, gescheiden ? Echtgenote is Georgina Elizabeth van LENT, geboren te Medan
Gehuwd (2) te Den Haag met Gees Willemien KRIKKE, verpleegster, geboren te Grambergen
Uit het eerste huwelijk:
1.  Laura LAMÉRIS, geboren te Paree (Java)
Uit het tweede huwelijk:
2.  Johan Lodewijk LAMÉRIS, huisarts, geboren te Deventer
Gehuwd te Groningen met Aglaya KOIKA
3.  Ida Geesiena LAMÉRIS (zie XI.20).
4.  Anna Catharina LAMÉRIS, geboren op 09-05-1951 te Deventer
Overleden op 21-04-1952 te Deventer, 348 dagen oud
5.  Anna Catharina LAMÉRIS (zie XI.22).
6.  Marina Wilhelmina LAMÉRIS, geboren te Deventer
7.  Hendrikus Roelof LAMÉRIS, Fysiotherapeut, geboren te Deventer

X.12 Evert LAMÉRIS, Arts, geboren op 09-11-1916 te ´s-Gravenhage
Overleden op 21-08-2013 te Gouda? op 96-jarige leeftijd
Zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT
Gehuwd te den Haag met Antje REITSMA, Verpleegster, geboren te Winsum (Fr)
Uit dit huwelijk:
1.  Sjouke (Sieuwke) LAMÉRIS, geboren te Giessen Nieuwkerk
2.  Johan Sebaldus (Han) LAMÉRIS (zie XI.26).
3.  Sjoerd LAMÉRIS (zie XI.28).
4.  Kornelis Evert (Knels) LAMÉRIS (zie XI.30).
5.  Bastiaan LAMÉRIS (zie XI.32).

X.18 Anton Albert LAMÉRIS, geboren te Utrecht
Zoon van Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25) en Adeleida Maria Christina GEENEN
Gehuwd ? te ? (getuige(n): Email Alexander Strengers 30/6/98) met RIENK
Uit dit huwelijk:
1.  Alexander Floris Willem LAMÉRIS, geboren te Den Haag
2.  Christian Anton LAMÉRIS, geboren te Vincent, Canada
3.  Guido Benjamin Fillipp LAMÉRIS, geboren ? te St.Prairie, Alberta Canada

X.21 Godefrieda Joanna LAMÉRIS, geboren op 19-10-1915 te Utrecht
Overleden op 27-08-1999 te Vught op 83-jarige leeftijd, begraven op 02-09-1999 te Vught
Dochter van Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25) en Adeleida Maria Christina GEENEN
Gehuwd ? te ? Echtgenoot is Hendrik STRENGERS, gynaecoloog te den Bosch
Overleden 1962 te ?
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Paul STRENGERS

X.22 Dirk LAMÉRIS, Directeur Laméris Instrumenten BV, geboren op 30-05-1916 te Utrecht
Overleden op 22-09-1997 te Zeist op 81-jarige leeftijd
Zoon van Dirk Christiaan LAMÉRIS (zie IX.30) en Geertruida Elisabeth Rosella HOLSHEIMER
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-11-1943 met Margaretha van der HORST, 22 jaar oud, geboren op 09-04-1921 te Parée, Java
Overleden op 03-12-2011 op 90-jarige leeftijd
Gehuwd (2) ca 1966 met Lygina Johanna (Gieneke) WELVAARS, geboren op 28-12-1921 te Alphen aan de Rijn
Overleden op 17-08-1999 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-08-1999 te Zeist
Dochter van Johannes Marinus Welvaars en Lygina van Woerden.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Froukje Ida Margaretha LAMÉRIS, geboren te Utrecht
Gehuwd te ? Echtgenoot is J.J.P. QUÉRÉ
2.  Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS (zie XI.40).
3.  Maarten Christiaan LAMÉRIS (zie XI.42).

X.36 Catharina LAMERIS, geboren te Assen
Dochter van Elize LAMERIS (zie IX.40) en Joukje van den AKKER
Gehuwd te Assen met Auke HOGEVEEN, Adjunct-commies, geboren te Assen
Zoon van Tiemen Hogeveen en Pietje Kikstra.
Uit dit huwelijk:
1.  Eduard George HOGEVEEN

X.39 Hendrik LAMÉRIS, Chef afd. stoffen confectiefabriek S. muller & Co te Groningen, geboren te Assen
Zoon van Elize LAMERIS (zie IX.40) en Joukje van den AKKER
Gehuwd te Groningen met Tjakeliena LAMMERTS, 30 jaar oud, geboren op 18-06-1913 te Groningen
Overleden op 15-08-1988 te Groningen op 75-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Joukje Gerarda Eliza LAMÉRIS, geboren te Groningen
2.  Clara Catharina Ali LAMÉRIS, geboren te Groningen

X.44 Jan LAMERIS, vlieginstructeur, psycholoog, geboren op 04-06-1914 te Gorredijk
Overleden op 13-02-1986 te Oosterhesselen op 71-jarige leeftijd
Zoon van Simon LAMERIS (zie IX.44) en Jetske KAASTRA
Gehuwd (1) met Aafke FREEK, geboren te Amsterdam
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 22-07-1955 te Den Haag met Johanna Gerharda Hendrika LAMERUS, 36 jaar oud, geboren op 26-12-1918 om 06:00 uur te Bergh (Gld)
Overleden op 09-06-1999 te Emmen op 80-jarige leeftijd
Dochter van Fridus LAMERUS (zie IX.55) en Maria Sophia Hendrika BERNARDS
Gehuwd (3) ? Echtgenote is C. NN
Uit het eerste huwelijk:
1.  Martha Freekje (Map) LAMERIS, geboren te Heerenveen
Echtgenoot is Marinus Adrianus van DORTH, geboren te Amsterdam
Gehuwd (2) met Theodoor RAM, geboren te Amersfoort
2.  Simon Jan LAMÉRIS (zie XI.51).

X.53 Jan LAMERIS, Schilder, geboren op 16-10-1919 te Assen
Overleden op 02-03-2001 te Assen op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-03-2001 te Assen
Zoon van Thijs LAMERIS (zie IX.46) en Hiltje KRIST
Gehuwd te Assen met Grietje DRENTH, geboren te Assen
Uit dit huwelijk:
1.  Hiltje LAMERIS, geboren te Assen
2.  Hielke Albert LAMERIS (zie XI.55).

X.57 Johannes (Hans) LAMERIS, Dames/Herenkapper en fotograaf, geboren op 12-05-1925 te Assen
Overleden op 06-06-2008 te Assen op 83-jarige leeftijd, gecremeerd xx-06-2008 te Assen
Zoon van Thijs LAMERIS (zie IX.46) en Hiltje KRIST
Gehuwd te Assen met Reintje PASVEER, geboren te Assen
Uit dit huwelijk:
1.  Thijs LAMERIS, Monteur, geboren op 07-09-1954 te Assen
Overleden op 21-06-2006 te Assen op 51-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-06-2006 te Assen
2.  Janke LAMERIS, zangeres, geboren te Assen
Zie ook www.jankelameris.nl voor een biografie. Schrijft en zingt luisterliedjes in de Drentse (Asser) streektaal.

X.59 Hendrik LAMERUS, adviseur adm. organisatie, geboren op 07-03-1917 te Zaandam
Overleden op 14-05-2005 te Bosch en Duin op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-05-2005 te Bilthoven
Zoon van Gerben LAMERUS (zie IX.48) en Berendje van UNEN
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-02-1949 te Amsterdam met Elizabeth van ECK, 36 jaar oud, Verpleegkundige A-B-kraam-soc.werk, geboren op 31-03-1912 te Vuren
Overleden op 14-02-1999 te de Bilt op 86-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Frides André LAMERUS, fysiotherapeut, geboren te Oudekerk a/d Amstel
2.  Agnès Elfride Elizabeth LAMERUS, geboren te Ouder-Amstel
3.  René Theodoor Benjamin LAMERUS, geboren te Hilversum

X.65 Charles André LAMERUS, piloot Philips vliegdienst, geboren te ´s-Gravenhage
Zoon van Fridus LAMERUS (zie IX.55) en Maria Sophia Hendrika BERNARDS
Gehuwd te Doetinchem met Derkje Amelia (Melia) OVERBEEK, 21 jaar oud, geboren op 12-05-1929 te Doetinchem
Overleden op 26-02-2001 te Zevenaar op 71-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Fridus Hendrik LAMERUS, geboren te Doetinchem
2.  Charles André LAMERUS (zie XI.63).

X.67 Thijs Luitzen LAMERIS, Timmerman, geboren op 01-11-1916 te Gorredijk/Oudehaske?
Overleden op 31-03-1982 te ? op 65-jarige leeftijd
Zoon van Simon LAMERUS (zie IX.63) en Meintje EERHARD
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-07-1941 te Uitingeradeel met Eeltje DIJKSMA, 23 jaar oud, geboren op 19-06-1918
Overleden op 06-07-1978 te Terhorne op 60-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Simon LAMERIS (zie XI.65).

X.76 Fridus Simon LAMERUS, Machinist N.S. Geboren op 29-08-1927 te Nijmegen
Overleden ca 2008
Zoon van Simon (Fridus) LAMERUS (zie IX.87) en Johanna Catharina SCHOLTEN
Gehuwd (1) te Nijmegen, gescheiden ? Echtgenote is Elizabeth Margaretha van DOREN, geboren te Nijmegen
Gehuwd (2) met Wilhelmina Adriana Maria de JEU, geboren te Noordwijk
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelia Johanna LAMERUS, geboren te Nijmegen
2.  Elizabeth Margaretha (Bep) LAMERUS (zie XI.69).

X.84 Hendrik LAMERUS, Kermis exploitant, geboren op 30-05-1911 te Gorredijk
Overleden op 01-12-1999 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-12-1999 te Amsterdam
Zoon van Gerhardus LAMERUS (zie IX.106) en Wopkje JANSEN
Gehuwd (1) te Opsterland, gescheiden ? Echtgenote is Johanna SIPKEMA
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 18-03-1943 te Apeldoorn met Lucina Alida BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 10-02-1915 te Steenwijk
Overleden op 07-10-1988 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd
Uit het eerste huwelijk:
1.  NN LAMERUS, geboren op 16-08-1935 te Leeuwarden
Overleden op 16-08-1935 te Leeuwarden, 0 dagen oud
Uit het tweede huwelijk:
2.  Trijntje Gerhardina Wobbina LAMERUS, geboren te Apeldoorn
3.  Lucienne LAMERUS, geboren te Amsterdam

X.87 Martinus Gerhardus LAMERUS, geboren op 22-09-1914 te Gorredijk
Overleden op 06-03-1958 te ? op 43-jarige leeftijd
Zoon van Gerhardus LAMERUS (zie IX.106) en Wopkje JANSEN
Gehuwd te Leeuwarden met Wilhelmina SWART, geboren te Nijmegen
Uit dit huwelijk:
1.  Wobbina Theresia Maria LAMERUS (zie XI.74).
2.  Theresia LAMERUS
Uit dit huwelijk: Michel 27-4-1967, Amsterdam Drummer bij "Solbakken" daarvoor bij The North, en Thalia, 15-9-1973 te Leeuwarden.
Gehuwd te Leeuwarden met Frederik Hermanus Bernardus WIJDEVELD, geboren te Haarlem
Zoon van Hendrik Johannus Maria Wijdeveld en Annie Maria Tonis.
3.  Gerhardus Jan Hendrik LAMERUS (zie XI.77).

X.94 Frides LAMÉRIS, Antiquair, geboren op 12-05-1915 te Appingedam, gedoopt (RK) 1948
Overleden op 29-04-2002 te Groningen op 86-jarige leeftijd
Zoon van Frides LAMÉRIS (zie IX.127) en Antje LUURSEMA
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1949 te Groningen met Gerda de VRIES, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1919 te Sneek, gedoopt (RK) op 30-03-1947
Overleden op 27-08-1994 te Groningen op 74-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Francisca LAMÉRIS, geboren te Groningen
Gehuwd te Groningen met Abel JAGERSMA
2.  Frides LAMÉRIS (zie XI.81).
3.  Annette Catharina LAMÉRIS, geboren op 31-03-1954 te Groningen
Overleden op 22-11-2006 te Lelystad op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-11-2006 te Lelystad, begraven op 27-11-2006 te Lelystad

X.98 Frides LAMÉRIS, Kunsthandelaar, antiquair, geboren op 17-03-1921 te Groningen
Overleden op 06-05-2003 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-05-2003 te Driehuis
Zoon van Willem LAMÉRIS (zie IX.129) en Anna van der WERFF, Lerares industrieschool Groningen
Gehuwd met Geertruida Kitty ESSERS, lerares Frans, antiquair, geboren te Schoorl
Dochter van Bernard Essers en Kitty Vreede.
Uit dit huwelijk:
1.  Kitty LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
Gehuwd met Jean-Pierre van der VEN
2.  Anna LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
3.  Willem Frides LAMÉRIS (zie XI.87).

X.101 Janneke LAMÉRIS, Antiquaire in 19de eeuwse artikelen
Dochter van Willem LAMÉRIS (zie IX.129) en Anna van der WERFF, Lerares industrieschool Groningen
Gehuwd te Amsterdam met Willem Antonius (Pim) van BOXSEL, Graficus, geboren te Singapore
Uit dit huwelijk:
1.  Matthijs van BOXSEL
2.  Renée van BOXSEL

X.103 Wiebo LAMÉRIS, Marechaussee, Reclasseringsambtenaar, geboren op 30-07-1908 te Uithuizen
Overleden op 11-07-1986 te Groningen op 77-jarige leeftijd
Zoon van Friedes LAMÉRIS (zie IX.139) en Harmke ZELDENRUST, dienstmeid
Gehuwd te Groningen met Gerritdina SMID, geboren te Haren
Uit dit huwelijk:
1.  Henderika Harmina LAMÉRIS (zie XI.92).
2.  Harmina Gerda LAMÉRIS (zie XI.95).
3.  Frieda Jeanette LAMÉRIS (zie XI.97).
4.  Friedes Wiebo LAMÉRIS (zie XI.98).
5.  Bé Richard LAMÉRIS (zie XI.100).
6.  Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.102).

X.109 Hendrik LAMERIS, Postkantoorbeambte te Zuidhorn, geboren op 16-07-1895 te Oudewijl, gem. Nieuweschans
Overleden op 08-03-1949 te Groningen op 53-jarige leeftijd.
Zie artikel in Nieuwsblad van het Noorden, ´teraardebestelling H. Lameris´, 14-03-1949.
Zoon van Derk LAMERIS (zie IX.143) en Metje KOENZ
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-12-1918 te Groningen met Hinderika Gesina HAYKENS, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1895 te Groningen
Overleden op 06-05-1971 te Zwanenburg op 76-jarige leeftijd
Dochter van Hinderikus Haijkens en Willemina Hesse.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk LAMÉRIS (zie XI.104).
2.  Gezina Wilhelmina LAMÉRIS, geboren op 09-04-1922 te Groningen
Overleden op 27-05-1989 op 67-jarige leeftijd
3.  Mettie LAMÉRIS, geboren ca 1924 te Zuidhorn
Overleden op 12-06-1936 te Groningen

X.124 Klaas LAMERIS, Veehouder, melkventer, restauranthouder, geboren op 21-12-1910 te Groningen
Overleden op 13-01-1984 te Groningen op 73-jarige leeftijd
Zoon van Jan LAMERIS (zie IX.157) en Antje van DIJKEN
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-09-1936 te Groningen met Jantje Jantina WACHT, 28 jaar oud, geboren op 17-02-1908 te Winschoten
Overleden op 27-09-1990 te Vlagtwedde op 82-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Jan LAMÉRIS (zie XI.108).
2.  Anje LAMÉRIS, geboren te Groningen

X.126 Jan Cornelius LAMERIS, ambtenaar ter gemeentesecretarie/vertaler duits, geboren op 19-03-1925 te Smallingerland
Overleden op 22-07-2007 te Veendam op 82-jarige leeftijd
Zoon van Frans LAMERIS (zie IX.159) en Bertha DIJK VAN
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 11-09-1959 te Oegstgeest met Catharina Alexandra TIBBE, 28 jaar oud, verpleegster AZ Leiden (voor huwelijk), geboren op 27-04-1931 te Medan (Ind.)
Overleden op 11-06-1983 te Sorrento (It.) op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-06-1983 te Groningen
Gehuwd (2) met Hendrikje RIDDERBOS
Uit het eerste huwelijk:
1.  Yvonne Sylvia Anita LAMERIS, Secretaresse, geboren te Wildervank
Samenwonend te Veendam met Albert VOGEL, bedrijfsleider
2.  Alexandra Bertha Cornelia (Sandra) LAMERIS, geboren te ?

X.129 Johannes Wubbo LAMÉRIS, Technisch assistent buitendienst Hoogovens, geboren te Winschoten
Zoon van Pieter LAMÉRIS (zie IX.170) en Antje BLOKZIJL
Gehuwd (1) te Velsen met Petronella KRAMER, geboren te Velsen
Gehuwd (2) te Heemskerk met Ytina Gezina PRINS, geboren te Hengelo
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anja Catherina LAMÉRIS, geboren te Velzen
Gehuwd te Velsen met Wouter Jaap van KOEVERINGE, geboren te Velsen
2.  Irma Cornelia LAMÉRIS, geboren te Velzen
Samenwonend ? Partner is Marcel PRINS

X.132 Wubbo Johannes LAMÉRIS, smeertechnisch adviseur bij Hoogovens, geboren te Winschoten
Zoon van Pieter LAMÉRIS (zie IX.170) en Antje BLOKZIJL
Gehuwd te Velsen met Jetty de NIET, geboren te Apeldoorn
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Marinus LAMÉRIS, geboren te Heemskerk
2.  Hendrik Wubbo LAMÉRIS (zie XI.119).
3.  Ruud LAMÉRIS, tandtechnicus, geboren te Velsen
4.  Martin LAMÉRIS, timmerman, geboren te Heemskerk

X.136 Andrew William LAMERIS, Timmerman, eigenaar AWL Construction Denver CO, geboren op 04-11-1918 te Denver CO
Overleden op 01-12-2011 te Denver op 93-jarige leeftijd
Zoon van Warmolt Jan LAMERIS (zie IX.179) en Maria Gezina WIJTMAN, Lingerienaaister
Gehuwd te Denver, Co USA met Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction, geboren te Denver, CO
Uit dit huwelijk:
1.  David John LAMERIS (zie XI.123).
2.  Rose Marie LAMERIS, geboren te Denver, CO USA
Gehuwd te Denver, CO USA met Theodore Paul BRANDSMA, geboren te Denver, CO USA
3.  Elaine Faye LAMERIS, geboren te Denver, CO USA
4.  Paul Warren LAMERIS (zie XI.128).
5.  Mark Edward LAMERIS, geboren op 27-10-1957 te Denver, CO USA
Overleden op 27-10-1957 te Denver, CO USA, 0 dagen oud
6.  Lori Lynn LAMERIS, Director of Business, TV Channel 7, geboren te Denver, Co USA
Gehuwd te Denver CO USA met Steven MILLER, Assistant Attorney General State of Colorado, USA, geboren te Canton, IL USA
7.  Irene Kay LAMERIS, Bakery worker, geboren te Denver, CO USA
Gehuwd te Denver, CO USA met Michael VANDERMUELLEN, copy en fax technicus, geboren te Chicago Heights, IL USA

X.141 Andreas LAMÉRIS, medew. afd. Nieuwbouw Hoogovens, geboren op 01-12-1923 te Rotterdam
Overleden op 26-06-1989 te IJmuiden op 65-jarige leeftijd
Zoon van Jan Warmolt LAMERIS (zie IX.181) en Ida Carolina van SCHAIK
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 10-05-1953 te Haarlem met Johanna Agatha WEZENBEEK, 31 jaar oud, geboren op 23-11-1921 te Haarlem
Overleden op 09-10-1963 te IJmuiden op 41-jarige leeftijd
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 15-08-1964 te Beverwijk met Geertruida Maria RIJNDERS, 37 jaar oud, geboren op 11-01-1927 te Wijk aan Duin
Overleden op 28-06-1989 op 62-jarige leeftijd
Uit het eerste huwelijk:
1.  Elizabeth Agatha Maria LAMÉRIS, verpleegkundige, geboren te Velsen
Gehuwd te Purmerend met Bernhard HEKKE, geboren te Bergneustadt
2.  Johannes Theodorus Maria LAMÉRIS (zie XI.138).
3.  Nicolaas Gerardus Maria LAMERIS (zie XI.141).
Uit het tweede huwelijk:
4.  Margaretha Cornelia Maria LAMÉRIS, geboren te IJmuiden

X.148 Jan Warmolt LAMERIS, Werktuigb. ir. Geboren te Utrecht
Zoon van Warmolt LAMERIS (zie IX.188) en Cornelia de VRIES
Gehuwd (1) te Utrecht met Alix Jean AUDRITT, geboren te Birmingham, UK
Gehuwd (2) te Utrecht met Adriana Johanna COLIJN, geboren te Utrecht
Uit het eerste huwelijk:
1.  John Warmolt LAMERIS, geboren te Birmingham, UK
Uit het tweede huwelijk:
2.  Warmolt Pieter LAMERIS, geboren te Cu´cuta, Colombia
3.  Johanna Eliza LAMERIS, geboren te Pijnacker
Gehuwd met Jan KERKVLIET
4.  Machiel Jan LAMERIS (zie XI.148).
5.  Theodora Cornelia LAMERIS, geboren te Nootdorp

X.153 Jan LAMERIS, geboren te Rotterdam
Zoon van Henri LAMERIS (zie IX.190) en Bauwien SCHENKEL
Gehuwd met Marga SCHOLTENS, gedoopt ca 1945
Overleden op 14-08-1996 te Delfzijl
Uit dit huwelijk:
1.  Henri LAMERIS (zie XI.151).
2.  Nico LAMERIS, geboren te Delfzijl

X.155 Cornelis Henri LAMERIS, geboren te Groningen
Zoon van Henri LAMERIS (zie IX.190) en Bauwien SCHENKEL
Gehuwd te Groningen met Gerla SCHUILING, 20 jaar oud, geboren op 08-08-1950 te Assen
Overleden op 25-08-1999 te Groningen op 49-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk:
1.  Mark LAMERIS (zie XI.154).
2.  Lara LAMERIS (zie XI.157).

X.159 Pieter LAMÉRIS, antiquair te Gouda, geboren op 24-02-1927 te Den Haag
Overleden op 25-10-2009 te Gouda op 82-jarige leeftijd
Zoon van Warmolt LAMERIS (zie IX.196) en Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN
Gehuwd te Gouda met Jacoba Cornelia van BEUZEKOM, geboren te Schoonhoven
Uit dit huwelijk:
1.  Rachel LAMÉRIS, geboren te Gouda
2.  Pieter Warmolt (Warmolt) LAMÉRIS, Software ontwikkelaar, geboren te Gouda?

X.164 Elizabeth Catharina (Bep) LAMERIS (Liesbeth), geboren op 17-05-1931 te Den Haag
Overleden op 29-04-2012 te Delden op 80-jarige leeftijd
Dochter van Warmolt LAMERIS (zie IX.196) en Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN
Gehuwd 1955 met Jan Abram WOLTER, geboren op 28-02-1926
Overleden 1973
Uit dit huwelijk:
1.  Marita WOLTER
2.  Willem WOLTER

X.168 Herman Johannes LAMÉRIS, Werktuigb. Ir, geboren te Hengelo (O)
Zoon van Herman LAMERIS (zie IX.201) en Everdina Hendrica van SPANJE, Concertzangeres en zang pedagoge
Gehuwd te Hilversum met Hendrika Wilhelmina van der MAAS, lerares Frans, geboren te Semarang, Java
Uit dit huwelijk:
1.  Marina LAMÉRIS, geboren te Hengelo
2.  Isabel LAMÉRIS, geboren op 30-11-1970 te Hengelo
Overleden op 22-12-1983 te Hollandse Rading op 13-jarige leeftijd

X.170 Bernard Willem LAMÉRIS, Goud- en zilversmid/ beeldhouwer, geboren te Hengelo (o)
Zoon van Herman LAMERIS (zie IX.201) en Everdina Hendrica van SPANJE, Concertzangeres en zang pedagoge
Gehuwd (1) te Roosendaal (Gld) met Erkina Elisabeth ZAALBERG, 27 jaar oud, geboren op 21-04-1938 te Den Haag
Overleden op 24-05-1976 te Doorn op 38-jarige leeftijd
Gehuwd (2) te Rheden met Johanna Vincentia (Anouk) BOUCHIER, geboren te Zevenaar
Uit het eerste huwelijk:
1.  Penelope LAMÉRIS (zie XI.164).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Gigi Juliette LAMÉRIS, geboren te Velp (Gld)
3.  Xavier Céphas LAMÉRIS (zie XI.166).

X.177 Pieter Robert LAMÉRIS, Architect, geboren te Amstelveen
Studie: Bouwkunde TU Delft 1966; Urban Design Harvard University 1971.
Zoon van Pieter LAMERIS (zie IX.203) en Marina Cornelia (Ine) BREURE
Gehuwd te Boston, USA met Natasha Hazelene Connell BELL, geboren te Bridgetown, Barbados
Uit dit huwelijk:
1.  Danousha Irene Olga LAMÉRIS, geboren te Boston
Gehuwd met Luis GARZA
2.  Thijssen Gordon Pieter LAMÉRIS (zie XI.170).

X.184 Bertus LAMÉRIS, proces-operator, geboren te Amsterdam
Zoon van Warmolt LAMÉRIS (zie IX.218) en Johanna Chr. H. BUIJSMANN
Gehuwd te Amstelveen met Wilma BORST, geboren te Haarlem, gedoopt te Thaner a.d. Amstel
Uit dit huwelijk:
1.  Chantal Mireille LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
2.  Daniëlle Angelique LAMÉRIS, geboren te Amsterdam

X.186 Johannes Harm Siepko LAMÉRIS, Horloger en juwelier, geboren te Drachten
Zoon van Siepko LAMÉRIS (zie IX.222) en Hantje de VRIES
Gehuwd te Bergum met Eelkje SENNEKER, geboren te Oostermeer
Uit dit huwelijk:
1.  Siepko Andries LAMÉRIS, geboren te Drachten

X.189 Cornelia Geertruida LAMÉRIS, huisarts in Hengelo, geboren te Utrecht
Dochter van Harm LAMÉRIS (zie IX.225) en Anna Neeltje KOS, Onderwijzeres
Kind:
1.  Harm Friedus Klaas Maurits LAMÉRIS, geboren te Hengelo

X.193 Willem Johan (Pim) LAMERIS, Econoom, geboren te Rotterdam
Zoon van Pieter Frides LAMERIS (zie IX.227) en Jantina Martje VISSER
Gehuwd te Rotterdam met Aletta Alida Magdalena (Lettie) TEERDS, geboren te Rotterdam
Uit dit huwelijk:
1.  Maarten Frides LAMERIS, geboren te Rotterdam
2.  Joan Dirk LAMERIS, geboren te Rotterdam

X.195 Geert Hendrik LAMERIS, Scheikundig Ingenieur; TU Delft. Geboren te Benkoelen, Ind.
Zoon van Jan Arent LAMERIS (zie IX.229) en Harmke GAASTRA, Kinderjuffrouw
Gehuwd te Rotterdam met Maria Cornelia Petronella FONTEIN, maatschappelijk werker, geboren te Rotterdam
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Arent LAMERIS, geboren te Delft
2.  Robert Bernard LAMERIS, geboren te Delft
3.  Thomas Wiebe LAMERIS, geboren te Leiden

X.203 Margaretha (Margreet) LAMERIS, geboren op 08-10-1942 te Groningen
Overleden op 17-02-2013 te Sappemeer? op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-02-2013 te Groningen
Dochter van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232) en Doetina Bouwina van der MEER
Gehuwd met Fred (Freddie) BERG
Uit dit huwelijk:
1.  Tineke BERG
2.  Marieke BERG

X.204 Geert Hendrik LAMERIS, politicus, ondernemer, geboren te Groningen
Zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232) en Doetina Bouwina van der MEER
Gehuwd te Beerta met Eveline WARNINK, Cesar Therapeute
Uit dit huwelijk:
1.  Sander LAMERIS, geboren te Groningen
2.  Marije LAMERIS, geboren te Groningen

X.206 Jan Hendrik LAMERIS, geboren te Groningen
Zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232) en Doetina Bouwina van der MEER
Echtgenote is Anna Marijke Klazina Derkje (Marijke) FOLKERTS
Uit dit huwelijk:
1.  Bregtje Godelieve LAMERIS, medewerkster documentatieafd. Filmmuseum A´dam, geboren te Best
2.  Rosa Marijn LAMERIS, geboren te Groningen

X.208 Arent Jan (Arie) LAMERIS, huisarts, geboren te Groningen
Zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232) en Doetina Bouwina van der MEER
Gehuwd te Groningen met Berendina Lammigje Hadewey VOS
Uit dit huwelijk:
1.  Thomas Koert LAMERIS, geboren te Groningen
2.  Nienke Hadewey LAMERIS, geboren te Groningen

X.210 Frides Koert LAMERIS, geboren te Groningen
Zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.232) en Doetina Bouwina van der MEER
Gehuwd te Haren met Astrid SPITHOST, geboren te Haren
Uit dit huwelijk:
1.  Dorien LAMERIS, geboren te Delfzijl
2.  Joost LAMERIS, geboren te Termunten

X.214 Pieter Frides LAMERIS, predikant te Den helder, eerder in Vollenhove, geboren te Pematang Siantar Java
Zoon van Willem Johan LAMERIS (zie IX.237) en Antje WERKMAN
Gehuwd te Voorburg met Jacoba de RUIJTER, geboren te Den Haag
Uit dit huwelijk:
1.  Anje Ingrid LAMERIS, geboren te Den Haag, gedoopt te Den Haag
2.  Elfride Renate LAMERIS (zie XI.193).
3.  Willem Johan LAMERIS (zie XI.194).
4.  Hendrikus Izak Paulus LAMERIS, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen
5.  Margaretha Harmina LAMERIS, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen
6.  Hendrika Dieuwke LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija
7.  Cornelis Leendert Johannes LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija
8.  Geert Thomas LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija
9.  Christiaan Adeodatus LAMERIS, geboren te Bunschoten, gedoopt te Bunschoten

XI.1 Friedes Jan LAMÉRIS, Hoofd Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, Korps Landelijke Politiediensten, geboren te Amstelveen
Zoon van Jan Friedes LAMÉRIS (zie X.3) en Annie (Anneke) RÜBSAAM
Gehuwd te Rotterdam met Mathilde Josepha HUIBREGTSEN, geboren te Rotterdam
Uit dit huwelijk:
1.  Barbara Pauline Justine LAMÉRIS (zie XII.2).
2.  Jan Friedes LAMÉRIS (zie XII.3).

XI.4 Eloud LAMÉRIS, Informatie-analist automatisering, geboren te Zeist
Zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Anna Geertruida POSTHUMA
Gehuwd te ´s-Gravenhage met Anneke Alida van BOCHOVEN, geboren te ´s-Gravenhage
Uit dit huwelijk:
1.  Walter Patrick LAMÉRIS (zie XII.5).
2.  Niels Sander LAMÉRIS (zie XII.7).

XI.9 Jacobus Folkert LAMÉRIS, Technicus, geboren te Lochem
Zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Anna Geertruida POSTHUMA
Gehuwd (1) te s-´Gravenhage met Marjolein GERRITSEN, geboren te Medan (Ind.)
Gehuwd (2) te Woensdrecht met Cornelia Helena Anna (Lia) RIDDERS, geboren te Roosendaal en Nispen
Uit het eerste huwelijk:
1.  Manon LAMÉRIS, geboren te Terneuzen

XI.12 Jaap LAMÉRIS, Vliegtuigbouwkundig ingenieur/projectleider NLR, geboren te Eijsden, gedoopt te Eijsden
Zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND
Gehuwd te Zundert, gehuwd voor de kerk te Zundert (RK) met Elisabeth Maria (Ellen) MOLHOEK, geboren te Hoofddorp
Dochter van Nico MOLHOEK, oud burgermeester van Limmen en Zundert., en Lucia Antonia Hendrica (Tonny) HEIJNEN
Uit dit huwelijk:
1.  Daphne Marlies LAMÉRIS, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord
2.  Mark Nicander LAMÉRIS, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord

XI.15 Anna Maria Catharina (Annemieke) LAMÉRIS, Landbouwk. Ir. Geboren te Pangkalpinang Bangka, gedoopt te Sungaliat, Banka
Dochter van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND
Gehuwd te Hattem met Johan Gerard (Hans) MULDER, geboren te Haarlem
Uit dit huwelijk:
1.  Lance Arthur (Lans) MULDER, geboren te Zwolle
2.  Evan Robin MULDER, geboren te Zwolle

XI.20 Ida Geesiena LAMÉRIS, geboren te Deventer
Dochter van Carel Lodewijk LAMÉRIS (zie X.9) en Gees Willemien KRIKKE, verpleegster
Gehuwd te Wandsworth, Londen UK met Perter Guyse BARKER, geboren te Londen, UK
Uit dit huwelijk:
1.  Robert Noel BARKER, student Technische Bedrijfskunde TUT, geboren te Reading, Berkshire UK
2.  Paul Lodewijk BARKER, geboren te Reading, Berkshire UK

XI.22 Anna Catharina LAMÉRIS, Bibliothecaresse te Hoogeveen, geboren op 31-07-1953 te Deventer
Overleden op 11-03-2009 te Groningen op 55-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-03-2009 te Groningen
Dochter van Carel Lodewijk LAMÉRIS (zie X.9) en Gees Willemien KRIKKE, verpleegster
Gehuwd
Uit dit huwelijk:
1.  Lodi Henrike LAMÉRIS, geboren te Groningen
2.  Joran Gees LAMÉRIS, geboren te Groningen
3.  Maite Dina LAMÉRIS, geboren te Groningen

XI.26 Johan Sebaldus (Han) LAMÉRIS, Hoogleraar Radiologie Erasmus Univ. Geboren te Westdongeradeel
Zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje REITSMA, Verpleegster
Gehuwd te Gouda met Dorien G. KORT, geboren te ?
Uit dit huwelijk:
1.  Anneke LAMÉRIS, geboren te Rotterdam
2.  Sjoerd LAMÉRIS, geboren te Rotterdam
3.  Wytze LAMÉRIS, geboren te Rotterdam

XI.28 Sjoerd LAMÉRIS, Tandarts, geboren te Westdongeradeel
Zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje REITSMA, Verpleegster
Gehuwd te Gouda met Margaretha Maria van ZADELHOF, geboren te Gouda
Uit dit huwelijk:
1.  Tjeerd LAMÉRIS, geboren te Gouda
2.  Ciska LAMÉRIS, geboren op 28-07-1983 te Gouda
Overleden op 27-05-2001 op 17-jarige leeftijd

XI.30 Kornelis Evert (Knels) LAMÉRIS, Huisarts te Dalen, geboren te Westdongeradeel
Zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje REITSMA, Verpleegster
Gehuwd te Vlist met Maria Helena van DIEMEN
Dochter van Adrianus Petrus van Diemen en Johanna Helena Nobel.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert-Jan LAMÉRIS (zie XII.24).
2.  Adriaan Kornelis LAMÉRIS, geboren te Dalen

XI.32 Bastiaan LAMÉRIS, Directeur/oprichter ACE Pharmaceuticals BV Zeewolde, geboren te Leeuwarden
Zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje REITSMA, Verpleegster
Gehuwd met Annette REGOORT, logopodiste, geboren te Rheden
Uit dit huwelijk:
1.  Tim Joris LAMÉRIS, geboren te Rotterdam
2.  Daan Willem LAMÉRIS, geboren te Rotterdam
3.  Joost Cornelis Matthijs LAMÉRIS, geboren te Rotterdam

XI.40 Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS, Dir. Holding Nefkens NV Utrecht, geboren te Utrecht
Zoon van Dirk LAMÉRIS (zie X.22) en Margaretha van der HORST
Echtgenote is Janny Jaapkina van VEEN, geboren te ?
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Hiddes Olivier LAMÉRIS (zie XII.30).
2.  Daan Christiaan LAMÉRIS (zie XII.32).

XI.42 Maarten Christiaan LAMÉRIS, Taxateur, geboren te Utrecht
Zoon van Dirk LAMÉRIS (zie X.22) en Margaretha van der HORST
Gehuwd (1) te Drachten met Trijntje ROELÉ, geboren te St Annaparochie (gem. de Bilt)
Echtgenote is Ine Johanna KOPPES, geboren te Leiden
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nelleke Annemieke LAMÉRIS (zie XII.35).
2.  Margaretha Carolien (Margreet) LAMÉRIS, geboren te Leiden
3.  Sietze-Dirk Maarten LAMÉRIS, geboren te Leiden
Gehuwd met Aliene H. VUNDERINK

XI.51 Simon Jan LAMÉRIS, Leraar Frans, coach management, geboren te Amsterdam
Zoon van Jan LAMERIS (zie X.44) en Aafke FREEK
Gehuwd (1) te Eenrum met Marijke WILMANS
Gehuwd (2) te Winterswijk, gescheiden te ZuidLaren van Helena Margaretha Elisabeth TEBBENHOFF RIJNENBERG
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jetske Dominique LAMÉRIS
2.  Anna Charlotte LAMÉRIS
Uit het tweede huwelijk:
3.  Ruben jan LAMÉRIS
4.  Meike Jacobine LAMÉRIS

XI.55 Hielke Albert LAMERIS, Milieukundige, geboren te Assen
Zoon van Jan LAMERIS (zie X.53) en Grietje DRENTH
Gehuwd te Venlo, gehuwd voor de kerk te Heerlen met Anna Maria Hubertina MANTEL, EEG laborante, geboren te Heerlen, gedoopt te Heerlen
Uit dit huwelijk:
1.  Miriam Everdina Michaela LAMERIS, geboren te Grubbenvorst, gedoopt te Grubbenvorst
2.  Anke Ludovica Louise LAMERIS, geboren te Grubbenvorst, gedoopt te Grubbenvorst

XI.63 Charles André LAMERUS, geboren te Eelde
Zoon van Charles André LAMERUS (zie X.65) en Derkje Amelia (Melia) OVERBEEK
Gehuwd te Ammerzoden met Maria Johanna Clazina de BRUYN, geboren te Winterswijk
Uit dit huwelijk:
1.  Daphne Engeline Maria LAMERUS, geboren te Winterswijk

XI.65 Simon LAMERIS, Chauffeur, geboren te Grouw
Zoon van Thijs Luitzen LAMERIS (zie X.67) en Eeltje DIJKSMA
Gehuwd te Boarnsterhim met Cäcilia Catharina WEDMAN, geboren te Grouw
Uit dit huwelijk:
1.  Wanda LAMERIS
2.  Karin LAMERIS

XI.69 Elizabeth Margaretha (Bep) LAMERUS, geboren te Rotterdam-Overschie
Dochter van Fridus Simon LAMERUS (zie X.76) en Elizabeth Margaretha van DOREN
Gehuwd te Krimpen aan den IJssel met Gerrit Cornelis BRABER, Stoffeerder, geboren te Rotterdam
Uit dit huwelijk:
1.  Bianca Rosina BRABER, geboren te Krimpen aan den IJssel
2.  Anouschka Natascha BRABER, geboren te Rotterdam

XI.74 Wobbina Theresia Maria LAMERUS
Dochter van Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.87) en Wilhelmina SWART
Gehuwd te Leeuwarden, gescheiden ? Echtgenoot is Lambertus Johannes Maria MULDER, geboren te Huizum
Zoon van Hendricus Bernardus mulder en Anna Maria Catharina Müller, later getrouwd met Anke Piebenga (1992).
Uit dit huwelijk:
1.  Anina Wilma MULDER, geboren te Leeuwarden
Getrouwd met Sipke Hoop.
2.  Godert Martijn MULDER, geboren te Leeuwarden

XI.77 Gerhardus Jan Hendrik LAMERUS, huisman, geboren te Den Haag
Zoon van Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.87) en Wilhelmina SWART
Gehuwd te Leeuwarden met Grean de GROOT, inrichtingswerkster
Uit dit huwelijk:
1.  Marije LAMERUS
2.  Sanne LAMERUS

XI.81 Frides LAMÉRIS, geboren te Groningen
Zoon van Frides LAMÉRIS (zie X.94) en Gerda de VRIES
Gehuwd te Zuidlaren met Jantje (Yamuna) TAMMINGA
Uit dit huwelijk:
1.  Immanuel Frides LAMÉRIS, geboren te Zuidlaren

XI.87 Willem Frides LAMÉRIS
Zoon van Frides LAMÉRIS (zie X.98) en Geertruida Kitty ESSERS, lerares Frans, antiquair
Kind:
1.  Livia Mare LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
Zoon van Hester van HASSELT

XI.92 Henderika Harmina LAMÉRIS, geboren te Groningen
Dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd (1) met Leendert de JONG, bedrijfsjurist, geboren op 02-02-1934 te Rotterdam
Overleden op 21-07-1997 te Baarn op 63-jarige leeftijd
Gehuwd (2) met Matthijs Dirk BOON, geboren te Purmerend
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ester de JONG, geboren te Schiedam
2.  Saskia de JONG, geboren te Schiedam

XI.95 Harmina Gerda LAMÉRIS, geboren te Amersfoort
Dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd met Jan MULDER, drukker, geboren te Kloosterveen
Uit dit huwelijk:
1.  Gerda MULDER, geboren te Assen
2.  Jantina MULDER, geboren te Groningen

XI.97 Frieda Jeanette LAMÉRIS, verpleegster, geboren te Veenhuizen/Norg
Dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd met Harmen Siegfried DUURSMA, directeur basisschool, geboren te Beesterzwaag
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk Wiebo DUURSMA, geboren te Alkmaar
2.  Erwin Friedes Harmen DUURSMA, geboren te Alkmaar

XI.98 Friedes Wiebo LAMÉRIS, Research medewerker TNO WT Delft, geboren te Veenhuizen/Norg
Zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd met Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente, geboren te Assen
Uit dit huwelijk:
1.  Karin Miranda LAMÉRIS (zie XII.63).
2.  Yvonne Marian LAMÉRIS (zie XII.65).

XI.100 Bé Richard LAMÉRIS, Administratief medewerker TNO, geboren te Veenhuizen/Norg
Zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd met Hillechien (Elly) van GULDENER, Administratief medewerkster, geboren te Assen
Uit dit huwelijk:
1.  Mandy Nicole LAMÉRIS (zie XII.67).

XI.102 Barteld Jan LAMÉRIS, werkvoorbereider, geboren op 18-11-1948 te Veenhuizen/Norg
Overleden op 02-09-2001 te Groningen op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-09-2001 te Groningen
Zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.103) en Gerritdina SMID
Gehuwd met Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten, geboren te Loppersum
Uit dit huwelijk:
1.  Nathasja LAMÉRIS (zie XII.69).
2.  Simone LAMÉRIS (zie XII.71).

XI.104 Dirk LAMÉRIS, administrateur, geboren op 17-12-1919 te Groningen
Overleden op 31-01-1992 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd
Zoon van Hendrik LAMERIS (zie X.109) en Hinderika Gesina HAYKENS
Gehuwd te Groningen met Stientje LUPS, geboren te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik LAMÉRIS (zie XII.72).
2.  Frides LAMÉRIS (zie XII.75).

XI.108 Jan LAMÉRIS, Directeur/eigenaar fabriek voor kunststoffolieen, geboren te Groningen
Zoon van Klaas LAMERIS (zie X.124) en Jantje Jantina WACHT
Gehuwd te Groningen met Henny MARRINK, Biblithecaresse, geboren te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Marcel LAMÉRIS (zie XII.77).
2.  Birgit Ilia LAMÉRIS (zie XII.80).

XI.119 Hendrik Wubbo LAMÉRIS, Rijksambtenaar, geboren te Velsen
Zoon van Wubbo Johannes LAMÉRIS (zie X.132) en Jetty de NIET
Gehuwd te Heemskerk met Siegfrieda Louise van der WEL, geboren te Heemskerk
Uit dit huwelijk:
1.  Lianne Hendrika LAMÉRIS, geboren te Heemskerk
2.  Kim Esmée LAMÉRIS, geboren te Heemskerk

XI.123 David John LAMERIS, Leraar biologie/scheikunde; timmerman, geboren te Denver, CO USA
Zoon van Andrew William LAMERIS (zie X.136) en Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction
Gehuwd te Grand Rapids, MI USA met Mary Ellen BERGMAN, geboren te Grand Rapids, MI USA
Uit dit huwelijk:
1.  Gary John LAMERIS, Electrotechnisch ingenieur Hobert Corp. Geboren te Grand Rapids, MI USA
2.  Russell Allen LAMERIS (zie XII.84).
3.  Jeffrey Lee LAMERIS (zie XII.86).
4.  Rebecca Sue LAMERIS, geboren te Holland, MI USA
Gehuwd te Bentheim, MI USA met Dennis FLEMING, Draftsman, geboren te Holland, MI USA
5.  Matthew David LAMERIS, geboren te Holland, MI USA

XI.128 Paul Warren LAMERIS, (nieuwe) eigenaar van AWL Construction Denver CO USA, geboren te Denver, CO USA
Zoon van Andrew William LAMERIS (zie X.136) en Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction
Gehuwd (1) te Denver, CO USA, gescheiden te Denver CO USA van Carla Roseanne SHUSTER, geboren te Nebraska USA
Gehuwd (2) te Englewood, CO USA met Amy Sue MARKHAM, geboren te Clarksburg, W.V USA
Uit het eerste huwelijk:
1.  Taxi Renee LAMERIS
2.  Andrew Paul LAMERIS

XI.138 Johannes Theodorus Maria LAMÉRIS, vrachtwagenchauffeur, geboren te Velsen
Zoon van Andreas LAMÉRIS (zie X.141) en Johanna Agatha WEZENBEEK
Gehuwd (1) te Den Helder, gescheiden te Alkmaar van Hendrica VENEMA, geboren te Den Helder
Gehuwd (2) te Alkmaar met Eveline Johanna KOSTER, geboren te Beverwijk
Uit het eerste huwelijk:
1.  Peter LAMÉRIS, geboren te Beverwijk
2.  Jessica LAMÉRIS, geboren te Beverwijk
Uit het tweede huwelijk:
3.  Desiree LAMÉRIS, geboren te Alkmaar

XI.141 Nicolaas Gerardus Maria LAMERIS, Buschauffeur, geboren te Velsen
Zoon van Andreas LAMÉRIS (zie X.141) en Johanna Agatha WEZENBEEK
Gehuwd te Zaanstad met Alberta Pieternella TEEUWEN, geboren te Zaandam
Uit dit huwelijk:
1.  Rick Pieter LAMERIS, geboren te Zaanstad
2.  Susanne Johanna LAMERIS, geboren te Zaanstad

XI.148 Machiel Jan LAMERIS, geboren te Pijnacker
Zoon van Jan Warmolt LAMERIS (zie X.148) en Adriana Johanna COLIJN
Gehuwd met Theodora Johanna Maria van der ZWET, geboren te Den Haag
Uit dit huwelijk:
1.  Dani LAMERIS, geboren te Pijnacker

XI.151 Henri LAMERIS, geboren te Groningen
Zoon van Jan LAMERIS (zie X.153) en Marga SCHOLTENS
Gehuwd te Delfzijl met Petra HOLLANDER, geboren te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Lissane Mariska LAMERIS, geboren te Delfzijl
2.  Sander Martijn LAMERIS, geboren te Delfzijl

XI.154 Mark LAMERIS, geboren te Groningen
Zoon van Cornelis Henri LAMERIS (zie X.155) en Gerla SCHUILING
Gehuwd te Ter Apel met Marchien MULDER
Uit dit huwelijk:
1.  Joey Hendri LAMERIS, geboren te Groningen
2.  Cornelis Hindrik (Coen) LAMERIS, geboren te Groningen
3.  Liam Johannes Jacob LAMERIS, geboren te Groningen

XI.157 Lara LAMERIS, geboren te Groningen
Dochter van Cornelis Henri LAMERIS (zie X.155) en Gerla SCHUILING
Gehuwd te Groningen met Marcel Harm Derk SUUROVERSTE, geboren te Groningen
Uit dit huwelijk:
1.  Melvin Lucas SUUROVERSTE, geboren te Groningen
2.  Ivar Twan SUUROVERSTE, geboren te Groningen

XI.164 Penelope LAMÉRIS, geboren te Zutphen
Heeft een zoontje Lou Jerry Laméris, geboren 19-6-1996.
Dochter van Bernard Willem LAMÉRIS (zie X.170) en Erkina Elisabeth ZAALBERG
Kind:
1.  Lou Jerry LAMÉRIS, geboren te Franchesse, FR

XI.166 Xavier Céphas LAMÉRIS, geboren te Castres, Frankrijk
Zoon van Bernard Willem LAMÉRIS (zie X.170) en Johanna Vincentia (Anouk) BOUCHIER
Gehuwd met Nathalie LECANNELIER
Uit dit huwelijk:
1.  Eleanore LAMÉRIS

XI.170 Thijssen Gordon Pieter LAMÉRIS, geboren te San Francisco
Zoon van Pieter Robert LAMÉRIS (zie X.177) en Natasha Hazelene Connell BELL
Gehuwd met Aimée Lok-Oy Li TOM
Uit dit huwelijk:
1.  Somaya Nur LAMÉRIS, geboren te Oakland, CA USA

XI.193 Elfride Renate LAMERIS, geboren te Den Haag, gedoopt te Den Haag
Dochter van Pieter Frides LAMERIS (zie X.214) en Jacoba de RUIJTER
Gehuwd te ? Echtgenoot is Gerardus Paulus van den EIJKEL, geboren te Rozenburg
Uit dit huwelijk:
1.  Paulus Gerardus Johannes van den EIJKEL
2.  Pieter Frides van den EIJKEL
3.  Janneke van den EIJKEL

XI.194 Willem Johan LAMERIS, Centrifugist/condenseur kaasmaker, geboren te Leidschendam, gedoopt te Voorburg
Zoon van Pieter Frides LAMERIS (zie X.214) en Jacoba de RUIJTER
Gehuwd te Vollenhove met Annigje van de WETERING
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Friedes LAMERIS, geboren te Emmeloord

XII.2 Barbara Pauline Justine LAMÉRIS, geboren te Zutphen
Dochter van Friedes Jan LAMÉRIS (zie XI.1) en Mathilde Josepha HUIBREGTSEN
Gehuwd te Amsterdam met Thomas de JONG
Uit dit huwelijk:
1.  Sterre Delphine Pauline de JONG, geboren te Amsterdam
2.  Bobbie Thijs Friedes de JONG, geboren te Amsterdam
3.  Jack Thomas Faber de JONG, geboren te Amsterdam

XII.3 Jan Friedes LAMÉRIS, geboren te Lochem
Zoon van Friedes Jan LAMÉRIS (zie XI.1) en Mathilde Josepha HUIBREGTSEN
Partner is Lisa van NIEVELT
Uit deze relatie:
1.  Lucy LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
2.  Olivia LAMÉRIS, geboren te Amsterdam

XII.5 Walter Patrick LAMÉRIS, Fiscaal Jurist, geboren te s-´Gravenhage
Zoon van Eloud LAMÉRIS (zie XI.4) en Anneke Alida van BOCHOVEN
Gehuwd te Den Haag met Ariane Agnes van den CLOOSTER BARONES SLOET tot EVERLO, Psycholoog, geboren te Den Helder
Dochter van Pieter Borchardt van den Clooster Baron Sloet tot Everlo en Kari-Anne Barones van Ittersum.
Uit dit huwelijk:
1.  Kiki Anne LAMÉRIS, geboren te ´s´-Gravenhage
2.  Britt Liselotte Inez LAMÉRIS, geboren te ´s´-Gravenhage

XII.7 Niels Sander LAMÉRIS, Ingenieur Milieu-Chemie, geboren te s-´Gravenhage
Zoon van Eloud LAMÉRIS (zie XI.4) en Anneke Alida van BOCHOVEN
Samenwonend te Voorschoten met Linda GERRITS, geboren te Voorschoten
Uit deze relatie:
1.  Lars LAMÉRIS, geboren te Voorschoten

XII.24 Evert-Jan LAMÉRIS, geboren te Dalen
Zoon van Kornelis Evert (Knels) LAMÉRIS (zie XI.30) en Maria Helena van DIEMEN
Samenwonend te Vlist. Gereg. partnerschip met Femke HUIS, geboren te Vlist
Uit deze relatie:
1.  Koen Evert LAMÉRIS, geboren te Vlist

XII.30 Dirk Hiddes Olivier LAMÉRIS, geboren te Utrecht
Zoon van Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS (zie XI.40) en Janny Jaapkina van VEEN
Gehuwd met Jaobien van NES
Uit dit huwelijk:
1.  Hein Dirk Christiaan LAMÉRIS, geboren te Amersfoort

XII.32 Daan Christiaan LAMÉRIS, geboren te Bilthoven
Zoon van Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS (zie XI.40) en Janny Jaapkina van VEEN
Gehuwd met Klaartje BULT
Uit dit huwelijk:
1.  Ivan LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
2.  Jesse Olivier LAMÉRIS, geboren te Amsterdam
3.  Noa Marianne LAMÉRIS, geboren te Amsterdam

XII.35 Nelleke Annemieke LAMÉRIS, geboren te Leiden
Dochter van Maarten Christiaan LAMÉRIS (zie XI.42) en Trijntje ROELÉ
Gehuwd met P.N.R. POOT
Uit dit huwelijk:
1.  Niek POOT
2.  Daan POOT

XII.63 Karin Miranda LAMÉRIS, Fysiotherapeute en akupunkturiste, geboren te Den Haag
Dochter van Friedes Wiebo LAMÉRIS (zie XI.98) en Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente
Partner is Erik Alexander HUITKER, Bewegingstechnoloog, geboren te Den Haag
Uit deze relatie:
1.  Iris Daphne HUITKER, geboren te Maassluis
2.  Lars Jasper HUITKER, geboren te Maassluis

XII.65 Yvonne Marian LAMÉRIS, Architect, geboren te Delft
Dochter van Friedes Wiebo LAMÉRIS (zie XI.98) en Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente
Gehuwd te Rotterdam met Cornelius Gerrit (Remco) SPIERING, bouwkundig adviseur, geboren te Den Haag
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Gerrit SPIERING, geboren te Rotterdam
2.  Tara Moniek SPIERING, geboren te Rotterdam

XII.67 Mandy Nicole LAMÉRIS, onderwijzeres, geboren te Delft
Dochter van Bé Richard LAMÉRIS (zie XI.100) en Hillechien (Elly) van GULDENER, Administratief medewerkster
Gehuwd met Michel DRAGT, groepsleider PTT, geboren te Apeldoorn
Uit dit huwelijk:
1.  Jasmijn DRAGT, geboren te Apeldoorn
2.  Anne DRAGT, geboren te Apeldoorn

XII.69 Nathasja LAMÉRIS, medewerkster VVV Drachten, geboren te Groningen
Dochter van Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.102) en Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten
Partner is Jean-Phillippe Sylvain Daniel USUREAU, geboren te Cholet (Fr)
Uit deze relatie:
1.  Thomas USUREAU, geboren te Groningen
2.  Aurély USUREAU, geboren te Groningen

XII.71 Simone LAMÉRIS, onderwijzeres, geboren te Groningen
Dochter van Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.102) en Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten
Gehuwd met Albert OOST, geboren te Urk
Uit dit huwelijk:
1.  Natalie OOST, geboren te Groningen
2.  Bart Harm OOST

XII.72 Hendrik LAMÉRIS, Leraar te Wageningen, geboren te Groningen
Zoon van Dirk LAMÉRIS (zie XI.104) en Stientje LUPS
Echtgenote is Iefke JENSMA, Analyste, geboren te Leeuwarderadeel
Samenwonend (2) te Wageningen met Ans de JONG, verpleegkundige
Uit het eerste huwelijk:
1.  Marieke LAMÉRIS, geboren te Sellingen
2.  Nienke LAMÉRIS, geboren te Dalfsen
3.  Willemien LAMÉRIS, geboren te Wageningen
Uit de tweede relatie:
4.  Andrea LAMÉRIS, geboren te Wageningen
5.  Dirk Nicolaas LAMÉRIS, geboren te Wageningen

XII.75 Frides LAMÉRIS, projectontwikkelaar, geboren te Groningen
Zoon van Dirk LAMÉRIS (zie XI.104) en Stientje LUPS
Gehuwd te Parijs met Montserrat SOLÉ ALTERRIBA
Uit dit huwelijk:
1.  Muriel LAMÉRIS, geboren te Parijs
2.  Laura Irene LAMÉRIS, geboren te Haarlem

XII.77 Marcel LAMÉRIS, Commercieel medewerker, geboren te Dordrecht
Zoon van Jan LAMÉRIS (zie XI.108) en Henny MARRINK, Biblithecaresse
Gehuwd te Hillegom met Angelique Jolanda Henriette van den BERG, Adm. medewerker, geboren te Harlingen
Uit dit huwelijk:
1.  Denise Jolanda LAMÉRIS, geboren te Haarlem
2.  Danielle Lisa LAMÉRIS, geboren te Haarlem
3.  Charlotte Laura LAMÉRIS, geboren te Haarlem
4.  Elise Anna-Sophia LAMÉRIS, geboren te Haarlem

XII.80 Birgit Ilia LAMÉRIS, geboren te Hillegom
Dochter van Jan LAMÉRIS (zie XI.108) en Henny MARRINK, Biblithecaresse
Gehuwd met Robert KNIPMEYER, geboren te Bodegraven
Zoon van Henk Knipmeijer en Anneke Visser.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabelle KNIPMEYER
2.  Filine KNIPMEYER
3.  Valentijn KNIPMEYER

XII.84 Russell Allen LAMERIS, timmerman; deken Bentheim Reformed Church, geboren te Holland, MI USA
Zoon van David John LAMERIS (zie XI.123) en Mary Ellen BERGMAN
Gehuwd te Zutphen, MI USA met Ronda Renee PONSTEIN, geboren te Zeeland, MI USA
Uit dit huwelijk:
1.  Michael David LAMERIS, geboren te Zeeland, MI USA
2.  Justin Robert LAMERIS, geboren te Zeeland, MI USA

XII.86 Jeffrey Lee LAMERIS, geboren te Holland, MI USA
Zoon van David John LAMERIS (zie XI.123) en Mary Ellen BERGMAN
Gehuwd (1) te Ravenna, MI USA met Donna Marie URTEL
Gehuwd (2) 20-08-<86 met Melissa VANDERSTEL
Uit het eerste huwelijk:
1.  Andrea Marie LAMERIS, geboren te Holland, MI USA
Uit het tweede huwelijk:
2.  Joseph Micheal LAMERIS, geboren te Grand Rapids, MI USA

Homepage | E-mail