dag05_Lochdar-Malaglate

dag05-map route dag 5, Lochdar (South Uist) - Malaglate (North Uist) x DSC05892 Eidereenden x DSC05893 x DSC05894
x DSC05900 meeuw met vele steenlopers x DSC05903 x DSC05905 x DSC05906
x DSC05907 Een van de verschillende verbindingsdammen op Uist. x DSC05908 x DSC05909 x DSC05910
x DSC05912 Steenloper in natuurreservaat Baile Raghaill x DSC05913 Arctic stern x DSC05915 x DSC05918 Scholekster ofwel Oystercatcher
x DSC05919 Bontbekplevier x DSC05923 bontbekplevier x DSC05924 Steenloper en bonte strandloper x DSC05925 Goudplevier
x DSC05930 bontbekplevier x DSC05932 x DSC05934 x DSC05935 Bontbekplevier
x DSC05936 x DSC05937 natuurreservaat Baile Raghaill x DSC05938 x DSC05940 cliff met gaten voor oeverzwaluwen (en konijnen)
x DSC05941 x DSC05943 middelste zaagbek