Parenteel van Suffridus Franse
 
Bestand:
G:\PG30\NL\DATA\LAMERISF
Datum:
22-09-2021
Selectie:
'Personen in parenteel van Suffridus FRANSE [696]'
Sortering:
Per generatie

I.1
Suffridus Franse, geboren < 1643 te ? Overleden te ? Lidmaat te Winsum (" "tot de gemeijnte aengenomen" op 08-06-1660
[Caspar van Heel, 1966]
.
Gehuwd op 04‑09‑1659 te Winsum met Nieske Abels, overleden, lidmaat te Winsum: 9 maart 1660
[Caspar van Heel, 1966]
.
Uit dit huwelijk:
1.
Anje Fridus FRANSSEN, geboren te Winsum, gedoopt op 12‑10‑1662 te Winsum, https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/52647356
, overleden.
2.
3.
4.
Grietien FRIJDES, geboren te Winsum, gedoopt op 05‑06‑1670 te Winsum, https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/53011120
, overleden >1706, "Tot lidmaat angenomen" te Middelstum op 14-4-1689, 'met attestatie van Warfhuisen'. 'Met attestatie toegekomen' op 7-6-1696 te Menkeweer, huisvrouw van Jacob Tammes. Heeft kinderen van Jacob Tammes tussen 5-2-1693 en 23-10-1698, waarvan de oudste na een maand is overleden. (6-93-1693).
Getrouwd met Cornelis Jans te Menkeweer op 1-12-1700 en van hem kinderen gekregen tussen 2-10-1701 en 25-4-1706.

Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 01‑12‑1700 te Menkeweer met Cornelis JANS.
Gehuwd (2) met Jacob TAMMES, overleden < okt.1698.

II.2
Frans Fridus FRANSSEN, gedoopt op 13‑08‑1665 te Winsum, overleden <1694 te Warfhuizen? Zoon van Suffridus Franse (zie I.1) en Nieske Abels.
Gehuwd voor de kerk 1680‑1693 te Warfhuizen? Echtgenote is Geertien PIETERS, geboren <1674, overleden.
Uit dit huwelijk:
1.
Fridus Frans (zie III.1).

II.4
Abel Fridus FRANSSEN, Smid, geboren te Winsum, gedoopt op 01‑03‑1668 te Winsum, overleden >1712 te ? Ingekomen te Burum 26-2-1693 als "jonghman met attestatie van Oldehove" . Zoon van Suffridus Franse (zie I.1) en Nieske Abels.
Gehuwd met Rienje BARTELDS. Doet belijdenis te Burum op 9-12-1712.
Is lidmaat te Burum in 1716 en op 20-08-1753.

Uit dit huwelijk:
1.
Fridus ABELS, gedoopt op 08‑09‑1695 te Burum Munnekezijl, overleden.
2.
Nieske ABELS, gedoopt op 13‑12‑1696 te Burum Munnekezijl, overleden.
4.
Stijntie ABELS, gedoopt op 05‑05‑1706 te Burum Munnekezijl, overleden <=1707.
5.
Stijntie ABELS, gedoopt op 17‑07‑1707 te Burum Munnekezijl, overleden.
6.
Jacob ABELS, gedoopt op 23‑11‑1710 te Burum Munnekezijl, overleden.
7.
Frans ABELS, gedoopt op 04‑12‑1712 te Burum Munnekezijl, overleden.

III.1
Fridus Frans, Meester kleermaker te Winsum en Mensingeweer, geboren 1685‑1697 te Warfhuizen? Overleden sept. 1766 te Mensingeweer. Hij woonde in Mensingeweer tussen de Hereweg (ten zuiden) en het trekpad.
Wordt met echtgenote Antje Jans lidmaat te Mensingeweer op 8-4-1731 'met attestatie van Winsum'.
Zoon van Frans Fridus FRANSSEN (zie II.2) en Geertien PIETERS.
Gehuwd vóór 1715 met Antje Jans, geboren circa 1684 te (niet in Winsum), overleden op 08‑05‑1766 te Mensingeweer. Wordt met echtgenoot lidmaat te Mensingerweer op 8-4-1731 'met attestatie van Winsum'. Op 8 april 1731 vragen zij attestatie aan voor Mensingeweer en komen dan van Winsum.
Uit dit huwelijk:
2.
Geertje Frides (zie IV.4).
3.
Antje Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 06‑08‑1719 te Winsum, overleden.
5.
Peter Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 18‑04‑1723 te Winsum, https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/52953388, overleden <1725/1726. Jong overleden.
6.
Peter Frides FRANSEN, geboren te Winsum, gedoopt op 22‑07‑1725 te Winsum, overleden.

III.5
Frides (Fridses, Fridus) ABELS, gedoopt op 30‑01‑1698 te Burum Munnekerzijl, overleden, zoon van Abel Fridus FRANSSEN (zie II.4) en Rienje BARTELDS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31‑08‑1725 te Grijpskerk met Cneliske EYES, 24 jaar oud, geboren te Westerhorn, gedoopt op 23‑01‑1701 te Grijpskerk, overleden, dochter van Eye Willems, landbouwer (ca 1668->1719) en Rintien Willems (ca 1668->1719). Doet belijdenis op 17-9-1724 te Grijpskerk. Wordt Lidmaat te Grijpskerk 'met attestatie van Boerum'.'.
Uit dit huwelijk:
1.
Stijntje FRIDSES, gedoopt op 01‑04‑1729 te Burum Munnekezijl, overleden.
2.
Maria FRIDSES, gedoopt op 13‑06‑1732 te Grijpskerk, overleden.
3.
Eije FRIDZES (MULDER), gedoopt op 31‑10‑1734 te Grijpskerk, overleden >1813, krijgt uit 2 huwelijken 6 kinderen, waarvan een zoon, Hindrik Eijes (28-01-1764) pelmolenaar wordt en de achternaam Mulder aan neemt.
4.
Abel FRIDES (RIETEMA), landbouwer te Saaksum, gedoopt op 22‑03‑1737 te Grijpskerk, overleden. Getrouwd met IJlkjen Dojes te Grijpskerkop 12-05-1771. Kinderen gekregen tussen 15-3-1772 en 25-3-1787. Bij het huwelijk van zijn zoon Frides in 1815 was zijn beroep landbouwer. Zijn zoon Frides neemt de achternaam Rietema aan.
5.
Manne FRIDSES, gedoopt op 31‑01‑1740 te Grijpskerk, overleden.
6.
Jan FRIDSES, gedoopt op 21‑10‑1742 te Grijpskerk, overleden <= 1743.
7.
Jan FRIDZES (WESTRA), Landbouwer, gedoopt op 03‑03‑1743 te Grijpskerk, overleden op 16‑01‑1820 op 76-jarige leeftijd. Trouwt met Grietje Baukes te Grijpskerk op 29-05-1774. Met haar in Grijpskerk gekomen 'met attestatie van Visvliet' 'op 28-06-1778. In 1780 lidmaat te Grijpskerk met Grietje Bouwkes in de Westerhorn. Krijgt 7 kinderen tussen 1-2-1784 en 6-8-1797. Met Grietje Boukes te Grootegast en Doezum gekomen 'met attestatie van Grijpskerk' 'op 5-12-1802. Zijn zoons Fridse Jans (01-02-1784), Eije Jans (18-01-1789) (trouwt in 1823), Abel jans (30-12-1792) en Bouke Jans (06-08-1797) worden ook landbouwer en nemen de achternaam Westra aan. Bij zijn overlijden op 16-01-1820 wordt hij ook met de achternaam Westra aangeduid.
 
.


IV.1
Frans Frides FRANSEN (LAMERI(J)s), geboren te Winsum, gedoopt op 22‑03‑1715 te Winsum, overleden >1758. Zijn beroep was commies ter recherche in dienst van 't Edele Mogende Collegie ter admiraliteit in Friesland' met als standplaats eerst Winsum en later Zoutkamp. Door een commies van recherche werd het goederenverkeer geïnspecteerd. Hij verifieerde of de vereiste in- of uitvoerheffingen (convooien en licenten) betaald waren voor (handels)goederen en dieren, zoals paarden die over de rivieren getransporteerd werden of over land bij rivierovergangen het grensgebied van de Republiek passeerden. Hij staat van 1750 t/m 1766 vermeld in het 'Naamregister Van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden In de Collegien ter Admiraliteit, nevens de Bedienden derzelve'. Steeds waar zijn naam genoemd wordt staat erbij vermeld dat hij commies is, waarbij ijn naam varieert van 'Frans Lameris (1750-1753), Frans Lameries (1754), Frans Lammerts (1758) of Frans Lamerits (1759-1766)'.
 
In 1753 koopt hij met zijn vrouw Grietje Engberts een huis en hofje " zijnde een kremerie, staande en gelegen in ∩t Noordereijnde te Obergum' van Derk Sijwerts en Trijntjen Matties e.l. (Bron: Akte van Verkoop, Regest 236 1753 mrt. 7 RAG, toegangsnummer 587 archief titel Familie Trip (1), 1552-1883). In 1756 is hij getuige (dedigsman) voor de bruid bij het huwelijk van Nicolaus Bolt, predikant te Obergum en Maarhuizen, en Gesina Oostingh. In 1758 staat hij vermeld als lidmaat in Obergum in de Westerstraet met huisvrouw Grietie.
 
Op 21-2-1764 genoemd als eiser (impetrant) in de protocollen van de rechtstoel Eenrum in een proces over een schuldvordering.

Regtdag van Eenrum den 21 Febr. 1764
In saken
Commijs Frans Lameris Impetr.
@
Hijbel Jans Gede
De conclusie luit. Ten Eijnde gij den Impetr. sult moeten voldoen en betalen binnen xxi dagen, een
summa van Een en Dartig Gulden ses stuver, en seven duiten boekschulde, salvo calculo, als gij den
selven schuldig sijt. Het verbaal van de Impetr. door Adct. J.Cleveringa in qlte vertekent luid. De
Impetr. contendeert tot confirmatie van sijn uitgebragte conclusie cas xxi, in contumaciam indien Gede
absent is, Edog praesent, en hier tegens jets inbrengende, word sulks salvo jure ad acta versocht, en
extraditie deses cum exhibito.
Gede. Hijbel Jans in Judicio comparerende, verklaarde, dat sijne goederen voor een Jaar ses a seven,
te Baflo geregtelijk waren verkogt, waar over door dat Gerigte des tijdes in praeferentie was verklaart,
wanneer de Impetr., het geene deselve nog te praetenderen heeft, van Gede. al te goede hadde
gehad; En waren alle goederen, welke hij Gede. thans gebruikte, door sijne vrienden gemijnt en hem
te leen gedaan, soo dat hij niets hadde dat sijn eijgen was.
Is sulks salvo jure partium in actis getekent.

(transcriptie van Fred Reenders).
 
 
? Notulen van de Rechtdag te Ulrum 9-12-1765, In Saaken Rijke Rijpkes, Allert Hindrix en Johan Winters inglte als voorstanderen over de onmondige pupillen van wijlen Jan Jans en Frouke Jans in Echte verwekt contra Commijs Frans Lamerus Gedaagde.
 
Op 9-12-1765 wordt Frand Lamerus genoemd als gedaagde in de notulen van de Rechtdag te Ulrum:: "In Saaken Rijke Rijpkes, Allert Hindrix en Johan Winters "inglte" (voornoemd) als voorstanderen over de onmondige pupillen van wijlen Jan Jans en Frouke Jans in Echte verwekt contra Commijs Frans Lamerus Gedaagde. Uit naam van de "Imp Contendeerde" (aanklagende) Advocaat J Cleveringa tot "Confirmatie" (bevestiging) van volgende conclusie luidende aldus. Ten eijnde gij den "Impact in dicte gealitate" (opgelegde boete) zult moeten voldoen en betalen binnen XXI dagen een somma van tijn gulden vier stuivers die gij volgens ondertekende hand schuldijg sijd of bij fouten van dien gedogen de "condemnatie" (verbeurtverklaring) van uwen goederen "salvo jures alio ac ultoriori" (het huidige en latere recht voorbehouden) voorts behoud de "Impct" (aanklager) haar regt wegens Een gulden 15 stuivers 4 plakken boekschulden. Jan Jurjens Dijk als advocaat van Ged. "Comparerende" (beloofd) het verklaarde te "acquiseeren in de confinmatie" (doen) versoekende teffens 10 weken uitstel. Heeft het E.E. Gerichte "op acquiesiement van partie der Impetien conclusie" (in onderlinge overeenstemming) cas XXI met 10 weken uitstel "geconfirmeert" (bevestigd).
 
Bron: Parenteel van Jan Boijkema ( http://www.tent-ommen.nl/12050.htm )
, zoon van Fridus Frans (zie III.1) en Antje Jans.
Gehuwd <1752 met Grietje ENGBERTS, geboren <1733, overleden >1753. Wordt in koopbrief van Frans Suffidus Lameris uit 7-3-1753 genoemd als echtgenote van Frans.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria FRANSEN, geboren op 17‑03‑1752 te Groningen, overleden.

IV.4
Geertje Frides, geboren te Winsum, gedoopt op 25‑10‑1716 te Winsum, overleden op 21‑11‑1791 te Groningen op 75-jarige leeftijd. Overleden in Oude Jat straat, Groningen. 'Op belijdenisse des Geloofs tot ledematen aangenomen, keukenmeid van den Heer van Aduard' op 20-12-1748. Dochter van Fridus Frans (zie III.1) en Antje Jans.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 25‑05‑1749 te Aduard met Jan Christoffel WEISS, Meester Hoevenier, geboren te Landsberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Christoffel WEISS, gedoopt op 06‑09‑1750 te Aduard, overleden.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 24‑10‑1784 te Ulrum (getuige(n): Geertje Frijdes, Marten Schaaff, Jan Vriesenborg, Harmtje Wolters) met Grietje Jans VRIESENBORG, 31 jaar oud, geboren op 22‑04‑1753 te Ulrum, overleden.

IV.6
Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris), Kleermaker tevens knopenfabrikant te Obergum, gedoopt op 09‑03‑1721 te Winsum, overleden op 10‑04‑1808 te Obergum op 87-jarige leeftijd.
Den 14 April is door Jan Bruins als lijkbezorger kennis gegeven, dat den 10 dezer was overleden Jan Friedes, hier woonachtig, oud ruim 87 jaren, nalatende ene weduwe Jantje Reinders, benevens 3 zoons en één dochter bij haar verwekt.
[uit Register van overledenen van Obergem en Maarhuizen (R.A. Groningen)]
. Stamvader, Op 1 januari 1751 schrijft hij een nieuwjaarswens aan zijn verloofde, Jantje Reinders, waarmee hij later dit jaar zou gaan trouwen. Deze nieuwjaarswens is geschreven in een achtvorm en is versierd met vele ornamenten, waaronder tulpen (of lelies) en kronen. Meest opvallend is echter dat hij ondertekent met : Mensingeweer Den 1 Januarij 1751 Jan Frijdes Lamerijs.
 
De volledige tekst is hier vermeld.
 
'Navoorgaende onderwijs tot ledematen der gemeente aangenomen' met Jantjen Rienders te Obergum op 1-1-1775.
Zoon van Fridus Frans (zie III.1) en Antje Jans.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25‑04‑1751 te Mensingeweer met Jantje REINDERS, 23 jaar oud, naaister, geboren op 13‑10‑1727 te Garnwerd, gedoopt (NH) op 19‑10‑1727 te Garnwerd, overleden op 02‑01‑1812 te Obergum op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan RIENDERS en Bouckje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.
3.
Antie LAM(E)ERIS (zie V.10).
4.
Frans LAMERIS, geboren op 18‑02‑1759 te Obergum, overleden < 1770.
5.
Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12).
6.
7.

V.4
Friedes Jans LAMERIS, Horlogemaker te Obergum, later te Leek, gedoopt op 13‑02‑1752 te Mensingeweer, overleden op 21‑11‑1827 om 10:00 uur te Den Ham, gem Aduard op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-11-1827 Dood aangetroffen in een sloot bij de behuizing no. 7 te den Ham. Woont te Leek. Beschreven als Lamerus op overlijdensakte. Van hem is waarschijnlijk het mechanisch smeedijzeren torenuurwerk van de Ned. Herv. kerk aan de Brink in Norg (gem. Noordenveld) afkomstig. (bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, monumentennummer 3078). Zoon van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03‑11‑1776 te Obergum (NH).
Den 3 November sijn in den Houwelijken Staet bevestigt de eerbare Frides Jans van Obergum en Geertien Jans van Garwert, met attestatie van Winsum.
 
[uit trouwboek der Ned.hervormde gemeente van Obergum en Maarhuizen, berustend in het rijksarchief te Groningen, 29/5/1941]
met Geertien JANS, 29 jaar oud, gedoopt (NH) op 26‑04‑1747 te Garnwerd.
Geertjen, dogter van jan Hendriks en Trinje Hendriks van Garnwert, den 26 April 1747. Ehelieden.
[uit doopboek derr Ned.Hervormde gemeente van Garnwerd en Oostem. berustende in het Rijksarchief te Groningen, 18/9/1941]
, overleden op 15‑08‑1828 om 7.00 uur te Leek op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan HENDRIKS en Trinje HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.

V.6
Riender (Jans) LAMERIS (lameris), Schoolmeester te Garnwerd tussen 1791 en 1792, gedoopt op 26‑12‑1753 te Obergum, overleden vóór 1811 te Garnwerd. Op 16-09-1790 in Garnwerd aangenomen als lidmaat op belijdenis des geloofs. Zoon van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1776 te Aduard? Echtgenote is Ariaantje HINDRIKS, overleden xx‑01‑1777 te Aduard.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1778 te Aduard met Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw, overleden op 18‑05‑1814 te Garmwerd. {Zij is later gehuwd op 06‑09‑1787 te Westerkwartier met Tijmen Garmts, geboren ca 1770, overleden op 18‑02‑1806 te Garnwerd.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Diewerke Ariaantje LAMERIS, gedoopt op 05‑01‑1777 te Aduard, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Tryntje LAMERIS, gedoopt op 16‑02‑1783 te Garnwerd, overleden op 18‑02‑1834 te Meppel op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-02-1834.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑11‑1802 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 28‑11‑1802 te Groningen met Christian Anthonis SCHULTZ, 26 jaar oud, Kleermaker, geboren te Nijmegen, gedoopt op 25‑08‑1776 te Nijmegen, Gelderland, overleden op 10‑12‑1841 te Kolham, gem. Slochteren op 65-jarige leeftijd.
4.

V.10
Antie LAM(E)ERIS, Dagloonersche, geboren op 24‑07‑1755 te Obergum, gem Winsum, gedoopt op 27‑06‑1756 te Obergum, overleden op 01‑03‑1827 te Onderdendam, gem. Bedum op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-03-1827. Dochter van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑07‑1780 te Menkeweer met Eeuwe Derks KOOIJ, Schoenmaker, geboren 1750 te Kantens, gedoopt op 11‑10‑1750 te Kantens, overleden <1827. Zoon van Derck Harms en Aeltjen Eewes.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje Eeuwes KOOIJ, dienstmeid, geboren op 11‑04‑1787 te Holwierde, gem Bierum, gedoopt op 15‑04‑1787 te Menkeweer, overleden op 22‑05‑1847 te Toornwerd op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1815 te Bedum met Hendrik Lulofs van der PLOEG, 32 jaar oud, geboren op 19‑01‑1783 te Holwierde, gem Bierum, gedoopt op 19‑01‑1783 te Holwierde, overleden op 23‑10‑1847 te Toornwerd op 64-jarige leeftijd. Zoon van Lulof Harms van der Ploeg en Grietje Hindriks Rienberg.
2.
Jan Eewes KOOIJ, Koordslager, geboren op 20‑06‑1794 te Menkeweer, Gem. Bedum, overleden op 22‑01‑1855 te Aduard op 60-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-01-1855. Weduwnaar van Grietje Jans Snoek.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 08‑04‑1837 te Aduard met Hendrikje Jans EISINGA, dienstmeid, geboren ca 1811 te Gerkesklooster, gem. Achtkarspelen, overleden. Dochter van jan Jannes Eisinga en Trientje hendriks van den Berg.

V.12
Jan (Jans) LAMERIS, Knoopmaker te Aduard, gedoopt op 22‑11‑1761 te Obergum, overleden op 10‑03‑1820 om 12:30 uur te Aduard op 58-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-03-1820.
Hij werd ook veel Jan Friedes genoemd
, zoon van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Ondertrouwd op 21‑04‑1786 te Eenrum, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑04‑1786 te Eenrum met Maria Klazens NIEUWENHUIZEN, geboren ca 1750 te Eenrum, overleden op 03‑03‑1832 te Aduard. Aangiftedatum: 05-03-1832. Dochter van Klaas H Nieuwenhuis, schoenmaker en Eilke Renjer.
Uit dit huwelijk:
2.
Jantje Jans LAMERIS (zie VI.22).
3.
Janna (Jans) LAMERUS (zie VI.25).

V.14
Pieter (Jans) LAMERIS, Ontvanger van Rijksbelastingen te Stedum, gedoopt op 17‑03‑1765 te Obergum, overleden op 29‑10‑1845 om 10:00 uur te Stedum op 80-jarige leeftijd. Wordt Lameeris genoemd in overlijdensakte. Zoon van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02‑10‑1796 te Obergum met Etje Jans OOSTERWOLD, geboren te Uithuizen, overleden.
Uit dit huwelijk:
2.
Jan LAMERIS, gedoopt op 30‑11‑1800 te Obergum, overleden.
3.
5.
Jantje LAMERIS, geboren op 11‑11‑1811 te Pnderwierum gem. Bedum. Aangiftedatum: 11-11-1811. Overleden op 27‑07‑1857 te Stedum op 45-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-07-1857.
6.
Jan (Pieters) LAMERIS, geboren 08‑1813 te Winsum, overleden.
7.
Willemina Harmina LAMERIS, geboren op 05‑09‑1815 te Menkeweer, gem Bedum. Aangiftedatum: 07-09-1815. Overleden op 19‑09‑1815 te Menkeweer, gem. Bedum, 14 dagen oud. Aangiftedatum: 21-09-1815.

V.16
Frans Jans LAM(E)ERIS, Horlogemaker te Obergum, later te Kantens, gedoopt op 16‑04‑1770 te Obergum, overleden op 03‑06‑1846 te Kantens op 76-jarige leeftijd. Ook Lameeris of Lamerius genoemd
 
In een verkoopakte van de pelmolen "de Grote Geert" in Kantens wordt beschreven dat het perceel van deze pelmolen in 1821 in het zuiden begrensde aan het perceel van Frans Lammeris. (genealogie familie Nienoord, RAG notariele akte 42, 12-02-1821).
Zoon van Jan Fridus FRANSEN / LAMERIJS (Laméris) (zie IV.6) en Jantje REINDERS, naaister.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07‑12‑1795 te Obergum, gehuwd voor de kerk op 25‑12‑1795 te Obergum met Antje (Hanszens) KRAAN, 20 jaar oud, gedoopt op 24‑09‑1775 te Baflo, overleden op 11‑05‑1836 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 24‑02‑1838 te Kantens met Trijntje (Klaassen) HAAN, Dagloonster, geboren circa 1802 te Stitswerd, overleden op 23‑12‑1853. Dochter van Klaas Jans Haan en Willemina Willems. Weduwe van Johan Frederik Leserman.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hans LAMERIS, geboren op 13‑06‑1796 te Obergum, gedoopt op 19‑06‑1796 te Obergum, overleden, jong overleden.
2.
Eitje (Hitje?) LAMERIS, geboren op 01‑11‑1798 te Kantens, gedoopt op 18‑11‑1798 te Kantens, overleden.
3.
Jantje LAMERIS, geboren op 03‑08‑1800 te Kantens, gedoopt op 24‑08‑1800 te Kantens, overleden.
4.
Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39).
5.
6.
7.
8.
Jan Frans LAMERIUS, geboren op 20‑01‑1812 te Obergum, Gem. Winsum, overleden op 03‑02‑1812 te Obergum, gem Winsum, 14 dagen oud. Aangiftedatum: 04-02-1812.
9.
Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.48).
10.
11.
Antje LAMERIS, dienstmaagd, geboren op 18‑01‑1818 te Kantens. Aangiftedatum: 19-01-1818. Overleden op 27‑01‑1889 te Zandeweer, Gem. Kantens op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-01-1889.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 11‑08‑1845 te Hoogkerk met Timen Harms HOVINGA, Veldwachter, geboren ca 1802 te Eenum, overleden op 21‑09‑1851 te Hoogkerk. Aangiftedatum: 22-09-1851. Zoon van Harm Jans en Geeske Derks.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16‑12‑1852 te Hoogkerk met Gijsbertus BOULAND, 46 jaar oud, Agent van policie, geboren op 19‑02‑1806 te Groningen, overleden op 19‑08‑1861 te Hoogkerk op 55-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-08-1861. Zoon van Jan Jurriens Bouland en Johanna Hartman. Weduwnaar van Elizabeth Joanna Mathea Breuker.
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 14‑10‑1863 te Uithuizermeeden met Obbe BIJSTERVELD, 42 jaar oud, geboren op 17‑01‑1821 te Uithuizen, overleden op 17‑01‑1904 te Zandeweer, Gem. Kantens op 83-jarige leeftijd. Zoon van Klaas Obbes Bijsterveld en Grietje Kornelis Krol.
Uit het tweede huwelijk:
13.
Pieter LAMERIS, geboren op 01‑05‑1843 te Kantens, overleden op 13‑05‑1843 te Kantens, 12 dagen oud.

VI.1
Jan (Friedes) LAMERIS, Grossier/uurwerk- en speelwerkmaker, geboren te Obergum, gedoopt (NH) op 14‑12‑1777 te Obergum, overleden op 20‑06‑1837 om 1600 uur te Grijpskerk op 59-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-06-1837. Tak [A], zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 15‑05‑1808 te Grijpskerk met Iempktje Hiddes HARTSVELD, 17 jaar oud, Grossiersche, geboren op 07‑01‑1791 te Grijpskerk, gedoopt (NH) op 06‑02‑1791 te Grijpskerk, overleden op 03‑02‑1846 om 0100 uur te Grijpskerk op 55-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-02-1846, dochter van Hidde Ottes HARTSVELD en Frouke Jacobs KAMSTRA, 21-04-1808: huweijkscontract (akte 635, Westerkwartier).
24-04-1808: trouwakte DTB Noordhorn, 124-335, blad 147v (Lamerus)
15-05-1808: trouwakte DTB Grijpskerk, 124-210, blad 146v. (Lamérus)
.
Uit dit huwelijk:
1.
N.N. LAMERIS, geboren op 17‑02‑1810 te Grijpskerk, overleden op 17‑02‑1810 te Grijpskerk, 0 dagen oud.
2.
3.
Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4).
4.
Froukje LAMERIS, geboren 1816 te Grijpskerk, overleden 1820.
5.
Geertje LAMERIS, Grossiersche, geboren op 07‑01‑1819 te Grijpskerk, overleden op 26‑01‑1894 te Grijpskerk op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-01-1894.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08‑04‑1852 te Grijpskerk met Willem Tjebbes de WAARD, landbouwer, geboren ca 1819 te Niezijl, gemeente Grijpskerk, overleden op 11‑10‑1883 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 11-10-1883. Zoon van Tjebbe Willems de Waard en Rienje Johannes Dijk.
6.
Froukje LAMERIS (zie VII.10).
7.
Hinderyka LAMERIS, geboren 1825 te Grijpskerk, overleden op 10‑09‑1850 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 11-09-1850.
8.
Jacob LAMERIS (zie VII.12).

VI.3
Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS, Horlogemaker, geboren te Obergum, gedoopt op 30‑09‑1781 te Obergum, overleden op 23‑01‑1865 te Gorredijk op 83-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-01-1865. Tak [B]
Alle kinderen van hem zijn ingeschreven met de achternaam Lamerus, terwijl hijzelf alle geboorte-akten ondertekende met H.F. Lameris.
[G. Lamerus, wilgenstraat 54_III, Leeuwarden, 8/7/1976]
, zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑11‑1811 te Gorredijk met Antje (Simons) ZWART, 21 jaar oud, geboren op 06‑01‑1790 te Gorredijk, gedoopt op 31‑01‑1790 te Gorredijk, overleden op 15‑05‑1863 te Gorredijk op 73-jarige leeftijd. Dochter van Simon Johannes Zwart en Maria Gerhardus Posthuma.
Uit dit huwelijk:
1.
Suffrides LAMERUS, geboren op 25‑03‑1812 te Gorredijk, overleden op 28‑03‑1812 te Gorredijk, 3 dagen oud.
2.
Maria Hendriks LAMERUS, geboren op 14‑10‑1813 te Gorredijk, overleden op 17‑10‑1813 te Gorredijk, 3 dagen oud. Aangifte 19-10-1813.
3.
Geertje Hendriks LAMERUS, geboren op 14‑10‑1813 te Gorredijk, overleden op 20‑10‑1813 te Gorredijk, 6 dagen oud. Aangifte 21-10-1813.
5.
Maria LAMERUS (zie VII.21).
6.
7.
Jan (Hendriks) LAMERUS, Schoenmaker ? Geboren op 18‑06‑1821 te Gorredijk. Aangiftedatum: 19-06-1821, overleden op 25‑09‑1906 te Opsterland~ op 85-jarige leeftijd. Aangifte 26-09-1906.
9.
Geertje LAMERUS, geboren op 15‑11‑1826 te Gorredijk. Aangiftedatum: 16-11-1826, overleden op 24‑09‑1905 te Opsterland~ op 78-jarige leeftijd. Aangifte 25-09-1905.
10.
Tjerkje LAMERUS, geboren op 22‑01‑1829 te Gorredijk. Aangiftedatum: 24-01-1829, overleden op 01‑02‑1901 te Opsterland~ op 72-jarige leeftijd. Aangifte 02-02-1901.

VI.5
Jantje Frietus LAMERIS, gedoopt op 13‑03‑1785 te Obergum. Volgens overlijdensakte uit 1843, overleden in 1792, oud 50 jaar! Overleden op 31‑12‑1842 te Leek op 57-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-01-1843. Dochter van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS.
Kind:
1.

VI.6
Rijnder (Friedes) LAMÉRIS, Horlogemaker te Zuidhorn, later te Groningen, geboren op 09‑07‑1791 te Winsum, gedoopt op 17‑07‑1791 te Obergum, overleden op 18‑10‑1838 te Groningen op 47-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-10-1838. Tak [C].
 
Hij zou (genoemd als Reindert Fredris Lammerus uit Groningen) in 1833 gediend hebben in het leger te Deurne in het eerste bataillon der 18de Afdeeling Nationale infanterie en zou hij aldaar op 03-10-1833 belijdenis des geloof gedaanhebben (bron: Archief Hervormde Gemeente Deurne Kerkeraad inv. nr 15. ook in www.docudeurne.eu/mediapool/68/681008/data/1830.doc)
Zoon van Friedes Jans LAMERIS (zie V.4) en Geertien JANS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑05‑1813 te Zuidhorn met Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), 23 jaar oud, Naaister, geboren op 20‑12‑1789 te Oldehove, gedoopt op 20‑12‑1789 te ? Overleden op 23‑02‑1842 te Groningen op 52-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-02-1842. Dochter van Hindrik Jurriens Wolddijk en Geeske Alders.
Uit dit huwelijk:
1.
Fridus LAMÉRIS, geboren op 13‑06‑1813 te Zuidhorn, overleden op 07‑04‑1815 te Groningen op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-04-1815.
2.
Friedus LAMÉRIS, geboren op 13‑07‑1815 te Groningen, overleden op 28‑08‑1817 te Groningen op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-08-1817.
5.
Jan LAMÉRIS, geboren op 25‑10‑1821 te Groningen, overleden op 09‑06‑1822 te Groningen, 227 dagen oud. Aangiftedatum: 10-06-1822.
6.
Gezina LAMERIS, geboren op 05‑05‑1823 te Groningen, overleden op 15‑12‑1827 te Groningen op 4-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-12-1827.
7.
Elizabeth Jacoba LAMERIS, geboren op 22‑02‑1825 te Groningen, overleden op 04‑11‑1825 te Groningen, 255 dagen oud. Aangiftedatum: 07-11-1825.

VI.9
Jan (Rienders) LAMERIS, Dagloner/knoopmaker te Garnwerd, geboren op 17‑01‑1781 te Aduard, overleden op 03‑05‑1825 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-05-1825. Tak [D]
Op 24 april 1812 neemt hij officieel in een Acte van Aangave de achternaam Lameris aan.
Zoon van Riender (Jans) LAMERIS (lameris) (zie V.6) en Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw.
Gehuwd vóór 1803 te Garnwerd? Echtgenote is Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster, geboren ca 1788 te Feerwerd, overleden op 17‑07‑1847 te Adorp. Aangiftedatum: 19-07-1847, dochter van Derk Jans (Veldman) en Ebeltje Pieters?.
Uit dit huwelijk:
1.
Baatje Jans LAMERIS, geboren op 06‑02‑1803 te Garnwerd, Gem Ezinge, overleden op 09‑04‑1828 te Garnwerd, Gem Ezinge op 25-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-04-1828.
2.
Ebeltje Jans LAMERIS (zie VII.45).
3.
Reine (Jans) LAMERIS, dienstmeid, geboren op 29‑07‑1808 te Garnwerd, overleden op 02‑06‑1855 te Lagemeeden, gem Aduard op 46-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-06-1855.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑09‑1835 te Adorp met Reinder Hindriks TIMMER, 25 jaar oud, Dagloner, geboren op 16‑03‑1810 te Adorp, overleden > 1855. Zoon van Hindrik Reinders Timmers en Klaaske Joosten Heimeier.
4.
Derk (Jans) LAMERIS (zie VII.48).
5.
Riender (Jans) LAMERIS, landbouwer, geboren op 07‑05‑1813 te Garnwerd, gem. Ezinge, overleden op 17‑02‑1900 te Aduard op 86-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-02-1900.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 17‑02‑1851 te Adorp met Wiebrig Jans van der RIET, 50 jaar oud, Landbouwersche, geboren op 03‑11‑1800 te Bedum, overleden op 19‑01‑1874 te Adorp op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-01-1874. Dochter van Jan Pieters en Stijntje Jans. weduwe van meerten Pieters de Goed.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 13‑03‑1878 te Adorp met Anke de BOER, 34 jaar oud, huishoudster, geboren op 13‑08‑1843 te Leegkerk, gem Hoogkerk, overleden op 10‑08‑1903 te Dennenoord, Zuidlaren op 59-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-08-1903. Dochter van Klaas Willem de Boer en Jantje Hendriks Stuiver.
6.
Menne Jans Smit LAMERIS, geboren op 23‑07‑1816 te Garnwerd, Gem Ezinge, overleden op 05‑02‑1833 te Garnwerd, Gem Ezinge op 16-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-02-1833.
7.
Jan (Jans) LAMERIS, geboren op 28‑11‑1819 te Garnwerd, overleden.

VI.14
Jantje Reinders LAMERIS, naaister, geboren op 20‑04‑1786 te Garnwerd, gedoopt op 23‑04‑1786 te Garnwerd, Gem. Ezinge. Aangiftedatum: 23-04-1786
, overleden op 07‑10‑1879 te Glimmen, Gem. Haren op 93-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-10-1879. Dochter van Riender (Jans) LAMERIS (lameris) (zie V.6) en Baatje (Jans) HUIZENGA, Koopvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑12‑1811 te Zuidhorn met Geert Isebrands HUIZENGA / HUISING, 28 jaar oud, timmerman en houtkoper te Zuidhorn, geboren op 23‑10‑1783 te Zuidhorn, gedoopt op 09‑11‑1783 te Zuidhorn, overleden op 15‑12‑1872 te Zuidhorn op 89-jarige leeftijd. Aangiftedatum 16-12-1872. Zoon van Izebrands Eelkes Huizinga en Martje/Saartje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1.
Reinder HUIZENGA (HUISING), Timmerman, geboren op 11‑01‑1813 te Zuidhorn, overleden op 10‑02‑1891 te Haren op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 67-jarige leeftijd op 18‑11‑1880 te Groningen met Aaltje BRIK, 52 jaar oud, geboren op 08‑05‑1828 te leeuwarden, overleden > 1880. Dochter van Hendrik Brik en Catharina Heins, weduwe van Tomas Lenting.
2.
Izebrand HUIZENGA, Timmerman, geboren op 23‑08‑1814 te Zuidhorn (aangifte door: Friedus Lameris). Aangiftedatum: 24-08-1814. Overleden op 24‑02‑1890 te Zuidhorn op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-02-1890.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17‑05‑1849 te Zuidhorn met Avelina Rolina FIX, geboren ca 1814 te Noordhorn. Dochter van Berend Alberts Fix en Trijntje Arents Hekema.
3.
Jan Geerts HUIZINGA, timmerman, geboren op 12‑08‑1816 te Zuidhorn. Aangiftedatum: 17-08-1816. Overleden op 26‑05‑1897 te Den Ham gem Aduard op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-05-1897.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑10‑1840 te Zuidhorn met Grietje Jans NOORD, geboren ca 1817 te Ezinge, overleden > 1897. Dochter van Jan Watzes Noord en Zwaantje Kornelis.
4.
Eelke HUIZENGA, geboren op 23‑05‑1819 te Zuidhorn. Aangiftedatum: 25-05-1819. Overleden op 18‑08‑1881 te Groningen op 62-jarige leeftijd, agiftedatum: 19-08-1881. Getrouwd op 27-06-1849 in Groningen met Margaretha de Jonge, geboren op 03-06-1826 in Groningen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑06‑1849 te Groningen met Margaretha de JONGE, 23 jaar oud, geboren op 03‑06‑1826 te Groningen, overleden. Dochter van Pieter Jans de Jong en Margaretha Freni.
5.
Elisabeth (Betje) HUIZENGA, geboren op 25‑03‑1822 te Zuidhorn. Aangiftedatum: 27-03-1822. Overleden op 01‑01‑1910 te Glimmen, Gem. Haren (Gr) op 87-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-01-1910.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14‑05‑1853 te Zuidhorn met Berent de POEL, pelmolenaarsknecht, geboren ca 1818 te Grijpskerk, overleden <1910. Zoon van Tjipke Klaassens de Poel en Anna Hillebrands Feringa.
6.
Martje HUIZENGA / HUISING, geboren op 01‑12‑1824 te Zuidhorn. Aangiftedatum 03-12-1824. Overleden op 13‑06‑1828 te Zuidhorn op 3-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-06-1828.
7.
Jantje HUIZENGA, geboren op 09‑07‑1826 te Zuidhorn, overleden op 21‑10‑1903 te Zuidhorn op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-10-1903.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1850 te Zuidhorn met Pieter HELDER, Verwer, geboren ca 1825 te Niehove, overleden < 1903. Zoon van Ite Pieters Helder en Tietje Lefferts Elslo.
8.
Marten HUIZENGA, geboren op 28‑12‑1830 te Zuidhorn, overleden.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 14‑06‑1862 te Zuidhorn met Niesien de WAARD, Naaister, overleden >1862. Dochter van Zacharias Jakobs de Waard en Jantje Rienders de Boer.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 09‑05‑1881 te Oldehove met Sijtske DIJKHUIZEN, geboren ca 1837 te Oldehove. Dochter van Anne Berends Dijkhuizen en tettje Wichers Zijlstra, weduwe van Pieter Olthuis.

VI.20
Ailke (Eilke Jans) LAMERIS, knopenmaakster, geboren op 19‑11‑1786 te Eenrum, gedoopt op 26‑11‑1786 te Eenrum/Obergum, overleden op 28‑02‑1866 te Enumatil (Leek) op 79-jarige leeftijd. Als lidmaat in Aduard in 1808 aangenomen; attest naar lettelbert 10-dec-1814. Dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑10‑1814 te Aduard met Andries Martens VENEMA, 34 jaar oud, Schoolmeester, geboren op 03‑09‑1780 te Hoornschedijk (Midwolde), gedoopt op 03‑09‑1780 te Haren, overleden op 01‑03‑1868 te Enumatil (leek) op 87-jarige leeftijd. Zoon van Marten Jans en Hilgje Harms.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria VENEMA, geboren op 09‑05‑1817 te Enumatil, gemeente Leek. Aangiftedatum: 12-05-1817. Overleden op 03‑04‑1905 te Bedum op 87-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-04-1905. Getrouwd met Hendrik Vos, zoon van Reinder Roelfs Vos en Bregje Hindriks, weduwnaar van Aalje Pieters Poll, geboren ca 1814 in Hoogemeeden, gemeente Aduard.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑04‑1849 te Aduard met Hendrik Reinders VOS, 35 jaar oud, landbouwer, timmerman, winkelier, geboren op 05‑12‑1813 te Hoogermeeden, gem. Aduard, overleden op 15‑04‑1889 te Enumatil, Gem. Leek op 75-jarige leeftijd. Zoon van Reinder Roelfs Vos en Bregtje Hindriks, weduwnaar van Aailtje Pieters Poll.
2.
Marten Andries VENEMA, geboren op 22‑10‑1819 te Enumatil, Groningen, overleden op 01‑12‑1883 te Chicago Illinois, VS op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑07‑1848 te Leek met Margje Margien RAIDT, 22 jaar oud, geboren op 02‑11‑1825 te Hoogeveen, Drente, overleden.
3.
Jan VENEMA, schoolonderwijzer, geboren op 21‑06‑1822 te Enumatil, gemeente Leek, overleden op 21‑04‑1899 te leek op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23‑05‑1857 te Grijpskerk met Doortje KOOIJ, 34 jaar oud, geboren op 22‑05‑1823 te Aduard. Aangiftedatum: 24-05-1823. Overleden op 04‑01‑1896 te Enumatil, gemeente Leek op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-01-1896. Dochter van Jan Eeuwes Kooij en Grietje Jannes Snoek. Weduwe van harm Willems van der Molen.
4.
Harm VENEMA, huis- en rijtuigschilder, geboren op 26‑11‑1828 te Enumatil, gem. Leek. Aangiftedatum: 28-11-1828. Overleden op 14‑01‑1906 te Enumatil, gem. Leek op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-01-1906.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑11‑1857 te Hoogkerk met Grietje BOS, geboren ca 1836 te Dorkwerd, overleden <1906. Dochter van Abel Pieters Bos en Knelske Jans Albers.

VI.22
Jantje Jans LAMERIS, knoopmaakster, geboren op 16‑04‑1789 te Obergum, gem Winsum, gedoopt op 19‑04‑1789 te Obergum, overleden op 07‑03‑1873 te Aduard op 83-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-03-1873, dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05‑11‑1815 te Aduard met Ettjo Hendriks MULDER, verver en glazenmaker, geboren 1789, gedoopt op 01‑02‑1789 te Aduard, overleden op 26‑03‑1830 te Aduard. Aangiftedatum: 27-03-1830. Zoon van Hendrik Klazens Mulder en Etje Hilbrands. Zijn vader was mulder.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 22‑03‑1834 te Aduard met Henderikus Hybes LANTINK, 34 jaar oud, Huisverwer, geboren op 26‑10‑1799 te Bedum, overleden op 20‑10‑1876 te Aduard op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-10-1876. Zoon van Hybo Roelfs Lantink en Jantje Hendriks Jukwert. Weduwnaar van Egberdina Jans bUIVINGA. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑04‑1824 te Ulrum? Echtgenote is Egberdina BUIRINGE, 28 jaar oud, geboren op 05‑09‑1795 te Ulrum, overleden op 26‑09‑1824 te Ulrum op 29-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria MULDER, dienstmeid, geboren op 09‑08‑1816 te Aduard, aangiftedatum: 12-08-1816. Overleden op 10‑11‑1907 te Aduard op 91-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-11-1907.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26‑09‑1853 te Aduard met Jacob NABRING, Wolkammer, geboren ca 1825 te Zuidhorn, overleden < 1905. Zoon van Geert Arents Nabring en Grietje Jacobs Bos.
2.
Hendrik MULDER, schilder, geboren op 20‑06‑1818 te Aduard. Aangiftedatum: 22-06-1818. Overleden op 22‑02‑1868 te Tolbert (gem. Leek) op 49-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-02-1868.
3.
Ettje MULDER, geboren op 03‑08‑1820 te Aduard. Aangiftedatum: 03-08-1820. Overleden op 14‑08‑1820 te Aduard, 11 dagen oud. Aangiftedatum: 21-08-1820.
4.
Ettje MULDER, geboren op 20‑11‑1821 te Aduard, overleden op 20‑05‑1915 te Hoogezand op 93-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-05-1915.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑07‑1843 te Aduard. Aangiftedatum: 08-07-1843. Echtgenoot is Harm Sibrands BODDÉ, commies, geboren ca 1808 te Aduard, overleden < 1915, zoon van Sibrand Harms Boddé en Nieske Hindriks.
5.
Jan MULDER, verwer, geboren op 19‑09‑1824 te Aduard. Aangiftedatum: 21-09-1824. Overleden op 01‑03‑1900 te Aduard op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-03-1900.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑02‑1852 te Aduard met Maria Jacobs VEGTER, geboren ca 1825 te Aduard, overleden op 27‑01‑1900 te Aduard. Aangiftedatum: 27-01-1900, dochter van Jacob Benedictus VEGTER, meester-timmerman, en Janna (Jans) LAMERUS (zie VI.25).
6.
Geertruida MULDER, naaister, dienstmeid, geboren op 28‑07‑1828 te Aduard. Aangiftedatum: 30-07-1828. Overleden op 30‑01‑1909 te Tolbert op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-02-1909.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04‑05‑1861 te Leek met Hendrik HOFF, Kleermaker, geboren ca 1837 te Tolbert, overleden 1861<>1909. Zoon van Berend Berends Hoff en Luiktje Gerrits Hoeksema.
7.
Antona Grietje MULDER, geboren <=1830?? te Aduard, ?Vader overleed in 1830! Overleden.

VI.25
Janna (Jans) LAMERUS, Knoopmaakster, gedoopt op 25‑03‑1792 te Aduard, overleden op 08‑03‑1877 te Aduard op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan (Jans) LAMERIS (zie V.12) en Maria Klazens NIEUWENHUIZEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑05‑1818 te Aduard met Jacob Benedictus VEGTER, 26 jaar oud, meester-timmerman, geboren op 10‑12‑1791 te Noordhorn, overleden op 14‑12‑1849 te Aduard op 58-jarige leeftijd. Zoon van Benedictus Derks Vegter en Aaltje Alles.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan VEGTER, houtverkoper, geboren ca 1819 te Aduard, overleden op 12‑01‑1896 te Aduard. Aangiftedatum: 13-01-1896.
Gehuwd op 04‑04‑1846 te Aduard met Aske Jans NIELAND, 24 jaar oud, wollennaaister, geboren op 23‑07‑1821 te Fransum, gemeente Aduard, overleden op 02‑05‑1885 te Aduard op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-05-1885. Dochter van Jannes Geerts Nieland en Tunske Kornelis Liefring.
2.
Bernardus VEGTER, Wagenmaker, houtenschoppenmaker, geboren op 17‑05‑1821 te Aduard, overleden op 08‑11‑1905 te Aduard op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-11-1905.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 03‑03‑1855 te Aduard met Annechien ZWARTS, geboren ca 1827 te Dwingelo, overleden < 1864. Dochter van Jan Abel Zwarts en Jentien Alberts Kuijer.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 07‑09‑1864 te Aduard met Foktjelena VEILING/VELTING, 28 jaar oud, geboren op 28‑10‑1835 te Aduard, overleden op 18‑01‑1908 te Aduard op 72-jarige leeftijd. Dochter van Jan Klaassens Veiling en Aaltje Fokkes Fokkens.
3.
Maria Jacobs VEGTER, geboren ca 1825 te Aduard, overleden op 27‑01‑1900 te Aduard. Aangiftedatum: 27-01-1900.
Gehuwd op 19‑02‑1852 te Aduard met Jan MULDER, 27 jaar oud, verwer, geboren op 19‑09‑1824 te Aduard. Aangiftedatum: 21-09-1824. Overleden op 01‑03‑1900 te Aduard op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-03-1900, zoon van Ettjo Hendriks MULDER, verver en glazenmaker, en Jantje Jans LAMERIS (zie VI.22).
4.
Alle VEGTER, Timmerman, geboren op 13‑03‑1827 te Aduard. Aangiftedatum: 15-03-1827. Overleden op 23‑12‑1915 te Aduard op 88-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-12-1915.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20‑09‑1862 te Aduard met Anna BALK, geboren ca 1844 te Warfhuizen, gem. Leens, overleden > 1915. Dochter van Hendrik Klasens Balk en Jantje Jans Meijer. Toeziend voogd: Jan Jans Meijer.
5.
Aike VEGTER, geboren op 03‑01‑1830 te Aduard. Aangiftedatum: 04-01-1830. Overleden.

VI.27
Cornelia Pieters LAMERIS, dienstmeid, geboren op 11‑02‑1799 te Obergum, gedoopt op 03‑03‑1799 te Obergum. Aangiftedatum: 03-03-1799. Overleden op 17‑03‑1868 te 't Zandt, Groningen op 69-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑11‑1828 te 't Zand. Aangiftedatum: 22-11-1828. Echtgenoot is Luitjen Melles DOORNBOS, 47 jaar oud, stoffenverver, geboren op 13‑11‑1781 te Ulrum (Gr), gedoopt op 13‑11‑1781 te Ulrum (Gr), overleden op 18‑02‑1863 te Zeerijp, 't Zandt, Groningen op 81-jarige leeftijd. Zoon van Melle Hindriks Doornbos en Jantje Luitjes, weduwnaar van Anje Arends Oosterheert (29-10-1762/28-07-1828, gehuwd 28-04-1805 Loppersum).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter DOORNBOS, geboren op 27‑02‑1830 te 't' Zandt, Groningen, overleden op 01‑11‑1835 te 't' Zandt, Groningen op 5-jarige leeftijd.
2.
Jantje DOORNBOS, dienstmeid, geboren op 08‑07‑1831 te 't Zandt, Groningen. Aangiftedatum 9-7-1831. Overleden op 16‑03‑1902 te 't Zandt, Groningen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05‑01‑1861 te 't Zandt met Krijno WIERSUM, 30 jaar oud, koopman, geboren op 28‑03‑1830 te Kantens, overleden op 05‑02‑1872 te 't Zandt, Groningen op 41-jarige leeftijd. Zoon van Egge Tjaarts Wiersum en Anje Krijns Bouwman.
3.
Melle DOORNBOS, bakker, schuitvoerder, geboren op 03‑08‑1833 te 't Zandt, Groningen, overleden op 21‑03‑1918 te Sauwerd, Adorp, Groningen op 84-jarige leeftijd. Weduwnaar van Jakobje van Weerden.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 23‑04‑1864 te Stedum met Jakoba van WEERDEN, naaister, geboren ca 1840 te Stedum, overleden < 1871. Dochter van Jurrien Stoffers van Weerden en Eefke Pieters Pilon.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 27‑05‑1871 te Stedum met Anje van WEERDEN, geboren ca 1821 te 't Zand, overleden > 1871. Dochter van Jurjen Stoffers van Weerden en Eefke Pieters Pilon.
4.
Pieter (Lameeris) DOORNBOS, molenaarsknecht, geboren op 26‑01‑1836 te 't Zandt, Groningen, overleden op 13‑01‑1913 te Groningen op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-01-1913.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17‑05‑1867 te Appingedam met Sijntje Hindriks van AALST DIK, 25 jaar oud, geboren op 18‑05‑1841 te Meedhuizen, Delfzijl, overleden op 04‑03‑1924 te Groningen op 82-jarige leeftijd. Dochter van Frederik Hendriks Dik en Annechien Bothuis.
5.
Etje DOORNBOS, dienstmeid, geboren op 09‑09‑1838 te `t Zandt, Groningen, overleden op 28‑10‑1871 te Siddeburen, gem Slochteren op 33-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-10-1871.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑11‑1868 te Slochteren met Berend WINTER, schoenmaker, geboren ca 1838 te Siddeburen, gem Slochteren, overleden >1868. Zoon van Hendrik Derks Winter en Anje Berends Drost.

VI.30
Janna Pieters LAMEERIS, geboren op 20‑10‑1804 te Groningen, overleden op 09‑11‑1874 op 70-jarige leeftijd. Bij huwelijk Janna Lammers Lameeris genoemd volgens huwelijksakte. (en vader als Pieter Lammers Lameeris). Dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16‑02‑1837 te Groningen met Nanna Kornelis van der VEER, 48 jaar oud, Boekhandelaar, geboren op 11‑02‑1789 te Groningen, overleden op 06‑03‑1873 te Groningen op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-03-1873. Zoon van Kornellijs Nannes en Magdalena van Groenenberg. {Hij was eerder gehuwd <1837 met Geertje Geerts MULLER, geboren ? Overleden <1837. Hij is later gehuwd <1873 met Catharina Jurgens COERS, geboren ? Overleden <1873.}
Uit dit huwelijk:
1.
Etta Pieternella van der VEER, geboren ca 1839 te Groningen, overleden op 03‑02‑1845 te Groningen. Aangiftedatum: 04-02-1845.
2.
Magdalena van der VEER, geboren op 15‑07‑1839 te Groningen, overleden op 21‑07‑1839 te Groningen, 6 dagen oud. Aangiftedatum: 22-07-1839.
3.
Johanna Harmanna van der VEER, geboren op 29‑03‑1840 te Groningen, overleden op 08‑04‑1840 te Groningen, 10 dagen oud. Aangiftedatum: 08-04-1840.
4.
Willem Jan van der VEER, geboren op 29‑03‑1840 te Groningen, overleden op 31‑03‑1840 te Groningen, 2 dagen oud. Aangiftedatum: 31-03-1840.
5.
Cornelis van der VEER, geboren ca 1841, overleden op 22‑04‑1855 te Groningen. Aangiftedatum: 23-04-1855.

VI.32
Regina (Pieters) LAMERIS, geboren op 06‑04‑1808 te Obergum (Winsum), gedoopt op 08‑04‑1808 te Winsum, overleden op 28‑12‑1874 te Groningen op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-12-1874. Dochter van Pieter (Jans) LAMERIS (zie V.14) en Etje Jans OOSTERWOLD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑10‑1835 te Uithuizermeeden met Jan Cornelis Eppes WERKHOF(F), veearts te Uithuizermeeden, geboren ??‑12‑1798 te Kloosterburen, gedoopt op 06‑12‑1798 te Kloosterburen, overleden op 25‑04‑1868 te Uithuizermeeden, Gem Uithuizen, zoon van Eppe Reintjes Werkhof en Antje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje WERKHOFF, geboren op 31‑08‑1836 te Uithuizermeeden, overleden op 25‑11‑1903 te Haren op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-11-1903.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29‑07‑1875 te Groningen met Hendrik Hendriks (Harm) KWINT, 36 jaar oud, Scheepskapitein, geboren op 20‑01‑1839 te Warfhuizen, gem. Leens, overleden op 24‑08‑1910 te Haren op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-09-1910. Zoon van Hendrik Hendriks Kwint en Knelske Ennes Vonk.
2.
Ettje WERKHOF, geboren op 26‑02‑1838 te Uithuizermeeden, overleden > 1872.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29‑02‑1872 te Groningen met Bonno van DIJKEN, 41 jaar oud, korenmeter, geboren op 28‑09‑1830 te Groningen, overleden > 1872. Zoon van Menne Hindriks van Dijken en Geertje Bonnes, weduwnaar van Niessien van der Laan.
3.
Cornelia Johanna WERKHOF(F), geboren op 13‑02‑1844 te Uithuizermeeden, overleden > 1899.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑09‑1869 te Groningen, gescheiden na 21 jaar op 21‑11‑1890 te Groningen van Hermannus FEERSEMA, Klerk, geboren op 19‑05‑1829 te Groningen, overleden > 1890. Zoon van Tjaart Hindrik Feersema en Annigje Raammaker.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 05‑10‑1899 te Groningen met Derk PIK, 68 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 22‑12‑1830 te Veendam, overleden > 1899. Zoon van Roelf Derks Pik en Clara Martens Kim. Weduwnaar van Kundina Hillegina Gransbergen en van Antje Giezen. Gescheiden van Frouwke Herwig.
4.
Johanna Pieternella WERKHOF(F), geboren op 04‑03‑1848 te Uithuizermeeden, overleden op 06‑06‑1882 te Groningen op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑08‑1876 te Groningen met Willem RIJKHOLD, 30 jaar oud, kastelein, geboren op 05‑11‑1845 te Groningen, overleden op 23‑07‑1922 te Groningen op 76-jarige leeftijd. Zoon van Albert Rijkhold en Sophia Wilhelmina van Ees. Verder gehuwd met Elske van Dijken op 26-01-1885 en met Jantje Georgiena Henrietta Bode op 26-11-1890.

VI.39
Hans (Frans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 22‑07‑1802 te Kantens, gedoopt op 15‑08‑1802 te Kantens, overleden op 09‑11‑1852 te Loppersum op 50-jarige leeftijd. Tak [F], zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10‑03‑1832 te Loppersum met Jantje (Warmolts) KUIPER, 26 jaar oud, geboren op 31‑10‑1805 te Midwolda, overleden op 16‑02‑1887 te Loppersum op 81-jarige leeftijd. Dochter van Waremolt Sipkes Kuiper en Aafke Lulofs.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.122).
2.
3.
Siepko (Hansen) LAMERIS (zie VII.128).
4.
Antje (Anje) LAMERIS (zie VII.131).
5.
Aafje (Aafke) LAMERIS, Huishoudster, geboren op 28‑04‑1847 te Loppersum, overleden op 20‑04‑1927 te Baflo op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 21-04-1927.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 23‑08‑1894 te Baflo met Joannes BOEREMA, koopman, geboren ca 1829 te Ulrum, overleden op 25‑09‑1905 te Baflo. Aangiftedatum: 25-09-1905. Zoon van Jakob Arends Boerema en Martje Johannes Hartman, weduwnaar van Tietje Boomgaard. Geboortedatum volgens overlijdensakte ca 1829.
6.
Geessien LAMERIS (zie VII.135).

VI.42
Jantje (Frans) LAMERIS, geboren op 07‑08‑1804 te Kantens, gedoopt op 02‑09‑1804 te Kantens, overleden op 14‑06‑1849 te Middelharnis op 44-jarige leeftijd. Uit overlijdensakte:
Na op de 8sten dezer, door de alhier sedert eenige dagen heerschende ziekte, hevig te zijn aangetast, overleed op heden, mijne waarde Echtgenoote, J. LAMMERIS Frans Dochter, in den ouderdom van circa 46 jaren, mij, uit een hoogst gelukkig Huwelijk van nagenoeg 20 jaren, vier Kinderen nalatende, die met mij, dit onherstebaar verlies betreuren
 
Middelharnis, 14 junij 1849
G.J.E. van Nikkelen Kuijper
Ontvanger der Directe Belastingen, In- en Uitgaande Regten en Accijnsen
, dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑08‑1830 te Kantens met Gerard Jean Edouard van NIKKELEN KUYPER, 39 jaar oud, ontvanger van 's rijks belastingen, geboren op 06‑01‑1791 te 's-Gravenhage, gedoopt (Waalse Kerk) op 20‑02‑1791 te 'S-Gravenhage, overleden op 22‑03‑1863 te Middelharnis op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-03-1863
 
Overlijdensadvertentie:
Na op de 8sten dezer, door de alhier sedert eenige dagen heerschende ziekte, hevig te zijn aangetast, overleed op heden, mijne waarde Echtgenoote J. LAMMERIS Frans Dochter, in den ouderdom van circa 46 jaren, mij, uit een hoogst gelukkig Huwelijk van nagenoeg 20 jaren, vier Kinderen nalatende, die met mij, dit onherstelbaar verlies betreuren. Middelharnis, 14 junij 1849 G.J.E. VAN NIKKELEN KUIJPER Ontvanger der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen.
Zoon van Eduard van Nikkelen Kuijper en Elisabeth L'Abe.
Uit dit huwelijk:
1.
Eduard Eliza François van NIKKELEN KUYPER, geboren op 19‑06‑1831 te Kantens. Aangiftedatum: 21-06-1831. Overleden op 22‑05‑1874 te Purmerend op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 28‑02‑1856 te Middelharnis met Trijntje van der VEER, geboren ca 1831 te Middelharnis, overleden >1856<1869. Dochter van Aren van der Veer en Jannetje Westdijk.
Gehuwd (2) >1859 met Dirkje LELYVELD, geboren op 23‑03‑1842 te Waarder, overleden >1859.
2.
Francois Pieter Jacob van NIKKELEN KUYPER, onderwijzer; Oud weesheer en meester van het Hooggerechtshof der Z.A. Replubliek, geboren op 19‑10‑1833 te Middelharnis, overleden op 16‑09‑1911 te Pretoria (Transvaal) op 77-jarige leeftijd, rond 1875 geemigreerd naar Zuid Afrika.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑10‑1863 te Zijpe met Petronella Margaretha HOLTERMAN, geboren ca 1837 te Zaandam, overleden >1911. Dochter van Evert Holterman en Elisabeth de Carpentier.
3.
Elizabeth Johanna Cornelia van NIKKELEN KUYPER, geboren op 29‑08‑1837 te Middelharnis. Aangiftedatum: 30-08-1837. Overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1863 te Middelharnis met Hendrikus Augustus MEIJER, winkelier, geboren 1821 te Ooitgensplaat, overleden. Zoon van lambertus Augustus meijer en Elizabeth Ritmeester, weduwnaar van Neeltje Korteweg.
4.
Johannis Gerardus Theodorus van NIKKELEN KUYPER, stalbaas, geboren op 23‑07‑1843 te Middelharnis, overleden op 20‑09‑1924 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-09-1924.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑11‑1866 te Dirksland met Teuntje KATS, 23 jaar oud, geboren op 23‑07‑1843 te Dirksland, overleden op 24‑02‑1905 om 18:00 uur te Rotterdam op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-02-1905. Dochter van Willem Kats en Jannetje Both.

VI.44
Janna (Franse) LAMERIS, Dienstmeid, geboren op 24‑08‑1806 te Kantens, gedoopt op 14‑09‑1806 te Kantens, overleden op 21‑11‑1865 te Delfzijl op 59-jarige leeftijd, dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27‑05‑1839 te Delfzijl met Albert Jans BOTTERMUNTJE (BOTERMAN), 40 jaar oud, kuipersknecht te Delfzijl, geboren op 10‑03‑1799 te Farnsum, overleden > 1839, zoon van Jan Eppes en Jantje Alberts.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje BOTERMAN, Dienstmeid, geboren op 31‑03‑1840 te Delfzijl, overleden op 26‑03‑1887 te Delfzijl op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06‑03‑1868 te Delfzijl met Rense HARKEMA, 23 jaar oud, zeeman, geboren op 11‑11‑1844 te Farmsum (Delfzijl), overleden op 25‑02‑1906 te Delfzijl op 61-jarige leeftijd. Zoon van Harke Renses Harkema en Margaretha Raad.
2.
Anje BOTTERMUNTJE (BOTERMAN), geboren op 08‑04‑1845 te Delfzijl, overleden op 08‑03‑1881 te Delfzijl op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑11‑1874 te Delfzijl, Gr. Echtgenoot is Harm PLAS, 22 jaar oud, geboren op 28‑08‑1852 te Appingedam, Gr. Overleden op 17‑10‑1910 te Farnsum, Gr. op 58-jarige leeftijd.
3.
Anna BOTTERMUNTJE (BOTERMAN), dienstmeid, geboren ca 1850 te Delfzijl, overleden > 1877.
Gehuwd op 26‑05‑1877 te Delfzijl met Eenje van der LINDE, timmerman, geboren ca 1852 te Farmsum, overleden > 1877. Zoon van NN en Geessien van der Linde.

VI.46
Johanna (Frans) LAMERIS, dienstmeid, geboren op 16‑03‑1809 te Obergum, Gem. Winsum, gedoopt op 03‑04‑1809 te Obergum, overleden op 30‑01‑1891 te Aduard op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-01-1891. Lameeris genoemd bij huwelijk. Dochter van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑05‑1837 te Aduard met Leendert Sybe JAGER, 25 jaar oud, schippersknecht/winkelier, geboren op 10‑09‑1811 te Aduard, overleden op 10‑01‑1889 te Aduard op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-01-1889. Zoon van Sijbe Jakobs Jager en Neeltje Jans Beintum.
Uit dit huwelijk:
1.
Neela JAGER, geboren op 24‑09‑1838 te Aduard, overleden op 02‑04‑1875 te Garmerwolde, Ten Boer, GR op 36-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 03-04-1875.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑12‑1860 te Aduard met Jacob MODDERMAN, 19 jaar oud, timmerman, geboren op 28‑06‑1841 te Garmerwolde, gem. Ten Boer, overleden op 13‑08‑1925 te Groningen op 84-jarige leeftijd. Zoon van Jan Lammerts en Hilje Klasens Woldendorp.
2.
Frans JAGER, Apothekersbediende, geboren op 07‑10‑1840 te Aduard, overleden op 14‑04‑1925 te Groningen op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15-04-1925.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1864 te Aduard met Hendrikje SCHARPHORGEN, dienstmeid, geboren ca 1838 te Middelstum, overleden > 1880. Dochter van Douwe Pieters Scharphorgen en Fenje Berends Smit.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 23‑11‑1882 te Groningen met Grietje SCHOLTENS, 45 jaar oud, geboren op 17‑05‑1837 te Warffum, overleden > 1880. Dochter van Kornelis Scholtens en Grietje van der Werf, weduwe van Hinderikus Lutter.
3.
Siebolt JAGER, (turf)schipper, ook beurtschipper, geboren op 08‑12‑1842 te Aduard, overleden op 27‑02‑1920 te Groningen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑07‑1870 te Groningen met Fokje FEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 17‑11‑1844 te Zevenhuizen, gemeente Leek, overleden op 21‑05‑1938 te Groningen op 93-jarige leeftijd. Dochter van Derk Folkerts Feenstra en Frouktje Anzings van der Linde.
4.
Anje JAGER, geboren op 09‑09‑1846 te Aduard, overleden op 19‑06‑1934 te Papendrecht op 87-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-06-1934.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑12‑1872 te Aduard met Bron DATEMA, 30 jaar oud, stuurman, geboren op 26‑07‑1842 te Saaksum, Gem. Oldehove. Aangiftedatum: 28-07-1842, overleden op 21‑11‑1903 te op zee bij Borkum a.b.v. SS Anglia op 61-jarige leeftijd. Zoon van Johannes Roelfs Datema en Johanna Johannes Hartman.

VI.48
Jan (Frans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 26‑08‑1813 te Obergum (gem. Winsum), overleden, zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑07‑1843 te Uithuizermeeden met Fenje Reintjes HARTMAN, geboren ca 1819 te Uithuizermeeden, overleden op 20‑05‑1873 te Deventer. Dochter van Reintje Reinders Hartman en Albertje Kornelis.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert LAMERIS, Grondeigenaar, geboren ca 1843 te Uithuizermeeden, overleden op 02‑05‑1888 om 11:45 uur te Delft.
2.
Jantje LAMERIS (zie VII.162).

VI.50
Friedes Frans LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 21‑01‑1816 te Kantens, overleden op 19‑04‑1880 te Aduard op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-04-1880. Tak [H], zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Antje (Hanszens) KRAAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑05‑1845 te Aduard met Janna (Pieters) FRIESO, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 31‑10‑1823 te Den Ham, gemeente Aduard, overleden op 11‑01‑1856 te Aduard op 32-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-01-1856, dochter van Pieter Jans Frieso en Menje Jans Spanjer.
Uit dit huwelijk:
1.
Annechien LAMERIS (zie VII.165).
2.
Pieter LAMERIS (zie VII.166).
3.
Mentje LAMERIS, dienstmeid, geboren op 23‑06‑1851 te Aduard, overleden op 24‑06‑1870 te Aduard op 19-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 25-06-1870.

VI.56
Klaas Jan (Frans) LAMERIS, schoenmaker, geboren op 14‑08‑1839 te Kantens, gedoopt op 16‑08‑1839 te Kantens, overleden op 18‑02‑1905 te Hoogkerk op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-02-1905, zoon van Frans Jans LAM(E)ERIS (zie V.16) en Trijntje (Klaassen) HAAN, Dagloonster.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 18‑05‑1872 te Aduard met Trientje VELTING (VEILING), 27 jaar oud, hoedenmaakster, geboren op 13‑03‑1845 te Aduard, overleden op 23‑11‑1873 te Den Horn, gem Aduard op 28-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-11-1873. Dochter van Jan Klaassens Velting en Aaltje Fokkes Fokkens.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 19‑08‑1876 te Ezinga met Geertje van der POEL, schoenmaakster, geboren ca 1840 te Garnwerd, overleden op 04‑08‑1917 te Rheden. Dochter van Jacob Willem van der Poel en Aafien Jantje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan LAMERIS, geboren ??‑11‑1872 te Aduard, overleden op 06‑07‑1874 te Ezinge. Aangiftedatum: 09-07-1874.
2.
Trientje Aalina LAMERIS (zie VII.171).
Uit het tweede huwelijk:
3.
NN LAMERIS, geboren op 20‑03‑1878 te garnwerd, Gem. Ezinge, overleden op 20‑03‑1878 te Garnwerd, Gem. Ezinge, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 27-03-1878.
4.
NN LAMERIS, geboren op 17‑12‑1880 te Garnwerd, Gem. Ezinge, overleden op 17‑12‑1880 te Garnwerd, Gem. Ezinge, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 18-12-1880.
5.
Afina LAMERIS (zie VII.175).

VII.2
Frides (Jans) LAMERIS, Hoofdonderwijzer, geboren op 14‑02‑1811 te Grijpskerk, gedoopt op 10‑03‑1811 te Grijpskerk, overleden op 17‑11‑1884 om 1800 uur te Sebaldeburen op 73-jarige leeftijd,
eigenaar van de hofstede "De Klockstede" te Sebaldeburen
, zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑09‑1835 te Grijpskerk met Lizebeth Kornelis POLL, 24 jaar oud, Grossier, geboren op 30‑07‑1811 te Westerhorn, gedoopt op 18‑08‑1811 te Westerhorn, overleden op 22‑01‑1885 om 1200 uur te Sebaldeburen op 73-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Jacobus Knels POLL, Landbouwer, en Geertje Freerks de WILDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Iemptke LAMERIS, geboren op 28‑03‑1836 te Sebaldeburen, Gem. Grootegast, overleden op 30‑05‑1866 te Sebaldeburen, gem Grootegast op 30-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-05-1866.
2.
Jan (Frides) LAMERIS (zie VIII.2).
3.
4.
Jacobus LAMERIS (zie VIII.6).
5.
6.
NN LAMERIS, geboren op 12‑09‑1852 te Grootegast, overleden op 12‑09‑1852 te Grootegast, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 13-09-1852.

VII.4
Hidde (Jans) LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 21‑01‑1814 te Grijpskerk, overleden op 05‑03‑1904 te Grijpskerk op 90-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-03-1904, bevordert tot 1ste Luitenant bij de 2de kompagnie eerste bataillon van de schutterij van de provincie Groningen op 4 februari 1841 (bron: Nederlandse Staatscourant 9-02-1841).
Zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑03‑1840 te Grijpskerk met Sjaakje Derks van de WERF, 21 jaar oud, geboren op 13‑05‑1818 te Burum, overleden op 08‑04‑1856 te Grijpskerk op 37-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-04-1856. Dochter van Dirk Johannes van der Werf en Grietje Tedes van Kooij.
Uit dit huwelijk:
2.
Grietje LAMERIS (zie VIII.15).
3.
Jan (Hiddes) LAMERIS, Handelaar in meel en bakkersartikelen, geboren op 19‑01‑1844 te Grijpskerk, overleden op 18‑11‑1921 te Groningen op 77-jarige leeftijd.
4.
Dirk Hiddes LAMERIS, geboren ca 1845 te Grijpskerk, overleden op 19‑07‑1847 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 21-07-1847.
5.
Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18).
6.
Geertje LAMERIS, geboren op 19‑09‑1849 te Grijpskerk, overleden op 11‑02‑1894 te Loosduinen op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-02-1894 Ook overlijdensakte in Loosduinen (#15) aangifte 12-02-1894.
7.
Antje LAMERIS, geboren op 03‑08‑1852 te Grijpskerk, overleden op 11‑02‑1933 te Grijpskerk op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-02-1933.
8.
Froukje LAMERIS, geboren op 08‑09‑1855 te Grijpskerk, overleden op 10‑02‑1894 te Loosduinen op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-02-1894. Ook aangifte op 12-02-184 in Loosduinen (# 14).

VII.10
Froukje LAMERIS, geboren op 22‑06‑1823 te Grijpskerk, overleden op 18‑05‑1868 te Leek op 44-jarige leeftijd, dochter van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑04‑1853 te Grijpskerk met Hendrikus Harms ZWARTS, 28 jaar oud, Kastelein van gemeentehuis te Leek, geboren op 25‑04‑1824 te Veenhuizen, overleden op 18‑06‑1865 te Leek op 41-jarige leeftijd. Zoon van Harm Abels Zwarts en Albertje Rijkes Haverman.
Uit dit huwelijk:
1.
nn ZWARTS, geboren ??‑03‑1854 te Niekerk, overleden op 13‑03‑1854 te Oldekerk. Aangiftedatum: 14-03-1854.
2.
Herman ZWARTS, geboren op 13‑03‑1854 te Niekerk, gem. Oldekerk (Gr), overleden > 1881.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1881 te Menaldumadeel met Trijntje SYTSMA, 23 jaar oud, geboren op 04‑01‑1858 te Dronrijp, overleden op 02‑10‑1922 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd. Dochter van Cornelis Sytses Sytsma en Aukje Pieters Sinnema.
3.
Hendrika ZWARTS, geboren op 02‑05‑1858 te Leek, overleden op 30‑07‑1914 te Mildwolde (GR) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑05‑1884 te Grootegast met Hendrik HOVINGA (HORINGA), 27 jaar oud, Landbouwer, geboren op 06‑04‑1857 te Sebaldeburen, overleden op 27‑10‑1949 te Midwolde op 92-jarige leeftijd. Aangiftedatum 28-10-1949. Zoon van Hendrik Jacobs Horinga en Jantje Jans Heuker.
4.
Jan Friedes ZWARTS, geboren ca 1860 te Leek, overleden op 19‑09‑1873 te Grootegast. Aangiftedatum: 20-09-1873.
5.
Albertje ZWARTS, geboren ca 1862 te Leek, overleden op 17‑12‑1944 te Ulrum. Aangiftedatum: 18-12-1944.
Gehuwd op 06‑05‑1887 te Grijpskerk met Sijtse Hero MELHUIZEN, onderwijzer, geboren ca 1860 te Winschoten, overleden < 1944. Zoon van Hilbertus Melhuizen en Hillegonda Elisabeth Boersema.

VII.12
Jacob LAMERIS, Grossier, geboren op 23‑05‑1828 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 27-05-1828. Overleden op 13‑06‑1890 te Grand Rapids (Michigan VS) op 62-jarige leeftijd. Vertrokken in 1867 met vrouw en 6 kinderen vanuit Groningen naar Grand Rapids in de VS. Zoon van Jan (Friedes) LAMERIS (zie VI.1) en Iempktje Hiddes HARTSVELD, Grossiersche.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08‑04‑1852 te Grijpskerk met Johanna de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 28‑03‑1833 te Groningen, overleden. Dochter van Lambertus de Vries en Wobbegien van Mere.
Gehuwd (2) te Grand Rapids? Echtgenote is NN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wobbina LAMERIS, geboren op 04‑10‑1853 te Grijpskerk, overleden.
2.
Jan Jacob LAMERIS, geboren op 02‑11‑1854 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 04-11-1854. Overleden.
3.
Iempke LAMERIS, geboren op 09‑06‑1856 te Grijpskerk, overleden.
4.
Lambertus LAMERIS, geboren op 25‑04‑1858 te Grijpskerk, overleden.
5.
Geertje LAMERIS, geboren op 25‑04‑1860 te Grijpskerk, overleden.
6.
Geertje Jacoba LAMERIS, geboren eind 1861 te Grijpskerk, overleden op 01‑01‑1865 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 02-01-1865.
7.
Friedes Jacob LAMERIS, geboren op 23‑06‑1864 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 25-06-1864. Overleden op 27‑09‑1864 te Grijpskerk, 96 dagen oud. Aangiftedatum: 28-09-1864.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Gertrude Elizabeth LAMERIS, geboren op 18‑11‑1876 te Grand Rapids, VS, overleden op 30‑07‑1958 te Grand Rapids (VS) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 14‑08‑1917 te Grand Rapids (VS) met Folkert (Walter) THOMASMA.

VII.18
Fridis (Hendriks) LAMERUS, uurwerkmaker, geboren op 31‑10‑1814 te Gorredijk. Aangiftedatum 03-11-1814. Overleden op 27‑03‑1865 te Opsterland op 50-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-03-1865, zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10‑05‑1851 te Opsterland~ met Froukje Hantjes GRUTTER, geboren 1819 te Gorredijk, overleden > 1855. Dochter van Hantje Foekes Grutter en Trijntje Wouters Drijfhout. Bruidegom tekent "Lameris" volgens Ha.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje Fridus LAMERUS, geboren op 19‑02‑1852 te Gorredijk. Aangiftedatum: 20-02-1852, overleden.
2.
Trijntje LAMERUS, geboren op 08‑07‑1854 te Gorredijk. Aangiftedatum: 10-07-1854, overleden op 28‑05‑1888 te Opsterland~ op 33-jarige leeftijd, aangifte 29-05-1888.
3.
Hendrik LAMERUS, geboren op 08‑07‑1854 te Gorredijk. Aangiftedatum: 10-07-1854, overleden op 12‑02‑1856 te Opsterland~ op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-02-1856.

VII.21
Maria LAMERUS, geboren op 23‑10‑1816 te Gorredijk. Aangiftedatum: 24-10-1816, overleden op 28‑11‑1887 te Utingeradeel op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-11-1887, dochter van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 03‑01‑1873 te Utingeradeel met Hinne Uiltjes HOEKSTRA, 51 jaar oud, geboren op 03‑02‑1821 te Utingeradeel (Friesland), overleden op 26‑10‑1903 te utingeradeel (Friesland) op 82-jarige leeftijd. Zoon van Uiltje Hartmans Hoekstra en Beltske Willems de Groot.
Uit dit huwelijk:
1.
Froukje HOEKSTRA, geboren ca 1858, overleden op 01‑11‑1877 te Terhorne.

VII.22
Siemon Hendriks LAMERUS, koperslager, geboren op 25‑05‑1819 te Gorredijk. Aangiftedatum: 25-05-1819, overleden op 20‑01‑1876 te Gorredijk op 56-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-01-1876, zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1845 te Gorredijk. Wordt in huwelijksakte Lamerus genoemd, terwijl zijn vader als Lameris wordt aangeduid. Handtekening van bruidegom is echter ook S.H. Lameris. Echtgenote is Akke (Thijsses) ZIJLSTRA, 26 jaar oud, geboren op 15‑01‑1819 te Bolsward, overleden op 27‑04‑1903 te Arnhem op 84-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-04-1903. Dochter van Thijs Alberts Zijlstra en Grietje Gerbens van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Thijs Siemons LAMERUS (zie VIII.46).
3.
Antje LAMERIS (zie VIII.50).
6.
Grietje LAMERIS (zie VIII.57).

VII.25
Gerhardus (Hendriks) LAMERUS, Schoenmaker, geboren op 25‑11‑1823 te Gorredijk. Aangiftedatum: 27-11-1823, overleden op 21‑02‑1901 te Opsterland~ op 77-jarige leeftijd, weduwnaar, aangifte 22-02-1901. Zoon van Jan Hindrik (Friedes) LAMERIS (zie VI.3) en Antje (Simons) ZWART.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑05‑1848 te Opsterland~ met Gerbentje (Thijsses) ZIJLSTRA, 27 jaar oud, geboren op 20‑04‑1821 te Vok (Schoterland), overleden voor 1901. Dochter van Thijs Alberts Zijlstra en Grietje Gerbens van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1.

VII.30
Geertje Roelfs LAMERUS, dienstmeid, geboren op 07‑07‑1815 te Leek. Aangiftedatum: 08-07-1815. Overleden op 15‑08‑1861 te Grijpskerk op 46-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-08-1861, dochter van Jantje Frietus LAMERIS (zie VI.5).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14‑05‑1853 te Grijpskerk met Tomas DRIJFHAMER, 37 jaar oud, Verwer/glazenmaker, geboren op 22‑08‑1815 te Grijpskerk, overleden op 08‑10‑1876 te Grijpskerk op 61-jarige leeftijd. Zoon van Riewen Klaassens Drijfhamer en Anje Kaspers. Op 11-04-1876 hertrouwd met Tetje Agtien (1818-1886).
Uit dit huwelijk:
1.
NN DRIJFHAMER, geboren op 13‑04‑1854 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 15-04-1854, overleden op 13‑04‑1854 te Grijpskerk, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 15-04-1854.
2.
NN DRIJFHAMER, geboren op 20‑04‑1855 te Grijpskerk. Aangiftedatum: 21-04-1855, overleden op 20‑04‑1855 te Grijpskerk, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 21-04-1855.
3.
Jan DRIJFHAMER, spoorwegwerker, geboren op 29‑08‑1857 te Grijpskerk, overleden > 1884.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑06‑1884 te Groningen met Klaaske OOSTERHOF, 27 jaar oud, geboren op 24‑08‑1856 te Grootegast, overleden > 1884. Dochter van Roelf Iepes Oosterhof en Aaltje Hendriks Melessen.

VII.33
Hendrik (Rijnders) LAMÉRIS, Timmerman, geboren op 16‑01‑1818 te Groningen, overleden op 05‑10‑1884 te Groningen op 66-jarige leeftijd.
Signalement: aangezicht ovaal, voorhoofd rond, oogen blauw, neus plat, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen blond.
[Caspar van Heel, 1966]
, zoon van Rijnder (Friedes) LAMÉRIS (zie VI.6) en Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), Naaister.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18‑11‑1841 te Groningen met Wobbyna IBELINGS, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16‑11‑1817 te Groningen, overleden op 16‑08‑1854 te Groningen op 36-jarige leeftijd. Dochter van NN en Klaartje Ibelings. IV-14.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25‑05‑1856 te Groningen met Martje BAKKER, 35 jaar oud, dienstmeid, geboren op 06‑11‑1820 te Woldendorp, Gem. Termunten, overleden op 24‑06‑1857 te Groningen op 36-jarige leeftijd. Dochter van Roelf Everts Bakker en Fennechien Arends Redeker.
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 09‑10‑1859 te Groningen met Anje Roelofs BAKKER, 33 jaar oud, dienstmeid, geboren op 12‑09‑1826 te Woldendorp, gem. Termunten, overleden op 16‑04‑1897 te Groningen op 70-jarige leeftijd. Dochter van Roelf Everts Bakker en Fenna Arends Redeker.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Annegien Gezina LAMÉRIS, geboren op 08‑09‑1842 te Groningen, overleden op 29‑05‑1884 te Groningen op 41-jarige leeftijd.
2.
Klaartje LAMÉRIS, geboren op 21‑09‑1845 te Groningen, overleden op 28‑02‑1926 te Finsterwolde op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-03-1926.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30‑09‑1878 te Finsterwolde met Willem BEEKHUIS, notaris-klerk, geboren ca 1849 te Finsterwolde, overleden op 14‑03‑1928 te Finsterwolde. Aangiftedatum: 15-03-1928. Zoon van Lupko Willems Beekhuis en Martha Sakkalina Roelfs Bakker.
3.
Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 01‑07‑1848 te Groningen, overleden op 07‑12‑1849 te Groningen op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-12-1849.
4.
Reinder Frides LAMÉRIS, geboren xx‑12‑1850 te Groningen, overleden op 01‑10‑1852 te Groningen. Aangiftedatum: 02-10-1852.
5.
N.N. LAMÉRIS, geboren op 20‑12‑1851 te Groningen, overleden op 20‑12‑1851 te Groningen, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 22-12-1851. levenloos geboren.
6.
Gezina LAMÉRIS, geboren op 23‑07‑1853 te Groningen, overleden op 22‑05‑1863 te Groningen op 9-jarige leeftijd.
Uit het derde huwelijk:
7.
Roelf LAMÉRIS, geboren op 13‑08‑1863 te Groningen, overleden op 25‑04‑1864 te Groningen, 256 dagen oud.
8.
Fenna Geziena LAMÉRIS, geboren op 16‑01‑1867 te Groningen, overleden op 09‑01‑1939 te Groningen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1894 te Finsterwolde met Karl Wilhelm KÖHLER (KHIER), muzikant, geboren ca 1857 te Beerhelden, Hessen Dld, overleden op 05‑07‑1909 te Groningen. Zoon van Friedrich Wilhelm Köhler en Agnes Luise Zier.

VII.37
Fridus (Rijnders) LAMÉRIS, Barbier, geboren op 02‑01‑1820 te Groningen, overleden op 13‑08‑1905 op 85-jarige leeftijd, zoon van Rijnder (Friedes) LAMÉRIS (zie VI.6) en Annechien Hindriks WOLWIJK (WOLDDIJK), Naaister.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1845 te Groningen met Johanna Dorothea LUIDER, 22 jaar oud, naaister, geboren op 19‑08‑1822 te Groningen, overleden op 06‑10‑1858 op 36-jarige leeftijd. Dochter van Hinderikus Wilhelmus Luider en Harmina Dorothea Tremer.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15‑11‑1859 te Groningen met Catharina MEES, 34 jaar oud, dienstmeid, geboren op 14‑10‑1825 te Groningen, overleden op 29‑06‑1910 te Groningen op 84-jarige leeftijd. Dochter van Jan Jans Mees en Hillegien Bartels.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 13‑05‑1846 te Groningen, overleden op 05‑06‑1846 te Groningen, 23 dagen oud. Aangiftedatum: 06-06-1846.
2.
3.
Reinder Frides LAMÉRIS, geboren op 23‑10‑1848 te Groningen, overleden op 15‑12‑1848 te Groningen, 53 dagen oud. Aangiftedatum: 16-12-1848.
5.
Annechien LAMÉRIS (zie VIII.81).
6.
Reinder LAMÉRIS, geboren op 11‑09‑1853 te Groningen, overleden op 22‑08‑1854, 345 dagen oud.
7.
Hendrik LAMÉRIS (zie VIII.84).
8.
Frides LAMÉRIS (zie VIII.86).
9.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Bartelt LAMÉRIS (zie VIII.90).
11.
Hillegien LAMÉRIS, huishoudster, geboren op 07‑09‑1861 te Groningen. Aangiftedatum: 09-09-1861. Overleden op 16‑01‑1939 te Groningen op 77-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-01-1939 (en op 19-01-1939 te Muntendam). Begraven op 20‑01‑1939 te Groningen.
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 09‑09‑1920 te Muntendam met Jacob VELDHUIS, 56 jaar oud, boerenarbeider, geboren op 11‑10‑1863 te Sappemeer, overleden op 15‑02‑1947 te Muntendam op 83-jarige leeftijd. Zoon van Jan Veldhuis en Annegien Nieuwold. Weduwnaar van Elizbeth Johanna Kloosterhuis.
12.
Gezina LAMÉRIS, geboren op 29‑06‑1863 te Groningen, overleden > 1953.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑05‑1893 te Groningen met Adriaan Johannes MADIJOL, 21 jaar oud, huisschilder, geboren op 28‑03‑1872 te Groningen, overleden > 1953. Zoon van Egidus Nicolaus Madijol en Catharina Maria Tijnagel.
13.
Jantje LAMÉRIS, geboren op 13‑10‑1864 te Groningen. Aangiftedatum: 14-10-1864. Overleden op 17‑02‑1951 te Haren (Gr) op 86-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-02-1951.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 28‑01‑1915 te Groningen met Hendrik (Hindrik) LUKKIEN, 41 jaar oud, caféhouder, geboren op 05‑10‑1873 te Veendam, overleden op 27‑08‑1944 te Groningen op 70-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-08-1944. Zoon van Hindrik Lukkien en Willemtje Jager. Weduwnaar van Jantje Lenz. Weduwnaar van Jantje Lenz.
14.
Elisabeth LAMÉRIS, geboren op 18‑08‑1867 te Groningen, overleden.
15.
Anje LAMÉRIS, geboren op 25‑12‑1870 te Groningen, overleden.

VII.45
Ebeltje Jans LAMERIS, geboren op 27‑09‑1805 te Garnwerd, Gem. Ezinge, overleden op 09‑11‑1868 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-11-1868, dochter van Jan (Rienders) LAMERIS (zie VI.9) en Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑11‑1831 te Winsum met Lammert Jacobs HUIZINGA, 32 jaar oud, Dagloner,koopman, geboren op 21‑04‑1799 te Baflo, overleden op 01‑02‑1864 te Garnwerd, Gem. Ezinge op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-02-1864. Zoon van NN en Trijntje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.
Kunje HUIZINGA, geboren op 24‑08‑1834 te Garnwerd, overleden >1862.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑05‑1862 te Ezinge met Jan Reinders HUIZINGA, 36 jaar oud, Timmerman, geboren op 05‑05‑1826 te Garnwerd, overleden >1862. Zoon van Reinder Pieters Huizinga en Riemke Mennes Smit.
2.
Jacob HUIZINGA, daglooner,schoenmaker, geboren op 12‑01‑1839 te Garnwerd, overleden op 10‑06‑1913 te garnwerd, Gem. Ezinge op 74-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-06-1913. Weduwnaar van Klaaske Bulthuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26‑06‑1871 te Ezinge met Gepke NIEHOF, 27 jaar oud, dagloonster, geboren op 06‑04‑1844 te Groningen, overleden >1871. Dochter van Siemon Botes Niehof en Aaltje Klaassens de Jonge, weduwe van Jan Knol.

VII.48
Derk (Jans) LAMERIS, Landbouwersknecht te Winsum, geboren op 29‑10‑1810 te Garnwerd, gem. Ezinge, overleden op 25‑02‑1848 te Adorp op 37-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-02-1848, zoon van Jan (Rienders) LAMERIS (zie VI.9) en Kunje Derks VELDMAN, Dagloonster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑12‑1834 te Adorp met Frouwke Hindriks de MAAT, 23 jaar oud, naaister, geboren op 21‑03‑1811 te Sauwerd, overleden op 11‑08‑1850 te Sauwerd op 39-jarige leeftijd. Dochter van Hindrik Hindriks de Maat en Geessijn Roelfs Hilberts. {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27‑12‑1848 te Adorp met Jacobus Kornelis HEEREMA, 31 jaar oud, dagloner, landbouwer en arbeider, geboren op 10‑02‑1817 te Garnwerd, Gem. Ezinge, overleden op 12‑05‑1864 te Sauwerd. Gem. Adorp op 47-jarige leeftijd. Zoon van Kornelis Jacobus Heerema en Jantje Jans van Rijn.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (Derks) LAMERIS, geboren op 09‑09‑1835 te Sauwerd, gem. Adorp, overleden op 22‑11‑1848 te Sauwerd, Gem. Adorp op 13-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-11-1848.
2.
Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105).
3.
NN LAMERIS, geboren op 19‑09‑1838 te Adorp. Aangiftedatum: 20-09-1838, overleden op 19‑09‑1838 te Adorp, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 20-09-1838.
4.
Reinder (Derks) LAMERIS, geboren op 25‑11‑1839 te Sauwerd, overleden op 03‑05‑1842 te Sauwerd, gem. Adorp op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum 5-5-1842.
5.
Roelf (Derks) LAMERIS, geboren op 13‑10‑1841 te Sauwerd, gem Adorp, overleden op 15‑04‑1847 te Adorp op 5-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-04-1847.
6.
Reinder (Derks) LAMERIS, geboren op 13‑02‑1844 te Sauwerd, overleden op 05‑11‑1847 te Adorp op 3-jarige leeftijd, aangiftedatum: 08-11-1847.
7.
Menne LAMERIS, arbeider, geboren op 13‑04‑1846 te Adorp, overleden op 10‑06‑1865 te Groningen op 19-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-06-1865
Volgens BS overlijden, overlijdensregister 1865, akte plaats Groningen, akte 627 is hij op 14-06-1865 overleden!.


VII.122
Frans (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker en brievengaarder te Slochteren, geboren op 11‑05‑1832 te Loppersum, overleden op 30‑12‑1905 te Slochteren op 73-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-01-1906, zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39) en Jantje (Warmolts) KUIPER.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10‑12‑1859 te Slochteren met Berendje Jans van DAM, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23‑03‑1834 te Sappemeer, overleden op 05‑11‑1896 te Slochteren op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-11-1896. Dochter van Jan Abels van Dam en Hillegien Berends ten Cate.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 26‑04‑1902 te Slochteren met Maria GROENEVELD, 60 jaar oud, geboren op 17‑10‑1841 te Slochteren, overleden op 04‑07‑1921 te Slochteren op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-07-1921. Dochter van Berend Hendriks Groeneveld en Sikkegien Egberts Veentjer, weduwe van Talo Tuizinga. Weduwe van Klaas van der Laan.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (Fransen) LAMERIS (zie VIII.113).
2.
Henri Johannes LAMERIS, geboren op 18‑11‑1867 te Slochteren, overleden op 14‑05‑1870 te Slochteren op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-05-1870.
3.
Johanna LAMERIS (zie VIII.118).
4.
Johannis LAMERIS, geboren 1860‑1880? te Slochteren.

VII.125
Warmold (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker te Oude Pekela, geboren op 18‑07‑1834 te Loppersum, overleden op 29‑12‑1918 te Utrecht op 84-jarige leeftijd, zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39) en Jantje (Warmolts) KUIPER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18‑11‑1858 te Winschoten met Anna Jans KLOOSTERHUIS, 27 jaar oud, geboren op 24‑11‑1830 te Midwolda, overleden op 21‑10‑1859 te Oude Pekela op 28-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-10-1859. ¿Overleden in het kraambed van haar zoon Johannes (Warmolts).¿. Dochter van Jan Geerts Kloosterhuis en Hike Jans Lindemulder.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 08‑05‑1861 te Oude Pekela met Jannetje Andries RIETMEIJER, 33 jaar oud, geboren op 20‑10‑1827 te Oude Pekela, overleden op 22‑06‑1897 te Oude Pekela op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22-06-1897. Dochter van Andreas Rietmeijer en Geessien Gerrits Tin.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Geessien LAMERIS, geboren op 01‑04‑1862 te Oude Pekela, overleden op 23‑01‑1865 te Oude Pekela op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-01-1865.
4.
Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.125).
5.
6.
Geesje LAMERIS (zie VIII.130).
7.

VII.128
Siepko (Hansen) LAMERIS, Horlogemaker te Loppersum, geboren op 01‑10‑1840 om 21:00 uur te Loppersum. Aangiftedatum: 03-10-1840. Overleden op 18‑11‑1914 te Loppersum op 74-jarige leeftijd, zoon van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39) en Jantje (Warmolts) KUIPER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑03‑1863 te Loppersum met Grietje Harms KOOLMAN, 22 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 23‑05‑1840 te Eenrum, overleden op 18‑03‑1896 te Loppersum op 55-jarige leeftijd. Dochter van Harm Nannes Koolman en Grietje Jans Jonker.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm (Siepkos) LAMERIS, Horlogemaker te Veendam, later te Doetinchem, geboren op 27‑01‑1864 te Loppersum, overleden op 07‑06‑1942 te Doetinchem op 78-jarige leeftijd, aangiftedatum 08-06-1942.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑12‑1892 te Dordrecht met Dirkje Angeneesje de BORST, geboren ca 1866 te Dordrecht, overleden op 27‑06‑1949 te Doetinchem. Aangiftedatum: 28-06-1949. Dochter van Govert de Borst en Angeneesje Elisabeth Koning.
2.
Jantje LAMERIS, geboren op 24‑09‑1865 te Loppersum. Aangiftedatum: 25-09-1865. Overleden op 12‑09‑1872 te Loppersum op 6-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14-09-1872.
3.
Johannes LAMÉRIS (zie VIII.137).
4.
Frans LAMERIS, geboren 04‑1870 te Loppersum, overleden 1870.
5.
Grietje LAMERIS, geboren op 21‑01‑1871 te Loppersum, volgens grafsteen geboren op 23-01-1871! Overleden op 27‑03‑1956 te Loppersum op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑11‑1902 te Loppersum met Fokke OZINGA, 32 jaar oud, machinist, geboren op 16‑10‑1870 te Anjum, overleden op 01‑03‑1941 te Loppersum op 70-jarige leeftijd. Zoon van Jacob Fokkes Ozenga en Folkje Ates van der Wagen.
6.
Jantje LAMERIS, geboren op 27‑11‑1872 te Loppersum. Aangiftedatum: 27-11-1872. Overleden op 01‑08‑1874 te Loppersum op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-08-1874.
7.
Jantje LAMERIS, geboren op 17‑04‑1875 te Loppersum, aangiftedatum: 19-04-1875. Overleden op 22‑12‑1950 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-12-1950.
8.
Aaltje LAMERIS, geboren op 22‑12‑1876 te Loppersum. Aangiftedatum: 23-12-1876, overleden op 07‑03‑1878 te Loppersum op 1-jarige leeftijd. AAngiftedatum: 09-03-1878.
9.
Anje LAMERIS, geboren op 22‑12‑1876 om 13:30 uur te Loppersum. Aangiftedatum: 23-12-1876. Overleden op 28‑02‑1878 om 10:00 uur te Loppersum op 1-jarige leeftijd.
10.
Aaltje LAMERIS, dienstmeid, geboren op 10‑04‑1879 om 20:00 uur te Loppersum. Aangiftedatum: 12-04-1879. Overleden op 03‑12‑1960 te Bolsward op 81-jarige leeftijd. AangiftedatuM: 05-12-1960. Begraafplaats: bolsward algemeen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑11‑1905 te Loppersum met Jackle de BOER, 24 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 21‑03‑1881 te Bolsward, overleden op 01‑05‑1970 op 89-jarige leeftijd. Zoon van Aebe de Boer en Anna Mulder.

VII.131
Antje (Anje) LAMERIS, geboren op 05‑09‑1842 te Loppersum, overleden. Kinderen:
Klaaske (09-06-1873)
Johannes (05-10-1875)
Wytze (13-11-1878)
Jan (19-01-1885)
Allen geboren in Oostdongeradeel.
Wonende in Achtkarspelen tussen 14-09-1863 en 17-05-1867, daarna vertrokken naar Kollum. (wiewatwie, tresoar bevolkingsregister)
, dochter van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39) en Jantje (Warmolts) KUIPER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑05‑1872 te Oostdongeradeel met Pieter Wijtzes van der STEEG, 28 jaar oud, geboren op 03‑12‑1843 te Oostdongeradeel, overleden > 1872.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaaske van der STEEG, geboren op 09‑06‑1873 te Oostdongeradeel. Aangiftedatum: 10-06-1873, overleden.
2.
Johannes van der STEEG, geboren op 05‑10‑1875 te Oostdongeradeel. Aangiftedatum: 05-10-1875, overleden.
3.
Wytze van der STEEG, geboren op 13‑11‑1878 te Oostdongeradeel. Aangiftedatum: 14-11-1878, overleden.

VII.135
Geessien LAMERIS, dienstmeid, geboren op 06‑12‑1850 te Loppersum, overleden > 1876, dochter van Hans (Frans) LAMERIS (zie VI.39) en Jantje (Warmolts) KUIPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑05‑1876 te Stedum met Ale SMIT, Dienstknecht, geboren ca 1843 te Leermens, gem. ∩t Zand, overleden > 1876. Zoon van Luitje Reinders Smit en Elizabeth Abels Zwart. Weduwnaar van Aaltje Slager.
Uit dit huwelijk:
1.
Luitje SMIT, telegrafist, geboren ca 1878 te Stedum, overleden > 1901.
Gehuwd op 09‑03‑1901 te `t Zandt met Ida UILDERSMA, geboren ca 1878 te Oosterwijtwerd, overleden > 1901. Dochter van Derk Uildersma en Elisabeth Schreuder.
2.
Johannes SMIT, telegrafist, geboren ca 1879 te Stedum, overleden > 1902.
Gehuwd op 21‑06‑1902 te Stedum met Grietje van DIJKEN, geboren ca 1883 te Stedum, overleden > 1902. Dochter van Jacob van Dijken en Elizabeth Klok.

VII.162
Jantje LAMERIS, geboren op 12‑09‑1852 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum: 13-09-1852. Overleden op 07‑10‑1904 te Groningen op 52-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-10-1904 Groningen. 24-10-1904 in Uithuizermeeden. Dochter van Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.48) en Fenje Reintjes HARTMAN.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1876 te Uithuizermeeden (getuige(n): Albert Lameris [837]) met Reinder BOLT, geboren ca 1851 te Uithuizen, overleden op 14‑07‑1883 te Groningen. Aangiftedatum: 16-07-1883 (39) en 21-071883 (770). Zoon van Berend Klazens Bolt en Martha Reijntje Hartman. Hij heeft uit dit huwelijk 3 kinderen: Jan, geboren in 1877 of 1888, overleden op 31-05-1962 (Groningen), Maartje, overleden 14-02-1959, en Fenna, geboren op 13-04-1881, overleden in 1978 te Opperdoes (NH).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 22‑05‑1885 te Uithuizermeeden, gescheiden na 6 jaar op 25‑09‑1891 te Uithuizermeeden van Johannes DIJKEMA, kweker, geboren op 29‑07‑1846 te Zeerijp, overleden op 08‑11‑1915 te Zandeweer (Gem. Kantens) op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-11-1915. Zoon van Pieter Hindriks Dijkema en Aafke Kornelis Oosting.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martje BOLT, huishoudster, geboren op 10‑02‑1877 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum: 12-02-1877. Overleden op 14‑02‑1959 te 't Zandt op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑10‑1898 te Loppersum met Derk EZINGA, 30 jaar oud, kastelein, geboren op 31‑08‑1868 te Garmerwolde, overleden op 21‑02‑1956 te 't Zandt op 87-jarige leeftijd. Zoon van Johannes Ezinga en Kornelske Groenveld.
2.
Jan BOLT, geboren op 14‑06‑1878 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum: 14-06-1878. Overleden op 31‑05‑1962 te Groningen op 83-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 1-6-1962.
3.
Berend BOLT, geboren op 07‑12‑1879 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum: 08-12-1879.
4.
Fenna BOLT, geboren op 13‑04‑1881 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum; 15-02-1881. Overleden 1978 te Opperdoes (NH).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27‑04‑1904 te Uithuizermeeden met Willem HUIZINGA, geboren ca 1857 te Uithuizermeeden, overleden < 1942. Zoon van Jacob IJzebrands Huizinga en Anje Klasen Arkema.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 07‑05‑1942 te Groningen met Harm HUIZINGA, Kweeker, geboren ca 1881 te Groningen, overleden. Zoon van Folkert Huizinga en Anna Christjaans. Weduwnaar van ntje IJpma. Daarna gescheiden van Janna Bonder.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Aafke DIJKEMA, geboren op 13‑03‑1886 te Uithuizermeeden. Aangiftedatum: 15-03-1886. Overleden op 12‑05‑1965 te Zuidlaren op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑04‑1914 te Kantens met Frederikus TEMMEN, geboren ca 1878 te Kiel, gem. Hoogezand, overleden > 1914. Zoon van Berend Temmen en Frouwke Schortingshuis.

VII.165
Annechien LAMERIS, arbeidster, geboren op 23‑02‑1846 te Aduard, overleden op 29‑06‑1927 te Aduard op 81-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-06-1927, dochter van Friedes Frans LAMERIS (zie VI.50) en Janna (Pieters) FRIESO, dienstmeid.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑11‑1866 te Aduard met Wiebe De GROOT, 28 jaar oud, boerenknecht, geboren op 27‑10‑1838 te Den Ham, Gem. Aduard. Aangiftedatum: 29-10-1838. Overleden op 10‑02‑1900 te Aduard op 61-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-02-1900. Zoon van Lodewijk de Groot en Knelske Zeldenrust.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna de GROOT, geboren okt 1867 te Aduard, overleden op 28‑12‑1869 te Aduard. Aangiftedatum: 29-12-1869.
2.
Friedes Pieter De GROOT, boerenknecht, geboren ca 1871 te Aduard, overleden > 1896.
Gehuwd op 16‑05‑1896 te Aduard met Jantje de BOER, dienstbode, geboren ca 1868 te Marum, overleden. Dochter van Jacob de Boer en Trientje Vink.
3.
Jan De GROOT, boerenknecht, geboren op 18‑03‑1875 te Aduard, overleden op 23‑06‑1958 te Aduard op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1899 te Aduard met Betje POSTEMA, dienstbode, geboren ca 1871 te Sebaldeburen, gem Grootegast, overleden > 1899. Dochter van Ebe Postema en Anje van der Vries.
4.
Kornelis De GROOT, schipper, geboren ca 1877 te Aduard, overleden > 1903.
Gehuwd op 17‑09‑1903 te Eenrum met Trientje CLEVERINGA, geboren ca 1876 te Eenrum, overleden > 1903. Dochter van Berend Cleveringa en Hinderika Boelens.
5.
Wiebe de GROOT, Veehouder, geboren op 11‑05‑1880 te Aduard, overleden op 22‑05‑1927 te Aduard op 47-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-05-1927.
Gehuwd met Sakelina SPANJER, dienstbode, geboren op 18‑09‑1882 te Feerwerd (Gr), overleden op 01‑08‑1956 te Aduard op 73-jarige leeftijd.
6.
Knelske de GROOT, geboren ca 1881 te Aduard, overleden op 03‑12‑1918 te Aduard. Aangiftedatum: 03-12-1918.
Gehuwd met Gerrit ARENDS, geboren rond 1870, overleden > 1918.

VII.166
Pieter LAMERIS, Juwelier/horlogemaker, geboren op 17‑03‑1849 te Aduard, overleden op 26‑07‑1899 te Wildervank op 50-jarige leeftijd, zoon van Friedes Frans LAMERIS (zie VI.50) en Janna (Pieters) FRIESO, dienstmeid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑01‑1872 te Oude Pekela met Elisabet DEDDENS, 21 jaar oud, geboren op 14‑10‑1850 te Schildwolde (gem Slochteren), overleden op 23‑01‑1927 te Wagenborgen, Gem. Termunten op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-01-1927. Dochter van Geert Hindriks Deddens (predikant) en Aalje Berends Dekker.
Uit dit huwelijk:
1.
Geert LAMERIS, geboren op 17‑07‑1873 te Wildervank, overleden op 19‑09‑1873 te Wildervank, 64 dagen oud.
2.
Janna Meltina LAMERIS, geboren op 22‑06‑1874 te Wildervank, overleden op 27‑03‑1895 op 20-jarige leeftijd.
3.
Geert LAMERIS, geboren op 05‑01‑1876 om 2:00 uur te Wildervank, overleden op 09‑08‑1878 om 7:00 uur te Wildervank op 2-jarige leeftijd.
4.
Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178).
5.
Aaltje LAMERIS, geboren op 09‑10‑1881 te Wildervank, overleden op 14‑07‑1976 te 'S-Gravenhage op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15‑01‑1925 te Termunten met Tjibbe Jacobs GAASTRA, 54 jaar oud, huisschilder, geboren op 12‑01‑1871 te Oldeboom, gem. Ultingeradeel, overleden op 26‑07‑1963 te Rijswijk op 92-jarige leeftijd. Zoon van Jacob Tjibbes Gaastra en Piertje Ottes Vleeshouwer.
6.
Annechiena LAMERIS, geboren op 30‑12‑1884 te Wildervank, overleden op 04‑08‑1918 te Wildervank op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑05‑1911 te Wildervank met Willem Johannes VEENSTRA, 21 jaar oud, horlogemaker, geboren op 14‑10‑1889 te Assen, overleden op 05‑01‑1958 te Assen op 68-jarige leeftijd. Zoon van HJendrik Veenstra (goudsmit) en Albertien Kors.
7.
Frida LAMERIS, geboren op 19‑05‑1889 te Wildervank, overleden op 19‑12‑1889 te Wildervank, 214 dagen oud.
8.
Frida LAMERIS, geboren op 05‑03‑1893 te Wildervank, overleden op 06‑07‑1970 te ? op 77-jarige leeftijd, begraven 1970 te Bennekom.
Samenwonend < 1962 met Sara KINDERS, afdelingshoofd gesticht Bethesda te Wagenborgen, geboren op 04‑06‑1881 te Amsterdam, overleden op 03‑03‑1962 te Bennekom op 80-jarige leeftijd. Draagster eremedaille in goud, Orde van Oranje-Nassau, KB 9/6/1939.

VII.171
Trientje Aalina LAMERIS, geboren op 21‑11‑1873 te Den Horn, gem Aduard. Aangiftedatum: 22-11-1873. Overleden op 05‑11‑1960 te Haren (Gr) op 86-jarige leeftijd, dochter van Klaas Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.56) en Trientje VELTING (VEILING), hoedenmaakster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1897 te Hoogkerk met Jacob LEUTSCHER, 28 jaar oud, landgebruiker, geboren op 19‑04‑1869 te Hoogkerk, overleden op 19‑01‑1955 te Haren (gr) op 85-jarige leeftijd. Zoon van Izaak Leutscher en Mattje Zantenga.
Uit dit huwelijk:
1.
Izaak LEUTSCHER, Koemelker, geboren op 01‑08‑1898 te Hoogkerk, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑05‑1925 te Haren met Catharina SNITJER, 26 jaar oud, geboren op 24‑11‑1898 te Nieuwolda, overleden.
2.
Klaas Jan LEUTSCHER, Winkelier, geboren op 25‑09‑1901 te Hoogkerk, overleden.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑05‑1933 te Ulrum de Marne (Gr) met Aaltje AARDAPPEL, 39 jaar oud, geboren op 11‑10‑1893 te Niekerk, De Marne Groningen, overleden.

VII.175
Afina LAMERIS, geboren ca 1885 te Hoogkerk, overleden op 07‑02‑1934 te Rheden. Aangiftedatum: 09-02-1934. Dochter van Klaas Jan (Frans) LAMERIS (zie VI.56) en Geertje van der POEL, schoenmaakster.
Gehuwd op 27‑11‑1909 te Hoogkerk met Johan SCHOLTEN, fabrieksbaas, geboren ca 1882 te Lonneker, overleden >1909. Zoon van Willem Hendrik Scholten en Johanna Tegeler.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas Jan SCHOLTEN, geboren op 30‑11‑1912 te Rheden, overleden op 06‑06‑1943 te Takanon (Thailand\Birma) op 30-jarige leeftijd.

VIII.2
Jan (Frides) LAMERIS, Grossier, landbouwer, geboren op 14‑07‑1838 te Sebaldeburen, gem. Grootegast (gezindte: NH), overleden op 17‑02‑1917 te Sebaldeburen, gem. Grootegast op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-02-1917. Eigenaar van de hofstede "De Klockstede" te Sebaldeburen, zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑09‑1868 te Grijpskerk met Antje Thomas VERDENIUS, 25 jaar oud, geboren op 10‑04‑1843 te Grijpskerk, overleden op 31‑03‑1870 te Sebaldeburen op 26-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 02-04-1870. ¿Overleden in het kraambed 6 dagen na de geboorte van haar dochter Helena Antonia.¿. Dochter van Thomas Alberts Verdenius en Helena Antonia de Muinck.
Uit dit huwelijk:
2.
Helena Antonia LAMÉRIS, geboren op 25‑03‑1870 te Sebaldeburen, overleden op 24‑06‑1872 te Sebaldeburen op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-06-1872.

VIII.4
Kornelis Jacobus LAMERIS, Rijksveearts, geboren op 26‑09‑1840 te Sebaldeburen. Aangiftedatum: 28-09-1840. Overleden op 07‑09‑1916 te Warffum op 75-jarige leeftijd.
K.J. Laméris
Te Warffum is in den ouderdom van 76 jaar plotseling overleden de heer K.J. Laméris, plaatsvervangend-districtsveearts, ridder in de orde van Oranje-Nassau.
In de diergeneeskundige kringen en ook daarbuiten nam Laméris een veel beteekende plaats in en vooral de afdeeling Groningen-Drenthe der Maatschappij voor Diergeneeskunde, waaarvan hij sedert 1888 voorzitter was, heeft veel aan hem te danken. Hij streefde er naar de beoefenaars der diergeneeskunde op een hoog wetenschappelijk en een, voor henpassend, maatschappelijk peil geplaatst te zien. Zijn langdurige, energieke werkzaamheid op diergeneeskundig gebied werd gehuldigd toen hij in 1912 zijn gouden jubileum als dierenarts mocht gedenken.
Niet alleen de afdeeling, waarvan hij voorzitter was, meende bij die gelegenheid haar mentor blijken van groote sympathie te moeten geven, doch ook de regeering huldigde den jubilaris. Aan den feestmaaltijd te zijner eere gehouden, waaraan de directeur-generaal van landbouw mede aanzat, werd hem door dezen het ridderkruis der Oranje-Nassau orde op de borst gespeld.
De nagedachtenis van Laméris zal door de dierenartsen, vooral in het Noorden, steeds in hooge eere worden gehouden.
 
Bron: Art. krant ??, sept. 1916.

Hij was de eerste gestudeerde veearts van Warffum. Was gehuwd met Jacoba Werkman, een van de dames Werkman van het hotel "Het Gemeentehuis", waar hij eerst in woonde. Hij leefde erg met het dorp mee, was er zeer gezien. Vermaakte het grootste gedeelte van zijn vermogen, f10000,- een heel bedrag in die tijd, aan de gemeente Warffum.
Uit het huwelijk is 1 dochter geboren in juli 1882, die echter in sept. 1882 is overleden.
Kornelis Jacobus Laméris ligt niet in Warffum begraven; zijn vrouw wel.
Naar hem is in Warffum een straat genoemd.
 
Bron: de gemeente Warffum (28 november 1983).
 
Op 27 mei 2000 is zijn vroegere huis en praktijk geopend als onderdeel van het openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.
 
Ridder Orde van Oranje Nassau, voorzitter afdeling Groningen-Drenthe der maatschappij voor Diergeneeskunde 1888-1916.
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 11‑05‑1882 te Warffum met Jacoba WERKMAN, 44 jaar oud, geboren op 23‑02‑1838 te Warffum, overleden op 29‑11‑1909 te Warffum op 71-jarige leeftijd. Jongste dochter van Jacob Eltje Werkman (1795-1865) en Ebeltje Pieters Kopenga (1797-1867).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Kornelis Jacoba LAMÉRIS, geboren op 06‑07‑1882 te Warffum. Aangiftedatum: 07-07-1882. Overleden op 09‑09‑1882 te Warffum, 65 dagen oud.

VIII.6
Jacobus LAMERIS, Majoor paardenarts bij de Koninklijke Stallen, geboren op 23‑12‑1842 om 23.00 uur te Sebaldeburen, overleden op 27‑06‑1918 om 20.00 uur te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd.
Van hem is o.a. bewaard gebleven zijn kalender/dagboek over de periode 1 januari 1881 t/m augustus 1881, waarin hij zijn lotgevallen beschreef op het eiland Java, waar hij in opdracht van de Ned. regering was gestuurd om de plaatselijke veepest te bestrijden. Zijn werkgebied was het gebied ten noorden van Bandung tussen Puwarkarta en Subang. Zijn overtuiging om de ziekte te bestrijden door in feite niets te doen en de natuur zijn gang te laten gaan, stuitte op vele bezwaren en problemen. In zijn latere functie als paardenarts van de Koninklijke Stallen in Den Haag, overzag hij ook de paarden van de koninklijke familie. Dit tot grote vreugde van zijn kleinzonen, die af en toe de gelegenheid kregen om op de pony van de toenmalige prinses Juliana te rijden.
Bij zijn 25 jarig jubileum bij de Koninklijke stallen, kreeg hij door Z.K.H. Prins Hendrik persoonlijk het officierskruis van de Huisorde van Oranje-Nassau opgespeld.
 
Zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03‑09‑1875 te Haarlem (getuige(n): Kornelis Jacobus Laméris; Philip Huffnagel; Jan Frites Laméris en Jacobus van Dorsten) met Catrina Elisabeth HUFFNAGEL, 26 jaar oud, geboren op 13‑04‑1849 te Haarlem, overleden op 14‑09‑1905 te Den Haag op 56-jarige leeftijd, dochter van Johan HUFFNAGEL, districtsveearts, en Jacoba STOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth C. LAMÉRIS, geboren op 24‑07‑1876 te Venlo, overleden.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28‑02‑1910 te Den Haag met Folkert J. VREEZE, 49 jaar oud, veearts, geboren op 10‑03‑1860, overleden.
3.
Jacoba Jemptkje LAMÉRIS, geboren op 19‑01‑1880 te Venlo. Aangiftedatum: 21-01-1880. Overleden op 03‑02‑1966 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd. Deed op 3-12-1903 in Den Haag met succes examen wiskunde L.O. (Art. 65) volgens Het Nieuws van den Dag; Kleine Courant 05-12-1903 (WWW.kb.nl).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01‑11‑1917 te 's Gravenhage met Henk RIEM, 35 jaar oud, Hoofdofficier van admiraliteit? Geboren op 21‑06‑1882 te Delft, overleden op 18‑05‑1955 te Heiloo op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-05-1955.

VIII.8
Jacob (Frides) LAMERIS, Districts Vee-arts in Zuid Holland, geboren op 27‑02‑1850 te Sebaldeburen, overleden op 10‑01‑1913 te Den Haag op 62-jarige leeftijd.
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
, zoon van Frides (Jans) LAMERIS (zie VII.2) en Lizebeth Kornelis POLL, Grossier.
Ondertrouwd (1) op 08‑11‑1874 te Bolsward, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑11‑1874 te Bolsward met Hermina ZEILMAKER, 20 jaar oud, geboren op 10‑04‑1854 te Witmarsum, overleden op 24‑06‑1901 te Den Haag op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 16‑03‑1906 te Den Haag met Magdalena SEGBOER, 50 jaar oud, geboren op 14‑09‑1855 te Fijnaard en Heijningen, overleden op 26‑05‑1936 te Amersfoort op 80-jarige leeftijd. Weduwe van P.G. Eland, dochter van Willem Huibert Segboer en Anna Wervers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Friedus LAMÉRIS, Journalist te Bolsward, geboren op 07‑10‑1875 te St Anna Parochie. Aangiftedatum: 08-10-1875. Overleden op 05‑06‑1943 te Bolsward op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum 8-6-1943
.
2.
Anna Anthonia LAMÉRIS, geboren op 11‑09‑1878 te St Anna Parochie. Aangiftedatum: 11-09-1878, overleden op 28‑12‑1961 te Mount Vernon, USA op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Charles L. MUNCELL, Ingenieur bij een amerikaanse spoorweg, geboren ? Overleden.

VIII.13
Iempke (Jemke) (Jemkje) LAMERIS, geboren op 16‑12‑1840 te Grijpskerk, overleden op 09‑07‑1875 te Delft op 34-jarige leeftijd. Ook in overlijdensakte BS Grootegast 54, Aangiftedatum: 26-07-1875, dochter van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1868 te Grijpskerk met Pieter HOEKSEMA, werkman, grofsmid, geboren ca 1841 te Middelstum, overleden op 25‑02‑1875 te Grootegast. Aangiftedatum: 25-02-1875. Zoon van Pieter Berends Hoeksema en Antje Wolters Pruis.
Uit dit huwelijk:
1.
Berend HOEKSEMA, geboren 1873 te Grootegast, overleden op 20‑03‑1875 te Grootegast. Aangiftedatum: 20-03-1875.

VIII.15
Grietje LAMERIS, geboren op 11‑05‑1842 te Grijpskerk, overleden op 11‑11‑1920 te Zuidhorn op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-11-1920, dochter van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑10‑1863 te Grijpskerk met Tonnis POPPEMA, Verwer, huisschilder, geboren ca 1841 te Zuidhorn, overleden op 23‑11‑1900 te Zuidhorn. Aangiftedatum: 24-11-1900. Zoon van Hindrik Poppema en Jantje Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje POPPEMA, geboren ca 1864 te Zuidhorn, overleden op 29‑12‑1931 te Zuidhorn. Aangiftedatum: 30-12-1931.
Gehuwd op 30‑08‑1890 te Zuidhorn met Jacob JAGER, onderwijzer, geboren ca 1863 te Slochteren, overleden >1890. Zoon van Geert Jager en Maria Theresia Hermans.
2.
Hidde POPPEMA, spoorwegambtenaar, geboren ca 1867 te Zuidhorn, overleden op 18‑10‑1937 te Hilversum. Aangiftedatum: 19-10-1937.
Gehuwd op 06‑07‑1892 te Zuthphen met Joanna Everdina RONDEEL, overleden 1892<>1937. Dochter van Andreas Waander Rondeel en Jenneken Bosman.
3.
Hindrik Tonnis POPPEMA, schilder, geboren ca 1873 te Zuidhorn, overleden op 27‑03‑1939 te Groningen. Aangiftedatum: 30-03-1939.
Gehuwd op 16‑09‑1921 te Grijpskerk met Berendina POPPEMA, geboren ca 1886 te Grijpskerk, overleden > 1939. Dochter van Frans Poppema en Froukje Kruidering.
4.
Jan POPPEMA, huisschilder, geboren op 03‑01‑1875 te Zuidhorn, overleden op 14‑04‑1946 te Groningen op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 19-04-1946.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 22‑12‑1921 te Groningen met Annegina Berendina REINDERS, 45 jaar oud, geboren op 01‑02‑1876 te Foxhoterbosch/Hoogezand, overleden op 21‑01‑1960 te Zuidhorn op 83-jarige leeftijd. Dochter van Luitje Reinders en Sjabbolina Arnolda Bronts.

VIII.18
Dirk (Hiddes) LAMERIS, Hoofd van school te Utrecht, geboren op 04‑11‑1847 te Grijpskerk, overleden op 23‑11‑1924 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, zoon van Hidde (Jans) LAMERIS (zie VII.4) en Sjaakje Derks van de WERF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑07‑1871 te Vollenhoven met Christina van SMIRREN, 25 jaar oud, geboren op 13‑12‑1845 te Vollenhoven, overleden op 09‑04‑1919 te Utrecht op 73-jarige leeftijd. Dochter van Jan van Smirren en Trijntje Driesen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25).
2.
Jan Karel LAMÉRIS, geboren op 26‑01‑1875 te Zwolle. Aangiftedatum: 27-01-1875. Overleden.
Gehuwd met Fanny PLOSE.
3.
Catharina Saakje (Cato) LAMÉRIS, geboren op 04‑12‑1876 te Utrecht. Aangiftedatum: 07-12-1876. Overleden op 28‑09‑1949 te Doorn op 72-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-10-1949.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08‑09‑1908 te Utrecht met Nicolaas Constant PERK, 37 jaar oud, geboren op 20‑09‑1870 te Delft, overleden op 06‑07‑1945 te Driebergen-Rijsenburg op 74-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 16-07-1945. Zoon van Francois Tobi Perk en Jacoba Clementia Allot.
5.
Ari Jan LAMERIS, geboren op 22‑01‑1879 te Utrecht. Aangiftedatum: 23-01-1879. Overleden op 23‑03‑1880 te Utrecht op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-03-1880.
6.
Christine LAMÉRIS, geboren op 21‑11‑1880 te Utrecht, overleden op 07‑07‑1944 te Zeist op 63-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 08-07-1944.
Gehuwd met Rutger Lodewijk Henri Jean RIJFKOGEL, geboren op 21‑03‑1879 te Banda Neira, Ned. Indie, overleden op 11‑11‑1946 te Utrecht op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-11-1946.
7.
Ari Jan LAMERIS, geboren op 21‑11‑1880 te Utrecht. Aangiftedatum: 22-11-1880. Overleden op 04‑09‑1882 te Utrecht op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 06-09-1882.
8.
Carolina Adriana LAMÉRIS, geboren op 21‑01‑1884 te Utrecht. Aaangiftedatum: 22-01-1884. Overleden > 1949.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 02‑05‑1905 te Utrecht met Adolf George (Dolf) OLLAND, 38 jaar oud, arts, geboren op 13‑04‑1867 te Utrecht, overleden op 22‑07‑1933 te Driebergen-Rijsenburg op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 26-07-1933. Zoon van Hendrik Olland en Johanna Adriana Jansen.
Gehuwd (2) met Teunis van den BURGER, geboren op 27‑07‑1883 te Gorinchem. Aangiftedatum: 30-07-1883. Overleden op 15‑05‑1949 te Driebergem-Rijsenburg op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-05-1949.
9.
Ari Jan LAMERIS, geboren op 17‑09‑1888 te Utrecht. Aangiftedatum: 18-09-1888. Overleden op 19‑05‑1889 te Utrecht, 244 dagen oud. Aangiftedatum: 20-05-1889.

VIII.44
Hendrik (Simons) LAMERUS, Arbeider houtwerf (houtzaagmolenknegt), geboren op 01‑03‑1847 te Gorredijk. Aangiftedatum: 01-03-1847, overleden op 05‑02‑1927 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd. Aangifte 10-02-1927. Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑05‑1873 te Gorredijk met Catharina (Elizes) COMPAAN, 25 jaar oud, geboren op 05‑01‑1848 te Gorredijk, overleden op 12‑02‑1933 te Haarlem op 85-jarige leeftijd. Dochter van Elize Compaan en Johanna Tobina van der Sloot.
Uit dit huwelijk:
1.
Akke LAMERIS (zie IX.43).
2.
Elize LAMERIS (zie IX.44).
3.
4.
Simon LAMERIS (zie IX.48).
5.
Thijs LAMERUS (zie IX.50).
6.
Gerben LAMERUS (zie IX.52).
7.
Willem LAMERUS, Kleermaker, geboren op 06‑10‑1887 te Gorredijk. Aangiftedatum: 08-10-1887, overleden op 27‑11‑1954 op 67-jarige leeftijd. Hij is in 1922 lid van de gemeenteraad van Haarlem voor de SDAP geworden. Hij was toen ook voorzitter van de afdeling haarlem van de Nederlandse Bond voor kledingindustrie. ("De Woudklank, 9/3/1922").
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 17‑06‑1915 te Haarlem met Grietje HUIZINGA, pensionhoudster, geboren ca 1874 te Warffum, overleden op 31‑08‑1923 te Haarlem. Dochter van Harm Huizinga en Antje Zuidema, weduwe van Hendrik Blaauw.
Gehuwd (2) met Carolina van BODENGRAVEN, overleden op 11‑01‑1955.
8.
Anna LAMERUS (zie IX.58).
9.
Fridus LAMERUS (zie IX.59).

VIII.46
Thijs Siemons LAMERUS, Bakker te Kortezwaag, geboren op 28‑08‑1849 te Gorredijk. Aangiftedatum: 30-08-1849, overleden op 07‑08‑1933 te Opsterland~ op 83-jarige leeftijd. Aangifte 09-08-1933. Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Ondertrouwd (1) op 14‑05‑1876 te Drachten, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑05‑1876 te Smallingerland~ met Geeske (Annes) van der HELM, 23 jaar oud, geboren op 23‑04‑1853 te Drachten, overleden op 13‑04‑1882 te Kortezwaag op 28-jarige leeftijd, ¿Mogelijk overleden aan verwikkelingen bij de geboorte van haar zoon Anne.¿. Haar leven is gedeeltelijk beschreven door Hans de Jong in "de woudklank" van 2 april 1998. Zij kreeg 5 kinderen uit haar huwelijk, die allen stierven binnen 2 dagen tot 5 maanden na hun geboorte, waarschijnlijk het gevolg van een verschillend Rhesus factor met die van haar man. Twee brieven van haar vader rond haar sterfdag zijn overgeleverd en gepubliceerd in bovengenoemd krant artikel.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16‑05‑1884 te Opsterland met Hiltje Gooitzens BIJLSMA, 32 jaar oud, geboren op 17‑11‑1851 te Gorredijk. Aangiftedatum: 18-11-1851, overleden op 09‑03‑1919 te Opsterland op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 10-03-1919. Dochter van Gooitzen Jacobs Bijlsma en Trijntje Metzes Klazema.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aukje LAMERUS, geboren op 26‑02‑1877 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 27-02-1877, overleden op 28‑05‑1877 te Kortezwaag, 91 dagen oud. Aangiftedatum: 29-05-1977.
2.
Aukje Thijsses LAMERUS, geboren op 15‑02‑1878 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 18-02-1878, overleden op 05‑05‑1878 te Kortezwaag, 79 dagen oud. Aangifte 06-05-1878.
3.
Simon LAMERUS, geboren op 25‑01‑1879 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 27-01-1879, overleden op 27‑05‑1879 te Kortezwaag, 122 dagen oud. Aangiftedatum: 27-05-1879.
4.
Simon LAMERUS, geboren op 22‑02‑1881 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 24-02-1881, overleden op 28‑06‑1881 te Kortezwaag, 126 dagen oud, aangifte 29-06-1881.
5.
Anne LAMERUS, geboren op 01‑04‑1882 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 03-04-1882, overleden op 15‑05‑1882 te Drachten, 44 dagen oud. Aangifte 15-05-1882.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Gooitzen LAMERUS, Magazijnmeester op Voltawerk in Gorredijk, geboren op 01‑07‑1885 te Gorredijk. Aangiftedatum: 03-07-1885, overleden op 28‑08‑1954 te Opsterland op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 30-08-1954.
7.
Simon LAMERUS (zie IX.67).

VIII.50
Antje LAMERIS, Dienstbode, geboren op 06‑02‑1852 te Gorredijk. Aangiftedatum: 06-02-1852, overleden op 21‑10‑1916 te Opsterland op 64-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-10-1916. Uit dit huwelijk: Grietje Ligt, geb. 1882; Hendrik Ligt, 00-05-1889 Arnhem - 11-04-1893 Arnhem; Willem Ligt, 00-08-1891 Arnhem - 20-04-1892 Arnhem; Willem Ligt, 00-10-1893 Arnhem - 04-09-1894 Arnhem, dochter van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07‑11‑1877 te Arnhem, echtgenote genoemd als Lameris!. Echtgenoot is Willem LIGT, 33 jaar oud, Voerman,arbeider, geboren op 13‑08‑1844 te Soeren gem Rheden, overleden op 20‑05‑1893 te Arnhem op 48-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23-05-1893. Zoon van Dirk Ligt en Gerritje Hoevers.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03‑11‑1897 te Arnhem met Herman BOESVELD, Bediende, schoenmaker, geboren ca 1853 te Steenderen, overleden op 31‑01‑1908 te Arnhem. Aangiftedatum: 31-01-1908. Zoon van Hendrik Boesveld en Heijntje Bartels.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jantje LIGT, geboren aug‑1878 te Velp, overleden op 30‑09‑1878 te Velp. Aangiftedatum: 02-10-1878. 5 weken in leven.
2.
Grietje LIGT, geboren op 04‑09‑1880 te Velp, overleden op 13‑09‑1880 te Velp, 9 dagen oud. Aangiftedatum: 14-09-1880. 1 week in leven.
3.
Grietje LIGT, geboren op 16‑10‑1881 te Rheden, overleden xx‑05‑1941 te Amsterdam? Begraven op 23‑05‑1941 te Amsterdam. Heeft twee kinderen: Adolphina Antoinnette Frederica (27-07-1903 - 21-10-1988) en Johanna Maria Margaretha (11-1904 - 12-04-1904).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑02‑1903 te Arnhem met Frederikus MOUTON, 24 jaar oud, Timmerman, geboren op 11‑04‑1878 te Kampen, overleden op 09‑04‑1957 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 13‑04‑1957 te Amsterdam (de nieuwe ooster). Zoon van Godfried Mouton en Adolfina Soetebier.
4.
Simon LIGT, Fabrieksarbeider, geboren ca 1888 te Arnhem, overleden > 1914.
Gehuwd op 07‑01‑1914 te Arnhem met Antonia de WILDE, geboren ca 1888 te Arnhem, overleden > 1914. Dochter van Hendrik de Wilde en Johanna Gerarda Takke.
5.
Anna LIGT, geboren op 05‑06‑1890 te Arnhem, overleden op 12‑08‑1975 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑07‑1918 te Amsterdam met Martinus KEIJSER, 32 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 10‑05‑1886 te Nieuwer-Amstel, overleden. Zoon van Paulus Antonius Keijser en Marijke van der Sluis.
6.
Willem LIGT, geboren ca 1891 te Arnhem, overleden op 20‑04‑1892 te Arnhem. Aangiftedatum: 20-04-1892, 8 maanden in leven.
7.
Willem LIGT, geboren okt 1893 te Arnhem, overleden op 04‑09‑1894 te Arnhem. Aangiftedatum: 06-09-1894.

VIII.52
Gerben (Simons) LAMERUS V-27, Pakhuisknecht, geboren op 18‑07‑1854 te Gorredijk. Aangiftedatum: 20-07-1854. Overleden op 06‑06‑1912 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03‑07‑1891 te Zutphen met Alberdina Hendrika HARTGERS, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 29‑04‑1870 te Voorst, overleden > 1906. Dochter van Reinder Hartgens (1824) en Hermina Weenk (1833).
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Reindina LAMERUS, geboren op 19‑06‑1892 te Zutphen. Aangiftedatum: 19-06-1892. Overleden op 17‑09‑1892 te Zutphen, 90 dagen oud. Aangiftedatum: 19-09-1892.
2.
Simon LAMERUS, geboren ca 1893 te Zutphen, overleden op 22‑10‑1894 te Zutphen. Aangiftedatum: 23-10-1894.
4.
Simon LAMERUS, geboren xx‑06‑1897 te Zutphen, overleden op 08‑08‑1897 te Zutphen. Aangiftedatum: 10-08-1897.
5.
Gerben LAMERUS, geboren ca 1898 te Zutphen, overleden op 03‑11‑1919 te Rotterdam.
6.
Johanna LAMERUS (zie IX.86).
7.
Dina LAMERUS, geboren op 11‑11‑1904 te Rotterdam, overleden op 28‑02‑1921 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
8.
Simon LAMERUS, geboren op 16‑09‑1906 te Rotterdam, overleden op 09‑10‑1906 te Rotterdam, 23 dagen oud.
9.
Hendrika LAMERUS, geboren ca 1908 te Rotterdam, overleden op 05‑03‑1909 te Rotterdam.

VIII.54
Fridus (Simons) LAMERUS V-28, Machinist N.S.; tapper, geboren op 14‑03‑1858 te Gorredijk. Aangiftedatum: 15-03-1858, overleden op 03‑10‑1924 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-10-1924. Zoon van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑06‑1888 te Nijmegen met Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, 23 jaar oud, Dienstbode, geboren op 15‑11‑1864 te Hees, overleden op 27‑05‑1949 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd. Dochter van Evert Schouten en Cornelia Johanna Toonen.
Uit dit huwelijk:
1.
Everhardus LAMERUS, geboren op 21‑09‑1888 te Nijmegen. Aangiftedatum: 21-09-1888. Overleden op 31‑12‑1946 te Nijmegen op 58-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31-12-1946.
2.
Simon Fridus LAMERUS, geboren op 03‑11‑1889 te Hees (Nijmegen). Aangiftedatum: 04-11-1889 Overleden op 06‑12‑1889 te Nijmegen, 33 dagen oud. Aangiftedatum: 07-12-1889.
3.
4.
Hendrik LAMERUS, rijtuigpoetser, geboren op 03‑11‑1892 te Hees. Aangiftedatum: 03-11-1892 (aktedatum mogelijk fout!), overleden >1925.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑12‑1919 te Nijmegen, gescheiden na 5 jaar op 15‑10‑1925 te Arnhem van Maria Johanna HENDRIKS, geboren ca 1898 te Nijmegen, overleden > 1925. Dochter van lambertus Hendriks en Wilhelmina Gijsberts.
5.
Gerhardus Wilhelmus LAMERUS, geboren op 05‑02‑1894 te Nijmegen/Hees. Aangiftedatum: 05-02-1894 (aktedatum mogelijk fout!), overleden op 08‑12‑1894 te Hees (Nijmegen), 306 dagen oud. Aangiftedatum: 10-12-1894.
7.
NN LAMERUS, geboren op 08‑10‑1899 te Hees, overleden op 08‑10‑1899 te Hees, (Nijmegen), 0 dagen oud. Aangifgtedatum: 10-10-1889.
8.
Cornelia Christina LAMERUS, geboren te Hees. Aangiftedatum: 28-05-1901 (aktedatum mogelijk fout!).
9.
Christina Wilhelmina LAMERUS, geboren op 22‑08‑1903 om 04:30 uur te Hees (Nijmegen), overleden.

VIII.57
Grietje LAMERIS, geboren op 30‑03‑1861 te Gorredijk. Aangiftedatum: 30-03-1861, overleden op 16‑04‑1920 te Naaldwijk op 59-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-04-1920, dochter van Siemon Hendriks LAMERUS (zie VII.22) en Akke (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd met Hendrik HEIKENS, Rjksveldwachter, geboren rond 1860, overleden 1920<>1926.
Uit dit huwelijk:
1.
Geziena HEIKENS, geboren ca 1894 te Rotterdam? Overleden op 02‑11‑1896 te Rotterdam.
2.
Akke Geziena HEIKENS, geboren op 11‑08‑1897 te Rotterdam. Aangiftedatum: 13-08-1897. Overleden op 03‑02‑1898 te Rotterdam, 176 dagen oud.
3.
Hendrik Simon HEIKENS, geboren op 12‑10‑1899 te Rotterdam. Aangiftedatum: 13-10-1899. Overleden op 25‑12‑1951 te Delft op 52-jarige leeftijd.

VIII.58
Hendrik (Gerardus) LAMERUS, Tabakskerversknecht, later winkelier, geboren op 15‑02‑1849 te Gorredijk. Aangiftedatum: 16-02-1849, overleden op 15‑02‑1893 te Gorredijk op 44-jarige leeftijd. Aangifte 16-02-1893. Ingeschreven in de militieregisters in Friesland in 1869, met vrijstelling (reden enige zoon). Zoon van Gerhardus (Hendriks) LAMERUS (zie VII.25) en Gerbentje (Thijsses) ZIJLSTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑05‑1876 te Gorredijk met Ettje Gurbus WERKSMAN, 25 jaar oud, geboren op 09‑12‑1850 te Kortezwaag, overleden op 03‑01‑1920 te Gorredijk op 69-jarige leeftijd. Dochter van Gurbe Jacobs Werksman en Trijntje Johannes Kalsbeek.
Uit dit huwelijk:
1.
Gepke LAMERUS (zie IX.106).
2.
Trijntje LAMERUS, geboren op 19‑10‑1878 te Gorredijk. Aangiftedatum: 21-10-1878, overleden.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15‑02‑1917 te Schoterland~ met Douwe GROENSMA, geboren ca 1878 te Oudehorne, overleden > 1917. Zoon van Ruurd Jalkes Groensma en Antje Douwes Minkema.
3.
Maria LAMERUS, geboren op 19‑03‑1880 te Gorredijk. Aangiftedatum: 22-03-1880, overleden op 12‑08‑1881 te Gorredijk op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 12-08-1881.
4.
Maria LAMERUS, geboren op 18‑01‑1882 te Gorredijk. Aangiftedatum: 19-01-1882, overleden op 23‑03‑1962 te Gorredijk op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01‑06‑1911 te Gorredijk met Feitze HOMANS, 27 jaar oud, geboren op 22‑09‑1883 te Gorredijk, overleden op 07‑05‑1971 te Gorredijk op 87-jarige leeftijd. Zoon van Meinardus Homans en Siebrigje Jans Hazewindus.
5.
Gerhardus LAMERUS (zie IX.112).

VIII.76
Harmina Dorothea LAMÉRIS, geboren op 27‑05‑1847 te Groningen, overleden > 1878, dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑05‑1876 te Groningen met Jan GERRING, 23 jaar oud, Verwer, geboren op 10‑03‑1853 te Groningen, overleden > 1878. Zoon van Andries Gerring en Everdina Catharina Hamstra.
Uit dit huwelijk:
1.
Andries GERRING, geboren op 04‑07‑1877 te Peize. Aangiftedatum: 05-07-1877, overleden.
2.
NN GERRING, geboren op 15‑08‑1878 te Peize, overleden op 15‑08‑1878 te Peize, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 15-08-1878.
3.
Frides GERRING, behanger, geboren ca 1880 te Groningen, overleden > 1906.
Gehuwd op 02‑12‑1906 te Groningen met Jeltina REDMERS, geboren ca 1881 te Groningen, overleden > 1906. Dochter van Jan Redmers en Jacoba Ten Das.
4.
Everdina Catharina GERRING, schilder, geboren op 25‑10‑1887 te Aardscheveld (Assen). Aangiftedatum: 26-10-1887, overleden ?
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09‑10‑1907 te Rotterdam met Jacobus Bernardus Josephus ELSSENS, geboren ca 1884 te Groningen, overleden > 1907. Zoon van Wilhelmus Franciscus Cornelis Elssens en Bernardina Beekman.

VIII.78
Hinderikus Wilhelmus LAMÉRIS, meubelmaker, schrijnwerker, geboren op 04‑01‑1850 te Groningen, overleden op 05‑05‑1946 te Groningen op 96-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Esserveld, Groningen, zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13‑05‑1875 te Groningen met Jacobina Antje WOLTHUIS, 27 jaar oud, geboren op 20‑11‑1847 te Groningen, overleden op 21‑04‑1936 te Groningen op 88-jarige leeftijd. Dochter van Tjalling Wolthuis en Trijntje Martens Bosveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catherina LAMÉRIS, geboren op 24‑03‑1876 te Groningen? Overleden op 13‑07‑1876 te Groningen, 111 dagen oud. Begraafplaats: Groningen Zuid.
2.
Tjalling LAMÉRIS, geboren op 03‑03‑1878 te Groningen? Overleden op 08‑03‑1881 te Groningen? op 3-jarige leeftijd, begraafplaats: Groningen zuid.
3.
Trientje Joh. Dorothea LAMÉRIS, geboren op 25‑02‑1882 te ? Overleden op 12‑09‑1968 te Haren (Gr) ? op 86-jarige leeftijd, begraafplaats: haren kerkstraat.
4.
Friedes Tjalling Lodewijk LAMÉRIS, boekhouder, geboren op 16‑08‑1885 te Groningen, overleden op 02‑06‑1959 te Groningen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑07‑1914 te Groningen met Stientje NIENHUIS, 23 jaar oud, geboren op 16‑03‑1891 te Groningen, overleden op 24‑12‑1954 te Groningen op 63-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Nienhuis en Jantje van der Kamp.
5.
Tjallina Wilhelmina Henderika LAMÉRIS, geboren op 08‑10‑1888 te ? Overleden te ?

VIII.81
Annechien LAMÉRIS, geboren op 22‑10‑1851 te Groningen, overleden op 20‑12‑1891 te Groningen op 40-jarige leeftijd, dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06‑04‑1876 te Groningen met Aaldrik GOUDSCHAL, 22 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 28‑02‑1854 te Groningen, overleden op 09‑01‑1883 te Groningen op 28-jarige leeftijd. Zoon van Christoph Goudschal en Johanna Redeker.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 16‑08‑1888 te Groningen met Georg Jacob HUITZINGH, 39 jaar oud, Schrijnwerker, geboren op 22‑11‑1848 te Groningen, overleden > 1888. Zoon van Krijno Huitzingh en Alberdina Leissenaar, weduwnaar van Woutertje Sneijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frides GOUDSCHAL, pianostemmer, geboren op 01‑02‑1877 te Groningen, overleden op 04‑02‑1907 te Groningen op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑08‑1900 te Groningen met Engelina Margaretha de WIJK, 19 jaar oud, geboren op 27‑09‑1880 te Den Helder, begraven. Dochter van Harm de Wijk en Catharina Johanna Meeuwenoort.

VIII.84
Hendrik LAMÉRIS, Timmerman, geboren op 28‑02‑1855 te Groningen, overleden > 1885, zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑04‑1885 te Groningen met Eltje MULDER, 35 jaar oud, geboren op 07‑06‑1849 te Groningen, overleden > 1885 te ? Dochter van Pieter Mulder en Aaltje Linderman.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik LAMÉRIS, bouwkundige, geboren op 05‑02‑1886 te Groningen, overleden > 1913 te ?
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑10‑1913 te Groningen, gescheiden na 12 jaar op 09‑07‑1926 te Groningen van Catharina van HEERDE, geboren ca 1887 te Groningen, overleden > 1913. Dochter van Willem Jan van Heerde en Helena Pieternella Roose.
2.
Aaltje LAMÉRIS, geboren ca 1891 te Groningen, overleden > 1915.
Gehuwd op 22‑07‑1915 te Groningen met Jacob NOORDEWIER, handelsreiziger, geboren ca 1889 te Eenrum, overleden > 1915. Zoon van Menno Noordweer en Anje Krol.
3.
Frides Pieter LAMÉRIS, geboren 01‑1894 te ? Overleden op 27‑11‑1894 te ?

VIII.86
Frides LAMÉRIS, Schrijnwerker, geboren op 06‑11‑1856 te Groningen, overleden op 15‑02‑1936 te Groningen op 79-jarige leeftijd, zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑05‑1887 te Winschoten met Johanna Pieternella SIJPKENS, 20 jaar oud, geboren op 13‑04‑1867 te Nieuwe Pekela, overleden op 11‑09‑1947 te Groningen op 80-jarige leeftijd. Dochter van Garrelt Sijpkens en Israelina Schuur.
Uit dit huwelijk:
1.
Frides LAMÉRIS (zie IX.133).
2.
Willem LAMÉRIS (zie IX.135).
3.
Johanna Dorothea LAMÉRIS, geboren op 26‑06‑1892, overleden op 18‑08‑1968 op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑04‑1919 te Groningen, gescheiden na 29 jaar op 01‑06‑1948 te Haarlem van Adolf JACKSON, leraar, geboren ca 1891 te 's-Gravenhage, overleden > 1919. Zoon van NN en Elisabeth Wilhelmina Ludolphina Jackson.
4.
Israëlina LAMÉRIS, geboren op 06‑06‑1898 te Groningen, overleden op 19‑11‑1956 te Delft op 58-jarige leeftijd. Kinderen: Gerfry Willem en Hendrina Johanna Dorothea Hemstede.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑02‑1922 te Groningen met Willem HEMSTEDE, 28 jaar oud, schoolhoofd, geboren op 12‑06‑1893 te Beezerhaar, Gem. Ommen, overleden op 16‑12‑1979 te Rheden op 86-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Jan Hemstede en Hendrikje Dijk. Op 25-05-1957 hertrouwd met Willemina Antonia Cellarius (1910) te Diepenveen.
5.
Harmina Dorothea LAMÉRIS, geboren op 07‑01‑1903, overleden op 19‑03‑1983 op 80-jarige leeftijd.
6.
Albert LAMÉRIS.
Gehuwd met Guus SMIT.

VIII.89
Johanna Dorothea LAMÉRIS, geboren op 12‑08‑1858 te Groningen, overleden op 04‑09‑1941 te Argentina op 83-jarige leeftijd, dochter van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Johanna Dorothea LUIDER, naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑11‑1880 te Groningen met Fokke Antoni de JONG, 24 jaar oud, Timmerman, geboren op 28‑10‑1856 te Fernwerderadeel. Aangiftedatum: 28-10-1856. Overleden > 1903. Zoon van Wijbren Willems de Jong en Maaike Jitses Hoogterp. Ge-emigreerd naar Argentinia.
Uit dit huwelijk:
1.
Maike de JONG, geboren op 08‑02‑1882 te Groningen. Aangiftedatum: 09-02-1882. Overleden op 30‑05‑1889 te Groningen op 7-jarige leeftijd.
2.
Frides de JONG, geboren op 15‑02‑1884 te Groningen. Aangiftedatum: 18-02-1884. Overleden.
3.
Wijbren Fokke Antoni de JONG, geboren op 06‑03‑1886 te Groningen. Aangiftedatum: 08-03-1886. Overleden op 17‑05‑1886 te Groningen, 72 dagen oud. Aangiftedatum: 17-05-1886.
4.
Catharina de JONG, geboren op 19‑07‑1887 te Groningen. Aangiftedatum: 21-07-1887. Overleden op 05‑01‑1972 te ??, Argentina op 84-jarige leeftijd.
5.
Wijbren de JONG, geboren op 19‑10‑1889 te Groningen, overleden.
6.
Antoni de JONG, geboren op 11‑04‑1891 te Groningen. Aangiftedatum: 13-04-1891. Overleden.
7.
Fokke Antonie de JONG, geboren op 01‑01‑1893 te Amsterdam, overleden op 04‑03‑1893 te Amsterdam?, 62 dagen oud.
8.
Fokke Anthoni de JONG, geboren op 16‑05‑1894 te Amsterdam, overleden op 20‑09‑1894 te Hilversum, 127 dagen oud.
9.
Francisco de JONG, geboren 1896 te Buenos Aires Argentina, overleden.
10.
Juana de JONG, geboren op 28‑03‑1903 te Mendoza, Argentina, overleden op 03‑11‑1990 te ?, Argentina op 87-jarige leeftijd.

VIII.90
Bartelt LAMÉRIS, Barbier, geboren op 27‑02‑1860 te Groningen, overleden op 25‑12‑1943 te Groningen op 83-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 27-12-1943. Zoon van Fridus (Rijnders) LAMÉRIS (zie VII.37) en Catharina MEES, dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑05‑1883 te Groningen met Auktje HUIZINGA, 22 jaar oud, geboren op 25‑01‑1861 te Oldehove, overleden op 18‑02‑1937 te Groningen op 76-jarige leeftijd. Dochter van Jan Jacobs huizinga en Aaltje Broers Helmers.
Uit dit huwelijk:
1.
Friedes LAMÉRIS (zie IX.154).
2.
Aaltje LAMÉRIS, geboren op 29‑10‑1885 te Groningen, overleden > 1908.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑11‑1908 te Groningen met Johannes HEIKENS, kapper, geboren ca 1878 te Groningen, overleden > 1908. Zoon van Andries Heikens en Anna Johanna Geertruida Volke.

VIII.105
Hindrik (Derks) LAMERIS, boerenknecht 1865;dagloner 1866; tuinier 1873 en arbeider 1877, geboren op 05‑04‑1837 te Sauwerd, gemeente Adorp, overleden op 22‑08‑1930 te Groningen op 93-jarige leeftijd. Aangifte: 23-08-1930. Zoon van Derk (Jans) LAMERIS (zie VII.48) en Frouwke Hindriks de MAAT, naaister.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18‑05‑1865 te Adorp met Henderika Jacoba van het KLOOSTER, 31 jaar oud, dienstmeid, 1865, geboren op 19‑10‑1833 te Oldekerk. Aangiftedatum: 21-10-1833. Overleden op 17‑03‑1872 te Adorp op 38-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-03-1872. Dochter van Jan Abels van het Klooster en Alberdina Popko van Bolhuis.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04‑11‑1872 te Adorp met Johanna NOORMAN, 34 jaar oud, geboren op 07‑02‑1838 te Groningen, overleden op 13‑05‑1918 te Groningen op 80-jarige leeftijd. Dochter van Berend Klaassens Noorman en Aafje Bastiaan Jans. Weduwe van Hendrik Scholma.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Derk LAMERIS (zie IX.158).
2.
Alberdina LAMERIS (zie IX.162).
3.
Frouwke LAMERIS, geboren op 21‑12‑1870 te Adorp, overleden op 04‑02‑1940 te Groningen op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 05-02-1940.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27‑11‑1904 te Groningen met Esger ASSENBERG, schoenmaker, geboren ca 1856 te Franeker, overleden > 1904. Zoon van Peter Andreas Assenberg en Albertje Jonker. Gescheiden van Klaassien Goutier, wettiging van 1 kind.
4.
NN LAMERIS, geboren op 21‑12‑1870 te Adorp, overleden op 21‑12‑1870 te Adorp, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 22-12-1870.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Reinder LAMERIS (zie IX.166).
6.
Trientje LAMERIS (zie IX.168).
7.
Klaas LAMERIS, tuinier, geboren op 30‑01‑1879 te Groningen, overleden op 19‑09‑1958 te Groningen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑06‑1909 te Groningen met Jeanette (Antje) KOOPMANS, geboren ca 1885 te Appingedam, overleden > 1909. Dochter van Arend Koopmans en Jantje Dijkstra.
8.
Jan LAMERIS (zie IX.172).

VIII.113
Jan (Fransen) LAMERIS, brievenbesteller, landarbeider, geboren op 11‑05‑1862 te Slochteren, overleden op 06‑12‑1929 te Slochteren op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 07-12-1929, zoon van Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.122) en Berendje Jans van DAM, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 04‑03‑1893 te Slochteren met Martha HOMMES, 21 jaar oud, geboren op 05‑06‑1871 te Slochteren, overleden op 31‑08‑1910 te Slochteren op 39-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-09-1910. Dochter van Jan Hommes en Zwaantje Zijl.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 21‑02‑1920 te Slochteren met Hemmina van der LAAN, 51 jaar oud, geboren op 23‑10‑1868 te Slochteren, overleden op 28‑03‑1947 te Hoogezand op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-03-1947. Dochter van Klaas van der Laan en Maria Groeneveld. Weduwe van Eppo Meijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frans LAMERIS (zie IX.174).
2.
Zwaantje LAMERIS, geboren op 08‑07‑1895 te Slochteren, overleden > 1922.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑05‑1922 te Slochteren met Albert VELDHUIS, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 23‑01‑1890 te Slochteren, overleden < 1922. Zoon van Niklaas Veldhuis en Aaltje van der Broek. Weduwnaar van Anna Margaretha Veenhoven.
3.
Jan LAMERIS, geboren op 17‑05‑1897 te Slochteren, overleden op 07‑06‑1897 te Slochteren, 21 dagen oud. Aangiftedatum: 08-06-1897.

VIII.118
Johanna LAMERIS, geboren op 27‑11‑1871 te Slochteren, overleden op 02‑08‑1952 te Slochteren op 80-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 04-08-1952, dochter van Frans (Hansen) LAMERIS (zie VII.122) en Berendje Jans van DAM, dienstmeid.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22‑04‑1902 te Slochteren met Hindrik Maurits SCHRIK, 35 jaar oud, gemeente-ontvanger, geboren op 11‑03‑1867 te Slochteren, overleden op 12‑06‑1933 te Slochteren op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 13-06-1933. Zoon van Albert Schrik en Leenderika Bouman.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert SCHRIK, gedoopt op 12‑09‑1904 te Slochteren, begraven op 12‑12‑1963 te Slochteren op 59-jarige leeftijd.
2.
Berendje SCHRIK, geboren op 29‑12‑1906 te Slochteren, overleden op 24‑02‑1981 te Zuidhorn op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑10‑1935 te Slochteren met Tamme Jan van KAMPEN, 30 jaar oud, Ambtenaar der seretarie, geboren op 02‑06‑1905 te Ulrum, overleden onbekend. Zoon van Elzo van Kampen en Johanna Wolters.

VIII.120
Johannes (Warmolts) LAMERIS, Marskramer te Oude Pekela, geboren op 14‑10‑1859 te Oude Pekela, overleden op 13‑01‑1922 te Winschoten op 62-jarige leeftijd, begraafplaats: Winschoten Hofstraat, zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Anna Jans KLOOSTERHUIS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑10‑1892 te Veendam met Hendrikje (Hinderkien) de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 13‑05‑1864 te Veendam, overleden op 08‑04‑1925 te Winschoten op 60-jarige leeftijd. Dochter van Pieter Peters de Vries en Heitje Fredeeriks Hek.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje LAMERIS, geboren op 30‑11‑1893 te Winschoten. Getuigen bij aangifte: Jan Lameris (156), horlogemaker te Winschoten en Willem Jager, koopman te Winschoten. Overleden op 19‑06‑1945 te Warnsveld op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-06-1945.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑03‑1914 te Winschoten met Hendrik HINTJES, galanterien venter, geboren ca 1891 te Midwolda, overleden > 1914. Zoon van Jacob Hintjes en Harmke Geers.
2.
Pieter LAMERIS, geboren op 31‑12‑1894 te Winschoten, overleden op 11‑02‑1895 te Winschoten, 42 dagen oud.
3.
Pieter LAMÉRIS (zie IX.185).
4.
Warmold LAMERIS, mattenvlechter, geboren op 14‑01‑1897 te Winschoten, overleden op 14‑03‑1963 te Winschoten op 66-jarige leeftijd.
5.
Frederik LAMERIS (zie IX.188).
6.
Anna LAMERIS, dienstmeid, geboren op 17‑11‑1899 te Winschoten, overleden op 22‑04‑1961 te Haren op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 07‑09‑1916 te Winschoten met Egbert de RUITER, 20 jaar oud, bankwerker, geboren op 18‑09‑1895 te Groningen, overleden > 1916. Zoon van Harm de Ruiter en Geertje Vrieling.
7.
Heiltje LAMERIS, geboren op 05‑02‑1901 te Winschoten, overleden op 28‑05‑1902 te Winschoten op 1-jarige leeftijd.
8.
Johannes LAMERIS, Broodventer, geboren op 06‑10‑1902 te Winschoten, overleden op 23‑04‑1972 te Winschoten op 69-jarige leeftijd, begraafplaats: winschoten hofstraat.

VIII.123
Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS, Onderwijzer te Pekela, Ruinerwold, Tiel en MULO school te Heerenveen, geboren op 07‑12‑1863 te Oude Pekela, overleden op 03‑03‑1945 te Amersfoort op 81-jarige leeftijd, zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Jannetje Andries RIETMEIJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑11‑1890 te Den Helder met Petronella ALBERS, 24 jaar oud, geboren op 24‑04‑1866 te Vlaardingen, overleden 1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Warmolt Jan LAMERIS (zie IX.194).
2.
Jan Warmolt LAMERIS (zie IX.196).
3.
Geessien LAMERIS.

VIII.125
Jan (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Winschoten; later electr. klokkenmaker te Utrecht, geboren op 28‑07‑1865 te Oude Pekela, overleden op 15‑08‑1941 te Amersfoort op 76-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18-08-1941, zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Jannetje Andries RIETMEIJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑10‑1891 te Tiel met Everdina de SAINT AULAIRE, 31 jaar oud, geboren op 21‑12‑1859 te Tiel, overleden op 07‑10‑1939 te Amersfoort op 79-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 09-10-1939. Dochter van Henri de Saint Aulaire en Antonia de Jongh.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje LAMERIS, geboren op 13‑07‑1892 te Winschoten, overleden op 24‑11‑1954 te Bussum op 62-jarige leeftijd, getrouwd met Jan Douwes.
Gehuwd met Jan DOUWES.
2.
Antonia (To) LAMERIS (zie IX.202).
3.
Warmolt LAMERIS (zie IX.203).
4.
Henri LAMERIS (zie IX.205).
5.
Bertha LAMERIS, geboren te Winschoten, !alive.
Gehuwd met Jan KOOL.

VIII.127
Pieter (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Amsterdam, later te Aerdenhout, geboren op 17‑01‑1868 te Oude Pekela, overleden op 05‑04‑1958 te Zeist op 90-jarige leeftijd, begraven op 10‑04‑1958 te Heemstede. Klok- en uurwerkmaker aan de Leidsestraat in Amsterdam. Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Jannetje Andries RIETMEIJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑06‑1894 te Amsterdam met Anna Geertruida ENGELS, 20 jaar oud, geboren op 03‑01‑1874 te Amsterdam, overleden op 23‑02‑1942 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, begraven te Heemstede.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje LAMERIS (zie IX.210).
2.
Warmolt LAMERIS (zie IX.211).
3.
Herman LAMERIS, geboren op 29‑03‑1898 om 22:30 uur te Amsterdam. Aangiftedatum: 1-4-1898. Overleden op 03‑06‑1899 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
4.
Pieter LAMERIS, geboren op 29‑03‑1898 om 23:00 uur te Amsterdam. Aangiftedatum: 1-4-1898. Overleden op 29‑05‑1898 te Amsterdam, 61 dagen oud.
5.
Herman LAMERIS (zie IX.216).
6.
Pieter LAMERIS (zie IX.218).
7.
Anna Geertruida (Truus) LAMERIS, geboren op 19‑06‑1910 te Amsterdam? Overleden. Heeft 2 zonen en 2 dochters: Warner, Koen, Jolien en Titia.
Gehuwd met Wim de JONG, overleden.
8.
Eva LAMERIS, geboren op 26‑12‑1911 te Haarlem, overleden. Heeft 1 kind (Kientje) en kleinkind (Loppeke).
Gehuwd met Herman de VRIES, overleden.

VIII.130
Geesje LAMERIS, geboren op 21‑11‑1870 om 13:00 uur te Oude Pekela. Aangiftedatum: 21-11-1870. Overleden op 17‑04‑1915 te Oude Pekela op 44-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 17-04-1915, dochter van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Jannetje Andries RIETMEIJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑10‑1897 te Oude Pekela met Abraham de BOER, 29 jaar oud, schoenmaker, geboren op 06‑06‑1868 te Oude Pekela, overleden op 27‑07‑1953 te Oude Pekela op 85-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-07-1953. Zoon van Hindrik de Boer en Anke Hulzebos.
Uit dit huwelijk:
1.
Ankina de BOER, Huishoudster, geboren op 23‑03‑1899 te Oude Pekela, overleden op 19‑04‑1986 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven te Dongeradeel, Wetzens.
Gehuwd te Rauwerderhem, Friesland met Jan van der MARK, Hoofd der school, geboren op 20‑04‑1898 te Aalsum, Oostdongeradeel, friesland.
2.
Jannetje de BOER, geboren op 26‑12‑1900 te Oude Pekela. Aangiftedatum: 27-12-1900.
3.
Hendrika de BOER, geboren te Oude Pekela. Aangiftedatum: 07-08-1902.
4.
Warmolt de BOER, schoenmaker, geboren te Oude-Pekela. Aangiftedatum: 23-10-1903.
Gehuwd te Hoogeveen met Grietje OTTEN, geboren te Hooghalen (Beilen). Dochter van Roelof Otten en Jantien Kroezen.
5.
Frouwina de BOER, geboren te Oude Pekela. Aangiftedatum: 17-02-1905.
6.
Hendrik de BOER, Schoenmaker, geboren te Oude Pekela. Aangiftedatum: 12-06-1906. getrouwd met Tjarwina Dieterman op 20-6-1934 in Oude Pekela.
Gehuwd te Oude Pekela met Tjarmina DIETERMAN, 25 jaar oud, geboren op 29‑06‑1908 te Nieuwe Beerta, overleden op 04‑06‑1996 te Nieuwe Pekela op 87-jarige leeftijd.
7.
Andreas de BOER, geboren te Oude Pekela. Aangiftedatum: 02-05-1908.
Gehuwd te Oude Pekela met Feika Johanna de GROOT, geboren te Oude Pekela. Aangiftedatum: 08-02-1908. Dochter van Jan de Groot en Johanna Steenborg.

VIII.131
Warmolt (Warmolts) LAMERIS, Horlogemaker te Tiel; Rijwiel fabrikant te Adam; Gem Agent Bulli rijw. + motoren, geboren op 02‑03‑1873 te Oude Pekela, overleden op 28‑08‑1935 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-08-1935. Zoon van Warmold (Hansen) LAMERIS (zie VII.125) en Jannetje Andries RIETMEIJER.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1898 te Oude Pekela met Koertje KORVEMAKER, geboren ca 1868 te Morige / Wedde, overleden op 14‑11‑1902 te Tiel. Aangiftedatum: 15-11-1902. Dochter van Remko Korvemaker en Jantje Delger.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 24‑03‑1904 te Alkmaar met Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD, 33 jaar oud, geboren op 16‑02‑1871 te Renkum, overleden op 25‑04‑1944 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Dochter van Steven Jansen en Cornelia Spurejus.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Warmolt LAMERIS, geboren xx‑04‑1899 te Tiel, overleden op 23‑01‑1900 te Tiel. Aangiftedatum: 24-01-1900.
2.
Jantje Corrine (Jannie) LAMÉRIS, geboren op 09‑05‑1900 te Tiel, overleden op 10‑01‑1973 te Hilversum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd 1928 te Amsterdam met Jan van der WOUDE, geboren op 20‑09‑1896 te Amsterdam, overleden op 03‑04‑1944 te Malang, Java op 47-jarige leeftijd. Zoon van Bote van der Woude en Wiepkje van de Horst.
3.
Warmolt LAMERIS, geboren xx‑07‑1901 te Tiel, overleden op 23‑12‑1901 te Tiel. Aangiftedatum: 24-12-1901.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Cornelia LAMÉRIS (zie IX.242).
6.
Warmolt LAMÉRIS (zie IX.243).

VIII.137
Johannes LAMÉRIS, Horlogemaker te Nieuwolda, later Drachten, geboren op 07‑06‑1867 te Loppersum, overleden op 01‑08‑1954 te Drachten op 87-jarige leeftijd, zoon van Siepko (Hansen) LAMERIS (zie VII.128) en Grietje Harms KOOLMAN, Dienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑12‑1895 te Workum met Geertje LÜMER, 28 jaar oud, geboren op 11‑10‑1867 te Workum, overleden op 21‑09‑1952 te Drachten op 84-jarige leeftijd. Dochter van Dirk Lumer en Egbertje Welma.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbertje Grietje (Betty) LAMÉRIS, Onderwijzeres te Zelhem, geboren op 06‑02‑1897 te Workum. Aangiftedatum: 06-02-1897, overleden op 14‑12‑1969 op 72-jarige leeftijd.
2.
Grietje Egbertje LAMÉRIS, geboren op 31‑08‑1898 te Workum. Aangiftedatum: 31-08-1898, overleden op 31‑12‑1963 op 65-jarige leeftijd.
3.
Siepko LAMÉRIS (zie IX.247).
4.
Dirkje LAMÉRIS, geboren op 28‑10‑1902 te Workum. Aangiftedatum: 29-10-1902, overleden op 10‑07‑1979 te Zelhem op 76-jarige leeftijd, begraven op 16‑07‑1979 te Zelhem?
5.
Harm LAMÉRIS (zie IX.250).

VIII.178
Geert Hendrik LAMERIS, Horlogemaker; later (brillen)fabrikant en uitvinder van een appelschilmachine, geboren op 26‑10‑1879 te Wildervank, overleden op 13‑07‑1960 te Zuidlaren op 80-jarige leeftijd, zoon van Pieter LAMERIS (zie VII.166) en Elisabet DEDDENS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑05‑1903 te Winschoten met Margaretha Harmina (Margreet) BULT, 26 jaar oud, geboren op 15‑07‑1876 te Wolvega, overleden op 26‑01‑1963 te Zuidlaren op 86-jarige leeftijd. Vader: Jan Bult (dominee); moeder: Bouwina Timmerman.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Frides LAMERIS (zie IX.252).
2.
Jan Arent LAMERIS (zie IX.254).
3.
Elizabeth Janna LAMERIS, geboren op 12‑02‑1908 te Groningen, overleden op 10‑10‑1994 te Meppel op 86-jarige leeftijd.
4.
5.
Arent Jan LAMERIS (zie IX.260).
6.
Willem Johan LAMERIS (zie IX.262).
7.
Bouwina Gezina (Ina) LAMERIS, geboren op 03‑12‑1918 te Haren (gr), overleden op 11‑05‑1992 te Haren (gr) op 73-jarige leeftijd, begraven op 15‑05‑1992 te Haren (gr).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑04‑1944 met Auke Anton PAUW, 29 jaar oud, Boekhouder, geboren op 22‑07‑1914 te Oldemarkt (OV), overleden op 21‑10‑2015 te Haren (Gr) op 101-jarige leeftijd, begraven op 03‑11‑2015 te Haren (Gr). Begraafplaats de Elshof. Zoon van Johannes Pauw (1884-1924) en Trijntje Sijbenga (1886-1972).
8.
Alida Anna Frida LAMERIS, geboren op 04‑08‑1920 te Haren (gr), overleden op 16‑03‑2019 te Leiden op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dick GROENEVELD, geboren op 19‑08‑1920 te Sneek, overleden op 16‑12‑2015 te Leiden op 95-jarige leeftijd.

IX.1
Friedes (Jans) LAMÉRIS, Majoor Paardenarts te Millingen, geboren op 03‑01‑1869 te Sebaldeburen, overleden op 04‑10‑1937 te Amersfoort op 68-jarige leeftijd. Afgestudeerd in juli 1891 als vee-arts aan de veeartsenijschool in Utrecht (Het nieuws van den dag: kleine courant 31-07-1891). Zoon van Jan (Frides) LAMERIS (zie VIII.2) en Antje Thomas VERDENIUS.
Ondertrouwd op 06‑05‑1909, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17‑06‑1909 te Zutphen met Wilhelmina Hendrika van BARRELO, 32 jaar oud, geboren op 21‑12‑1876 te Zutphen, overleden op 19‑08‑1931 te Amersfoort op 54-jarige leeftijd. Dochter van Frederik Hendrik van Barrelo en Christina Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Kornelia Christina (Co) LAMERIS, lerares koken/voedingsleer, geboren op 13‑12‑1909 te Amersfoort, overleden op 23‑07‑2007 te Den Haag op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd met Karl Albert BAZLEN, civiel ingenieur, Zuiderzeewerken, geboren op 20‑05‑1903 te Zurich, (Zwitserland), overleden op 24‑02‑1987 te Den Haag op 83-jarige leeftijd.
2.
3.
Anna Elisabeth (Bep) LAMERIS, Montessori onderwijzeres, geboren op 29‑01‑1911 te Amersfoort, overleden op 29‑06‑1972 te Den Haag op 61-jarige leeftijd.

IX.7
Johan Sebaldus LAMÉRIS, Officier vd Gezondheid; later tandarts te 's-Gravenhage, geboren op 28‑12‑1877 om 03:30 uur te Venlo, overleden op 31‑05‑1957 te Den Haag op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus LAMERIS (zie VIII.6) en Catrina Elisabeth HUFFNAGEL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28‑09‑1909 te 's-Gravenhage met Anna Catharina BECHT, 27 jaar oud, geboren op 20‑03‑1882 om 15:30 uur te Den Haag, overleden op 30‑08‑1971 te Den Haag op 89-jarige leeftijd, gecremeerd 1‑09‑1971? te Den haag, dochter van Carel Lodewijk George (Louis) BECHT, tandarts, en Johanna Marina FRANÇOIS.
Uit dit huwelijk:
3.
Evert LAMÉRIS (zie X.12).
4.
Sophia Adriana LAMÉRIS, geboren op 28‑02‑1920 te Den Haag, overleden op 15‑05‑2011 te Den Haag op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 19‑05‑2011 te Den Haag.

IX.12
Emma Jacoba Catharina LAMÉRIS, geboren op 13‑05‑1882 te Breda, overleden op 08‑10‑1968 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd, dochter van Jacobus LAMERIS (zie VIII.6) en Catrina Elisabeth HUFFNAGEL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑11‑1910 met Herman Anton KNOTTENBELT, 26 jaar oud, Directeur Zeepfabriek "De Duif" Den Dolder, geboren op 20‑04‑1884 te Amsterdam, overleden op 27‑03‑1956 te Zeist op 71-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 28-02-1954.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth KNOTTENBELT, geboren op 14‑02‑1912 te Batavia, overleden.
2.
Emma (Emke) KNOTTENBELT, geboren op 23‑06‑1913 te Batang Toroe/Padansidempoean (Sumatra), overleden op 13‑11‑2005 te Naaldwijk op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑11‑2005 te Rijswijk.
Gehuwd 1950 met Anthonius Johannes RUIJGROK, geboren op 08‑01‑1914 te Gouda, overleden op 31‑10‑1985 te Naaldwijk op 71-jarige leeftijd.

IX.25
Hiddo Jan LAMÉRIS, Hoogleraar chirurgie Univ van Utrecht, geboren op 10‑06‑1872 te Utrecht, overleden op 27‑11‑1948 te Utrecht op 76-jarige leeftijd. Uit Erflaters van de Universiteit Utrecht :
 
 
 
Hiddo Jan Laméris (1872-1948)
 
 
Behaalde in 1902 de doctorstitel in Gent, omdat afgestudeerden met een HBS-diploma in Nederland niet mochten promoveren. Werd in 1907 hoogleraar chirurgie, wat hij bleef tot 1943.
 
Opvallende eigenschap: Een vooral op jonge leeftijd bijna militaristische gehechtheid aan tucht en discipline. De voordracht voor het hoogleraarschap van Laméris leidde dan ook tot forse commotie bij studenten en patienten (!) Maar het College van curatoren vond dat bijna een extra aanbeveling, want zei men: "Het is ons niet onbekend dat de heer Laméris zich in zijn omgeving niet algemeen bemind heeft weten te maken. .....maar juist krachtige persoonlijkheden loopen gevaar zich weinig populair te maken..."
 
Grootste verdienste: Zijn onbetwiste didactische kwaliteiten die ervoor zorgden dat zijn gehoor van begin tot eind aan zijn lippen hing. Studenten en assistenten die zich niet exact genoeg uitdrukte konden overigens rekenen op een kennismaking met zijn aan sarcasme grenzende ironie.
 
Gevleugelde uitspraken:
- Gaat terug tot de kafferkraal waaruit Ge voortgekomen zijt
- Die Chrirurgie ist ein offenes Buch, man braucht es nur zu lesen
- De rontgenkamer is de amfioenkit der kliniek, waar men zich aan de wildste fantasieen kan overgeven
- Bij iedere operatieve ingreep dient men zich af te vragen of deze geschiedt om het leven van de patient te verlengen of te veraangenamen.
- Intellectine is een extract bereid uit co-assistenten
- De statistiek is als een veile vrouw; men kan met haar doen wat men wil
 
, zoon van Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18) en Christina van SMIRREN.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 03‑10‑1905 te neede met Adeleida Maria Christina GEENEN, geboren 1872 te Eibergenm, overleden 1933 te Utrecht. Dochter van Godefridus Joannes van Geenen en Geertruida Adeleida van der Noordaa.
Gehuwd (2) ? te ? Echtgenote is H.C. DISSELKOEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Christine Geertruida Adeleida LAMÉRIS, geboren op 07‑02‑1907 te Utrecht, overleden 1973 te Den Haag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑04‑1930 te Utrecht, gescheiden na 17 jaar op 06‑05‑1947 te Assen van Reinier Aarnout William Agathe van DEURSEN, geboren ca 1900, overleden op 18‑05‑1959 te Amsterdam, begraven op 22‑05‑1959 te Driehuis-Westerveld.
2.
Hidde LAMÉRIS, geboren op 16‑08‑1908 te Utrecht. Aangiftedatum: 18-08-1908. Overleden op 30‑11‑1923 te Utrecht op 15-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-12-1923; Suicide.
3.

IX.32
Dirk Christiaan LAMÉRIS, oprichter Laméris instrumentenhandel, geboren op 22‑01‑1879 te Utrecht, overleden op 05‑05‑1961 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Hiddes) LAMERIS (zie VIII.18) en Christina van SMIRREN.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23‑09‑1915 te Utrecht met Geertruida Elisabeth Rosella HOLSHEIMER, 29 jaar oud, geboren op 01‑11‑1885 te Uithoorn, overleden op 03‑12‑1956 te Utrecht op 71-jarige leeftijd. Dochter van Alexander Ortwinus Holsheimer en Geertuida Doornbos.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk LAMÉRIS (zie X.25).
2.
Jan LAMÉRIS, Vrouwenarts te Zeist, geboren op 07‑10‑1917 te Utrecht, overleden op 27‑12‑1989 op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met A.A. van der HOUT, geboren te ?
3.
Christine LAMÉRIS, geboren op 17‑11‑1919 te Utrecht, overleden op 23‑01‑1955 te Utrecht op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑12‑1949 te Utrecht met Bernhardus Jouke BUMA, 50 jaar oud, lid hoog militair gerechtshof van Ned.-Indie 1947-1949. Geboren op 23‑01‑1899 te Leiden, overleden op 31‑07‑1981 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, begraven te Weidum. Zoon van Dirk Rudolph Buma en Anna Emerentia Jacoba Wilson.

IX.43
Akke LAMERIS, geboren op 10‑02‑1874 te Gorredijk. Aangiftedatum: 10-02-1874, overleden op 26‑09‑1955 te Arnhem op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑05‑1895 te Amsterdam met Adrianus BEIJLSMIT, 22 jaar oud, Monteur, geboren op 27‑08‑1872 te Amsterdam, overleden op 03‑02‑1946 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Zoon van Adrianus Beilsmit en Anthonia Geertruida Ham.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Geertruida (Truus) BEIJLSMIT, geboren op 11‑09‑1895 te Amsterdam, overleden op 26‑08‑1967 te Arnhem op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑09‑1926 te Amsterdam met Louis Hermanus (Lou) van den PUTTELAAR, 40 jaar oud, geboren op 20‑01‑1886 te Amsterdam, overleden op 30‑01‑1947 te beckenham, Kent, Engeland op 61-jarige leeftijd. Zoon van Johannes van den Puutelaar en Jacoba Margaretha Iking.
2.
Hendrik (Henk) BEIJLSMIT, Kantoorbediende, geboren op 25‑05‑1897 te Amsterdam. Aangiftedatum: 26-05-1897. Overleden op 31‑08‑1983 te Arnhem op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑06‑1921 te Arnhem met Johanna Hendrica Maria (Ans) STEVELS, Hoedenmaakster, geboren ca 1881 te Arnhem, overleden > 1921. Dochter van Johannes George Stevels en Johanna Hendrica Maria van Rheden.
3.
Adrianus (Pim) BEIJLSMIT, geboren op 08‑01‑1899 om 18:00 uur te Amsterdam. Aangiftedatum: 9-1-1899. Overleden op 03‑02‑1984 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd. Voerde een groot gedeelte van zijn leven de naam Beylsmit.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18‑09‑1919 te Amsterdam met Wilhelmina BOUMAN, 24 jaar oud, geboren op 07‑06‑1895 te Amsterdam, overleden op 30‑10‑1968 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd.

IX.44
Elize LAMERIS, Borstelmaker te Assen, geboren op 19‑02‑1876 te Gorredijk. Aangiftedatum: 22-02-1876, overleden op 04‑07‑1963 te Assen op 87-jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑12‑1903 te Gorredijk met Joukje Geerts van den AKKER, 25 jaar oud, geboren op 09‑05‑1878 te Jubbega, overleden op 27‑11‑1963 te Assen op 85-jarige leeftijd. Dochter van Geert van den Akker en Trijntje Roels Roelinga.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina LAMERIS (zie X.39).
2.
Geert LAMERIS, geboren op 10‑09‑1906 te Assen, overleden op 07‑11‑1935 te Assen op 29-jarige leeftijd.
3.
NN LAMERIS, geboren op 08‑03‑1911 te Assen, overleden op 08‑03‑1911 te Assen, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 09-03-1911.
4.
Hendrik LAMÉRIS (zie X.42).

IX.47
Johanna Tobina LAMERUS, geboren op 21‑11‑1877 te Gorredijk. Aangiftedatum: 22-11-1877, overleden op 08‑04‑1912 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 9-4-1912. Dochter van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑06‑1902 te Opsterland~ met Tjeerd Thomas NIJDAM, 24 jaar oud, Brandmeester te Amsterdam, geboren op 01‑03‑1878 te IJlst. Aangiftedatum: 02-03-1878. Overleden op 23‑01‑1959 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Zoon van Thomas Nijdam en Tjeerdje Zult.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas NIJDAM, geboren op 22‑03‑1903 te Amsterdam, overleden.
2.
Hendrik NIJDAM, geboren op 28‑12‑1904 te Amsterdam, overleden.
3.
Willem NIJDAM, geboren op 11‑01‑1907 te Amsterdam, overleden.

IX.48
Simon LAMERIS, Horlogemaker, geboren op 16‑02‑1879 te Gorredijk. Aangiftedatum: 18-02-1879, overleden op 18‑12‑1962 te Paterswolde op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21‑08‑1913 te Steenwijkerwold met Jetske KAASTRA, 28 jaar oud, geboren op 17‑03‑1885 te Willemsoord, Steenwijkerwold, overleden op 31‑12‑1962 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, begraven te Willemsoord Vredehof. Dochter van Jan Kaastra en Kornelia Tinholt.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan LAMERIS (zie X.47).

IX.50
Thijs LAMERUS, Kapper, geboren op 23‑12‑1881 te Gorredijk. Aangiftedatum: 24-12-1881, overleden op 24‑07‑1948 te Assen op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 24-07-1948. begraafplaats: Assen zuiderbpl, zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06‑07‑1916 te Opsterland~ met Hiltje KRIST, 28 jaar oud, geboren op 31‑03‑1888 te Langezwaag, overleden op 19‑03‑1982 op 93-jarige leeftijd. Dochter van Jan krist en Vokeltje Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik LAMERIS, Kapper, geboren op 29‑10‑1916 te Gorredijk, overleden op 08‑11‑2007 te Assen op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 13‑11‑2007 te Assen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑06‑1946 te Groningen met Trijntje OOSTRA, 26 jaar oud, kapster, geboren op 01‑12‑1919 te Assen, overleden op 03‑09‑2007 te Assen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 07‑09‑2007 te Assen.
2.
Maaike LAMERIS, geboren op 03‑12‑1917 te Assen, overleden op 01‑08‑2015 te Assen? op 97-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑08‑2015 te Assen, 2 kinderen (Hilde Dirktje Catharina 1950 en Folkert:2-8-1954).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09‑09‑1947 te Assen met Daniel HUIZINGA, 25 jaar oud, gedeputeerde, Hoofd Jozef Israelschool, geboren op 13‑11‑1921 te Assen, overleden op 04‑02‑1988 te Assen op 66-jarige leeftijd, zie ook http://www.noord.bart.nl/~robmail/stamboom/huizinga.htm voor een interview met hem.
3.
Jan LAMERIS (zie X.58).
4.
Catharina (Catrien) LAMERIS, geboren op 26‑01‑1921 te Assen, overleden op 18‑07‑2009 te Assen op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jint RUITER, geboren ca 1931, overleden op 11‑04‑2008 te Assen, gecremeerd op 15‑04‑2008 te Assen.

IX.52
Gerben LAMERUS, Winkelier te Zaandam, geboren op 05‑10‑1884 te Gorredijk. Aangiftedatum: 08-10-1884, overleden op 19‑08‑1967 te Zaandam op 82-jarige leeftijd.
Het oorspronkelijke schildersvak was te ongewis. Hij was de eerste kruidenier in Noord-Holland, die levensmiddelen verpakte en deels zelf maaakte en ze onder eigen naam in de winkel verkocht. Hij bouwde van een Zweedse telmachine een eigen toonbank-kassa met 1 lade.
Zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑05‑1915 te Kampen met Berendje van UNEN, 21 jaar oud, geboren op 10‑08‑1893 te Kampen, overleden op 27‑08‑1974 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd. Dochter van Klaas van Unen en Hermine Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik LAMERUS (zie X.64).
2.
Klaas LAMERUS, Winkelier, geboren op 09‑12‑1919 te Zaandam, overleden op 21‑11‑1984 te Leiden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑06‑1948 te Zaandam met Marijtje Alida Johanna SWART, 28 jaar oud, geboren op 27‑04‑1920, overleden op 25‑10‑1981 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd.

IX.58
Anna LAMERUS, dienstbode, geboren op 10‑05‑1890 te Gorredijk. Aangiftedatum: 12-05-1890, overleden op 27‑11‑1977 te Den Haag op 87-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Ockenburg, Westduin in Den Haag. Heeft twee dochters, Aukje Katharina en Catharina. Dochter van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1913 te 's-Gravenhage. Aangiftedatum: 14-05-1913. Echtgenoot is Johannes Hyltjes PASMA, 24 jaar oud, tramconducteur, geboren op 19‑12‑1888 te Tzummarum, overleden op 15‑06‑1954 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, begraven te Den Haag, begraafplaats Ockenburg. Zoon van Hyltje Wybes Pasma en Aukje Cornelis Zijlstra.
Uit dit huwelijk:
1.
Aukje Katharina PASMA, geboren op 21‑09‑1913 te Den Haag, overleden op 15‑09‑2004 te Den Haag? op 90-jarige leeftijd, begraven te Den Haag, begraafplaats Ockenburg, westduin.
2.
Catharina PASMA, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage ? Echtgenoot is Johannes Marinus STARRENBURG, geboren op 28‑03‑1914 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑05‑1993 te Leidschendam op 79-jarige leeftijd.

IX.59
Fridus LAMERUS, Autotechniek en -handel, geboren op 01‑05‑1894 te Gorredijk. Aangiftedatum: 04-05-1894, overleden op 02‑09‑1990 te Bergh (Gld) op 96-jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Simons) LAMERUS (zie VIII.44) en Catharina (Elizes) COMPAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑11‑1917 te Bergh (Gld) met Maria Sophia Hendrika BERNARDS, 19 jaar oud, geboren op 12‑09‑1898 te Bergh (Gld), overleden op 14‑07‑1997 te Bergh (Gld) op 98-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Gerharda Hendrika (Joke) LAMERUS, geboren op 26‑12‑1918 om 06:00 uur te Bergh (Gld), overleden op 09‑06‑1999 te Emmen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22‑07‑1955 te Den Haag met Jan LAMERIS, 41 jaar oud (zie X.47). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1942 te Amsterdam, gescheiden na 13 jaar op 01‑07‑1955 te Amsterdam van Aafke FREEK, Secretaresse, geboren op 23‑02‑1916 te Amsterdam, overleden op 18‑12‑2012 te Sint Anthonis op 96-jarige leeftijd. Dochter van David Frederik Willem Freek 18-11-1888 Amsterdam - 25-03-1955 Amsterdam) en Martha Zeilstra (04-09-1889 Amsterdam - 27-09-1967 Amsterdam). Beide ouders kwamen uit families van binnenschippers. Hij is later gehuwd ? Echtgenote is C. NN.}
2.
Frieda LAMERUS, geboren te 's-Gravenhage.

IX.67
Simon LAMERUS, Timmerman, geboren op 20‑03‑1888 te Gorredijk. Aangiftedatum: 22-03-1888, overleden op 19‑02‑1958 te Grouw op 69-jarige leeftijd, begraafplaats: Grouw, ook Lameris genaamd bij huwelijk en overlijden. Zoon van Thijs Siemons LAMERUS (zie VIII.46) en Hiltje Gooitzens BIJLSMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑05‑1914 te Gorredijk (Haskerland) met Meintje EERHARD, 23 jaar oud, geboren op 20‑03‑1891 te Oudehaske, overleden op 27‑03‑1958 te Grouw op 67-jarige leeftijd, begraafplaats: grouw. Dochter van Luitzen Karels Eerhard en Albertje Dolstra.
Uit dit huwelijk:
1.

IX.82
Hermina Reindina LAMERUS, geboren op 02‑03‑1895 te Zutphen. Aangiftedatum: 02-03-1895. Overleden op 17‑12‑1961 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 1-1-1961, dochter van Gerben (Simons) LAMERUS V-27 (zie VIII.52) en Alberdina Hendrika HARTGERS, dienstbode.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 19‑02‑1913 te Rotterdam met Antonius Jacobus van SPRONSEN, 24 jaar oud, geboren op 27‑05‑1888 te Rotterdam, overleden op 21‑02‑1923 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd. Zoon van Quirinus Spronsen en Maria Suzanna Coleta de Maat.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius Jacobus van SPRONSEN, geboren op 18‑05‑1913 te Rotterdam, overleden op 21‑06‑1930 te Rotterdam op 17-jarige leeftijd.
2.
Dina Hendrika van SPRONSEN, geboren op 25‑08‑1914. Aangiftedatum: 1914
, overleden ?
3.
Maria van SPRONSEN, geboren op 04‑06‑1916 te Rotterdam, overleden op 24‑04‑1918 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

IX.86
Johanna LAMERUS, geboren op 17‑12‑1900 te Zutphen, Warnsfeld, overleden op 26‑02‑1966 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Simons) LAMERUS V-27 (zie VIII.52) en Alberdina Hendrika HARTGERS, dienstbode.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24‑11‑1920 te Rotterdam met Hubert BERENMAN, 26 jaar oud, geboren op 27‑12‑1893 te Rotterdam, overleden op 12‑12‑1957 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd. Zoon van N.N. Boch (Boeth) en Helena Maria Berenman.
Uit dit huwelijk:
1.
Hubert Gerben BERENMAN, geboren op 12‑04‑1922 te Rotterdam, overleden op 14‑02‑1995 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmina van der VELDEN, geboren te Rotterdam. Dochter van Jan van de Velden en Bergetta Margrita van Gelderen.
2.
Wilhelmina BERENMAN, geboren te Rotterdam.
3.
Gerben BERENMAN, geboren op 13‑03‑1936 te Rotterdam, overleden op 23‑01‑1984 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd.
4.
Annie BERENMAN, geboren onbekend, overleden.
5.
Marie BERENMAN, geboren onbekend.

IX.92
Simon (Fridus) LAMERUS, Rangeerder N.S. Geboren op 27‑11‑1890 te Hees. Aangiftedatum: 27-11-1890 (aktedatum mogelijk fout!), overleden op 10‑07‑1973 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd, zoon van Fridus (Simons) LAMERUS V-28 (zie VIII.54) en Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, Dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11‑11‑1921 te Nijmegen met Johanna Catharina SCHOLTEN, 29 jaar oud, geboren op 17‑02‑1892 te Arnhem, overleden op 24‑03‑1966 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd. Dochter van Christiaan Scholten en Johanna Catharina Lenselink.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catharina (Annie) LAMERUS, geboren op 25‑07‑1923 te Hees, overleden op 26‑02‑2014 te Deventer op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 04‑03‑2014 te Deventer.
2.

IX.97
Cornelis Wilhelmus LAMERUS, geboren op 19‑05‑1896 om 17:00 uur te Nijmegen. Aangiftedatum: 20-05-1896 Zoon van Fridus (Simons) LAMERUS V-28 (zie VIII.54) en Johanna Carolina Gerardina SCHOUTEN, Dienstbode.
Gehuwd met Albertina Theodora Wilhelmina POUWELS.
Uit dit huwelijk:
1.
NN LAMERUS, geboren op 15‑04‑1932 te Leiden, overleden op 15‑04‑1932 te Leiden, 0 dagen oud.

IX.106
Gepke LAMERUS, geboren op 18‑03‑1877 te Gorredijk. Aangiftedatum: 19-03-1877, overleden op 18‑05‑1944 te Gorredijk op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrik (Gerardus) LAMERUS (zie VIII.58) en Ettje Gurbus WERKSMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑05‑1901 te Opsterland~ met Gerrit KUSSENDRAGER, 26 jaar oud, geboren op 08‑10‑1874 te Drachten, overleden op 27‑04‑1938 te Opsterland~ op 63-jarige leeftijd, begraafplaats: gorredijk. Zoon van Daniel Kussendrager en Aaltje Hellinga.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniel KUSSENDRAGER, Melkventer, geboren op 12‑02‑1902 te Opsterland (Terwispel). Aangiftedatum: 13-02-1902, overleden op 02‑11‑1973 te Gorredijk op 71-jarige leeftijd. Getrouwd met Antje Boscher (1902-1988).
2.
Ettje KUSSENDRAGER, geboren op 09‑10‑1904 te Kortezwaag. Aangiftedatum: 10-10-1904. Overleden op 10‑02‑1907 te Opsterland op 2-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-02-1907.
3.
Aaltje KUSSENDRAGER, geboren op 03‑09‑1906 te Gorredijk, overleden op 30‑04‑1987 te Gorredijk op 80-jarige leeftijd. Gehuwd met Johannes Bijker (1906-1978).
4.
Hendrik Gerhardus KUSSENDRAGER, geboren op 02‑02‑1910 te Gorredijk, overleden op 15‑12‑1999 te Wolvega op 89-jarige leeftijd.
5.
Ettje Gepke KUSSENDRAGER, geboren op 22‑08‑1911 te Gorredijk, overleden op 15‑08‑1991 te Gorredijk op 79-jarige leeftijd. Getrouwd met Johannes Gerhardus van der Walle (1909-1992).

IX.112
Gerhardus LAMERUS, Kaaskoopman, geboren op 16‑05‑1885 te Gorredijk. Aangiftedatum: 18-05-1885, overleden op 13‑10‑1944 te Gorredijk op 59-jarige leeftijd, begraafplaats: gorredijk, zoon van Hendrik (Gerardus) LAMERUS (zie VIII.58) en Ettje Gurbus WERKSMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑04‑1910 te Opsterland~ met Wopkje JANSEN, 24 jaar oud, geboren op 23‑08‑1885 te Kortezwaag, overleden op 02‑09‑1966 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd. Dochter van Martinus Lodewijk Jansen en Lutske Klazes Spoelstra.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik LAMERUS (zie X.96).
3.
Ettje Gerhardina Wobbina LAMERUS, geboren op 12‑10‑1916 te Kortezwaag, overleden op 22‑04‑1995 op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ype van der ZEE, geboren ± 1911, overleden op 22‑11‑2001.

IX.133
Frides LAMÉRIS, Meubelmaker/taxateur, geboren op 23‑06‑1888 te Groningen, overleden op 25‑12‑1969 te Haren (Gr.) op 81-jarige leeftijd, zoon van Frides LAMÉRIS (zie VIII.86) en Johanna Pieternella SIJPKENS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑06‑1911 te Appingedam met Antje LUURSEMA, 26 jaar oud, geboren op 24‑01‑1885 te Tjarnsweer, gem. Appingedam, overleden op 16‑10‑1964 te Haren (Gr) op 79-jarige leeftijd. Dochter van Harm Luursema en Anneta Augusta Elizabet van Swinderen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Pieternella LAMÉRIS, geboren te Appingedam.
2.
Harry LAMÉRIS, chauffeur, geboren te Groningen, aangiftedatum: 17-09-1913.
Gehuwd te Rastede, (DL) met Dora VOHLKEN, geboren te Rastede (DL).
3.
Frides LAMÉRIS (zie X.106).
4.
Annetta Augusta Elisabeth LAMÉRIS, geboren op 18‑09‑1917 te Appingedam, overleden op 01‑05‑1919 te Appingedam op 1-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 01-05-1919.
5.
Willem LAMÉRIS, geboren op 04‑01‑1926 te Soest, overleden op 11‑03‑2007 te Groningen op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑03‑2007 te Groningen.

IX.135
Willem LAMÉRIS, Hoofdambtenaar arbeidsinspectie te Groningen, geboren op 07‑05‑1890 te Groningen, overleden op 20‑08‑1976 te ? op 86-jarige leeftijd, zoon van Frides LAMÉRIS (zie VIII.86) en Johanna Pieternella SIJPKENS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑06‑1920 te Groningen met Anna van der WERFF, 24 jaar oud, Lerares industrieschool Groningen, geboren op 11‑01‑1896 te Groningen, overleden op 16‑03‑1972 te Groningen op 76-jarige leeftijd. Dochter van Ruud van der Werff en Jantje Kollen.
Uit dit huwelijk:
1.
Frides LAMÉRIS (zie X.110).
2.
Janneke LAMÉRIS (zie X.113).

IX.154
Friedes LAMÉRIS, Draaier, geboren op 24‑03‑1884 te Groningen, overleden op 18‑03‑1971 te Groningen op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 22‑03‑1971 te Groningen, zoon van Bartelt LAMÉRIS (zie VIII.90) en Auktje HUIZINGA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑11‑1905 te Warffum met Harmke ZELDENRUST, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24‑01‑1884 te Warffum, overleden op 13‑07‑1969 op 85-jarige leeftijd. Dochter van Wiebe Zeldenrust en Geeske Wierts.
Uit dit huwelijk:
1.
Auktje LAMÉRIS, geboren op 07‑04‑1906 te Uithuizen, overleden op 23‑09‑1978 te Groningen op 72-jarige leeftijd.
2.
Wiebo LAMÉRIS (zie X.115).
3.
Geziena LAMÉRIS, geboren op 01‑12‑1910 te Groningen, overleden op 27‑01‑2000 te Groningen op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22‑12‑1949 met Pieter Popko DREEUWS, geboren 1907, overleden op 15‑03‑1981 te Groningen.

IX.158
Derk LAMERIS, arbeider,spoorwegbeambte (remmer, ladingmeester), geboren op 16‑03‑1866 te Adorp, overleden op 10‑03‑1939 te Groningen op 72-jarige leeftijd, begraafplaats: Groningen Esserveld, zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105) en Henderika Jacoba van het KLOOSTER, dienstmeid, 1865.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27‑10‑1892 te Groningen met Metje KOENZ, 21 jaar oud, geboren op 24‑01‑1871 te Groningen, overleden op 12‑12‑1913 te Groningen op 42-jarige leeftijd. Dochter van Harm Koenz en Albertje van der Veen. VI-95.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06‑05‑1915 te Winschoten met Truida van de LAAN, 35 jaar oud, geboren op 10‑07‑1879 te Winschoten, overleden op 20‑11‑1964 op 85-jarige leeftijd, begraafplaats: groningen esserveld. Dochter van Garrelt van der Laan en Trientje Hartog.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Albertje (Dien) LAMERIS, geboren op 14‑06‑1893 te Oudezijl (Nieuwe Schans), overleden > 1920!
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑04‑1920 te Loppersum met Luitje (Luut) GOLDHOORN, 27 jaar oud, Caféhouder, geboren op 24‑01‑1893 te Loppersum, overleden op 22‑07‑1964 op 71-jarige leeftijd. Zoon van Luitje Goldhoorn en Ida Burema.
2.
Hendrik LAMERIS (zie X.121).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Hendrika LAMERIS.

IX.162
Alberdina LAMERIS, geboren op 21‑02‑1868 te Adorp, overleden op 02‑11‑1918 te Groningen op 50-jarige leeftijd, dochter van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105) en Henderika Jacoba van het KLOOSTER, dienstmeid, 1865.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑09‑1891 te Groningen met Hindrik Albertus ALBERTS, 18 jaar oud, arbeider, geboren op 26‑11‑1872 te Groningen, overleden op 25‑04‑1951 te Groningen op 78-jarige leeftijd. Zoon van Hindrik Alberts en Hendrikje Harms.
Uit dit huwelijk:
1.
Henderikus Jacobus ALBERTS, metaalbewerker, geboren ca 1893 te Groningen, overleden > 1914.
Gehuwd (1) op 19‑11‑1914 te Groningen, gescheiden <‑ 1916??? Echtgenote is Regina Petronella ZINJEL, geboren ca 1896 te Groningen, overleden > 1916. Dochter van Gerhardus Zinjel en Johanna Wilhelmina Haak.
Gehuwd (2) op 27‑01‑1916 te Groningen met Grietje HOLLENBERG, geboren ca 1889 te Groningen, overleden > 1916. Dochter van Pieter Hollenberg en Jantje Dekens.
2.
Hindrikje ALBERTS, geboren CA 1896 te Groningen.
Gehuwd te Assen met Gerrit Jan GEEL, stafmuzikant, geboren ca 1890 te Zwolle. Zoon van Martinus Geel en Lamberta Jansen. Weduwnaar van Theodora Strik.
3.
Jantje ALBERS, geboren ca 1899 te Groningen.
Gehuwd op 09‑06‑1920 te Rotterdam met Bertus van MEENEN, geboren ca 1902 te Rotterdam, overleden >1920. Zoon van Willem van Meenen en Johanna Elizabeth van de Gaag.
4.
Alberdina ALBERTS, geboren ca 1901 te Groningen, overleden > 1920.
Gehuwd op 23‑08‑1920 te Groningen met Egbert SPAAK, schipper, geboren ca 1899 te Groningen, overleden > 1920. Zoon van Mient Spaak en Geertje Zuidema.
5.
Fokko ALBERTS, Bankwerker, geboren op 16‑05‑1905 te Groningen, overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑02‑1931 te Groningen met Foktje WILDERMAN, 28 jaar oud, geboren op 30‑01‑1903 te Termunten, overleden op 10‑12‑1968 te Leersum op 65-jarige leeftijd.

IX.166
Reinder LAMERIS, Kwekerij in Hilversum, schilder en milicien,ook agent van politie, geboren op 13‑07‑1873 te Groningen. Aangiftedatum: 14-07-1873. Overleden op 26‑08‑1960 te Hilversum op 87-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 29-08-1960. Zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105) en Johanna NOORMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑05‑1899 te Groningen met Gesine Elisabeth WOLBES, 28 jaar oud, geboren op 12‑01‑1871 te Stadskanaal, overleden op 25‑05‑1957 te Hilversum op 86-jarige leeftijd. Dochter van Gerhardus Wolbes en Martha Johanna Barnier.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna LAMERIS, geboren op 17‑02‑1900 te Groningen. Aangiftedatum: 19-02-1900. Overleden <1984 te Loosdrecht.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 14‑10‑1925 te Hilversum met Willem Jacob van WIJK, 27 jaar oud, geboren op 11‑05‑1898 te Amsterdam. Geboren in de Noordstraat 23 Amsterdam. Overleden op 08‑04‑1939 te Hilversum op 40-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11-04-1939.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 01‑07‑1944 te Haarlem met Cornelis Johannes Carel (Cor) van OIJE, 45 jaar oud, geboren op 03‑04‑1899 te Haarlem, overleden > 1984 te Loosdrecht.
2.
Martha Johanna LAMERIS, geboren op 17‑02‑1901 te Amsterdam. Aangiftedatum: 18-02-1901. Overleden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑09‑1924 te Hilversum met Leonard Jan Hendrik ANNEVELD, 23 jaar oud, Kantoorbediende, geboren op 22‑02‑1901 te Hilversum. Aangiftedatum: 23-02-1901. Overleden. Zoon van Bernardus Anneveld en Elisabeth Margaretha Schalier.

IX.168
Trientje LAMERIS, geboren op 14‑01‑1877 te Groningen, overleden > 1918, dochter van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105) en Johanna NOORMAN.
Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd op 12‑09‑1918 te Groningen met Pieter JAGER, 46 jaar oud, arbeider, geboren op 23‑01‑1872 te Bedum. Aangiftedatum: 24-01-1872. Overleden op 06‑08‑1946 te Groningen op 74-jarige leeftijd. Zoon van Jan Jager en Roelfien van Dijken. Weduwnaar van Antje Brouwer.
Gehuwd (2).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 21‑03‑1901 te Groningen. Aangiftedatum: 21-03-1901. Overleden op 23‑12‑1984 te Groningen op 83-jarige leeftijd.

IX.172
Jan LAMERIS, Veehouder, geboren op 09‑07‑1883 te Groningen, overleden > 1908, zoon van Hindrik (Derks) LAMERIS (zie VIII.105) en Johanna NOORMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1908 te Groningen met Antje van DIJKEN, 22 jaar oud, geboren op 13‑03‑1886 te Groningen, overleden > 1905 te ? Dochter van Enne van Dijken en Stientje Numan.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna LAMERIS, geboren te Groningen.
2.
Klaas LAMERIS (zie X.142).

IX.174
Frans LAMERIS, besteller PTT, geboren op 28‑06‑1893 te Slochteren, overleden op 22‑07‑1977 te Veendam op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 26‑07‑1977 te Veendam, zoon van Jan (Fransen) LAMERIS (zie VIII.113) en Martha HOMMES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑11‑1923 te Veendam (Wildervank) met Bertha DIJK VAN, 28 jaar oud, geboren op 11‑02‑1895 te Slochteren, overleden op 30‑10‑1978 te Veendam op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 03‑11‑1978 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.

IX.185
Pieter LAMÉRIS, Boekbinder, geboren op 01‑02‑1896 te Winschoten, overleden op 01‑01‑1951 te Winschoten op 54-jarige leeftijd, begraafplaats; Winschoten hofstraat, zoon van Johannes (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.120) en Hendrikje (Hinderkien) de VRIES.
Gehuwd te Winschoten met Antje BLOKZIJL, geboren te Finsterwolde.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Pieter LAMÉRIS, geboren op 05‑10‑1937 te Winschoten, overleden op 24‑06‑1943 te Winschoten op 5-jarige leeftijd.

IX.188
Frederik LAMERIS, metaalbewerker, geboren op 31‑05‑1898 te Winschoten, overleden op 12‑03‑1980 te Smallingerland op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.120) en Hendrikje (Hinderkien) de VRIES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑08‑1924 te Winschoten, gescheiden < 1980 van Gezina Christina van der BORG, dienstbode, geboren op 22‑09‑1904 te Winschoten, overleden op 16‑09‑1986 te Haarlem op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Mettje Bouwine LAMERIS, geboren > 1939?

IX.194
Warmolt Jan LAMERIS, pianostemmer, -leraar en reparateur, geboren op 21‑09‑1891 te Weerwille, gem. Ruinerwold. Aangiftedatum: 22-09-1891. Overleden xx‑04‑1974 te Albuquerque, New Mexico, USA. Hij emigreerde in het begin van de 20ste eeuw naar de Verenigde Staten. Hij was daar piano stemmer en gaf les in piano en waarschijnlijk ook orgel les. Hij stemde en repareerde het grote Orgel van de Mormoonse tabernacle in Salt Lake City. Hij had tubercolose en vestigde zich daarom in Denver, waar een grote Nederlandse vestiging was. Hij leefde daar tot de "Great Depression", waarna hij rond 1933 vertrok naar Albuquerque in New mexico, waar hij stierf. Hij had twee zonen, waarvan een vroeg stierf. Is rond 1916 amerikaans staatsburger geworden volgens US Census 1930. Rond 1940 leefde hij samen met zijn vrouw in Santa Fé, N.M. (Census 1940).
 
Uit anchestry.com:
 
Names of Persons in Entry: Warmott J Lameris
Subject Title: Barred From Naturalization
Date: 15 Oct 1937
INS Reference Number: 23/31807
Roll Content Description: American Federation of Labor - Bigamy
Roll Number: 3
Archive Publication Number: Subject Index to Correspondence and Case Files of the Immigration and Naturalization Service, 1903-1952
, zoon van Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS (zie VIII.123) en Petronella ALBERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑01‑1917 te Watergraafsmeer Asd met Maria Gezina WIJTMAN, 26 jaar oud, Lingerienaaister, geboren op 14‑07‑1890, overleden op 29‑01‑1961 te Denver, CO? op 70-jarige leeftijd. Dochter van Willem Dirk Wijtman en Cosina Hendrika Kloppenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
NN LAMERIS, geboren ?? Overleden ??

IX.196
Jan Warmolt LAMERIS, geboren op 17‑06‑1893 te Weerwille, Gem. Ruinerwold. Aangiftedatum: 17-06-1893, overleden op 04‑05‑1969 op 75-jarige leeftijd, zoon van Andreas (Warmolts) (Andries) LAMERIS (zie VIII.123) en Petronella ALBERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑12‑1919 te Rotterdam met Ida Carolina van SCHAIK, 24 jaar oud, geboren op 28‑05‑1895 te Rotterdam, overleden op 11‑01‑1969 op 73-jarige leeftijd. Dochter van Theodorus Johannes van Schaik en Alida Maria van Kuijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella LAMERIS, geboren op 02‑06‑1921 te Rotterdam, overleden 12‑1974 te Haarlem.
2.
Theodoor Jan LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.
3.
Andreas LAMÉRIS (zie X.159).
4.
Alida Maria (Leida) LAMERIS, geboren op 04‑05‑1927 te Rotterdam, overleden op 10‑07‑2006 op 79-jarige leeftijd.
5.
Maria Antoinette LAMERIS, geboren op 04‑05‑1927 te Rotterdam, overleden op 14‑07‑1927 te Rotterdam, 71 dagen oud.

IX.202
Antonia (To) LAMERIS, geboren op 10‑02‑1894 te Winschoten, overleden op 03‑04‑1979 te Bilthoven op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑04‑1979 te Bilthoven. Uit dit huwelijk:
1. Antonia geb. Amsterdam 18.7.1915 tr.Hilversum 2.9.41 Hendrik
Herman Berns,
2. Elisabeth geb. Amsterdam 27.5.1917 tr.Hilversum 15.5.1944 Albert Hubert
Casper van Wersch, ridder in de Orde van Oranje Nassau
3. Everdina geb. Amsterdam 12.1.19 overl.Hilversum 12.10.88 tr. Hilversum
6.6. 1943 Boelo Sybolt Tigchelaar
4. Jannie,geb Amsterdam 6.6.1921 overl. Amstelveen 17.6.81 tr. Hilversum
26.4.1950 Frits Willem George Hartung
5. Hendrik geb. Amsterdam 25.9.1923 tr. Bloemendaal 1.8.1950 Gerrie
Steneker
6. Hanna, geb Amsterdam 21.3.1928, tr. Hilversum 25.5.1955 Dirk V.
Breddels
7. Jan, geb Hilversum 312.8.1932 tr.1 .28.8.1959 Fransje Pluister, tr.2.
's- Gravenhage 23.5.1984 Hilda Kleijwegt
8. Warmolt, geb. Hilversum 22.9.1937, tr.1 Texel 5.6.1964 Dory Drijver,
tr.2.'s-Graveland, Selma Vos
, dochter van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.125) en Everdina de SAINT AULAIRE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16‑09‑1914 te Winschoten met Hendrik MUNNIK, 23 jaar oud, register-accountant, geboren op 09‑03‑1891 te Amsterdam, overleden op 06‑08‑1971 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven op 11‑08‑1971 te Hilversum. Zoon van Hendricus Adam Munnik en Elisabeth van Emmerik.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia (Toto) MUNNIK, geboren op 18‑07‑1915 te Amsterdam, overleden op 17‑05‑1999 te Bilthoven op 83-jarige leeftijd, gecremeerd te Bilthoven.
2.
N.N. MUNNIK, geboren op 05‑08‑1931 te Hilversum, overleden op 05‑08‑1931 te Hilversum, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 06-08-1931.

IX.203
Warmolt LAMERIS, Ingenieur E. Geboren op 13‑10‑1895 te Winschoten, overleden op 13‑07‑1956 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.125) en Everdina de SAINT AULAIRE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑11‑1920 te Utrecht met Cornelia de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 28‑06‑1896 te Gorssel, overleden op 09‑01‑1978 op 81-jarige leeftijd. Dochter van Machiel de Vries en Aaltje Riphagen.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje Cornelia LAMERIS, geboren te Utrecht.
2.
Jan Warmolt LAMERIS (zie X.167).
3.
Ina LAMERIS, geboren te Utrecht.
4.
Henri Warmolt LAMERIS, geboren te Hilversum, geëmigreerd naar Australie.

IX.205
Henri LAMERIS, geboren op 08‑04‑1898 te Winschoten, overleden op 13‑04‑1968 te Groningen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.125) en Everdina de SAINT AULAIRE.
Gehuwd met Bauwien SCHENKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan LAMERIS (zie X.172).
2.

IX.210
Jannetje LAMERIS, geboren op 03‑05‑1895 te Amsterdam, overleden op 11‑03‑1984 op 88-jarige leeftijd, begraven te Oosterbeek, heeft 2 zonen en 2 dochters: Gerbrand, Geertruida, Henk Jr, en Janneke, dochter van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.127) en Anna Geertruida ENGELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑06‑1921 te Bloemendaal met Herman Hendrik (Henk) STENEKER, 26 jaar oud, geboren op 27‑07‑1894 te Amsterdam, overleden op 22‑09‑1976 te Renkum op 82-jarige leeftijd, begraven te Oosterbeek.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerbrand STENEKER.
2.
Herman Hendrik STENEKER.
3.
Anna Geertruida STENEKER.
4.
Janny Eva (Janneke) STENEKER, geboren te Amsterdam.

IX.211
Warmolt LAMERIS, Accountant, geboren op 29‑06‑1896 om 20:00 uur te Amsterdam. Aangiftedatum: 2-7-1896. Overleden op 18‑10‑1936 om 17:30 uur te Amsterdam op 40-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 20-10-1936. Zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.127) en Anna Geertruida ENGELS.
Gehuwd (1) 03‑1923 te Den Haag met Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN, geboren op 03‑11‑1899 te Bergen op Zoom? Overleden op 03‑07‑1931 te Den Haag op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Oosterlittems (Frl) met Annie BOSMA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Helena Catharina (Leni) LAMERIS, geboren op 11‑07‑1924 te Den Haag, overleden op 28‑10‑2008 te Son en Breugel op 84-jarige leeftijd, begraven op 03‑11‑2008 te Son en Breugel.
Gehuwd met Ton JACOBS.
2.
Pieter LAMÉRIS (zie X.182).
3.
Anna Geertruida (Truus) LAMERIS, geboren te Den Haag.
Gehuwd met Frits TIMAN, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Anne Adelheid LAMERIS, geboren te Oosterlittems.

IX.216
Herman LAMERIS, Werktuigb. Ir, hoogleraar TU Eindhoven, geboren op 16‑09‑1901 te Amsterdam. Aangiftedatum: 19-9-1901. Overleden op 13‑02‑1988 te Arnhem op 86-jarige leeftijd, begraven op 18‑02‑1988 te Heemstede, zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.127) en Anna Geertruida ENGELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑06‑1928 te Bloemendaal (gem Overveen) met Everdina Hendrica van SPANJE, 24 jaar oud, Concertzangeres en zang pedagoge, geboren op 29‑11‑1903 te Amsterdam, overleden op 05‑10‑1996 te Naarden op 92-jarige leeftijd, begraven op 09‑10‑1996 te Heemstede.
Uit dit huwelijk:
1.
Henderica Everdina Johanna (Hanneke) LAMERIS, geboren op 12‑09‑1930 te Hengelo (Ov), overleden op 26‑11‑1996 te Son op 66-jarige leeftijd. Heeft 2 kinderen ( Frank 21-12-1961, Son) en Annelieke (20-11-1965, Son) ).
Gehuwd te Naarden met Frederik Jan (Frits) HEEMSKERK, geboren te Venlo.
3.

IX.218
Pieter LAMERIS, Comm. medewerker Kleding magazijn "Dik" Amsterdam, geboren op 21‑12‑1904 te Amsterdam, overleden op 01‑07‑1982 op 77-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.127) en Anna Geertruida ENGELS.
Gehuwd te Hoofddorp met Marina Cornelia (Ine) BREURE, geboren te Hoofddorp.
Uit dit huwelijk:
2.
Anna Geertruida (Trudy) LAMERIS, geboren te Amsterdam, heeft 3 zonen en 1 dochter: Luitsen, Pieter, Ineke en Bernard.
Gehuwd met J. (Jaap) KUIPER.
3.

IX.240
Jannetje Cornelia LAMÉRIS, geboren op 02‑06‑1905 te Tiel, overleden 1953, dochter van Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.131) en Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD.
Gehuwd met Jan BOER, geboren <1930, overleden >1943.
Uit dit huwelijk:
1.
Andreas BOER, geboren xx‑xx‑1944 te Amsterdam, overleden xx‑xx‑1944.

IX.242
Cornelia LAMÉRIS, geboren op 08‑10‑1906 te Tiel, overleden op 08‑09‑1991 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.131) en Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD.
Gehuwd te Amsterdam met Jouke van HILTEN, Rijksambtenaar (Rijkspostspaarbank).
Uit dit huwelijk:
1.
H.A. van HILTEN.
2.
Nancia van HILTEN.

IX.243
Warmolt LAMÉRIS, Adj. Boekhouder; Directeur Bank van Lening A'dam, geboren op 13‑06‑1909 te Tiel, overleden op 18‑05‑1972 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, zoon van Warmolt (Warmolts) LAMERIS (zie VIII.131) en Nansia Johanna JANSEN van JORKSVELD.
Gehuwd te Amsterdam met Johanna Chr. H. BUIJSMANN, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Henk LAMÉRIS, Adm. medewerker, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Amstelveen, gescheiden te Aalsmeer van Marion Johanna de VRIES, geboren te Aalsmeer.
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Miesje Geraldine (Mieke) van WIJNGAARDEN, geboren te Amsterdam.
2.
Bertus LAMÉRIS (zie X.208).

IX.247
Siepko LAMÉRIS, Horlogemaker, geboren op 17‑07‑1901 te Workum. Aangiftedatum: 17-07-1901, overleden op 20‑08‑1964 te Drachten op 63-jarige leeftijd, begraafplaats: drachten, zoon van Johannes LAMÉRIS (zie VIII.137) en Geertje LÜMER.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 12‑06‑1946 te Bergum met Hantje de VRIES, 38 jaar oud, geboren op 20‑02‑1908 te Drogeham, overleden op 01‑09‑2015 te Burgum op 107-jarige leeftijd, begraven op 05‑09‑2015 te Drachten.
Uit dit huwelijk:
2.
Aalt Gabe LAMÉRIS, geboren op 11‑03‑1950 te Drachten, overleden op 30‑03‑1950 te Groningen, 19 dagen oud. Aangiftedatum: 31-03-1950, begraafplaats: Drachten.

IX.250
Harm LAMÉRIS, Leraar Hog. Zeevaartschool, geboren op 24‑02‑1909 te Workum, overleden op 16‑07‑1975 te Utrecht op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes LAMÉRIS (zie VIII.137) en Geertje LÜMER.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 22‑01‑1954 te Utrecht met Anna Neeltje KOS, 40 jaar oud, Onderwijzeres, geboren op 27‑01‑1913 te Oude Wetering (gem. Alkemade), overleden op 06‑07‑2003 te Utrecht op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑07‑2003 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:

IX.252
Pieter Frides LAMERIS, Actuaris, geboren op 22‑08‑1904 te Groningen, overleden op 29‑06‑1977 te Driebergen op 72-jarige leeftijd, zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14‑10‑1937 te Rotterdam met Jantina Martje VISSER, 26 jaar oud, geboren op 19‑04‑1911, overleden op 23‑07‑1999 te Driebergen op 88-jarige leeftijd, begraven op 27‑07‑1999 te Driebergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Elizabeth LAMERIS, geboren te Rotterdam.
2.
Martje Annetta LAMERIS, geboren te Rotterdam.
3.
Elizabeth Johanna LAMERIS, geboren te Rotterdam.

IX.254
Jan Arent LAMERIS, Mijnbouwkundig ingenieur, eigenaar NV LAMAF Kunststoffen fabriek, geboren op 09‑09‑1906 te Haren (Gr). Aangiftedatum: 10-09-1906. Overleden op 17‑11‑2000 te Groningen op 94-jarige leeftijd, in 1935 afgestudeerd als Mijnbouwkundig Ingenieur, 1942-1945 in Japans interneringskamp. Zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT.
Ondertrouwd op 03‑08‑1937 te lebong Tanbai, Benkoelen, Sumatra, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01‑10‑1937 met Harmke GAASTRA, 31 jaar oud, Kinderjuffrouw, geboren op 09‑12‑1905 te Den Haag, overleden op 29‑10‑1980 te Haren (Gr) op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Wouter LAMERIS, geboren op 14‑09‑1941 te Benkoelen, Ind. Overleden op 17‑10‑1996 te Delft op 55-jarige leeftijd.
3.
Madeleine LAMERIS, geboren op 07‑06‑1947 te Bilthoven, overleden op 01‑01‑2008 te Zeist op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ron NIJOKIKTJIEN, overleden < 2008.
4.
Ina LAMERIS, geboren te Bilthoven.

IX.257
Koenraad Jacob LAMERIS, Directeur Apparatenfabriek LAMAF, geboren op 10‑04‑1910 te Groningen, overleden op 04‑04‑1984 te Groningen op 73-jarige leeftijd, zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 27‑10‑1939 te Haren met Doetina Bouwina van der MEER, 28 jaar oud, geboren op 30‑01‑1911 te Zuidhorn, overleden op 24‑07‑1965 te Groningen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 22‑04‑1967 met Weintje Henriëtte NEYENS, 42 jaar oud, geboren op 03‑01‑1925 te Rozenburg? Overleden op 25‑03‑2012 te Haren, Groningen op 87-jarige leeftijd, begraven op 30‑03‑2012 te Groningen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wijke (Wieke) LAMERIS, geboren te Groningen.
3.
4.
Jan Hendrik LAMERIS (zie X.230).
6.
Frides Koert LAMERIS (zie X.234).
7.
Richte LAMERIS, Fin. Adminstrat. medewerker Ac. Ziekenhuis Groningen, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen.

IX.260
Arent Jan LAMERIS, Dr. Natuurkunde bij Shell, geboren op 24‑05‑1911 te Groningen, overleden op 23‑08‑1947 te Groningen op 36-jarige leeftijd. Begraafplaats: Haren kerkstraat, zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13‑05‑1939 met Afien Grietje BOLT, 27 jaar oud, geboren op 20‑02‑1912 te Groningen, overleden op 04‑12‑1991 te Haren (gr.) op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Dorothea Elizabeth LAMERIS.

IX.262
Willem Johan LAMERIS, Bosbouwkundig Ir. op Java, geboren op 02‑10‑1914 te Groningen, overleden op 08‑04‑1942 te Poerwakarta, Java op 27-jarige leeftijd, zoon van Geert Hendrik LAMERIS (zie VIII.178) en Margaretha Harmina (Margreet) BULT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1939 te Haren met Antje (Anneke) WERKMAN, 23 jaar oud, geboren op 19‑11‑1915 te Groningen, overleden op 22‑06‑2008 te Assen op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.

X.3
Jan Friedes LAMÉRIS, Luit.-Kolonel Kon. Marechaussee, geboren op 29‑01‑1911 te Amersfoort, overleden op 21‑11‑1978 te Savigny, Zwitserland op 67-jarige leeftijd, zoon van Friedes (Jans) LAMÉRIS (zie IX.1) en Wilhelmina Hendrika van BARRELO.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑06‑1938 te Bergen op Zoom met Annie (Anneke) RÜBSAAM, 19 jaar oud, geboren op 19‑11‑1918 te Bergen op Zoom, overleden op 30‑11‑1985 te Delft op 67-jarige leeftijd. Dochter van Adrianus Marinus Rübsaam en Ida Cornelia Adriana Stap.
Uit dit huwelijk:
1.

X.6
Jacobus (Jaap) LAMÉRIS, Werktuigbouwkundig ingenieur, geboren op 22‑07‑1910 om 17:00 uur te 's-Gravenhage, overleden op 01‑12‑1970 om 13:30 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd, begraven op 04‑12‑1970 te 's-Gravenhage. Studeerde in Bingen (Du) automobielbouw. In 1952 vertrok hij met gezin naar het eiland Bangka om als hoofd van de tingieterij daar te werken voor het Indonesische olie- en mijnbedrijf Pertamina in Sungailiat. In 1958 keerde zijn hij en zijn gezin terug als de laatste Nederlanders van dat eiland. Eerst woonde hij op de Javastraat 56 te Den Haag, daarna op Javastraat 54. Zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27‑06‑1936 te Ruurlo, gescheiden na 12 jaar op 19‑03‑1949 te 's-Gravenhage van Anna Geertruida POSTHUMA, geboren op 20‑01‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑08‑1996 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 14‑11‑1952 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 18‑11‑1952 te Heerlerbaan (getuige(n): Hub. Silvertand en Gertr. Silvertand). St Joseph Kerk. Echtgenote is Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND, 34 jaar oud, geboren op 24‑11‑1917 te Nieuwenhagen. Aangiftedatum: 26-11-1917, overleden op 25‑01‑2019 om 09:10 uur te Wageningen op 101-jarige leeftijd, begraven op 31‑01‑2019 te Den Haag, dochter van Leonard SILVERTANT, Aannemer, oud wethouder, en Barbara Hubertina (Tien) VREULS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Freja LAMÉRIS (zie XI.4).
2.
Eloud LAMÉRIS (zie XI.5).
3.
Aksel LAMÉRIS, Technisch directeur, geboren op 24‑08‑1940 te Zeist, overleden op 13‑10‑2008 te Pfaltz (DU) op 68-jarige leeftijd, begraven op 22‑10‑2008 te Den Haag.
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage met Caroline Georgette de HARTOG, geboren te Voorburg.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage met Henriëtte Johanna van den BERG, geboren te Maartensdijk.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Jaap LAMÉRIS (zie XI.13).

X.9
Carel Lodewijk LAMÉRIS, Landbouwkundig ingenieur, leraar bosbouw, geboren op 19‑10‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑11‑2007 te Aalden op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑11‑2007, zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT.
Gehuwd (1) te Den Haag, gescheiden ? Echtgenote is Georgina Elizabeth van LENT, geboren te Medan.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 14‑02‑1947 te Den Haag met Gees Willemien KRIKKE, 27 jaar oud, verpleegster, geboren op 08‑02‑1920 te Grambergen, overleden 2016 te Aalden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Laura LAMÉRIS, geboren te Paree (Java).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johan Lodewijk LAMÉRIS, huisarts, geboren te Deventer.
Gehuwd te Groningen met Aglaya KOIKA.
3.
4.
Anna Catharina LAMÉRIS, geboren op 09‑05‑1951 te Deventer, overleden op 21‑04‑1952 te Deventer, 348 dagen oud.
5.
6.
Marina Wilhelmina LAMÉRIS, geboren te Deventer.
7.
Hendrikus Roelof LAMÉRIS, Fysiotherapeut, geboren te Deventer.

X.12
Evert LAMÉRIS, Arts, geboren op 09‑11‑1916 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑08‑2013 te Gouda? op 96-jarige leeftijd, zoon van Johan Sebaldus LAMÉRIS (zie IX.7) en Anna Catharina BECHT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑02‑1947 te den Haag met Antje (Anne) REITSMA, 26 jaar oud, Verpleegster, geboren op 27‑06‑1920 te Winsum (Fr), overleden op 20‑11‑2014 te Gouda op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Sjouke (Sieuwke) LAMÉRIS, geboren te Giessen Nieuwkerk.
Gehuwd met Rein van der HOUT.
3.
Sjoerd LAMÉRIS (zie XI.31).
5.
Bastiaan LAMÉRIS (zie XI.35).

X.21
Anton Albert LAMÉRIS, geboren op 05‑03‑1913 te Utrecht, overleden > okt 2010, zoon van Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25) en Adeleida Maria Christina GEENEN.
Gehuwd ? te ? (getuige(n): Email Alexander Strengers 30/6/98) met RIENK.
Uit dit huwelijk:
1.
Alexander Floris Willem LAMÉRIS, geboren te Den Haag.
2.
Christian Anton LAMÉRIS, geboren te Vincent, Canada.
3.
Guido Benjamin Phillipe LAMÉRIS, geboren op 08‑11‑1955 te St.Prairie, Alberta Canada, overleden op 25‑08‑2010 te Quebec, Canada op 54-jarige leeftijd. Obituary for Guido Lameris
Guido Benjamin Phillippe
November 8, 1955 - August 25, 2010
It is with great sadness that our family announces the sudden passing of Guido, aged 54, of Red Deer, AB. Guido cherished his family and will always be lovingly remembered by his mother Rienkje and his children Marlee, Derek and Brianne as well as their mother Colleen. Guido will also be lovingly remembered by his partner Betty Wood and his brothers: Christan (Junko) and Alex (Stella).
He will also be dearly missed by his nieces: Alexa and Danielle (Marc), nephew Ben and grand-niece Serenity as well as his extended family. Guido was predeceased by his father Anton Lameris. Guido will be truly missed by his many friends and associates that he has known throughout his illustrious life. Memories of Guido's big smiles, jokes and his easy going nature will always be in our hearts and thoughts. Guido had many interests and lived life to the fullest. He loved nature and the outdoors and was an avid motorcyclist. Guido... Thank you for being true to yourself. A celebration of Guido's life will be held at the Red Deer Memorial Centre, 4214 - 58 Street, Red Deer, AB on Friday, September 3, 2010 at 1:00 p.m. If friends so desire, for his love of music, memorial donations in Guido's memory may be directed to CKUA Radio Network, 10526 Jasper Avenue, Edmonton, AB T5J 1Z7. Condolences can be forwarded to the family at www.metcalffuneralchapel.com. Arrangements are entrusted to Metcalf Funeral Chapel,
.

X.24
Godefrieda Joanna LAMÉRIS, geboren op 19‑10‑1915 te Utrecht. Aangiftedatum: 21-10-1915. Overleden op 27‑08‑1999 te Vught op 83-jarige leeftijd, begraven op 02‑09‑1999 te Vught, dochter van Hiddo Jan LAMÉRIS (zie IX.25) en Adeleida Maria Christina GEENEN.
Gehuwd ? te ? Echtgenoot is Hendrik STRENGERS, gynaecoloog te den Bosch, geboren op 04‑12‑1911 te Utrecht, overleden op 14‑02‑1962 te Lausanne op 50-jarige leeftijd, begraven op 19‑02‑1962 te Vught.
Uit dit huwelijk:
1.
Anne Maria Adeleida STRENGERS, geboren te Utrecht.
2.
Elisabeth Maria STRENGERS, geboren te Utrecht.
3.
Joanne Margaretha Maria STRENGERS, geboren te Den Haag.
4.
Marie Louise Gabrielle STRENGERS, geboren op 25‑10‑1944 te Den Haag, overleden xx‑07‑1945 te Esch.
5.
Hendrik Jan STRENGERS, geboren te Den Haag.
6.
Peter Paul STRENGERS, geboren te Utrecht.
7.
Paul Frederik Willem STRENGERS, geboren te Den Bosch.
8.
Alexander Godfried Lodewijk STRENGERS, geboren te Den Bosch.
9.
Rutger Frederik STRENGERS, geboren te Den Bosch.

X.25
Dirk LAMÉRIS, Directeur Laméris Instrumenten BV, geboren op 30‑05‑1916 te Utrecht, overleden op 22‑09‑1997 te Zeist op 81-jarige leeftijd, zoon van Dirk Christiaan LAMÉRIS (zie IX.32) en Geertruida Elisabeth Rosella HOLSHEIMER.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06‑11‑1943 met Margaretha van der HORST, 22 jaar oud, geboren op 09‑04‑1921 te Parée, Java, overleden op 03‑12‑2011 op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) ca 1966 met Lygina Johanna (Gieneke) WELVAARS, geboren op 28‑12‑1921 te Alphen aan de Rijn, overleden op 17‑08‑1999 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, begraven op 20‑08‑1999 te Zeist. Dochter van Johannes Marinus Welvaars en Lygina van Woerden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Froukje Ida Margaretha LAMÉRIS, geboren te Utrecht.
Gehuwd te ? Echtgenoot is J.J.P. QUÉRÉ.

X.39
Catharina LAMERIS, geboren op 12‑03‑1905 te Assen, overleden, dochter van Elize LAMERIS (zie IX.44) en Joukje Geerts van den AKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑08‑1930 te Assen met Auke HOGEVEEN, Adjunct-commies, geboren ca 1904 te Assen, overleden. Zoon van Tiemen Hogeveen en Pietje Kikstra.
Uit dit huwelijk:
1.
Eduard George HOGEVEEN.

X.42
Hendrik LAMÉRIS, Chef afd. stoffen confectiefabriek S. muller & Co te Groningen, geboren te Assen, zoon van Elize LAMERIS (zie IX.44) en Joukje Geerts van den AKKER.
Gehuwd te Groningen met Tjakeliena LAMMERTS, 30 jaar oud, geboren op 18‑06‑1913 te Groningen, overleden op 15‑08‑1988 te Groningen op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Joukje Gerarda Eliza LAMÉRIS, geboren te Groningen.
2.
Clara Catharina Ali LAMÉRIS, geboren te Groningen.

X.47
Jan LAMERIS, vlieginstructeur, psycholoog, geboren op 04‑06‑1914 te Gorredijk, overleden op 13‑02‑1986 te Oosterhesselen op 71-jarige leeftijd, zoon van Simon LAMERIS (zie IX.48) en Jetske KAASTRA.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1942 te Amsterdam, gescheiden na 13 jaar op 01‑07‑1955 te Amsterdam van Aafke FREEK, Secretaresse, geboren op 23‑02‑1916 te Amsterdam, overleden op 18‑12‑2012 te Sint Anthonis op 96-jarige leeftijd. Dochter van David Frederik Willem Freek 18-11-1888 Amsterdam - 25-03-1955 Amsterdam) en Martha Zeilstra (04-09-1889 Amsterdam - 27-09-1967 Amsterdam). Beide ouders kwamen uit families van binnenschippers.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 22‑07‑1955 te Den Haag met Johanna Gerharda Hendrika (Joke) LAMERUS, 36 jaar oud, geboren op 26‑12‑1918 om 06:00 uur te Bergh (Gld), overleden op 09‑06‑1999 te Emmen op 80-jarige leeftijd, dochter van Fridus LAMERUS (zie IX.59) en Maria Sophia Hendrika BERNARDS.
Gehuwd (3) ? Echtgenote is C. NN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tjitske LAMERIS, geboren op 03‑03‑1943, overleden op 04‑03‑1943, 1 dag oud.
2.
Martha Freekje (Map(pie)) LAMERIS, geboren te Heerenveen.
Echtgenoot is Marinus Adrianus van DORTH, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (2) met Theodoor RAM, geboren te Amersfoort.
3.
Simon Jan LAMÉRIS (zie XI.63).

X.51
Johanna Tobina LAMERIS, geboren op 23‑10‑1917 te Gorredijk, overleden op 15‑03‑2004 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, dochter van Simon LAMERIS (zie IX.48) en Jetske KAASTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑01‑1941 te Heerenveen met Pieter POSTMA, 24 jaar oud, geboren op 20‑11‑1916, overleden op 04‑08‑1995 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jitty POSTMA.
2.
Margreet Christina POSTMA, geboren op 06‑01‑1947, overleden op 05‑08‑2020 te Zwolle op 73-jarige leeftijd.
3.
Annelies POSTMA.

X.53
Kornelia (Koks) LAMERIS, geboren op 11‑11‑1921 te Gorredijk, overleden op 23‑12‑2010 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, 2de huwelijk met Knoek, Schoenfabrikant Waalwijk. Dochter van Simon LAMERIS (zie IX.48) en Jetske KAASTRA.
Gehuwd met Menasse (Max) de METZ, Uitgever en vertaler, geboren op 12‑03‑1921, overleden op 17‑08‑1993 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd. Zoon van Rudolph de Metz en Christina Ekstein.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruud de METZ.
2.
Menno de METZ. Getrouwd met Ada de Metz, twee zonen Pieter en Hugo.

X.58
Jan LAMERIS, Schilder, geboren op 16‑10‑1919 te Assen, overleden op 02‑03‑2001 te Assen op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑03‑2001 te Assen, zoon van Thijs LAMERUS (zie IX.50) en Hiltje KRIST.
Gehuwd te Assen met Grietje DRENTH, geboren te Assen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hiltje LAMERIS, geboren te Assen.
2.

X.62
Johannes (Hans) LAMERIS, Dames/Herenkapper en fotograaf, geboren op 12‑05‑1925 te Assen, overleden op 06‑06‑2008 te Assen op 83-jarige leeftijd, gecremeerd xx‑06‑2008 te Assen, zoon van Thijs LAMERUS (zie IX.50) en Hiltje KRIST.
Gehuwd te Assen met Reintje PASVEER, geboren te Assen.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs LAMERIS, Monteur, geboren op 07‑09‑1954 te Assen, overleden op 21‑06‑2006 te Assen op 51-jarige leeftijd, gecremeerd op 27‑06‑2006 te Assen.
2.
Janke LAMERIS, zangeres, geboren te Assen. Zie ook www.jankelameris.nl voor een biografie. Schrijft en zingt luisterliedjes in de Drentse (Asser) streektaal.

X.64
Hendrik LAMERUS, adviseur adm. organisatie, geboren op 07‑03‑1917 te Zaandam, overleden op 14‑05‑2005 te Bosch en Duin op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 20‑05‑2005 te Bilthoven, zoon van Gerben LAMERUS (zie IX.52) en Berendje van UNEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑02‑1949 te Amsterdam met Elizabeth van ECK, 36 jaar oud, Verpleegkundige A-B-kraam-soc.werk, geboren op 31‑03‑1912 te Vuren, overleden op 14‑02‑1999 te de Bilt op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Frides André LAMERUS, fysiotherapeut, geboren te Oudekerk a/d Amstel.
2.
Agnès Elfride Elizabeth LAMERUS, geboren te Ouder-Amstel.
3.
René Theodoor Benjamin LAMERUS, geboren te Hilversum.

X.73
Charles André LAMERUS, piloot Philips vliegdienst, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Fridus LAMERUS (zie IX.59) en Maria Sophia Hendrika BERNARDS.
Gehuwd te Doetinchem met Derkje Amelia (Melia) OVERBEEK, 21 jaar oud, geboren op 12‑05‑1929 te Doetinchem, overleden op 26‑02‑2001 te Zevenaar op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Fridus Hendrik LAMERUS, geboren te Doetinchem.
2.

X.75
Thijs Luitzen LAMERIS, Timmerman, geboren op 01‑11‑1916 te Gorredijk/Oudehaske? Overleden op 31‑03‑1982 te ? op 65-jarige leeftijd, zoon van Simon LAMERUS (zie IX.67) en Meintje EERHARD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑07‑1941 te Uitingeradeel met Eeltje DIJKSMA, 23 jaar oud, geboren op 19‑06‑1918, overleden op 06‑07‑1978 te Terhorne op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon LAMERIS (zie XI.82).

X.87
Fridus Simon LAMERUS, Machinist N.S. Geboren op 29‑08‑1927 te Nijmegen, overleden ca 2008, zoon van Simon (Fridus) LAMERUS (zie IX.92) en Johanna Catharina SCHOLTEN.
Gehuwd (1) te Nijmegen, gescheiden ? Echtgenote is Elizabeth Margaretha (Bep) van DOREN, geboren te Nijmegen.
Gehuwd (2) met Wilhelmina Adriana Maria de JEU, geboren te Noordwijk.
Uit het eerste huwelijk:

X.96
Hendrik LAMERUS, Kermis exploitant, geboren op 30‑05‑1911 te Gorredijk, overleden op 01‑12‑1999 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑12‑1999 te Amsterdam, zoon van Gerhardus LAMERUS (zie IX.112) en Wopkje JANSEN.
Gehuwd (1) te Opsterland, gescheiden te Groningen van Johanna Hinderika SIPKEMA, geboren te Groningen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 18‑03‑1943 te Apeldoorn met Lucina Alida BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 10‑02‑1915 te Steenwijk, overleden op 07‑10‑1988 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
NN LAMERUS, geboren op 16‑08‑1935 te Leeuwarden, overleden op 16‑08‑1935 te Leeuwarden, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Trijntje Gerhardina Wobbina LAMERUS, geboren te Apeldoorn.
3.
Lucienne LAMERUS, geboren te Amsterdam.

X.99
Martinus Gerhardus LAMERUS, geboren op 22‑09‑1914 te Gorredijk, overleden op 06‑03‑1958 te ? op 43-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus LAMERUS (zie IX.112) en Wopkje JANSEN.
Gehuwd te Leeuwarden met Wilhelmina SWART, geboren te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
2.
Theresia LAMERUS (zie XI.94).

X.106
Frides LAMÉRIS, Antiquair, geboren op 12‑05‑1915 te Appingedam, gedoopt (RK) 1948, overleden op 29‑04‑2002 te Groningen op 86-jarige leeftijd, zoon van Frides LAMÉRIS (zie IX.133) en Antje LUURSEMA.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09‑05‑1949 te Groningen met Gerda de VRIES, 29 jaar oud, geboren op 12‑10‑1919 te Sneek, gedoopt (RK) op 30‑03‑1947, overleden op 27‑08‑1994 te Groningen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Francisca LAMÉRIS, geboren te Groningen.
Gehuwd te Groningen met Abel JAGERSMA.
2.
Frides LAMÉRIS (zie XI.99).
3.
Annette Catharina LAMÉRIS, geboren op 31‑03‑1954 te Groningen, overleden op 22‑11‑2006 te Lelystad op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 27‑11‑2006 te Lelystad.

X.110
Frides LAMÉRIS, Kunsthandelaar, antiquair, geboren op 17‑03‑1921 te Groningen, overleden op 06‑05‑2003 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 10‑05‑2003 te Driehuis, zoon van Willem LAMÉRIS (zie IX.135) en Anna van der WERFF, Lerares industrieschool Groningen.
Gehuwd te Bergen (NH) met Geertruida Kitty ESSERS, lerares Frans, antiquair, geboren te Schoorl. Dochter van Bernard Essers en Kitty Vreede.
Uit dit huwelijk:
1.
Kitty LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Jean‑Pierre van der VEN.
2.
Anna LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
3.

X.113
Janneke LAMÉRIS, Antiquaire in 19de eeuwse artikelen, dochter van Willem LAMÉRIS (zie IX.135) en Anna van der WERFF, Lerares industrieschool Groningen.
Gehuwd te Amsterdam met Willem Antonius (Pim) van BOXSEL, Graficus, geboren te Singapore.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthijs van BOXSEL.
2.
Renée van BOXSEL.

X.115
Wiebo LAMÉRIS, Marechaussee, Reclasseringsambtenaar, geboren op 30‑07‑1908 te Uithuizen, overleden op 11‑07‑1986 te Groningen op 77-jarige leeftijd, zoon van Friedes LAMÉRIS (zie IX.154) en Harmke ZELDENRUST, dienstmeid.
Gehuwd te Groningen met Gerritdina SMID, geboren te Haren.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
4.
5.
Bé Richard LAMÉRIS (zie XI.118).
6.
Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.120).

X.121
Hendrik LAMERIS, Postkantoorbeambte te Zuidhorn, geboren op 16‑07‑1895 te Oudewijl, gem. Nieuweschans, overleden op 08‑03‑1949 te Groningen op 53-jarige leeftijd. Zie artikel in Nieuwsblad van het Noorden, 'teraardebestelling H. Lameris', 14-03-1949. Zoon van Derk LAMERIS (zie IX.158) en Metje KOENZ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑12‑1918 te Groningen met Hinderika Gesina HAYKENS, 23 jaar oud, geboren op 22‑01‑1895 te Groningen, overleden op 06‑05‑1971 te Zwanenburg op 76-jarige leeftijd. Dochter van Hinderikus Haijkens en Willemina Hesse.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk LAMÉRIS (zie XI.122).
2.
Gezina Wilhelmina LAMÉRIS, geboren op 09‑04‑1922 te Groningen, overleden op 27‑05‑1989 op 67-jarige leeftijd.
3.
Mettie LAMÉRIS, geboren ca 1924 te Zuidhorn, overleden op 12‑06‑1936 te Groningen.

X.142
Klaas LAMERIS, Veehouder, melkventer, restauranthouder, geboren op 21‑12‑1910 te Groningen, overleden op 13‑01‑1984 te Groningen op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan LAMERIS (zie IX.172) en Antje van DIJKEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑09‑1936 te Groningen met Jantje Jantina WACHT, 28 jaar oud, geboren op 17‑02‑1908 te Winschoten, overleden op 27‑09‑1990 te Vlagtwedde op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan LAMÉRIS (zie XI.126).
2.
Anje LAMÉRIS, geboren te Groningen.

X.144
Jan Cornelius LAMERIS, ambtenaar ter gemeentesecretarie/vertaler duits, geboren op 19‑03‑1925 te Smallingerland, overleden op 22‑07‑2007 te Veendam op 82-jarige leeftijd, zoon van Frans LAMERIS (zie IX.174) en Bertha DIJK VAN.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 11‑09‑1959 te Oegstgeest met Catharina Alexandra TIBBE, 28 jaar oud, verpleegster AZ Leiden (voor huwelijk), geboren op 27‑04‑1931 te Medan (Ind.), overleden op 11‑06‑1983 te Sorrento (It.) op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 20‑06‑1983 te Groningen.
Gehuwd (2) met Hendrikje RIDDERBOS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Yvonne Sylvia Anita LAMERIS, Secretaresse, geboren te Wildervank.
Samenwonend te Veendam met Albert VOGEL, bedrijfsleider.
2.
Alexandra Bertha Cornelia (Sandra) LAMERIS, geboren te ?

X.147
Johannes Wubbo LAMÉRIS, Technisch assistent buitendienst Hoogovens, geboren te Winschoten, zoon van Pieter LAMÉRIS (zie IX.185) en Antje BLOKZIJL.
Gehuwd (1) te Velsen met Petronella KRAMER, geboren te Velsen.
Gehuwd (2) te Heemskerk met Ytina Gezina PRINS, geboren te Hengelo.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anja Catherina LAMÉRIS, geboren te Velzen.
Gehuwd te Velsen met Wouter Jaap van KOEVERINGE, geboren te Velsen.
2.
Irma Cornelia LAMÉRIS, geboren te Velzen.
Samenwonend ? Partner is Marcel PRINS.

X.150
Wubbo Johannes LAMÉRIS, smeertechnisch adviseur bij Hoogovens, geboren te Winschoten, zoon van Pieter LAMÉRIS (zie IX.185) en Antje BLOKZIJL.
Gehuwd te Velsen met Jetty de NIET, geboren te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Marinus LAMÉRIS, geboren te Heemskerk.
2.
3.
Ruud LAMÉRIS, tandtechnicus, geboren te Velsen.
4.
Martin LAMÉRIS, timmerman, geboren te Heemskerk.

X.154
Andrew William LAMERIS, Timmerman, eigenaar AWL Construction Denver CO, geboren op 04‑11‑1918 te Denver CO, overleden op 01‑12‑2011 te Denver op 93-jarige leeftijd, zoon van Warmolt Jan LAMERIS (zie IX.194) en Maria Gezina WIJTMAN, Lingerienaaister.
Gehuwd te Denver, Co USA met Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction, geboren te Denver, CO.
Uit dit huwelijk:
1.
David John LAMERIS (zie XI.141).
2.
Rose Marie LAMERIS, geboren te Denver, CO USA.
Gehuwd te Denver, CO USA met Theodore Paul BRANDSMA, geboren te Denver, CO USA.
3.
Elaine Faye LAMERIS, geboren te Denver, CO USA.
4.
Paul Warren LAMERIS (zie XI.146).
5.
Mark Edward LAMERIS, geboren op 27‑10‑1957 te Denver, CO USA, overleden op 27‑10‑1957 te Denver, CO USA, 0 dagen oud.
6.
Lori Lynn LAMERIS, Director of Business, TV Channel 7, geboren te Denver, Co USA.
Gehuwd te Denver CO USA met Steven MILLER, Assistant Attorney General State of Colorado, USA, geboren te Canton, IL USA.
7.
Irene Kay LAMERIS, Bakery worker, geboren te Denver, CO USA.
Gehuwd te Denver, CO USA met Michael VANDERMUELLEN, copy en fax technicus, geboren te Chicago Heights, IL USA.

X.159
Andreas LAMÉRIS, medew. afd. Nieuwbouw Hoogovens, geboren op 01‑12‑1923 te Rotterdam, overleden op 26‑06‑1989 te IJmuiden op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Warmolt LAMERIS (zie IX.196) en Ida Carolina van SCHAIK.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 10‑05‑1953 te Haarlem met Johanna Agatha WEZENBEEK, 31 jaar oud, geboren op 23‑11‑1921 te Haarlem, overleden op 09‑10‑1963 te IJmuiden op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 15‑08‑1964 te Beverwijk met Geertruida Maria RIJNDERS, 37 jaar oud, geboren op 11‑01‑1927 te Wijk aan Duin, overleden op 28‑06‑1989 op 62-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elizabeth Agatha Maria LAMÉRIS, verpleegkundige, geboren te Velsen.
Gehuwd te Purmerend met Bernhard HEKKE, geboren te Bergneustadt.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Margaretha Cornelia Maria LAMÉRIS, geboren te IJmuiden.

X.167
Jan Warmolt LAMERIS, Werktuigb. ir. Geboren te Utrecht, zoon van Warmolt LAMERIS (zie IX.203) en Cornelia de VRIES.
Gehuwd (1) te Utrecht met Alix Jean AUDRITT, geboren te Birmingham, UK.
Gehuwd (2) te Utrecht met Adriana Johanna COLIJN, geboren te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
1.
John Warmolt LAMERIS, geboren te Birmingham, UK.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Warmolt Pieter LAMERIS, geboren te Cu'cuta, Colombia.
3.
Johanna Eliza LAMERIS, geboren te Pijnacker.
Gehuwd met Jan KERKVLIET.
4.
Machiel Jan LAMERIS (zie XI.166).
5.
Theodora Cornelia LAMERIS, geboren te Nootdorp.

X.172
Jan LAMERIS, geboren te Rotterdam, zoon van Henri LAMERIS (zie IX.205) en Bauwien SCHENKEL.
Gehuwd met Marga SCHOLTENS, gedoopt ca 1945, overleden op 14‑08‑1996 te Delfzijl.
Uit dit huwelijk:
1.
Henri LAMERIS (zie XI.169).
2.
Nico LAMERIS, geboren te Delfzijl.

X.174
Cornelis Henri LAMERIS, geboren te Groningen, zoon van Henri LAMERIS (zie IX.205) en Bauwien SCHENKEL.
Gehuwd te Groningen met Gerla SCHUILING, 20 jaar oud, geboren op 08‑08‑1950 te Assen, overleden op 25‑08‑1999 te Groningen op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark LAMERIS (zie XI.172).
2.
Lara LAMERIS (zie XI.175).

X.182
Pieter LAMÉRIS, antiquair te Gouda, geboren op 24‑02‑1927 te Den Haag, overleden op 25‑10‑2009 te Gouda op 82-jarige leeftijd, zoon van Warmolt LAMERIS (zie IX.211) en Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN.
Gehuwd te Gouda met Jacoba Cornelia van BEUZEKOM, geboren te Schoonhoven.
Uit dit huwelijk:
1.
Rachel LAMÉRIS, geboren te Gouda.
2.
Pieter Warmolt (Warmolt) LAMÉRIS, Software ontwikkelaar, geboren te Gouda?

X.187
Elizabeth Catharina (Bep) LAMERIS (Liesbeth), geboren op 17‑05‑1931 te Den Haag, overleden op 29‑04‑2012 te Delden op 80-jarige leeftijd, dochter van Warmolt LAMERIS (zie IX.211) en Trijntje Elizabeth WILLEMSTIJN.
Gehuwd 1955 met Jan Abram WOLTER, geboren op 28‑02‑1926, overleden 1973.
Uit dit huwelijk:
1.
Marita WOLTER.
2.
Willem WOLTER.

X.191
Herman Johannes LAMÉRIS, Werktuigb. Ir, geboren te Hengelo (O), zoon van Herman LAMERIS (zie IX.216) en Everdina Hendrica van SPANJE, Concertzangeres en zang pedagoge.
Gehuwd te Hilversum met Hendrika Wilhelmina van der MAAS, lerares Frans, geboren te Semarang, Java.
Uit dit huwelijk:
1.
Marina LAMÉRIS, geboren te Hengelo.
2.
Isabel LAMÉRIS, geboren op 30‑11‑1970 te Hengelo, overleden op 22‑12‑1983 te Hollandse Rading op 13-jarige leeftijd.

X.193
Bernard Willem LAMÉRIS, Goud- en zilversmid/ beeldhouwer, geboren te Hengelo (o), zoon van Herman LAMERIS (zie IX.216) en Everdina Hendrica van SPANJE, Concertzangeres en zang pedagoge.
Gehuwd (1) te Roosendaal (Gld) met Erkina Elisabeth ZAALBERG, 27 jaar oud, geboren op 21‑04‑1938 te Den Haag, overleden op 24‑05‑1976 te Doorn op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Rheden met Johanna Vincentia (Anouk) BOUCHIER, geboren te Zevenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Penelope LAMÉRIS (zie XI.182).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Gigi Juliette LAMÉRIS, geboren te Velp (Gld).
3.

X.197
Apollonia Antoinetta (Lony) LAMERIS, geboren te Amsterdam, volgens broer Pieter Robert (246) in brief 27/12/97 zou zij op 14-06-1933 geboren zijn. Heeft drie zonen: Hylke Jan, Martijn en Bart, dochter van Pieter LAMERIS (zie IX.218) en Marina Cornelia (Ine) BREURE.
Gehuwd met Jacobus (Koos) GLASS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hylke Jan GLASS.
2.
Pieter Martijn GLASS.
3.
Bart Christian GLASS.

X.200
Pieter Robert LAMÉRIS, Architect, geboren te Amstelveen. Studie: Bouwkunde TU Delft 1966; Urban Design Harvard University 1971, zoon van Pieter LAMERIS (zie IX.218) en Marina Cornelia (Ine) BREURE.
Gehuwd te Boston, USA met Natasha Hazelene Connell BELL, geboren te Bridgetown, Barbados.
Uit dit huwelijk:
1.
Danousha Irene Olga LAMÉRIS, geboren te Boston.
Gehuwd met Luis GARZA.

X.208
Bertus LAMÉRIS, proces-operator, geboren te Amsterdam, zoon van Warmolt LAMÉRIS (zie IX.243) en Johanna Chr. H. BUIJSMANN.
Gehuwd te Amstelveen met Wilma BORST, geboren te Haarlem, gedoopt te Thaner a.d. Amstel.
Uit dit huwelijk:
1.
Chantal Mireille LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
2.
Daniëlle Angelique LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.

X.210
Johannes Harm Siepko (Joop) LAMÉRIS, Horloger en juwelier, geboren te Drachten, zoon van Siepko LAMÉRIS (zie IX.247) en Hantje de VRIES.
Gehuwd te Bergum met Eelkje SENNEKER, geboren te Oostermeer.
Uit dit huwelijk:
1.
Siepko Andries LAMÉRIS, geboren te Drachten.

X.213
Cornelia Geertruida LAMÉRIS, huisarts in Hengelo, geboren te Utrecht, dochter van Harm LAMÉRIS (zie IX.250) en Anna Neeltje KOS, Onderwijzeres.
Kind:
1.
Harm Friedus Klaas Maurits LAMÉRIS, geboren te Hengelo.

X.217
Willem Johan (Pim) LAMERIS, Econoom, geboren te Rotterdam, zoon van Pieter Frides LAMERIS (zie IX.252) en Jantina Martje VISSER.
Gehuwd te Rotterdam met Aletta Alida Magdalena (Lettie) TEERDS, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten Frides LAMERIS, geboren te Rotterdam.
2.
Joan Dirk LAMERIS, geboren te Rotterdam.

X.219
Geert Hendrik LAMERIS, Scheikundig Ingenieur; TU Delft. Geboren te Benkoelen, Ind. Zoon van Jan Arent LAMERIS (zie IX.254) en Harmke GAASTRA, Kinderjuffrouw.
Gehuwd te Rotterdam met Maria Cornelia Petronella (Marja) FONTEIN, maatschappelijk werker, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Arent LAMERIS, geboren te Delft.
2.
Robert Bernard LAMERIS, geboren op 17‑03‑1968 te Delft, overleden op 10‑08‑2014 te Middelharnis op 46-jarige leeftijd.
3.
Thomas Wiebe LAMERIS, geboren te Leiden.

X.227
Margaretha (Margreet) LAMERIS, geboren op 08‑10‑1942 te Groningen, overleden op 17‑02‑2013 te Sappemeer? op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 21‑02‑2013 te Groningen, dochter van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.257) en Doetina Bouwina van der MEER.
Gehuwd met Fred (Freddie) BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Tineke BERG.
2.
Marieke BERG.

X.228
Geert Hendrik LAMERIS, politicus, ondernemer, geboren te Groningen, zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.257) en Doetina Bouwina van der MEER.
Gehuwd te Beerta met Eveline WARNINK, Cesar Therapeute.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander LAMERIS, geboren te Groningen.
2.
Marije LAMERIS, geboren te Groningen.

X.230
Jan Hendrik LAMERIS, geboren te Groningen, zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.257) en Doetina Bouwina van der MEER.
Echtgenote is Anna Marijke Klazina Derkje (Marijke) FOLKERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Bregtje Godelieve LAMERIS, medewerkster documentatieafd. Filmmuseum A'dam, geboren te Best.
2.
Rosa Marijn LAMERIS, geboren te Groningen.

X.232
Arent Jan (Arie) LAMERIS, huisarts, geboren op 25‑08‑1946 te Groningen, overleden op 15‑01‑2013 op 66-jarige leeftijd, zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.257) en Doetina Bouwina van der MEER.
Gehuwd te Groningen met Berendina Lammigje Hadewey VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas Koert LAMERIS, geboren te Groningen.
Gehuwd met Annelies Jacoba VERAART. Dochter van Eddy Veraart en Geertruida Johanna van Tuin.
2.
Nienke Hadewey LAMERIS, geboren te Groningen.

X.234
Frides Koert LAMERIS, geboren te Groningen, zoon van Koenraad Jacob LAMERIS (zie IX.257) en Doetina Bouwina van der MEER.
Gehuwd te Haren met Astrid SPITHOST, geboren te Haren.
Uit dit huwelijk:
1.
Dorien LAMERIS, geboren te Delfzijl.
2.
Joost LAMERIS, geboren te Termunten.

X.238
Pieter Frides LAMERIS, predikant te Den helder, eerder in Vollenhove, geboren te Pematang Siantar Java, zoon van Willem Johan LAMERIS (zie IX.262) en Antje (Anneke) WERKMAN.
Gehuwd te Voorburg met Jacoba de RUIJTER, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Anje Ingrid LAMERIS, geboren te Den Haag, gedoopt te Den Haag.
2.
3.
Willem Johan LAMERIS (zie XI.216).
4.
Hendrikus Izak Paulus LAMERIS, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen.
5.
Margaretha Harmina LAMERIS, geboren te Kampen, gedoopt te Kampen.
6.
Hendrika Dieuwke LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija.
7.
Cornelis Leendert Johannes LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija.
8.
Geert Thomas LAMERIS, geboren te Blija, gedoopt te Blija.
9.
Christiaan Adeodatus LAMERIS, geboren te Bunschoten, gedoopt te Bunschoten.
Gehuwd te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk te Zwartsluis met Stijntje WESTRIK.

XI.1
Friedes Jan LAMÉRIS, Hoofd Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, Korps Landelijke Politiediensten, geboren te Amstelveen, zoon van Jan Friedes LAMÉRIS (zie X.3) en Annie (Anneke) RÜBSAAM.
Gehuwd te Rotterdam met Mathilde Josepha HUIBREGTSEN, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
2.
Jan Friedes LAMÉRIS (zie XII.3).

XI.4
Freja LAMÉRIS, geboren op 27‑05‑1937 te Zeist, overleden op 01‑12‑2007 op 70-jarige leeftijd, dochter van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Anna Geertruida POSTHUMA.
Gehuwd met Carel van MARION, geboren te Milaan.
Uit dit huwelijk:
1.
Monique van MARION.

XI.5
Eloud LAMÉRIS, Informatie-analist automatisering, geboren te Zeist, zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Anna Geertruida POSTHUMA.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Anneke Alida van BOCHOVEN, geboren te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
2.

XI.10
Jacobus Folkert LAMÉRIS, Technicus, geboren te Lochem, zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Anna Geertruida POSTHUMA.
Gehuwd (1) te s-'Gravenhage met Marjolein GERRITSEN, geboren te Medan (Ind.).
Gehuwd (2) te Woensdrecht met Cornelia Helena Anna (Lia) RIDDERS, geboren te Roosendaal en Nispen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Manon LAMÉRIS, geboren te Terneuzen.

XI.13
Jaap LAMÉRIS, Vliegtuigbouwkundig ingenieur/projectleider NLR, geboren te Eijsden, gedoopt te Eijsden, zoon van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND.
Gehuwd te Zundert, gehuwd voor de kerk te Zundert met Elisabeth Maria (Ellen) MOLHOEK, geboren te Hoofddorp, gedoopt te Hoofddorp, dochter van Nico MOLHOEK, oud burgermeester van Limmen en Zundert., en Lucia Antonia Hendrica (Tonny) HEIJNEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Daphne Marlies LAMÉRIS, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Samenwonend te Eindhoven met Pascal van BEEK.
2.
Mark Nicander LAMÉRIS, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Samenwonend te Arnhem met Liesbeth PIENA, geboren te Waalre?

XI.16
Anna Maria Catharina (Annemieke) LAMÉRIS, Landbouwk. Ir. Geboren te Pangkalpinang Bangka, gedoopt te Sungaliat, Banka (getuige(n): Josephus Jaspers (Peter), A.A.Th.A. Kuenen (Meter)), dochter van Jacobus (Jaap) LAMÉRIS (zie X.6) en Maria Catharina (Mieke) SILVERTAND.
Gehuwd te Hattem met Johan Gerard (Hans) MULDER, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1.
Lance Arthur (Lans) MULDER, geboren te Zwolle.
2.
Evan Robin MULDER, geboren te Zwolle.

XI.21
Ida Geesiena LAMÉRIS, geboren te Deventer, dochter van Carel Lodewijk LAMÉRIS (zie X.9) en Gees Willemien KRIKKE, verpleegster.
Gehuwd te Wandsworth, Londen UK met Peter Guyse BARKER, geboren te Londen, UK.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Noel BARKER, student Technische Bedrijfskunde TUT, geboren te Reading, Berkshire UK.
2.
Paul Lodewijk BARKER, geboren te Reading, Berkshire UK.

XI.24
Anna Catharina LAMÉRIS, Bibliothecaresse te Hoogeveen, geboren op 31‑07‑1953 te Deventer, overleden op 11‑03‑2009 te Groningen op 55-jarige leeftijd, gecremeerd op 17‑03‑2009 te Groningen, dochter van Carel Lodewijk LAMÉRIS (zie X.9) en Gees Willemien KRIKKE, verpleegster.
Gehuwd met Gerhard WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Lodi Henrike LAMÉRIS, geboren te Groningen.
2.
Joran Gees LAMÉRIS, geboren te Groningen.
3.
Maite Dina LAMÉRIS, geboren te Groningen.

XI.29
Johan Sebaldus (Han) LAMÉRIS, Hoogleraar Radiologie Erasmus Univ. Geboren te Westdongeradeel, zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje (Anne) REITSMA, Verpleegster.
Gehuwd te Gouda met Dorien G. KORT, geboren te ?
Uit dit huwelijk:
1.
Anneke LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.
2.
Sjoerd LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.
3.
Wytze LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.

XI.31
Sjoerd LAMÉRIS, Tandarts, geboren te Westdongeradeel, zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje (Anne) REITSMA, Verpleegster.
Gehuwd te Gouda met Margaretha Maria (Margreet) van ZADELHOF, geboren te Gouda.
Uit dit huwelijk:
1.
Tjeerd LAMÉRIS, geboren te Gouda.
2.
Ciska LAMÉRIS, geboren op 28‑07‑1983 te Gouda, overleden op 27‑05‑2001 op 17-jarige leeftijd.

XI.33
Kornelis Evert (Knels) LAMÉRIS, Huisarts te Dalen, geboren te Westdongeradeel, zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje (Anne) REITSMA, Verpleegster.
Gehuwd te Vlist met Maria Helena van DIEMEN. Dochter van Adrianus Petrus van Diemen en Johanna Helena Nobel.
Uit dit huwelijk:
1.
Evert‑Jan LAMÉRIS (zie XII.27).
2.
Adriaan Kornelis LAMÉRIS, geboren te Dalen.

XI.35
Bastiaan LAMÉRIS, Directeur/oprichter ACE Pharmaceuticals BV Zeewolde, geboren te Leeuwarden, zoon van Evert LAMÉRIS (zie X.12) en Antje (Anne) REITSMA, Verpleegster.
Gehuwd met Annette REGOORT, logopodiste, geboren te Rheden.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim Joris LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.
2.
Daan Willem LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.
3.
Joost Cornelis Matthijs LAMÉRIS, geboren te Rotterdam.

XI.51
Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS, Dir. Holding Nefkens NV Utrecht, geboren te Utrecht, zoon van Dirk LAMÉRIS (zie X.25) en Margaretha van der HORST.
Echtgenote is Janny Jaapkina van VEEN, geboren te ?
Uit dit huwelijk:
2.

XI.53
Maarten Christiaan LAMÉRIS, Taxateur, geboren te Utrecht, zoon van Dirk LAMÉRIS (zie X.25) en Margaretha van der HORST.
Gehuwd (1) te Drachten met Trijntje ROELÉ, geboren te St Annaparochie (gem. de Bilt).
Gehuwd (2) met Ine Johanna KOPPES, geboren te Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Margaretha Carolien (Margreet) LAMÉRIS, geboren te Leiden.
3.
Sietze‑Dirk Maarten LAMÉRIS, geboren te Leiden.
Gehuwd met Aliene H. VUNDERINK.

XI.63
Simon Jan LAMÉRIS, Leraar Frans, coach management, geboren te Amsterdam, zoon van Jan LAMERIS (zie X.47) en Aafke FREEK, Secretaresse.
Gehuwd (1) te Eenrum met Marijke WILMANS.
Gehuwd (2) met x X.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jetske Dominique LAMÉRIS.
2.
Anna Charlotte LAMÉRIS.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Ruben jan LAMÉRIS.
4.
Meike Jacobine LAMÉRIS.

XI.72
Hielke Albert LAMERIS, Milieukundige, geboren te Assen, zoon van Jan LAMERIS (zie X.58) en Grietje DRENTH.
Gehuwd te Venlo, gehuwd voor de kerk te Heerlen met Anna Maria Hubertina MANTEL, EEG laborante, geboren te Heerlen, gedoopt te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
1.
Miriam Everdina Michaela LAMERIS, geboren te Grubbenvorst, gedoopt te Grubbenvorst.
2.
Anke Ludovica Louise LAMERIS, geboren te Grubbenvorst, gedoopt te Grubbenvorst.

XI.80
Charles André LAMERUS, geboren te Eelde, zoon van Charles André LAMERUS (zie X.73) en Derkje Amelia (Melia) OVERBEEK.
Gehuwd te Ammerzoden met Maria Johanna Clazina de BRUYN, geboren te Winterswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Daphne Engeline Maria LAMERUS, geboren te Winterswijk.

XI.82
Simon LAMERIS, Chauffeur, geboren te Grouw, zoon van Thijs Luitzen LAMERIS (zie X.75) en Eeltje DIJKSMA.
Gehuwd te Boarnsterhim met Cäcilia Catharina WEDMAN, geboren te Grouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Wanda LAMERIS (zie XII.50).
2.
Karin LAMERIS.

XI.85
Cornelia Johanna LAMERUS, geboren op 16‑11‑1953 te Nijmegen, overleden op 09‑12‑2010 op 57-jarige leeftijd, dochter van Fridus Simon LAMERUS (zie X.87) en Elizabeth Margaretha (Bep) van DOREN.
Gehuwd met Adrianus Johannes (Aad) van ETTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Victor van ETTEN.
2.
Michael van ETTEN.

XI.87
Elizabeth Margaretha (Bep) LAMERUS, geboren te Rotterdam-Overschie, dochter van Fridus Simon LAMERUS (zie X.87) en Elizabeth Margaretha (Bep) van DOREN.
Gehuwd 18‑09‑197? te Krimpen aan den IJssel met Gerrit Cornelis BRABER, Stoffeerder, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Bianca Rosina BRABER, geboren te Krimpen aan den IJssel. Heeft zoon, Delana geboren op 24-12-2004 en een zoon Jayro, geb. augustus 2011.
2.
Anouschka Natascha BRABER, geboren te Rotterdam.

XI.92
Wobbina Theresia Maria LAMERUS, dochter van Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.99) en Wilhelmina SWART.
Gehuwd te Leeuwarden, gescheiden ? Echtgenoot is Lambertus Johannes Maria MULDER, geboren te Huizum. Zoon van Hendricus Bernardus mulder en Anna Maria Catharina Müller, later getrouwd met Anke Piebenga (1992).
Uit dit huwelijk:
1.
Anina Wilma MULDER, geboren te Leeuwarden. Getrouwd met Sipke Hoop.
2.
Godert Martijn MULDER, geboren te Leeuwarden.

XI.94
Theresia LAMERUS. Uit dit huwelijk: Michel 27-4-1967, Amsterdam Drummer bij "Solbakken" daarvoor bij The North, en Thalia, 15-9-1973 te Leeuwarden. Dochter van Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.99) en Wilhelmina SWART.
Gehuwd te Leeuwarden met Frederik Hermanus Bernardus WIJDEVELD, geboren te Haarlem. Zoon van Hendrik Johannus Maria Wijdeveld en Annie Maria Tonis.
Uit dit huwelijk:
1.
Michel WIJDEVELD.
2.
Thalia WIJDEVELD.

XI.95
Gerhardus Jan Hendrik LAMERUS, huisman, geboren te Den Haag, zoon van Martinus Gerhardus LAMERUS (zie X.99) en Wilhelmina SWART.
Gehuwd te Leeuwarden met Grean de GROOT, inrichtingswerkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Marije LAMERUS.
2.
Sanne LAMERUS.

XI.99
Frides LAMÉRIS, geboren te Groningen, zoon van Frides LAMÉRIS (zie X.106) en Gerda de VRIES.
Gehuwd te Zuidlaren met Jantje (Yamuna) TAMMINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Immanuel Frides LAMÉRIS, geboren te Zuidlaren.

XI.105
Willem Frides LAMÉRIS, zoon van Frides LAMÉRIS (zie X.110) en Geertruida Kitty ESSERS, lerares Frans, antiquair.
Kind:
1.
Livia Mare LAMÉRIS, geboren te Amsterdam, zoon van Hester van HASSELT.

XI.110
Henderika Harmina LAMÉRIS, geboren te Groningen, dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd (1) met Leendert de JONG, bedrijfsjurist, geboren op 02‑02‑1934 te Rotterdam, overleden op 21‑07‑1997 te Baarn op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Matthijs Dirk BOON, geboren te Purmerend.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ester de JONG, geboren te Schiedam.
2.
Saskia de JONG, geboren te Schiedam.

XI.113
Harmina Gerda LAMÉRIS, geboren te Amersfoort, dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd met Jan MULDER, drukker, geboren te Kloosterveen.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda MULDER, geboren te Assen.
2.
Jantina MULDER, geboren te Groningen.

XI.115
Frieda Jeanette LAMÉRIS, verpleegster, geboren te Veenhuizen/Norg, dochter van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd met Harmen Siegfried DUURSMA, directeur basisschool, geboren te Beesterzwaag.
Uit dit huwelijk:
1.
Lodewijk Wiebo DUURSMA, geboren te Alkmaar.
2.
Erwin Friedes Harmen DUURSMA, geboren te Alkmaar.

XI.116
Friedes Wiebo LAMÉRIS, Research medewerker TNO WT Delft, geboren te Veenhuizen/Norg, zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd met Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente, geboren te Assen.
Uit dit huwelijk:
1.
2.

XI.118
Bé Richard LAMÉRIS, Administratief medewerker TNO, geboren te Veenhuizen/Norg, zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd met Hillechien (Elly) van GULDENER, Administratief medewerkster, geboren te Assen. Dochter van Nicolaas van Guldener (1923-1998).
Uit dit huwelijk:
1.
Mandy Nicole LAMÉRIS (zie XII.75).

XI.120
Barteld Jan LAMÉRIS, werkvoorbereider, geboren op 18‑11‑1948 te Veenhuizen/Norg, overleden op 02‑09‑2001 te Groningen op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑09‑2001 te Groningen, zoon van Wiebo LAMÉRIS (zie X.115) en Gerritdina SMID.
Gehuwd met Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten, geboren te Loppersum.
Uit dit huwelijk:
1.
Nathasja LAMÉRIS (zie XII.77).
2.
Simone LAMÉRIS (zie XII.79).

XI.122
Dirk LAMÉRIS, administrateur, geboren op 17‑12‑1919 te Groningen, overleden op 31‑01‑1992 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Hendrik LAMERIS (zie X.121) en Hinderika Gesina HAYKENS.
Gehuwd te Groningen met Stientje LUPS, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik LAMÉRIS (zie XII.80).
2.
Frides LAMÉRIS (zie XII.83).

XI.126
Jan LAMÉRIS, Directeur/eigenaar fabriek voor kunststoffolieen, geboren te Groningen, zoon van Klaas LAMERIS (zie X.142) en Jantje Jantina WACHT.
Gehuwd te Groningen met Henny MARRINK, Biblithecaresse, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Marcel LAMÉRIS (zie XII.85).
2.
Birgit Ilia LAMÉRIS (zie XII.89).

XI.137
Hendrik Wubbo LAMÉRIS, Rijksambtenaar, geboren te Velsen, zoon van Wubbo Johannes LAMÉRIS (zie X.150) en Jetty de NIET.
Gehuwd te Heemskerk met Siegfrieda Louise van der WEL, geboren te Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Lianne Hendrika LAMÉRIS, geboren te Heemskerk.
2.
Kim Esmée LAMÉRIS, geboren te Heemskerk.

XI.141
David John LAMERIS, Leraar biologie/scheikunde; timmerman, geboren te Denver, CO USA, zoon van Andrew William LAMERIS (zie X.154) en Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction.
Gehuwd te Grand Rapids, MI USA met Mary Ellen BERGMAN, geboren te Grand Rapids, MI USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Gary John LAMERIS, Electrotechnisch ingenieur Hobert Corp. Geboren te Grand Rapids, MI USA.
2.
Russell Allen LAMERIS (zie XII.93).
3.
Jeffrey Lee LAMERIS (zie XII.95).
4.
Rebecca Sue LAMERIS, geboren te Holland, MI USA.
Gehuwd te Bentheim, MI USA met Dennis FLEMING, Draftsman, geboren te Holland, MI USA.
5.
Matthew David LAMERIS, geboren te Holland, MI USA.

XI.146
Paul Warren LAMERIS, (nieuwe) eigenaar van AWL Construction Denver CO USA, geboren te Denver, CO USA, zoon van Andrew William LAMERIS (zie X.154) en Ruth Margret JOLING, secretaresse AWL Construction.
Gehuwd (1) te Denver, CO USA, gescheiden te Denver CO USA van Carla Roseanne SHUSTER, geboren te Nebraska USA.
Gehuwd (2) te Englewood, CO USA met Amy Sue MARKHAM, geboren te Clarksburg, W.V USA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Taxi Renee LAMERIS.
2.
Andrew Paul LAMERIS.

XI.156
Johannes Theodorus Maria LAMÉRIS, vrachtwagenchauffeur, geboren te Velsen, zoon van Andreas LAMÉRIS (zie X.159) en Johanna Agatha WEZENBEEK.
Gehuwd (1) te Den Helder, gescheiden te Alkmaar van Hendrica VENEMA, geboren te Den Helder.
Gehuwd (2) te Alkmaar met Eveline Johanna KOSTER, geboren te Beverwijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Peter LAMÉRIS, geboren te Beverwijk.
2.
Jessica LAMÉRIS, geboren te Beverwijk.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Desiree LAMÉRIS, geboren te Alkmaar.

XI.159
Nicolaas Gerardus Maria LAMERIS, Buschauffeur, geboren te Velsen, zoon van Andreas LAMÉRIS (zie X.159) en Johanna Agatha WEZENBEEK.
Gehuwd te Zaanstad met Alberta Pieternella TEEUWEN, geboren te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
1.
Rick Pieter LAMERIS, geboren te Zaanstad.
2.
Susanne Johanna LAMERIS, geboren te Zaanstad.

XI.166
Machiel Jan LAMERIS, geboren te Pijnacker, zoon van Jan Warmolt LAMERIS (zie X.167) en Adriana Johanna COLIJN.
Gehuwd met Theodora Johanna Maria van der ZWET, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Dani LAMERIS, geboren te Pijnacker.

XI.169
Henri LAMERIS, geboren te Groningen, zoon van Jan LAMERIS (zie X.172) en Marga SCHOLTENS.
Gehuwd te Delfzijl met Petra HOLLANDER, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lissane Mariska LAMERIS, geboren te Delfzijl.
2.
Sander Martijn LAMERIS, geboren te Delfzijl.

XI.172
Mark LAMERIS, geboren te Groningen, zoon van Cornelis Henri LAMERIS (zie X.174) en Gerla SCHUILING.
Gehuwd te Ter Apel met Marchien MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Joey Hendri LAMERIS, geboren te Groningen.
2.
Cornelis Hindrik (Coen) LAMERIS, geboren te Groningen.
3.
Liam Johannes Jacob LAMERIS, geboren te Groningen.

XI.175
Lara LAMERIS, geboren te Groningen, dochter van Cornelis Henri LAMERIS (zie X.174) en Gerla SCHUILING.
Gehuwd te Groningen met Marcel Harm Derk SUUROVERSTE, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Melvin Lucas SUUROVERSTE, geboren te Groningen.
2.
Ivar Twan SUUROVERSTE, geboren te Groningen.

XI.182
Penelope LAMÉRIS, geboren te Zutphen, heeft een zoontje Lou Jerry Laméris, geboren 19-6-1996, dochter van Bernard Willem LAMÉRIS (zie X.193) en Erkina Elisabeth ZAALBERG.
Kind:
1.
Lou Jerry LAMÉRIS, geboren te Franchesse, FR.

XI.184
Xavier Céphas LAMÉRIS, geboren te Castres, Frankrijk, zoon van Bernard Willem LAMÉRIS (zie X.193) en Johanna Vincentia (Anouk) BOUCHIER.
Gehuwd met Nathalie LECANNELIER.
Uit dit huwelijk:
1.
Eleanore LAMÉRIS.

XI.191
Thijssen Gordon Pieter LAMÉRIS, geboren te San Francisco, zoon van Pieter Robert LAMÉRIS (zie X.200) en Natasha Hazelene Connell BELL.
Gehuwd met Aimée Lok‑Oy Li TOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Somaya Nur LAMÉRIS, geboren te Oakland, CA USA.

XI.215
Elfride Renate LAMERIS, geboren te Den Haag, gedoopt te Den Haag, dochter van Pieter Frides LAMERIS (zie X.238) en Jacoba de RUIJTER.
Gehuwd te ? Echtgenoot is Gerardus Paulus van den EIJKEL, geboren te Rozenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus Gerardus Johannes van den EIJKEL.
2.
Pieter Frides van den EIJKEL.
3.
Janneke van den EIJKEL.

XI.216
Willem Johan LAMERIS, Centrifugist/condenseur kaasmaker, geboren te Leidschendam, gedoopt te Voorburg, zoon van Pieter Frides LAMERIS (zie X.238) en Jacoba de RUIJTER.
Gehuwd te Vollenhove met Annigje van de WETERING.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Friedes LAMERIS, geboren te Emmeloord.

XII.2
Barbara Pauline Justine LAMÉRIS, geboren te Zutphen, dochter van Friedes Jan LAMÉRIS (zie XI.1) en Mathilde Josepha HUIBREGTSEN.
Gehuwd te Amsterdam met Thomas de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Sterre Delphine Pauline de JONG, geboren te Amsterdam.
2.
Bobbie Thijs Friedes de JONG, geboren te Amsterdam.
3.
Jack Thomas Faber de JONG, geboren te Amsterdam.

XII.3
Jan Friedes LAMÉRIS, geboren te Lochem, zoon van Friedes Jan LAMÉRIS (zie XI.1) en Mathilde Josepha HUIBREGTSEN.
Partner is Lisa van NIEVELT.
Uit deze relatie:
1.
Lucy LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
2.
Olivia LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.

XII.6
Walter Patrick LAMÉRIS, Fiscaal Jurist, geboren te s-'Gravenhage, zoon van Eloud LAMÉRIS (zie XI.5) en Anneke Alida van BOCHOVEN.
Gehuwd te Den Haag met Ariane Agnes van den CLOOSTER BARONES SLOET tot EVERLO, Psycholoog, geboren te Den Helder. Dochter van Pieter Borchardt van den Clooster Baron Sloet tot Everlo en Kari-Anne Barones van Ittersum.
Uit dit huwelijk:
1.
Kiki Anne LAMÉRIS, geboren te 's'-Gravenhage.
2.
Britt Liselotte Inez LAMÉRIS, geboren te 's'-Gravenhage.

XII.8
Niels Sander LAMÉRIS, Ingenieur Milieu-Chemie, geboren te s-'Gravenhage, zoon van Eloud LAMÉRIS (zie XI.5) en Anneke Alida van BOCHOVEN.
Samenwonend te Voorschoten met Linda GERRITS, geboren te Voorschoten.
Uit deze relatie:
1.
Lars LAMÉRIS, geboren te Voorschoten.

XII.27
Evert‑Jan LAMÉRIS, geboren te Dalen, zoon van Kornelis Evert (Knels) LAMÉRIS (zie XI.33) en Maria Helena van DIEMEN.
Samenwonend te Vlist. Gereg. partnerschip met Femke HUIS, geboren te Vlist.
Uit deze relatie:
1.
Koen Evert LAMÉRIS, geboren te Vlist.

XII.33
Dirk Hiddes Olivier LAMÉRIS, geboren te Utrecht, zoon van Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS (zie XI.51) en Janny Jaapkina van VEEN.
Gehuwd met Jaobien van NES.
Uit dit huwelijk:
1.
Hein Dirk Christiaan LAMÉRIS, geboren te Amersfoort.

XII.35
Daan Christiaan LAMÉRIS, geboren te Bilthoven, zoon van Dirk Hiddes (Dick) LAMÉRIS (zie XI.51) en Janny Jaapkina van VEEN.
Gehuwd met Klaartje BULT.
Uit dit huwelijk:
1.
Ivan LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
2.
Jesse Olivier LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.
3.
Noa Marianne LAMÉRIS, geboren te Amsterdam.

XII.38
Nelleke Annemieke LAMÉRIS, geboren te Leiden, dochter van Maarten Christiaan LAMÉRIS (zie XI.53) en Trijntje ROELÉ.
Gehuwd met P.N.R. POOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Niek POOT.
2.
Daan POOT.

XII.50
Wanda LAMERIS, dochter van Simon LAMERIS (zie XI.82) en Cäcilia Catharina WEDMAN.
Gehuwd met Jaap de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Seyon LAMÉRIS, geboren op 24‑08‑2001 te Leeuwarden, overleden op 17‑12‑2017 te Grou op 16-jarige leeftijd, gecremeerd op 22‑12‑2017 te Marsum.
2.
Yoran LAMÉRIS.
3.
Dymas LAMÉRIS.

XII.71
Karin Miranda LAMÉRIS, Fysiotherapeute en akupunkturiste, geboren te Den Haag, dochter van Friedes Wiebo LAMÉRIS (zie XI.116) en Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente.
Partner is Erik Alexander HUITKER, Bewegingstechnoloog, geboren te Den Haag.
Uit deze relatie:
1.
Iris Daphne HUITKER, geboren te Maassluis.
2.
Lars Jasper HUITKER, geboren te Maassluis.

XII.73
Yvonne Marian LAMÉRIS, Architect, geboren te Delft, dochter van Friedes Wiebo LAMÉRIS (zie XI.116) en Gezina Jacoba HESSELINK, keukenassistente.
Gehuwd te Rotterdam met Cornelius Gerrit (Remco) SPIERING, bouwkundig adviseur, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Gerrit SPIERING, geboren te Rotterdam.
2.
Tara Moniek SPIERING, geboren te Rotterdam.

XII.75
Mandy Nicole LAMÉRIS, onderwijzeres, geboren te Delft, dochter van Bé Richard LAMÉRIS (zie XI.118) en Hillechien (Elly) van GULDENER, Administratief medewerkster.
Gehuwd met Michel DRAGT, groepsleider PTT, geboren te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Jasmijn DRAGT, geboren te Apeldoorn.
2.
Anne DRAGT, geboren te Apeldoorn.

XII.77
Nathasja LAMÉRIS, medewerkster VVV Drachten, geboren te Groningen, dochter van Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.120) en Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten.
Partner is Jean‑Phillippe Sylvain Daniel USUREAU, geboren te Cholet (Fr).
Uit deze relatie:
1.
Thomas USUREAU, geboren te Groningen.
2.
Aurély USUREAU, geboren te Groningen.

XII.79
Simone LAMÉRIS, onderwijzeres, geboren te Groningen, dochter van Barteld Jan LAMÉRIS (zie XI.120) en Elizabeth Fenna BUITENKAMP, groepsleider verstandelijke gehandicapten.
Gehuwd met Albert OOST, geboren te Urk.
Uit dit huwelijk:
1.
Natalie OOST, geboren te Groningen.
2.
Bart Harm OOST.

XII.80
Hendrik LAMÉRIS, Leraar te Wageningen, geboren te Groningen, zoon van Dirk LAMÉRIS (zie XI.122) en Stientje LUPS.
Echtgenote is Iefke JENSMA, Analyste, geboren te Leeuwarderadeel.
Samenwonend (2) te Wageningen met Ans de JONG, verpleegkundige.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marieke LAMÉRIS, geboren te Sellingen.
2.
Nienke LAMÉRIS, geboren te Dalfsen.
3.
Willemien LAMÉRIS, geboren te Wageningen.
Uit de tweede relatie:
4.
Andrea LAMÉRIS, geboren te Wageningen.
5.
Dirk Nicolaas LAMÉRIS, geboren te Wageningen.

XII.83
Frides LAMÉRIS, projectontwikkelaar, geboren te Groningen, zoon van Dirk LAMÉRIS (zie XI.122) en Stientje LUPS.
Gehuwd te Parijs met Montserrat SOLÉ ALTERRIBA.
Uit dit huwelijk:
1.
Muriel LAMÉRIS, geboren te Parijs.
2.
Laura Irene LAMÉRIS, geboren te Haarlem.

XII.85
Marcel LAMÉRIS, Commercieel medewerker, geboren te Dordrecht, zoon van Jan LAMÉRIS (zie XI.126) en Henny MARRINK, Biblithecaresse.
Gehuwd (1) te Hillegom met Angelique Jolanda Henriette van den BERG, Adm. medewerker, geboren te Harlingen.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Petronella Johanna WARMERDAM.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Denise Jolanda LAMÉRIS, geboren te Haarlem.
2.
Danielle Lisa LAMÉRIS, geboren te Haarlem.
3.
Charlotte Laura LAMÉRIS, geboren te Haarlem.
4.
Elise Anna‑Sophia LAMÉRIS, geboren te Haarlem.

XII.89
Birgit Ilia LAMÉRIS, geboren te Hillegom, dochter van Jan LAMÉRIS (zie XI.126) en Henny MARRINK, Biblithecaresse.
Gehuwd met Robert KNIPMEYER, geboren te Bodegraven. Zoon van Henk Knipmeijer en Anneke Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Isabelle KNIPMEYER.
2.
Filine KNIPMEYER.
3.
Valentijn KNIPMEYER.

XII.93
Russell Allen LAMERIS, timmerman; deken Bentheim Reformed Church, geboren te Holland, MI USA, zoon van David John LAMERIS (zie XI.141) en Mary Ellen BERGMAN.
Gehuwd te Zutphen, MI USA met Ronda Renee PONSTEIN, geboren te Zeeland, MI USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Michael David LAMERIS, geboren te Zeeland, MI USA.
2.
Justin Robert LAMERIS, geboren te Zeeland, MI USA.

XII.95
Jeffrey Lee LAMERIS, geboren te Holland, MI USA, zoon van David John LAMERIS (zie XI.141) en Mary Ellen BERGMAN.
Gehuwd (1) met Melissa VANDERSTEL.
Gehuwd (2) te Ravenna, MI USA met Donna Marie URTEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Joseph Micheal LAMERIS, geboren te Grand Rapids, MI USA.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Andrea Marie LAMERIS, geboren te Holland, MI USA.


Homepage | E-mail