klik hier voor het origineel (als PDF document)

koop brief

Frans Lameris (1715-)

7 maart 1753

[terug naar Lameris stamboom overzicht]


Certificere dat persoonlijk voor mij gecompareert
en Erschenen sijn de E: Derk Sijwerts en
Trijntjen Matties Echtel woonagtig tot Obergom
dewelke bekenden en beleden voor haar en
hare Erfgenamen an de E: Commijs Frans
Lameris en Grietje Engberts Echtel, mede
tot Obergom woonagtig, verkogt te hebben
seker Huis met een Hofjen ter sijden, sijnde
een Kremerie, staande en gelegen in 't Noorder-
eijnde te Obergom, op Jan Clasen Pot sijn gront,
doende jaarlijks seven en een halve stuiver
grontpagt, hebbende tot naaster swetten ten
Noorden, de H. E. W. G. Heer van Dijcsterhuis,
ten Oosten, en ten Suiden beide, Jan Clasen
Pot, en ten Westen de Herenstrate, dit alles
met dat daar an aard en nagelvast is, als ook de
kremerie gerietschappen als de Winkel, met teun-
bank, wigten, schalen, en Maten, deusen, met
alles wat de Verkoperen er bij gebruiken dat tot
de Winkel behoort, Exempt enige stukken van
deselve (so door de Koper op een notitie sijn gestelt)
sullen de verkopers an haar behouden, dit alles
met geregtigheden en Lasten, in dier voegen ver-
koperen met de ankomst brief komen verdedigen
anno op den 8ten Maay 1753 te anvaarden.
En dat voor een somma van Vijfhondert en
tnegentig Car: gulden, met nog daar en boven
voor ijeder kind van de verkoperen een dukaat
En de Verkopersche een gulden, Van welke
Koopschat de koperen pook gekompareert beloven
te betalen bij anvaarding twe Hondert en
vijfentnegentig gulden en op Maay 1754,
en op Maay 1700 Vijf en vijftig tekens Een
Hondert seven en Viertig gulden, en de beide
dukaten met de gulden bovengemelt sullen
bij een termijn vermelt worden betaalt, so
de Kopers het best komt te vallen, sullen in
middels het verkogte de verkoperen eijgen en
onveralieneert goet verblijven ter tijd van volle
betalingen, Wijders is Expres bedongen dat de
verkoperen in dit Karspel geen Kremer neringe
weder sullen mogen opsetten of sullen
een ander moeten uitkopen, en sullen
de koperen de Kremer waren van Verkoperen
na kours van inkoop, so sij op dag van anvaarding
nog overig hebben behouden moeten overnemen,
maar de Lakenwinkel sullen verkoperen an
haar behouden en dezelve goederen mogen
verkopen in dit Karspel,
dewijl sij het
selve in 't
voorgaande
hebben te koop gehat,
dog voor behou
dens de koperen
het regt dien
angaande
om ten allen
tijden ook
een Laken
winkel an
te stellen, stellende de Verkoperen voor de vrije
Leverantie, van 't verkogte bovengenoemt, en
koperen voor de beloofde kooppenningen
ten onderpande ijeder in soliden alle hare
hebbende en verkrijgende goederen gene Exempt
deselve alle hoge en lage regten en Gerigten
nevens de parate reale Execuitie submitterende
In oirkonde der waarheit heb ik jonker ende
Hoveling etc: etc: etc: bovengemelt dezen na
gedane belionge van Comparanten
met mijn angeboren Adelijk zegel
en Naams onderschrivinge bevestigt
in den Jare Een dusent seven hondert
drie en vijftig. Den 7: maart 1753


Joost Lewe

[terug naar Lameris stamboom overzicht]


© 2012  Jaap Laméris, Lameris-Molhoek@hetnet.nl

Laatst gewijzigd 18-01-2012