Nieuwjaarswens

Jan Friedes Lameris (1721-1808)

1 januari 1751

[terug naar Lameris stamboom overzicht]

nieuwjaarswens Jan Frides Lameris, 1751

Op 1 januari 1751 schrijft Jan Fridus een nieuwjaarsbrief aan zijn verloofde Jantjen Rienders, waarmee hij later dit jaar zou gaan trouwen. Deze nieuwjaarswens is geschreven in een regelmatige achthoek en is versierd met vele ornamenten, waaronder tulpen (of lelies) en kronen. Meest opvallend is dat hij ondertekent met de naam Jan Frijdis Lamerijs. De reden waarom hij zich zo noemt is onbekend, maar al zijn nakomelingen noemen zich met de naam Lameris.

De volledige tekst luidt:

Octant 1:

SEEGEN WENSCHEN OP
van mijn Eerwaerde be
minde liefste en
vriendinne genoemd
Jantjen Rienders
op den Eersten
Dag van het
Nieüwe Jaer
Den 1 jan
üarijüs
Anno
1751

Octant 2:

Het nieüwe Jaar is op
heden angekomen En het
oude is van ons weggenomen.
In den Eersten Dag van
het nieuwe Jaer : Laet Ick
mijn Seegenwens
an ü mijn Liefste
opdragen klaer: ick
wensch ü Eerwaerd
Lief des alderhoog
sten Seegen, En
dat Jehova leide
in sijn weegen
Een Seegen
Sprüite

Octant 3:

Wensch ick op Deesen
Dag En goodes heijlige naem
met vrindelijck ontsag: En
boven dit wensch ick ü
Liefste Toe: rüst vreede.
En Lichaems kragt
door goodes geest En
Soon en Soekt maer
na goodes wet ü leere
antestellen. prijs
hem En soekt al
tijt zijn weegen
te vertellen.
eert hem en
dankt zijn
naam voor
zijn bar
mhar
tigheijt.

Octant 4

Tot Dat hij ü opneemt
In Syne heerlijckheijt: roemwaer
digh hemels heer mijn bidden
wilt verhooren ü oore tot
mij neijgt - En laet dag niet
verlooren zijn dit mijn
smeeken al maer ziet
my Liever an met oog
en van gena mijn
bidden wilt verstaen.
Eerbaere Jongelief
des boovenstaende
Seegen: na ligh
aem En de ziel
wil godt den
heere ü
geeven.

Octant 5:

Kennis, Verstant en deüg
Dat Doe godt hijr bij: En
Lust met zijn verlangen blie.
met Jesüs Sij üwer An, met
Jesüs Sij üwer Leeren, al wat
ghij nü maer begint doet
al tot zijner Eere,
blijf wat op Jesüs
Staen So Sült ghij
krijgen al,
regtschaepen
trou geval
nü wensch
ick ü nü
dit toe.

Octant 6:

Maer Weet Dat deese
Seegen is over ü niet alleen
uit mijn pen geschreeven.
Daerom Soo wens ick ook
met Een opregt gemoet
an ü mijn Liefstes moe
der met een: is het
oock goet En an mijn
Liefstes Süsters daer
bijneeven: nü deese
seegen oock sij toe
geschreeven. bewaer nü
deesen wens
in goede rüst
en vreede
en rein
geweeten.
Godt die
het
geeft.

Octant 7:

Uit teegenspoet Verdriet
sal godt ü koomen redden,
Ja selfs üit doodtsgevaer
die hem maer koomen bid
den. denckt dat godt alles
geeft het Leeven Ende
doodt gaet voor Sijn
anschijn üit hijr
op deze wereltkloot
o heemel kooning
og wilt ons alte
saem vereeren
(mit) het Eewig hem
els goedt
o heer
aller
heeren.
Einde

Octant 8:

Hijr staet mijn penne
stil, wat sal ick verder
schrijven mijn Liefste
het is genoeg mijn
Letters dien sijn üit
nü wens ick voor
het Lest och had
ick Een liefde Küs
tot besluit wat
sal ick verder
schrijven als
dat ick schrijf
mijn naem
JAN
FRID
ES
Einde

Centrum:

Mensingeweer
Den 1 Janüarij
Anno 1751
Jan Frijdes
Lamerijs

[terug naar Lameris stamboom overzicht]


© 1997 Home Jaap Laméris, Lameris-Molhoek@hetnet.nl

Laatst gewijzigd 03-12-1997